AVOCAT DREPT CIVILAVOCAT
DREPT CIVIL


 
 

Avocat Drept Civil 

 

Avocat Partaj,  Succesiune

Avem grijă să răspundem prompt şi cu maximă seriozitate tuturor solicitărilor.

Dacă nu primiți răspuns, vă rugăm să verificati și folderul junk/spam/trash mail.

 

Consultă Avocat

Contactează-ne pentru o ofertă personalizată de servicii juridice

  Declar că sunt de acord cu colectarea datelor mele cu caracter personal de către website-ul Consultant Avocat în scopul utilizării acestora în procesul de comunicare.

   

  Pentru Programări / Urgențe, contactează-ne telefonic sau pe whatsapp  0745 034 638 

   

  Avocat Drept Civil Online

  1. Adaugi Întrebare

  2. Avocatul Răspunde

  3. Ești notificat pe email

   

  Avocat Specializat Drept Civil

  Suntem la curent cu textele legale care pot rezolva problemele dumneavoastră.

  Împreună cu partenerii noştri reuşim să vă propunem soluţii viabile pentru că dumneavoastră să vă simţiţi ocrotiţi şi în materia dreptului civil asistați de avocat drept civil

  Înainte de a încheia un act sau un contract juridic este bine să consultaţi un avocat de drept civil pentru a putea beneficia de consiliere şi asistentă în ceea ce priveşte executarea, încetarea, acţionarea în judecată sau orice element adiacent dreptului civil.
   

  De ce să ne alegi

  Avocați specializați în drept civil vă asigura suportul juridic necesar privind serviciile juridice ce ţin de apărarea şi valorificarea drepturilor şi intereselor legitime.

  Oferim asistență și reprezentare juridică prin avocat drept civil în materie de: drepturi şi obligaţii, contracte, proprietate/coproprietate, răspundere civilă delictuala, asigurare de bunuri sau persoane, drepturi locative, garanţii, onoarea şi demnitatea persoanei şi nu numai.

  Indiferent că este vorba de un avocat partaj sau de un avocat succesiune, echipa noastră vă sta la dispoziţie. Pentru a afla celelalte domenii în care activăm accesaţi pagina Avocat.
   

  Cum vă putem ajuta

  După o investigare juridică atentă a cazului dumneavoastră, ne putem ocupa de:

  • Obţinerea de avize şi autorizaţii pentru persoane fizice şi juridice;
  • Negocierea, redactarea şi avizarea de contracte, acte juridice, acte adiţionale, precum şi notificări sau tranzacţii;
  • Asistenta şi reprezentare în faţa autorităţilor publice locale (Primărie, Consiliul Judeţean/Local, Prefectura s.a.)
  • Asistentă în fata BNP;
  • Rezilierea, rezoluţiunea sau revocarea contractelor de: vânzare-cumpărare, locaţiune, împrumut, donaţie, licenţa, franciza, consultanta, garanţie, know-how, prestări servicii, transport, servicii web şi nu numai;
  • Conciliere, negociere şi medierea conflictelor.
  • Asistenta şi reprezentare juridică în fata instanţelor de judecată:
  • acţiuni în revendicare;
  • acţiuni în granituire;
  • acţiuni privind dreptul de servitute;
  • acţiuni în rezoluţiunea şi rezilierea contractelor;
  • acţiuni în răspundere civilă contractuala/delictuala;
  • acţiuni în constatare/anulare;
  • acţiuni privind dobândirea proprietăţii prin uzucapiune şi accesiune;
  • acţiuni în pretenţii şi recuperări debite;
  • acţiuni posesorii şi acţiuni în evacuare;
  • acţiuni pentru anularea certificatului de moştenitor;
  • ieşire din indiviziune şi partaj succesoral: dezbaterea moştenirii, stabilirea masei succesorale, a moştenitorilor şi a cotelor părţi;
  • asistenta şi reprezentare în faza executării silite;
  • formularea de contestaţii la executare;
  • asistenta şi reprezentare în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului;
  • asistenta şi reprezentare în faţă oricăror organisme naţionale şi internaţionale cu activitate jurisdicţionala.

