Avocat Drept Civil - Consultă Avocat Specializat Civil | Av. Todeancă
 

AVOCAT DREPT CIVILAVOCAT
DREPT CIVIL


 
 
4.9/530 voturi

Avocat Drept Civil : Cum valorificam notiunile de partaj / succesiune?

Întreabă Avocat – Simplu, Rapid, Eficient
1. Adaugă Întrebare; 2. Avocatul Răspunde; 3. Ești notificat pe email

Adaugă Întrebare

Suntem la curent cu textele legale care pot rezolva problemele dumneavoastra. Impreuna cu partenerii nostri reusim sa va propunem solutii viabile pentru ca dumneavoastra sa va simtiti ocrotiti si in materia dreptului civil. avocat drept civil

Inainte de a incheia un act sau un contract juridic este bine sa consultati un avocat de drept civil pentru a putea beneficia de consiliere si asistenta in ceea ce priveste executarea, incetarea, actionarea in judecata sau orice element adiacent dreptului civil.

Avocat drept civil va asigura suportul juridic necesar privind serviciile juridice ce tin de apararea si valorificarea drepturilor si intereselor legitime nascute din raporturile de drept civil: drepturi si obligatii, contracte, proprietate/coproprietate, raspundere civila delictuala, asigurare de bunuri sau persoane, drepturi locative, garantii, onoarea si demnitatea persoanei si nu numai. Indiferent ca este vorba de un avocat pentru partaj sau de un avocat pentru succesiune, echipa noastra va sta la dispozitie. Pentru a afla celelalte domenii in care activam accesati pagina: Avocat.

Avocat drept civil : Care sunt serviciile de drept civil pe care vi le oferim?

Dupa o investigare juridica atenta a cazului dumneavoastra, va putem oferi:

 • Consultanta juridica privind:
  • Obtinerea de avize si autorizatii pentru persoane fizice si juridice;
  • Negocierea, redactarea si avizarea de contracte, acte juridice, acte aditionale, precum si notificari sau tranzactii;
  • Asistenta si reprezentare in fata autoritatilor publice locale (Primarie, Consiliul Judetean/Local, Prefectura s.a.)
  • Asistenta in fata BNP;
  • Rezilierea, rezolutiunea sau revocarea contractelor de: vanzare-cumparare, locatiune, imprumut, donatie, licenta, franciza, consultanta, garantie, know-how, prestari servicii, transport, servicii web si nu numai;
  • Conciliere, negociere si medierea conflictelor.
 • Asistenta si reprezentare juridica in fata instantelor de judecata:
  • actiuni in revendicare;
  • actiuni in granituire;
  • actiuni privind dreptul de servitute;
  • actiuni in rezolutiunea si rezilierea contractelor;
  • actiuni in raspundere civila contractuala/delictuala;
  • actiuni in constatare/anulare;
  • actiuni privind dobandirea proprietatii prin uzucapiune si accesiune;
  • actiuni in pretentii si recuperari debite;
  • actiuni posesorii si actiuni in evacuare;
  • actiuni pentru anularea certificatului de mostenitor;
  • iesire din indiviziune si partaj succesoral: dezbaterea mostenirii, stabilirea masei succesorale, a mostenitorilor si a cotelor parti;
  • asistenta si reprezentare in faza executarii silite;
  • formularea de contestatii la executare;
  • asistenta si reprezentare in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului;
  • asistenta si reprezentare in fata oricaror organisme nationale si internationale cu activitate jurisdictionala.

Apelati la serviciile unui avocat drept civil utilizand formularul din pagina CONTACT.

