AVOCAT DREPT COMERCIALAVOCAT DREPT COMERCIAL


 
 

Avocat Drept Comercial 

 

Avocat Societăți - Persoane Juridice

Avem grijă să răspundem prompt şi cu maximă seriozitate tuturor solicitărilor.

Dacă nu primiți răspuns, vă rugăm să verificati și folderul junk/spam/trash mail.

 

Consultă Avocat

Contactează-ne pentru o ofertă personalizată de servicii juridice

  Declar că sunt de acord cu colectarea datelor mele cu caracter personal de către website-ul Consultant Avocat în scopul utilizării acestora în procesul de comunicare.

   

  Pentru Programări / Urgențe, contactează-ne telefonic sau pe whatsapp  0745 034 638 

   

  Avocat Drept Comercial Online

  Pentru Consultanță Juridică Pro Bono, accesează Platforma de Servicii Juridice - Consultații Online

  Proiect Sfat GRATUIT, Consultanță Juridică Online

   

  Întreabă Avocat Comercial Online 

  1. Adaugi Întrebare

  2. Avocatul Răspunde

  3. Ești notificat pe email

   

  Avocat Comercial

  Ne-am luat angajamentul să furnizăm servicii excelente pentru dumneavoastră.

  Înțelegând nevoile clienților noștri, avocații în drept comercial au reușit să ofere consultanță de înaltă calitate și soluții eficiente atât persoanelor fizice cât și persoanelor juridice.

   

  De ce să ne alegi

  Avem experiență în descoperirea celor mai eficiente soluții și raspundem prompt la orice întrebare, indiferent de tipul activității dumneavoastră curente.

  Răspunsurile, atent evaluate, sunt rezultatul unei analize temeinice a literaturii de specialitate precum și a jurisprudenței selective.

  Am asistat cu succes clienții la concilieri, negocieri dar și la încheierea contractelor comerciale.

  Alături de partenerii noștri am reprezentat societăți comerciale și comercianți în complexe litigii comerciale dar și în procedurile speciale cum ar fi somația de plată, executări silite sau în procedura de insolvență.

   

  Servicii din alte ramuri de drept regăsiți pe pagina principală Avocat.

   

  Cum vă putem ajuta

  • Consultanță permanentă privind întreaga activitate juridică a societății;

  • Reprezentare negocieri:

   • Asistență în cadrul AGA;

   • Asistență la cesionarea acțiunilor și a părților sociale ;

   • Excluderea asociaților, numirea, inlocuirea administratorilor, a cenzorilor.

  • Înființare firmă, societăți comerciale, sucursale, filiale;

  • Asociații și fundații;

  • Recuperări creanțe;

  • Insolvență;

  • Divizare, fuziune;

  • Lichidare, dizolvare ;

  • Litigii comerciale.

   

  Asistență Oficiul Registrului Comerțului

  • Efectuarea operatiunilor derulate la ORC si la alte institutii abilitate;
  • Consultanta, redactare de acte constitutive si acte modificatoare privind:
   • Denumirea societatii;
   • Schimbarea obiectului de activitate/sediului social;
   • Cesiune actiuni/parti sociale;
   • Majorari/reduceri de capital social.

  Contracte comerciale

  • Redactare/atestare de contracte comerciale;
  • Notificari si somatii;
  • Consultanta si asistenta la negocierea contractelor/tranzactiilor comerciale;
  • Urmarirea indeplinirii obligatiilor asumate de contractant;
  • Reziliere/rezolutiune;
  • Contestatii la executare;
  • Asistarea creditorului/debitorului in procedura insolventei/falimentului.

   

  Ai o problemă Juridică? Contactează Avocat

   

  Extras Legea 31/1990

  TITLUL I
  Dispoziții generale - - Avocat Drept Comercial
  Art. 1. - (1) În vederea desfășurării de activități cu scop lucrativ, persoanele fizice și persoanele juridice se pot asocia și pot constitui societăți cu personalitate juridică, cu respectarea dispozițiilor prezentei legi.
  (2) Societățile prevăzute la alin. (1) cu sediul în România sunt persoane juridice române.
  Art. 2. - Dacă prin lege nu se prevede altfel, societățile cu personalitate juridică se constituie în una dintre următoarele forme: a) societate în nume colectiv; b) societate în comandită simplă; c) societate pe acțiuni; d) societate în comandită pe acțiuni și e) societate cu răspundere limitată.
  Art. 3. - (1) Obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social.
  (2) Asociații în societatea în nume colectiv și asociații comanditați în societatea în comandită simplă sau în comandită pe acțiuni răspund nelimitat și solidar pentru obligațiile sociale. Creditorii societății se vor îndrepta mai întâi împotriva acesteia pentru obligațiile ei și, numai dacă societatea nu le plătește în termen de cel mult 15 zile de la data punerii în întârziere, se vor putea îndrepta împotriva acestor asociați.
  (3) Acționarii, asociații comanditari, precum și asociații în societatea cu răspundere limitată răspund numai până la concurența capitalului social subscris.
  Art. 4. - Societatea cu personalitate juridică va avea cel puțin 2 asociați, în afară de cazul în care legea prevede altfel.