   

  Ai o problemă Juridică? Contactează Avocat

   

  Extras COD PROCEDURA CIVILA 

  Dreptul la apărare

  (1) Dreptul la apărare este garantat.
  (2) *) Părţile au dreptul, în tot cursul procesului, de a fi reprezentate sau, după caz, asistate în condiţiile legii. În recurs, cererile şi concluziile părţilor nu pot fi formulate şi susţinute decât prin avocat sau, după caz, consilier juridic, cu excepţia situaţiei în care partea sau mandatarul acesteia, soţ ori rudă până la gradul al doilea inclusiv, este licenţiată în drept Avocat Drept Civil
  (3) Părţilor li se asigură posibilitatea de a participa la toate fazele de desfăşurare a procesului. Ele pot să ia cunoştinţă de cuprinsul dosarului, să propună probe, să îşi facă apărări, să îşi prezinte susţinerile în scris şi oral şi să exercite căile legale de atac, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege.
  (4) Instanţa poate dispune înfăţişarea în persoană a părţilor, chiar atunci când acestea sunt reprezentate.

   

  Reprezentarea părţilor în judecată

  Art. 80: Formele reprezentării
  (1) Părţile pot să exercite drepturile procedurale personal sau prin reprezentant. Reprezentarea poate fi legală,
  convenţională sau judiciară.
  (2) Persoanele fizice lipsite de capacitate de exerciţiu vor sta în judecată prin reprezentant legal.
  (3) Părţile pot să stea în judecată printr-un reprezentant ales, în condiţiile legii, cu excepţia cazului în care legea impune prezenţa lor personală în faţa instanţei.
  (4) Când legea prevede sau când circumstanţele cauzei o impun pentru a se asigura dreptul la un proces echitabil, judecătorul poate numi pentru oricare parte din proces un reprezentant în condiţiile art. 58 alin. (3), arătând în încheiere limitele şi durata reprezentării.
  (5) Când dreptul de reprezentare izvorăşte din lege sau dintr-o hotărâre judecătorească, asistarea reprezentantului de către un avocat nu este obligatorie. Dispoziţiile art. 83 alin. (3) şi art. 84 alin. (2) sunt aplicabile.

   

  Art. 81: Limitele reprezentării. Continuarea judecării procesului
  (1) Renunţarea la judecată sau la dreptul dedus judecăţii, achiesarea la hotărârea pronunţată, încheierea unei
  tranzacţii, precum şi orice alte acte procedurale de dispoziţie nu se pot face de reprezentant decât în baza unui mandat
  special ori cu încuviinţarea prealabilă a instanţei sau a autorităţii administrative competente.
  (2) Actele procedurale de dispoziţie prevăzute la alin. (1), făcute în orice proces de reprezentanţii minorilor, ai
  persoanelor puse sub interdicţie şi ai dispăruţilor, nu vor împiedica judecarea cauzei, dacă instanţa apreciază că ele nu sunt în interesul acestor persoane.

  Avocat Drept Civil

  Art. 82: Lipsa dovezii calităţii de reprezentant
  (1) Când instanţa constată lipsa dovezii calităţii de reprezentant a celui care a acţionat în numele părţii, va da un
  termen scurt pentru acoperirea lipsurilor. Dacă acestea nu se acoperă, cererea va fi anulată.
  (2) Excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant înaintea primei instanţe nu poate fi invocată pentru prima oară în calea de atac.

