Avocat Drept Comercial - Consultanță Juridică De Specialitate
 

AVOCAT DREPT COMERCIALAVOCAT DREPT COMERCIAL


 
 
4.9/513 voturi

Avocat Drept Comercial – Cum va poate ajuta un Avocat Specializat în Drept Comercial?

Întreabă Avocat – Simplu, Rapid, Eficient
1. Adaugă Întrebare; 2. Avocatul Răspunde; 3. Ești notificat pe email

Adaugă Întrebare

Ne-am luat angajamentul sa furnizam servicii excelente pentru dumneavoastra. Intelegand nevoile clientilor nostri, avocatii de drept comercial au reusit sa ofere consultanta de inalta calitate si solutii eficiente atat persoanelor fizice cat si persoanelor juridice. avocat drept comercial

Echipa noastra are experienta in descoperirea celor mai eficiente solutii si poate raspunde prompt la orice intrebare, indiferent de tipul activitatii dumneavoastra curente. Raspunsurile, atent evaluate, sunt rezultatul unei analize temeinice a literaturii de specialitate precum si a jurisprudentei selective.

In calitatea de avocat comercial am asistat cu succes clientii la concilieri, negocieri dar si la incheierea contractelor comerciale importante. Alaturi de partenerii nostri am reprezentat societati comerciale si comercianti in complexe litigii comerciale dar si in procedurile speciale cum ar fi somatia de plata, in executari silite sau in procedura de insolventa. Pachetul complet de servicii ce includ si alte ramuri de drept le puteti regasi la pagina principala Avocat.

Avocat Drept Comercial : Care sunt serviciile pe care le oferim?

In functie de specificul activitatii dumneavoastra, avocat drept comercial va ofera:

 • Consultanta permanenta privind intreaga activitate juridica a societatii dumneavoastra si dezvoltarea acesteia;
 • Reprezentare in negocierile privind situatiile litigioase:
  • Asistenta in cadrul AGA;
  • Asistenta la cesionarea actiunilor si a partilor sociale ;
  • Excluderea asociatilor, numirea, eventual inlocuirea administratorilor sau a cenzorilor.
 • Infiintare firma, infiintari societati comerciale, sucursale, filiale;
 • Infiintari firme;
 • Infiiintari de asociatii si fundatii;
 • Recuperari creante;
 • Consultanta si asistenta in procedura de insolventa;
 • Operatiuni de divizare/fuziune;
 • Operatiuni de lichidare/dizolvare de societati;
 • Reprezentare in litigii comerciale.

Asistenta si reprezentare in fata Oficiului Registrului Comertului:

 • Efectuarea operatiunilor derulate la ORC si la alte institutii abilitate;
 • Consultanta, redactare de acte constitutive si acte modificatoare privind:
  • Denumirea societatii;
  • Schimbarea obiectului de activitate/sediului social;
  • Cesiune actiuni/parti sociale;
  • Majorari/reduceri de capital social.

In materie de contracte comerciale avocatul de drept comercial va ofera:

 • Redactare/atestare de contracte comerciale;
 • Notificari si somatii;
 • Consultanta si asistenta la negocierea contractelor/tranzactiilor comerciale;
 • Urmarirea indeplinirii obligatiilor asumate de contractant;
 • Reziliere/rezolutiune;
 • Contestatii la executare;
 • Asistarea creditorului/debitorului in procedura insolventei/falimentului.

Contactati acum un specialist – avocat drept comercial – utilizand formularul din pagina CONTACT.

Extras legea 31/1990

TITLUL I
Dispoziții generale – – Avocat Drept Comercial
Art. 1. – (1) În vederea desfășurării de activități cu scop lucrativ, persoanele fizice și persoanele juridice se pot asocia și pot constitui societăți cu personalitate juridică, cu respectarea dispozițiilor prezentei legi.
(2) Societățile prevăzute la alin. (1) cu sediul în România sunt persoane juridice române.
Art. 2. – Dacă prin lege nu se prevede altfel, societățile cu personalitate juridică se constituie în una dintre următoarele forme: a) societate în nume colectiv; b) societate în comandită simplă; c) societate pe acțiuni; d) societate în comandită pe acțiuni și e) societate cu răspundere limitată.
Art. 3. – (1) Obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social.
(2) Asociații în societatea în nume colectiv și asociații comanditați în societatea în comandită simplă sau în comandită pe acțiuni răspund nelimitat și solidar pentru obligațiile sociale. Creditorii societății se vor îndrepta mai întâi împotriva acesteia pentru obligațiile ei și, numai dacă societatea nu le plătește în termen de cel mult 15 zile de la data punerii în întârziere, se vor putea îndrepta împotriva acestor asociați.
(3) Acționarii, asociații comanditari, precum și asociații în societatea cu răspundere limitată răspund numai până la concurența capitalului social subscris.
Art. 4. – Societatea cu personalitate juridică va avea cel puțin 2 asociați, în afară de cazul în care legea prevede altfel.

