AVOCAT DREPTUL MUNCIIAVOCAT
DREPTUL MUNCII


 
 

Avocat Dreptul Muncii

 

Avocat Specializat Dreptul Muncii

Avem grijă să răspundem prompt şi cu maximă seriozitate tuturor solicitărilor.

Dacă nu primiți răspuns, vă rugăm să verificati și folderul junk/spam/trash mail.

 

Consultă Avocat

Contactează-ne pentru o ofertă personalizată de servicii juridice

  Declar că sunt de acord cu colectarea datelor mele cu caracter personal de către website-ul Consultant Avocat în scopul utilizării acestora în procesul de comunicare.

   

  Pentru Programări / Urgențe, contactează-ne telefonic sau pe whatsapp  0745 034 638 

   

  Avocat Dreptul Muncii Online

  Pentru Consultanță Juridică Pro Bono, accesează Platforma de Servicii Juridice - Consultații Online

  Proiect Sfat GRATUIT, Consultanță Juridică Online

   

  Întreabă Avocat Online 

  1. Adaugi Întrebare

  2. Avocatul Răspunde

  3. Ești notificat pe email

   

  Avocat Dreptul Muncii

  Flexibilizarea raporturilor de muncă ne-a determinat să găsim soluții atât pentru a optimiza condițiile de muncă ale angajaților cât și pentru a reduce costurile angajatorilor. avocat dreptul muncii

  Cu seriozitate și profesionalism vă oferim servicii de consultanță, consiliere, asistență și reprezentare juridică în litigiile de munca în fața instanțelor judecatorești din țară.

   

  De ce să ne alegi

  Avem experiență în litigii de dreptul muncii și am asistat cu succes clienții atât în cadrul negocierilor directe cât ți în fața instanțelor de judecată.

  Vom munci pentru dumneavoastră, adresați-vă cu încredere pentru o primă discuție telefonică unui avocat specializat în dreptul muncii.

   

  Cum vă putem ajuta

  Avocat dreptul muncii ofera servicii pentru:

  • Avocat Dreptul Muncii pentru Angajați Salariați:

   • consultanta si asistenta in legatura cu incheierea, continutul, executarea, modificarea si incetarea contractelor individuale/colective de munca;
   • asistarea la negocieri privind contractul individual de munca;
   • activitati de conciliere intre angajat si angajator;
   • medierea divergentelor;
   • contestarea deciziei de concediere;
   • contestarea deciziei comisiei de disciplina;
   • contestarea abaterilor disciplinare si asistenta in faza cercetarii disciplinare prealabile;
   • asistenta si reprezentare in litigiile de munca privind nerespectarea drepturilor de: salarizare, concediu, egalitate de sanse si de tratament, securitate si sanatate in munca, acces la formare profesionala, protectie in caz de concediere s.a.;
   • contestarea deciziilor sanctionatoare emise de ITM;
   • litigii in domeniul raporturilor de munca: obligarea angajatorului la restituirea sumelor de bani retinute din salariu, la repararea prejudiciului suferit de angajat, la reintegrarea salariatului in functia avuta anterior.
  • Avocat Dreptul Muncii pentru Companii, Angajatori

   • consultanta si asistenta in legatura cu incheierea, continutul, executarea, modificarea si incetarea contractelor individuale/colective de munca;
   • redactarea contractelor de munca, a regulamentelor interne, a regulamentelor de organizare si functionare, a fiselor de post;
   • redactarea de decizii cu privire la incetarea contractului individual de munca;
   • redactarea ordinelor de delegare si detasare;
   • activitati de conciliere si medierea divergentelor;
   • asistenta si reprezentare juridica in litigiile de munca;
   • asistenta si reprezentare juridica in cazul unei sanctiuni primite de la Garda Financiara sau ITM;
   • consultanta in cadrul tranzacţiilor, procedurilor de fuziune si divizare, precum si a celor de reorganizare;
   • asistenta si reprezentare in litigiile ce au ca obiect nerespectarea clauzelor prevazute in CIM: clauza de confidentialitate, clauza de neconcurenta, clauza de mobilitate si clauza de formare profesionala.

   

  Ai o problemă Juridică? Contactează Avocat

   

  Extras CODUL MUNCII 

  Răspunderea disciplinară

  (1) Angajatorul dispune de prerogativă disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară.
  (2) Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.
   
  Art. 248
  (1) Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul săvârşeşte o abatere disciplinară sunt:
  a) avertismentul scris;
  b) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;
  c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;
  d) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;
  e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.
  (2) În cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege specială, se stabileşte un alt regim sancţionator, va fi aplicat acesta.
  (3) Sancţiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă salariatului nu i se aplică o nouă sancţiune disciplinară în acest termen. Radierea sancţiunilor disciplinare se constată prin decizie a angajatorului emisă în formă scrisă.
   
  Art. 249
  (1) Amenzile disciplinare sunt interzise.
  (2) Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune.
   
  Art. 250
  Angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de salariat, avându-se în vedere următoarele:
  a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită;
  b) gradul de vinovăţie a salariatului;
  c) consecinţele abaterii disciplinare;
  d) comportarea generală în serviciu a salariatului;
  e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.
   
  Art. 251
  (1) Sub sancţiunea nulităţii absolute, nicio măsură, cu excepţia celei prevăzute la art. 248 alin. (1) lit. a), nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.
  (2) În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de persoana împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii.
  (3) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute la alin. (2) fără un motiv obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
  (4) În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un avocat sau de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este.
   
  Art. 252
  (1) Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei.

  (2) Sub sancţiunea nulităţii absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu:
  a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;
  b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil care au fost încălcate de salariat;
  c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condiţiile prevăzute la art. 251 alin. (3), nu a fost efectuată cercetarea;
  d) temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică;
  e) termenul în care sancţiunea poate fi contestată;
  f) instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată.
  (3) Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii şi produce efecte de la data comunicării.
  (4) Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, în caz de refuz al primirii, prin scrisoare
  recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta.
  (5) Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.
   

  Răspunderea patrimonială

  Art. 253
  (1) Angajatorul este obligat, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, să îl despăgubească pe salariat în situaţia în care acesta a suferit un prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii
  obligaţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul.
  (2) În cazul în care angajatorul refuză să îl despăgubească pe salariat, acesta se poate adresa cu plângere instanţelor judecătoreşti competente.
  (3) Angajatorul care a plătit despăgubirea îşi va recupera suma aferentă de la salariatul vinovat de producerea pagubei,
  în condiţiile art. 254 şi următoarele.
   
  Vizualizează pagina Onorariu și solicită o evaluare

  Onorariu Avocat - Evaluare Gratuită

   http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/