Model CONTRACT DE ASISTENȚĂ JURIDICĂ | Draft Contract
firma avocatura
Model CONTRACT DE ARENDĂ
7 ianuarie 2019
caut avocat
Model CONTRACT DE BARTER
7 ianuarie 2019

Model CONTRACT DE ASISTENȚĂ JURIDICĂ

Model CONTRACT DE ASISTENȚĂ JURIDICĂ 2

consultanta juridica avocatura

Model CONTRACT DE ASISTENȚĂ JURIDICĂ

Model CONTRACT DE ASISTENȚĂ JURIDICĂ

Uniunea Națională a Barourilor din România

Baroul ...................................

CONTRACT DE ASISTENȚĂ JURIDICĂ

Nr. .............. Data .................

Încheiat între:

1. Denumirea formei de exercitare a profesiei ................................... înființată prin decizia Baroului ................ nr. .............. din ....................... cu sediul în .................................... având codul fiscal nr. ................................ și contul bancar în ............... (ROL/EURO/USD/etc. ...............) nr. ................... deschis la ............................ prin avocat ........................................... în calitate de .............................. pe de o parte, și

2. Domnul/Doamna ........................, domiciliat(ă) în .............................................................................................................................. , în calitate de (client, reprezentant, grad de rudenie, soț etc.) ............................., pe de altă parte.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/1995, republicată, pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat și ale statutului profesiei de avocat, părțile convin:

Art. 1. - Obiectul contractului
1.1. Obiectul contractului îl reprezintă ............................................................................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................................................................................................................................... (după caz, asistarea, reprezentarea, acordarea de consultații juridice, redactarea și semnarea de acte, cereri și alte căi de atac, forme de executare, mediere, operațiuni fiduciare, domicilieri de firme precum și orice alte activități prevăzute de Legea nr. 51/1995), pentru clientul ............................................................................................................. cu domiciliul/sediul în ......................................................................................................................................................................

1.2. Alte mențiuni: .......................................................................................................................................................................

Art. 2. - Onorariul
2.1. Onorariul convenit este în cuantum de: ................ (ROL/EURO/USD/etc. ..........).

2.2. Alte mențiuni cu privire la onorariu (se poate preciza: onorariul orar, onorariul fix (forfetar), onorariul de succes, onorariul format prin combinarea unuia sau a mai multor tipuri de onorarii anterior menționate, moneda de plată, modalități de plată etc.): .................................................................................................................

Art. 3. - Cheltuieli
3.1. Cheltuielile sunt în cuantum de ................... (ROL/EURO/USD/etc. ..............).

3.2. Cheltuielile aferente activității sus-menționate vor fi suportate de client, separat de plata onorariului.

Art. 4. - Clauze speciale
4.1. Prezentul contract este titlu executoriu cu privire la sumele datorate de către client cu titlu de onorariu și cheltuieli aferente.

4.2. Raporturile dintre părți nu pot fi dovedite decât cu prezentul contract și/sau în condițiile prevăzute de Statutul profesiei de avocat.

4.3. Față de terți dovada prezentului contract se face prin împuternicire avocațială. Prezentul contract nu poate fi adus la cunoștința terților decât cu acordul expres al părților.

4.4. Clientul atestă exactitatea și sinceritatea informațiilor pe care le furnizeazăavocatului și își exprimă acordul ca demersurile făcute de avocat să fie conform informațiilor pe care le-a furnizat.

4.5. Executarea obligațiilor asumate de forma de exercitare a profesiei se realizează de către avocații care își exercită profesia în cadrul acestuia.

4.6. Neplata onorariului în cuantumul și la termenele fixate potrivit art. 2 din contract, precum și neachitarea contravalorii cheltuielilor efectuate potrivit art. 3 din contract dau dreptul avocatului să procedeze la rezilierea de plin drept a prezentului contract fără nici o altă formalitate și fără nici o altă procedură judiciară sau extrajudiciară. Prezentul pact comisoriu de gradul IV își produce efectele de la data scadenței obligației neexecutate.

4.7. Toate litigiile privitoare la nașterea, modificarea, stingerea, interpretarea și executarea prezentului contract pot fi supuse regulilor de arbitraj și regulilor de procedură prevăzute de lege și de statutul profesiei de avocat.

Art. 5. - Alte clauze
............................................................................................... ............................................................................................... .............................................................................................. .

Art. 6. - Locul și data încheierii.
Înregistrarea contractului Încheiat la (locul încheierii, modalitatea încheierii în cazul încheierii la distanță) ..................................................................................................., astăzi ................, în două exemplare, ambele părți atestând că exemplarul original a fost înmânat/comunicat clientului sau reprezentantului acestuia iar copia a fost păstrată de către forma de exercitare a profesiei și înregistrat sub nr. ................. din ................. în registrul de evidență a contractelor de asistență juridică.

(FORMA DE EXERCITARE A PROFESIEI) CLIENT/REPREZENTANT,

Atest data, conținutul actului și identitatea .....................................

semnatarului prezentului contract Actul de identitate .................

prin avocat, .....................................

Semnătura, Semnătura,

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.