BIROU AVOCATURABIROU
AVOCATURA


 
 

Birou Avocatură

 

Persoane Fizice

Avem grijă să răspundem prompt şi cu maximă seriozitate tuturor solicitărilor.

Dacă nu primiți răspuns, vă rugăm să verificati și folderul junk/spam/trash mail.

 

Consultă Avocat

Contactează-ne pentru o ofertă personalizată de servicii juridice

  Declar că sunt de acord cu colectarea datelor mele cu caracter personal de către website-ul Consultant Avocat în scopul utilizării acestora în procesul de comunicare.

   

  Pentru Programări / Urgențe, contactează-ne telefonic sau pe whatsapp  0745 034 638 

   

  Birou Avocat Online

  Pentru Consultanță Juridică Pro Bono, accesează Platforma de Servicii Juridice - Consultații Online

  Proiect Sfat GRATUIT, Consultanță Juridică Online

   

  Întreabă Avocat Online 

  1. Adaugi Întrebare

  2. Avocatul Răspunde

  3. Ești notificat pe email

   

  Birou avocatură

  Timpul limitat în care trebuie să luăm decizii presupune o informare pertinentă cu privire la consecințele juridice ale actelor și faptelor noastre.

  Indiferent de actul juridic / contractul ce trebuie elaborat sau de fapta care implică răspunderea penala sau delictuală (contract, act, testament etc.), biroul de avocatură este pregătit să actioneze cu diligența profesională adecvată.

   

  De ce să ne alegi Birou avocatură

  Ce este mai rău decât restrângerea drepturilor şi libertăţilor fundamentale?

  În momentul în care actele şi faptele noastre au dobândit caracter penal, statul, prin autorităţile sale, limitează în mod direct drepturile şi libertăţile noastre fundamentale.

  În cazul în care prevenţia nu a dat a roade este bine să aveţi alături echipa biroului de avocat. Birou avocatură vă ajută să depăşiţi mai uşor momentele neplăcute. 

   

  Cum vă putem ajuta Birou avocatură 

  Natura umană ne determina să căutăm cea mai simplă rezolvare cu un minim de efort.

  Pentru a nu denatura sarcinile pe care trebuie să le îndeplinim, soluţia adoptată, este bine să fie legală. Chiar dacă este vorba de o existenţă efemeră.

  În cazul persoanelor fizice asigurăm servicii de asistență şi reprezentare juridică care au ca scop obţinerea de soluţii creative pentru a putea rezolva problemele cu care se confrunta fiecare client în parte. 

  Experienţa ne va ajuta să găsim soluţiile potrivite problemelor dumneavoastră.

   

  Ai o problemă Juridică? Contactează Avocat

   

   

  Extras legislație - Drepturile Avocaţilor 

  (1) Avocatul înscris în tabloul baroului are dreptul să asiste şi să reprezinte orice persoană fizică sau juridică, în temeiul unui contract încheiat în formă scrisă, care dobândeşte dată certă prin înregistrarea în registrul oficial de evidenţă.

  (2) Avocatul, precum şi clientul au dreptul să renunţe la contractul de asistenţă juridică sau să îl modifice de comun acord, în condiţiile prevăzute de statutul profesiei. Renunţarea unilaterală a clientului nu constituie cauză de exonerare pentru plata onorariului cuvenit, pentru serviciile avocaţiale prestate, precum şi pentru acoperirea cheltuielilor efectuate de avocat în interesul procesual al clientului.

  Art. 30
  (1) Avocatul are dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de conducere ale profesiei, în condiţiile prevăzute în prezenta lege şi în statut.
  (2) Nu pot face parte din organele de conducere ale profesiei avocaţii care au datorii scadente la taxele şi contribuţiile stabilite pentru formarea bugetului U.N.B.R. şi al baroului, precum şi a fondurilor Casei de Asigurări a Avocaţilor din România şi ale filialelor.

  Pentru activitatea sa profesională avocatul are dreptul la onorariu şi la acoperirea tuturor cheltuielilor făcute în interesul procesual al clientului său.
  (11) Activitatea desfăşurată de avocat în condiţiile legii şi ale Statutului profesiei de avocat, indiferent de forma şi modalitatea de exercitare a profesiei, care generează venituri profesionale, nu poate fi reconsiderată ca activitate dependentă în conformitate cu prevederile din Codul fiscal.

  (12) Avocaţii pot conveni cu clienţii onorarii superioare celor stabilite în tabloul onorariilor minimale adoptat de Consiliul U.N.B.R.

  (2) În acest scop, avocatul poate să îşi deschidă un cont bancar pentru încasarea onorariilor şi altul pentru depunerea sumelor primite de la client pentru cheltuieli procesuale în interesul acestuia. Modul de administrare a sumelor predate de client avocatului, pentru cheltuieli procesuale în interesul său, va fi stabilit prin convenţia dintre avocat şi client, în condiţiile prevăzute de statutul profesiei.

