Avocat Dreptul Muncii - Consultă Avocat Specializat în Dreptul Muncii
 

AVOCAT DREPTUL MUNCIIAVOCAT
DREPTUL MUNCII


 
 
4.9/522 voturi

Avocat Dreptul Muncii : Cum optimizam raporturile de Dreptul Muncii?

Întreabă Avocat – Simplu, Rapid, Eficient
1. Adaugă Întrebare; 2. Avocatul Răspunde; 3. Ești notificat pe email

Adaugă Întrebare

Flexibilizarea raporturilor de munca ne-a facut sa gasim solutii atat pentru a optimiza conditiile de munca ale angajatilor cat si pentru a reduce costurile angajatorilor. avocat dreptul muncii

Cu seriozitate si profesionalism va putem oferi servicii de consultanta, consiliere, asistenta si reprezentare juridica in litigiile de munca in fata instantelor judecatoresti din tara.

Avocat Dreptul Muncii: Care sunt serviciile de Dreptul Muncii pe care vi le oferim?

Avocat dreptul muncii ofera servicii pentru:

 • Avocat Dreptul Muncii – Angajat:
  • consultanta si asistenta in legatura cu incheierea, continutul, executarea, modificarea si incetarea contractelor individuale/colective de munca;
  • asistarea la negocieri privind contractul individual de munca;
  • activitati de conciliere intre angajat si angajator;
  • medierea divergentelor;
  • contestarea deciziei de concediere;
  • contestarea deciziei comisiei de disciplina;
  • contestarea abaterilor disciplinare si asistenta in faza cercetarii disciplinare prealabile;
  • asistenta si reprezentare in litigiile de munca privind nerespectarea drepturilor de: salarizare, concediu, egalitate de sanse si de tratament, securitate si sanatate in munca, acces la formare profesionala, protectie in caz de concediere s.a.;
  • contestarea deciziilor sanctionatoare emise de ITM;
  • litigii in domeniul raporturilor de munca: obligarea angajatorului la restituirea sumelor de bani retinute din salariu, la repararea prejudiciului suferit de angajat, la reintegrarea salariatului in functia avuta anterior.
 • Avocat Dreptul Muncii – Angajator:
  • consultanta si asistenta in legatura cu incheierea, continutul, executarea, modificarea si incetarea contractelor individuale/colective de munca;
  • redactarea contractelor de munca, a regulamentelor interne, a regulamentelor de organizare si functionare, a fiselor de post;
  • redactarea de decizii cu privire la incetarea contractului individual de munca;
  • redactarea ordinelor de delegare si detasare;
  • activitati de conciliere si medierea divergentelor;
  • asistenta si reprezentare juridica in litigiile de munca;
  • asistenta si reprezentare juridica in cazul unei sanctiuni primite de la Garda Financiara sau ITM;
  • consultanta in cadrul tranzacţiilor, procedurilor de fuziune si divizare, precum si a celor de reorganizare;
  • asistenta si reprezentare in litigiile ce au ca obiect nerespectarea clauzelor prevazute in CIM: clauza de confidentialitate, clauza de neconcurenta, clauza de mobilitate si clauza de formare profesionala.

Vom munci pentru dumneavoastra, adresati-va cu incredere Cabinetului de avocat Marius Todeanca.

Contactati un avocat de dreptul muncii utilizand formularul din pagina CONTACT.

Extras CODUL MUNCII din 24 ianuarie 2003 (Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003) – REPUBLICARE*)

CAPITOLUL II: Răspunderea disciplinară
Art. 247
(1) Angajatorul dispune de prerogativă disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară.
(2) Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.
Art. 248
(1) Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul săvârşeşte o abatere disciplinară
sunt:
a) avertismentul scris;
b) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;
c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;
d) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;
e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.
(2) În cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege specială, se stabileşte un alt regim sancţionator, va fi aplicat acesta.
(3) Sancţiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă salariatului nu i se aplică o nouă sancţiune disciplinară în acest termen. Radierea sancţiunilor disciplinare se constată prin decizie a angajatorului emisă în formă scrisă.
Art. 249
(1) Amenzile disciplinare sunt interzise.
(2) Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune.
Art. 250
Angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de salariat, avându-se în vedere următoarele:
a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită;
b) gradul de vinovăţie a salariatului;
c) consecinţele abaterii disciplinare;
d) comportarea generală în serviciu a salariatului;
e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.
Art. 251
(1) Sub sancţiunea nulităţii absolute, nicio măsură, cu excepţia celei prevăzute la art. 248 alin. (1) lit. a), nu poate fi
dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.
(2) În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de persoana împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii.
(3) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute la alin. (2) fără un motiv obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
(4) În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un avocat sau de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este.
Art. 252
(1) Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data
săvârşirii faptei.
(la data 05-dec-2012 Art. 252, alin. (1) din titlul XI, capitolul II a se vedea recurs in interesul legii Decizia 16/2012 )
(2) Sub sancţiunea nulităţii absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu:
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;
b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil care au fost încălcate de salariat;
c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condiţiile prevăzute la art. 251 alin. (3), nu a fost efectuată cercetarea;
d) temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică;
e) termenul în care sancţiunea poate fi contestată;
f) instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată.
(3) Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii şi produce efecte de la data comunicării.
(4) Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, în caz de refuz al primirii, prin scrisoare
recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta.
(5) Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.

CAPITOLUL III: Răspunderea patrimonială
Art. 253
(1) Angajatorul este obligat, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, să îl despăgubească pe salariat în situaţia în care acesta a suferit un prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii
obligaţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul.
(2) În cazul în care angajatorul refuză să îl despăgubească pe salariat, acesta se poate adresa cu plângere instanţelor judecătoreşti competente.
(3) Angajatorul care a plătit despăgubirea îşi va recupera suma aferentă de la salariatul vinovat de producerea pagubei,
în condiţiile art. 254 şi următoarele.

Citeste si despre:

Onorariu Avocat

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/  Avocat Marius Todeancă

Programează o Consultație4.9/522 voturi


Articole recenteEvaluează articolul ⚖

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultă Avocat
Consultă Avocat
Simplu, Rapid, Eficient
Connecting...
Programează o Consultație
Simplu, Rapid, Eficient
:
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Simplu, Rapid, Eficient
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Această sesiune de discuții s-a încheiat.