   

  Constituirea societăților  Avocat Drept Comercial

  CAPITOLUL I
  Actul constitutiv al societății  Avocat Drept Comercial
  Art. 5. - (1) Societatea în nume colectiv sau în comandită simplă se constituie prin contract de societate, iar societatea pe acțiuni, în comandită pe acțiuni sau cu răspundere limitată se constituie prin contract de societate și statut.
  (2) Societatea cu răspundere limitată se poate constitui și prin actul de voință al unei singure persoane. În acest caz se întocmește numai statutul.
  (3) Contractul de societate și statutul pot fi încheiate sub forma unui înscris unic, denumit act constitutiv.
  (4) Când se încheie numai contract de societate sau numai statut, acestea pot fi denumite, de asemenea, act constitutiv. În cuprinsul prezentei legi, denumirea act constitutiv desemnează atât înscrisul unic, cât și contractul de societate și/sau statutul societății.
  (5) În cazurile în care contractul de societate și statutul constituie acte distincte, acesta din urmă va cuprinde datele de identificare a asociaților și clauze reglementând organizarea, funcționarea și desfășurarea activității societății.
  (6) Actul constitutiv se încheie sub semnătură privată, se semnează de toți asociații sau, în caz de subscripție publică, de fondatori. Forma autentică a actului constitutiv este obligatorie atunci când:
  a) printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se află un imobil;
  b) se constituie o societate în nume colectiv sau în comandită simplă;
  c) societatea pe acțiuni se constituie prin subscripție publică.
  (7) Actul constitutiv dobândește dată certă și prin depunerea la oficiul registrului comerțului.

   

  Art. 6. - (1) Semnatarii actului constitutiv, precum și persoanele care au un rol determinant în constituirea societății sunt considerați fondatori.
  (2) Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, ori pentru infracțiunile prevăzute de prezenta lege.

   

  Art. 7. - Actul constitutiv al societății în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată va cuprinde:
  a) datele de identificare a asociaților; la societatea în comandită simplă se vor arăta și asociații comanditați;
  b) forma, denumirea și sediul social;
  c) obiectul de activitate al societății, cu precizarea domeniului și a activității principale;
  d) capitalul social, cu menționarea aportului fiecărui asociat, în numerar sau în natură, valoarea aportului în natură și modul evaluării. La societățile cu răspundere limitată se vor preciza numărul și valoarea nominală a părților sociale, precum și numărul părților sociale atribuite fiecărui asociat pentru aportul său;
  e) asociații care reprezintă și administrează societatea sau administratorii neasociați, datele lor de identificare, puterile ce li s-au conferit și dacă ei urmează să le exercite împreună sau separat;
  e1) în cazul societăților cu răspundere limitată, dacă sunt numiți cenzori sau auditor financiar, datele de identificare ale primilor cenzori, respectiv ale primului auditor financiar;
  f) partea fiecărui asociat la beneficii și la pierderi;
  g) sediile secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică -, atunci când se înființează o dată cu societatea, sau condițiile pentru înființarea lor ulterioară, dacă se are în vedere o atare înființare;
  h) durata societății;
  i) modul de dizolvare și de lichidare a societății. Avocat Drept Comercial

   