  (3) Contractul de asistenţă juridică, legal încheiat, este titlu executoriu. Învestirea cu formulă executorie este de competenţa judecătoriei în a cărei rază teritorială se află sediul profesional al avocatului. Restanţele din onorarii şi alte cheltuieli efectuate de avocat în interesul procesual al clientului său se recuperează potrivit dispoziţiilor statutului profesiei.

  Art. 35
  (1) Pentru asigurarea secretului profesional, actele şi lucrările cu caracter profesional aflate asupra avocatului sau în cabinetul său sunt inviolabile. Percheziţionarea avocatului, a domiciliului ori a cabinetului său sau ridicarea de înscrisuri şi bunuri nu poate fi făcută decât de procuror, în baza unui mandat emis în condiţiile legii.

  (11) Sunt exceptate de la măsura ridicării de înscrisuri şi de la măsura confiscării:
  a) înscrisurile care conţin comunicări între avocat şi clientul său;
  b) înscrisurile care conţin consemnări efectuate de către avocat cu privire la aspecte referitoare la apărarea unui client.

  (2) Nu vor putea fi ascultate şi înregistrate, cu niciun fel de mijloace tehnice, convorbirile telefonice ale avocatului şi nici nu va putea fi interceptată şi înregistrată corespondenţa sa cu caracter profesional, decât în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.
  (3) Raportul dintre avocat (Birou avocatura) şi persoana pe care o asistă sau o reprezintă nu poate forma obiectul supravegherii tehnice decât dacă există date că avocatul săvârşeşte ori pregăteşte săvârşirea unei infracţiuni dintre cele prevăzute în art. 139 alin. (2) din Codul de procedură penală.

  Dacă pe parcursul sau după executarea măsurii rezultă că activităţile de supraveghere tehnică au vizat şi raporturile dintre avocat şi suspectul ori inculpatul pe care acesta îl apără, probele obţinute nu pot fi folosite în cadrul niciunui proces penal, urmând a fi distruse, de îndată, de către procuror. Judecătorul care a dispus măsura este informat, de îndată, de către procuror. Judecătorul dispune informarea avocatului.

  Art. 36
  (1) Contactul dintre avocat şi clientul său nu poate fi stânjenit sau controlat, direct sau indirect, de niciun organ al statului.

  (2) În cazul în care clientul se află în stare de arest sau detenţie, administraţia locului de arest ori detenţie are obligaţia de a lua măsurile necesare pentru respectarea drepturilor prevăzute la alin. (1).

  Art. 37
  Avocatul care profesează individual, cabinetele asociate, societatea civilă profesională şi societatea profesională cu răspundere limitată au dreptul la sediu profesional în circumscripţia baroului în care sunt înscrişi şi la sedii secundare în alt barou din ţară sau din străinătate unde sunt luaţi în evidenţă.

  Art. 39
  (1) În exercitarea profesiei, avocaţii sunt parteneri indispensabili ai justiţiei, ocrotiţi de lege, fără a putea fi asimilaţi funcţionarilor publici, cu excepţia situaţiilor în care atestă identitatea părţilor, a conţinutului sau datei unui act.
  (2) Avocatul este obligat să respecte solemnitatea şedinţei de judecată, să nu folosească cuvinte sau expresii de natură a aduce atingere demnităţii judecătorului, procurorului, altor avocaţi, părţilor sau reprezentanţilor acestora în proces.

  (3) Avocatul nu răspunde penal pentru susţinerile făcute oral sau în scris, în forma adecvată şi cu respectarea prevederilor alin. (2), în faţa instanţelor de judecată, a organelor de urmărire penală sau a altor organe administrative de jurisdicţie şi nici dacă sunt în legătură cu consultaţiile oferite justiţiabililor ori cu formularea apărării în acea cauză ori pentru susţinerile făcute în cadrul consultaţiilor verbale sau consultaţiilor scrise acordate clienţilor, dacă ele sunt făcute cu respectarea normelor de deontologie profesională.

  (4) Nerespectarea de către avocat a prevederilor alin. (2) şi (3) constituie abatere disciplinară gravă. Răspunderea disciplinară nu exclude răspunderea penală sau civilă.

  (5) Nu constituie abatere disciplinară şi nici nu pot atrage alte forme de răspundere juridică a avocatului opiniile juridice ale acestuia, exercitarea drepturilor, îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege şi folosirea mijloacelor legale pentru pregătirea şi realizarea efectivă a apărării libertăţilor, drepturilor şi intereselor legitime ale clienţilor săi.

   

  Servicii Societăți

  Persoane Juridice

  Vizualizează pagina Cabinet Avocatură - Consultanță Persoane Juridice

  Caută un birou de avocat - click aici