TITLUL II
Constituirea societăților  Avocat Drept Comercial

CAPITOLUL I
Actul constitutiv al societății  Avocat Drept Comercial
Art. 5. – (1) Societatea în nume colectiv sau în comandită simplă se constituie prin contract de societate, iar societatea pe acțiuni, în comandită pe acțiuni sau cu răspundere limitată se constituie prin contract de societate și statut.
(2) Societatea cu răspundere limitată se poate constitui și prin actul de voință al unei singure persoane. În acest caz se întocmește numai statutul.
(3) Contractul de societate și statutul pot fi încheiate sub forma unui înscris unic, denumit act constitutiv.
(4) Când se încheie numai contract de societate sau numai statut, acestea pot fi denumite, de asemenea, act constitutiv. În cuprinsul prezentei legi, denumirea act constitutiv desemnează atât înscrisul unic, cât și contractul de societate și/sau statutul societății.
(5) În cazurile în care contractul de societate și statutul constituie acte distincte, acesta din urmă va cuprinde datele de identificare a asociaților și clauze reglementând organizarea, funcționarea și desfășurarea activității societății.
(6) Actul constitutiv se încheie sub semnătură privată, se semnează de toți asociații sau, în caz de subscripție publică, de fondatori. Forma autentică a actului constitutiv este obligatorie atunci când:
a) printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se află un imobil;
b) se constituie o societate în nume colectiv sau în comandită simplă;
c) societatea pe acțiuni se constituie prin subscripție publică.
(7) Actul constitutiv dobândește dată certă și prin depunerea la oficiul registrului comerțului.

Avocat Drept Comercial
Art. 6. – (1) Semnatarii actului constitutiv, precum și persoanele care au un rol determinant în constituirea societății sunt considerați fondatori.
(2) Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, ori pentru infracțiunile prevăzute de prezenta lege.
Art. 7. – Actul constitutiv al societății în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată va cuprinde:
a) datele de identificare a asociaților; la societatea în comandită simplă se vor arăta și asociații comanditați;
b) forma, denumirea și sediul social;
c) obiectul de activitate al societății, cu precizarea domeniului și a activității principale;
d) capitalul social, cu menționarea aportului fiecărui asociat, în numerar sau în natură, valoarea aportului în natură și modul evaluării. La societățile cu răspundere limitată se vor preciza numărul și valoarea nominală a părților sociale, precum și numărul părților sociale atribuite fiecărui asociat pentru aportul său;
e) asociații care reprezintă și administrează societatea sau administratorii neasociați, datele lor de identificare, puterile ce li s-au conferit și dacă ei urmează să le exercite împreună sau separat;
e1) în cazul societăților cu răspundere limitată, dacă sunt numiți cenzori sau auditor financiar, datele de identificare ale primilor cenzori, respectiv ale primului auditor financiar;
f) partea fiecărui asociat la beneficii și la pierderi;
g) sediile secundare – sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică -, atunci când se înființează o dată cu societatea, sau condițiile pentru înființarea lor ulterioară, dacă se are în vedere o atare înființare;
h) durata societății;
i) modul de dizolvare și de lichidare a societății. Avocat Drept Comercial
Art. 8. – Actul constitutiv al societății pe acțiuni sau în comandită pe acțiuni va cuprinde:
a) datele de identificare a fondatorilor; la societatea în comandită pe acțiuni vor fi menționați și asociații comanditați;
b) forma, denumirea și sediul social;
c) obiectul de activitate al societății, cu precizarea domeniului și a activității principale;
d) capitalul social subscris și cel vărsat și, în cazul în care societatea are un capital autorizat, cuantumul acestuia;
e) natura și valoarea bunurilor constituite ca aport în natură, numărul de acțiuni acordate pentru acestea și numele sau, după caz, denumirea persoanei care le-a adus ca aport;
f) numărul și valoarea nominală a acțiunilor, cu specificarea dacă sunt nominative sau la purtător;
f1) dacă sunt mai multe categorii de acțiuni, numărul, valoarea nominală și drepturile conferite fiecărei categorii de acțiuni;
f2) orice restricție cu privire la transferul de acțiuni;
g) datele de identificare a primilor membri ai consiliului de administrație, respectiv a primilor membri ai consiliului de supraveghere;
g1) puterile conferite administratorilor și, după caz, directorilor, respectiv membrilor directoratului, și dacă ei urmează să le exercite împreună sau separat;
h) datele de identificare a primilor cenzori sau a primului auditor financiar;
i) clauze privind conducerea, administrarea, funcționarea și controlul gestiunii societății de către organele statutare, numărul membrilor consiliului de administrație sau modul de stabilire a acestui număr;
i1)Abrogat(ă)
j) durata societății;
k) modul de distribuire a beneficiilor și de suportare a pierderilor;
l) sediile secundare – sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică -, atunci când se înființează o dată cu societatea, sau condițiile pentru înființarea lor ulterioară, dacă se are în vedere o atare înființare;
m) orice avantaj special acordat, în momentul înființării societății sau până în momentul în care societatea este autorizată să își înceapă activitatea, oricărei persoane care a participat la constituirea societății ori la tranzacții conducând la acordarea autorizației în cauză, precum și identitatea beneficiarilor unor astfel de avantaje;
n) numărul acțiunilor comanditarilor în societatea în comandită pe acțiuni;
o) cuantumul total sau cel puțin estimativ al tuturor cheltuielilor pentru constituire;
p) modul de dizolvare și de lichidare a societății.
Art. 81. – Datele de identificare prevăzute la art. 7 lit. a), e) și e1), respectiv la art. 8 lit. a), g) și h), includ:
a) pentru persoanele fizice: numele, prenumele, codul numeric personal și, dacă este cazul, echivalentul acestuia, potrivit legislației naționale aplicabile, locul și data nașterii, domiciliul și cetățenia;
b) pentru persoanele juridice: denumirea, sediul, naționalitatea, numărul de înregistrare în registrul comerțului sau codul unic de înregistrare, potrivit legii naționale aplicabile.