Extras CODUL DE PROCEDURA CIVILA din 1 iulie 2010 – Republicare

Art. 13: Dreptul la apărare
(1) Dreptul la apărare este garantat.
(2) *) Părţile au dreptul, în tot cursul procesului, de a fi reprezentate sau, după caz, asistate în condiţiile legii. În recurs, cererile şi concluziile părţilor nu pot fi formulate şi susţinute decât prin avocat sau, după caz, consilier juridic, cu excepţia situaţiei în care partea sau mandatarul acesteia, soţ ori rudă până la gradul al doilea inclusiv, este licenţiată în drept.
___Avocat Drept Civil
*) A se vedea Decizia Curţii Constituţionale nr. 462/2014, publicată în Monitorul Oficial a României, Partea I, nr. 775 din 24 octombrie 2014.
*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că dispoziţiile art. 13 alin. (2) teza a
doua, ale art. 84 alin. (2), precum şi ale art. 486 alin. (3), cu referire la menţiunile care decurg din obligativitatea
formulării şi susţinerii cererii de recurs de către persoanele juridice prin avocat sau consilier juridic, sunt
neconstituţionale. Totodată se precizează că prin Decizia nr. 462 din 17 septembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 775 din 24 octombrie 2014, Curtea a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile din Codul de procedură civilă cuprinse în art. 13 alin. (2) teza a doua, art. 83 alin. (3), precum şi în art.
486 alin. (3) cu referire la menţiunile care decurg din obligativitatea formulării şi susţinerii cererii de recurs prin avocat sunt neconstituţionale.
(3) Părţilor li se asigură posibilitatea de a participa la toate fazele de desfăşurare a procesului. Ele pot să ia cunoştinţă de cuprinsul dosarului, să propună probe, să îşi facă apărări, să îşi prezinte susţinerile în scris şi oral şi să exercite căile legale de atac, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege.
(4) Instanţa poate dispune înfăţişarea în persoană a părţilor, chiar atunci când acestea sunt reprezentate.

SECŢIUNEA 4: Reprezentarea părţilor în judecată
SUBSECŢIUNEA 1: §1. Dispoziţii generale
Art. 80: Formele reprezentării
(1) Părţile pot să exercite drepturile procedurale personal sau prin reprezentant. Reprezentarea poate fi legală,
convenţională sau judiciară.
(2) Persoanele fizice lipsite de capacitate de exerciţiu vor sta în judecată prin reprezentant legal.
(3) Părţile pot să stea în judecată printr-un reprezentant ales, în condiţiile legii, cu excepţia cazului în care legea impune prezenţa lor personală în faţa instanţei.
(4) Când legea prevede sau când circumstanţele cauzei o impun pentru a se asigura dreptul la un proces echitabil, judecătorul poate numi pentru oricare parte din proces un reprezentant în condiţiile art. 58 alin. (3), arătând în încheiere limitele şi durata reprezentării.
(5) Când dreptul de reprezentare izvorăşte din lege sau dintr-o hotărâre judecătorească, asistarea reprezentantului de către un avocat nu este obligatorie. Dispoziţiile art. 83 alin. (3) şi art. 84 alin. (2) sunt aplicabile.

Avocat Drept Civil

Art. 81: Limitele reprezentării. Continuarea judecării procesului
(1) Renunţarea la judecată sau la dreptul dedus judecăţii, achiesarea la hotărârea pronunţată, încheierea unei
tranzacţii, precum şi orice alte acte procedurale de dispoziţie nu se pot face de reprezentant decât în baza unui mandat
special ori cu încuviinţarea prealabilă a instanţei sau a autorităţii administrative competente.
(2) Actele procedurale de dispoziţie prevăzute la alin. (1), făcute în orice proces de reprezentanţii minorilor, ai
persoanelor puse sub interdicţie şi ai dispăruţilor, nu vor împiedica judecarea cauzei, dacă instanţa apreciază că ele nu sunt în interesul acestor persoane.

Avocat Drept Civil

Art. 82: Lipsa dovezii calităţii de reprezentant
(1) Când instanţa constată lipsa dovezii calităţii de reprezentant a celui care a acţionat în numele părţii, va da un
termen scurt pentru acoperirea lipsurilor. Dacă acestea nu se acoperă, cererea va fi anulată.
(2) Excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant înaintea primei instanţe nu poate fi invocată pentru prima oară în calea de atac.