   

  Reprezentarea convenţională a persoanelor fizice

  (1) În faţa primei instanţe, precum şi în apel, persoanele fizice pot fi reprezentate de către avocat sau alt mandatar.
  Dacă mandatul este dat unei alte persoane decât unui avocat, mandatarul nu poate pune concluzii asupra excepţiilor procesuale şi asupra fondului decât prin avocat, atât în etapa cercetării procesului, cât şi în etapa dezbaterilor.
  (2) În cazul în care mandatarul persoanei fizice este soţ sau o rudă până la gradul al doilea inclusiv, acesta poate pune concluzii în faţa oricărei instanţe, fără să fie asistat de avocat, dacă este licenţiat în drept.
  (3) *) La redactarea cererii şi a motivelor de recurs, precum şi în exercitarea şi susţinerea recursului, persoanele fizice vor fi asistate şi, după caz, reprezentate, sub sancţiunea nulităţii, numai de către un avocat, în condiţiile legii, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 13 alin. (2).
  *) A se vedea Decizia Curţii Constituţionale nr. 462/2014, publicată în Monitorul Oficial a României, Partea I, nr. 775 din 24 octombrie 2014.
  (4) În cazul contestaţiei în anulare şi al revizuirii, dispoziţiile prezentului articol se aplică în mod corespunzător.

   

  Reprezentarea convenţională a persoanelor juridice

  (1) Persoanele juridice pot fi reprezentate convenţional în faţa instanţelor de judecată numai prin consilier juridic sau avocat, în condiţiile legii.
  (2) La redactarea cererii şi a motivelor de recurs, precum şi în exercitarea şi susţinerea recursului, persoanele juridice vor fi asistate şi, după caz, reprezentate, sub sancţiunea nulităţii, numai de către un avocat sau consilier juridic, în condiţiile legii.
  *) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că dispoziţiile art. 13 alin. (2) teza a
  doua, ale art. 84 alin. (2), precum şi ale art. 486 alin. (3), cu referire la menţiunile care decurg din obligativitatea
  formulării şi susţinerii cererii de recurs de către persoanele juridice prin avocat sau consilier juridic, sunt
  neconstituţionale.
  (3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi entităţilor arătate la art. 56 alin. (2).

   

  Forma mandatului

  (1) Împuternicirea de a reprezenta o persoană fizică dată mandatarului care nu are calitatea de avocat se dovedeşte prin înscris autentic.
  (2) În cazurile prevăzute la alin. (1), dreptul de reprezentare mai poate fi dat şi prin declaraţie verbală, făcută în instanţă şi consemnată în încheierea de şedinţă, cu arătarea limitelor şi a duratei reprezentării.
  (3) Împuternicirea de a reprezenta o persoană fizică sau persoană juridică dată unui avocat ori consilier juridic se dovedeşte prin înscris, potrivit legilor de organizare şi exercitare a profesiei.

   

  Mandatul general - Avocat Civil

  Mandatarul cu procură generală poate să reprezinte în judecată pe mandant, numai dacă acest drept i-a fost dat
  anume. Dacă cel care a dat procură generală nu are domiciliu şi nici reşedinţă în ţară sau dacă procura este dată unui prepus, dreptul de reprezentare în judecată se presupune dat.

   

  Conţinutul mandatului Avocat civil

  (1) Mandatul este presupus dat pentru toate actele procesuale îndeplinite în faţa aceleiaşi instanţe; el poate fi însă restrâns, în mod expres, la anumite acte.
  (2) Avocatul care a reprezentat sau asistat partea la judecarea procesului poate face, chiar fără mandat, orice acte pentru păstrarea drepturilor supuse unui termen şi care s-ar pierde prin neexercitarea lor la timp şi poate, de asemenea, să introducă orice cale de atac împotriva hotărârii pronunţate. În aceste cazuri, toate actele de procedură se vor îndeplini numai faţă de parte. Susţinerea căii de atac se poate face numai în temeiul unei noi împuterniciri.

   

  Citeste si despre IMM - Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat 

   

  Servicii Avocat Drept Penal

  Vizualizează pagina Avocat Drept Penal - Consultanță Drept Civil