Avocat Drept Comercial
Art. 9. – (1) Societatea pe acțiuni se constituie prin subscriere integrală și simultană a capitalului social de către semnatarii actului constitutiv sau prin subscripție publică.
(2) În cazul unei subscrieri integrale și simultane a capitalului social de către toți semnatarii actului constitutiv, capitalul social vărsat la constituire nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris. Diferența de capital social subscris va fi vărsată:
a) pentru acțiunile emise pentru un aport în numerar, în termen de 12 luni de la data înmatriculării societății;
b) pentru acțiunile emise pentru un aport în natură, în termen de cel mult 2 ani de la data înmatriculării.
Art. 91. – Societatea în nume colectiv, societatea în comandită simplă și societatea cu răspundere limitată sunt obligate să verse integral la data constituirii capitalul social subscris.
Art. 10. – (1) Capitalul social al societății pe acțiuni sau al societății în comandită pe acțiuni nu poate fi mai mic de 90.000 lei. Guvernul va putea modifica, cel mult o dată la 2 ani, valoarea minimă a capitalului social, ținând seama de rata de schimb, astfel încât acest cuantum să reprezinte echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro. Avocat Drept Comercial
(2) Cu excepția cazului în care societatea este transformată într-o societate de altă formă, capitalul social al societăților prevăzute la alin. (1) nu poate fi redus sub minimul legal decât dacă valoarea sa este adusă la un nivel cel puțin egal cu minimul legal prin adoptarea unei hotărâri de majorare de capital în același timp cu hotărârea de reducere a capitalului. În cazul încălcării acestor dispoziții, orice persoană interesată se poate adresa instanței pentru a cere dizolvarea societății. Societatea nu va fi dizolvată dacă, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de dizolvare, capitalul social este adus la valoarea minimului legal prevăzut de prezenta lege. Avocat Drept Comercial
(3) Numărul acționarilor în societatea pe acțiuni nu poate fi mai mic de 2. În cazul în care societatea are mai puțin de 2 acționari pe o perioadă mai lungă de 9 luni, orice persoană interesată poate solicita instanței dizolvarea societății. Societatea nu va fi dizolvată dacă, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de dizolvare, numărul minim de acționari prevăzut de prezenta lege este reconstituit.
……

Avocat Drept ComercialAvocat Marius Todeancă

Programează o Consultație4.9/513 voturi


Articole recenteEvaluează articolul ⚖

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultă Avocat
Consultă Avocat
Simplu, Rapid, Eficient
Connecting...
Programează o Consultație
Simplu, Rapid, Eficient
:
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Simplu, Rapid, Eficient
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Această sesiune de discuții s-a încheiat.