SUBSECŢIUNEA 2: §2. Dispoziţii speciale privind reprezentarea convenţională
Art. 83: Reprezentarea convenţională a persoanelor fizice
(1) În faţa primei instanţe, precum şi în apel, persoanele fizice pot fi reprezentate de către avocat sau alt mandatar.
Dacă mandatul este dat unei alte persoane decât unui avocat, mandatarul nu poate pune concluzii asupra excepţiilor procesuale şi asupra fondului decât prin avocat, atât în etapa cercetării procesului, cât şi în etapa dezbaterilor.
(2) În cazul în care mandatarul persoanei fizice este soţ sau o rudă până la gradul al doilea inclusiv, acesta poate pune concluzii în faţa oricărei instanţe, fără să fie asistat de avocat, dacă este licenţiat în drept.
(3) *) La redactarea cererii şi a motivelor de recurs, precum şi în exercitarea şi susţinerea recursului, persoanele fizice vor fi asistate şi, după caz, reprezentate, sub sancţiunea nulităţii, numai de către un avocat, în condiţiile legii, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 13 alin. (2).
__
*) A se vedea Decizia Curţii Constituţionale nr. 462/2014, publicată în Monitorul Oficial a României, Partea I, nr. 775 din 24 octombrie 2014.
(4) În cazul contestaţiei în anulare şi al revizuirii, dispoziţiile prezentului articol se aplică în mod corespunzător.

Art. 84: Reprezentarea convenţională a persoanelor juridice
(1) Persoanele juridice pot fi reprezentate convenţional în faţa instanţelor de judecată numai prin consilier juridic sau avocat, în condiţiile legii.
(2) La redactarea cererii şi a motivelor de recurs, precum şi în exercitarea şi susţinerea recursului, persoanele juridice vor fi asistate şi, după caz, reprezentate, sub sancţiunea nulităţii, numai de către un avocat sau consilier juridic, în condiţiile legii.
*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că dispoziţiile art. 13 alin. (2) teza a
doua, ale art. 84 alin. (2), precum şi ale art. 486 alin. (3), cu referire la menţiunile care decurg din obligativitatea
formulării şi susţinerii cererii de recurs de către persoanele juridice prin avocat sau consilier juridic, sunt
neconstituţionale.
(3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi entităţilor arătate la art. 56 alin. (2).

Art. 85: Forma mandatului
(1) Împuternicirea de a reprezenta o persoană fizică dată mandatarului care nu are calitatea de avocat se dovedeşte prin înscris autentic.
(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), dreptul de reprezentare mai poate fi dat şi prin declaraţie verbală, făcută în
instanţă şi consemnată în încheierea de şedinţă, cu arătarea limitelor şi a duratei reprezentării.
(3) Împuternicirea de a reprezenta o persoană fizică sau persoană juridică dată unui avocat ori consilier juridic se dovedeşte prin înscris, potrivit legilor de organizare şi exercitare a profesiei.

Art. 86: Mandatul general
Mandatarul cu procură generală poate să reprezinte în judecată pe mandant, numai dacă acest drept i-a fost dat
anume. Dacă cel care a dat procură generală nu are domiciliu şi nici reşedinţă în ţară sau dacă procura este dată unui prepus, dreptul de reprezentare în judecată se presupune dat.

Art. 87: Conţinutul mandatului Avocat drept civil
(1) Mandatul este presupus dat pentru toate actele procesuale îndeplinite în faţa aceleiaşi instanţe; el poate fi însă restrâns, în mod expres, la anumite acte.
(2) Avocatul care a reprezentat sau asistat partea la judecarea procesului poate face, chiar fără mandat, orice acte
pentru păstrarea drepturilor supuse unui termen şi care s-ar pierde prin neexercitarea lor la timp şi poate, de
asemenea, să introducă orice cale de atac împotriva hotărârii pronunţate. În aceste cazuri, toate actele de procedură se vor îndeplini numai faţă de parte. Susţinerea căii de atac se poate face numai în temeiul unei noi împuterniciri.

Citeste si despre IMM – Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat Avocat Marius Todeancă

Programează o Consultație4.9/530 voturi


Articole recenteEvaluează articolul ⚖

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultă Avocat
Consultă Avocat
Simplu, Rapid, Eficient
Connecting...
Programează o Consultație
Simplu, Rapid, Eficient
:
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Simplu, Rapid, Eficient
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Această sesiune de discuții s-a încheiat.