  Art. 8. - Actul constitutiv al societății pe acțiuni sau în comandită pe acțiuni va cuprinde:
  a) datele de identificare a fondatorilor; la societatea în comandită pe acțiuni vor fi menționați și asociații comanditați;
  b) forma, denumirea și sediul social;
  c) obiectul de activitate al societății, cu precizarea domeniului și a activității principale;
  d) capitalul social subscris și cel vărsat și, în cazul în care societatea are un capital autorizat, cuantumul acestuia;
  e) natura și valoarea bunurilor constituite ca aport în natură, numărul de acțiuni acordate pentru acestea și numele sau, după caz, denumirea persoanei care le-a adus ca aport;
  f) numărul și valoarea nominală a acțiunilor, cu specificarea dacă sunt nominative sau la purtător;
  f1) dacă sunt mai multe categorii de acțiuni, numărul, valoarea nominală și drepturile conferite fiecărei categorii de acțiuni;
  f2) orice restricție cu privire la transferul de acțiuni;
  g) datele de identificare a primilor membri ai consiliului de administrație, respectiv a primilor membri ai consiliului de supraveghere;
  g1) puterile conferite administratorilor și, după caz, directorilor, respectiv membrilor directoratului, și dacă ei urmează să le exercite împreună sau separat;
  h) datele de identificare a primilor cenzori sau a primului auditor financiar;
  i) clauze privind conducerea, administrarea, funcționarea și controlul gestiunii societății de către organele statutare, numărul membrilor consiliului de administrație sau modul de stabilire a acestui număr;
  i1)Abrogat(ă)
  j) durata societății;
  k) modul de distribuire a beneficiilor și de suportare a pierderilor;
  l) sediile secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică -, atunci când se înființează o dată cu societatea, sau condițiile pentru înființarea lor ulterioară, dacă se are în vedere o atare înființare;
  m) orice avantaj special acordat, în momentul înființării societății sau până în momentul în care societatea este autorizată să își înceapă activitatea, oricărei persoane care a participat la constituirea societății ori la tranzacții conducând la acordarea autorizației în cauză, precum și identitatea beneficiarilor unor astfel de avantaje;
  n) numărul acțiunilor comanditarilor în societatea în comandită pe acțiuni;
  o) cuantumul total sau cel puțin estimativ al tuturor cheltuielilor pentru constituire;
  p) modul de dizolvare și de lichidare a societății.
  Art. 81. - Datele de identificare prevăzute la art. 7 lit. a), e) și e1), respectiv la art. 8 lit. a), g) și h), includ:
  a) pentru persoanele fizice: numele, prenumele, codul numeric personal și, dacă este cazul, echivalentul acestuia, potrivit legislației naționale aplicabile, locul și data nașterii, domiciliul și cetățenia;
  b) pentru persoanele juridice: denumirea, sediul, naționalitatea, numărul de înregistrare în registrul comerțului sau codul unic de înregistrare, potrivit legii naționale aplicabile.

   

  Art. 9. - (1) Societatea pe acțiuni se constituie prin subscriere integrală și simultană a capitalului social de către semnatarii actului constitutiv sau prin subscripție publică.
  (2) În cazul unei subscrieri integrale și simultane a capitalului social de către toți semnatarii actului constitutiv, capitalul social vărsat la constituire nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris. Diferența de capital social subscris va fi vărsată:
  a) pentru acțiunile emise pentru un aport în numerar, în termen de 12 luni de la data înmatriculării societății;
  b) pentru acțiunile emise pentru un aport în natură, în termen de cel mult 2 ani de la data înmatriculării.
  Art. 91. - Societatea în nume colectiv, societatea în comandită simplă și societatea cu răspundere limitată sunt obligate să verse integral la data constituirii capitalul social subscris.

   

  Art. 10. - (1) Capitalul social al societății pe acțiuni sau al societății în comandită pe acțiuni nu poate fi mai mic de 90.000 lei. Guvernul va putea modifica, cel mult o dată la 2 ani, valoarea minimă a capitalului social, ținând seama de rata de schimb, astfel încât acest cuantum să reprezinte echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro. Avocat Drept Comercial
  (2) Cu excepția cazului în care societatea este transformată într-o societate de altă formă, capitalul social al societăților prevăzute la alin. (1) nu poate fi redus sub minimul legal decât dacă valoarea sa este adusă la un nivel cel puțin egal cu minimul legal prin adoptarea unei hotărâri de majorare de capital în același timp cu hotărârea de reducere a capitalului. În cazul încălcării acestor dispoziții, orice persoană interesată se poate adresa instanței pentru a cere dizolvarea societății. Societatea nu va fi dizolvată dacă, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de dizolvare, capitalul social este adus la valoarea minimului legal prevăzut de prezenta lege. Avocat Drept Comercial
  (3) Numărul acționarilor în societatea pe acțiuni nu poate fi mai mic de 2. În cazul în care societatea are mai puțin de 2 acționari pe o perioadă mai lungă de 9 luni, orice persoană interesată poate solicita instanței dizolvarea societății. Societatea nu va fi dizolvată dacă, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de dizolvare, numărul minim de acționari prevăzut de prezenta lege este reconstituit.
  ......

   

  Servicii Persoane Juridice

  Vizualizează pagina Consultanță Fiscală - Consultanță Persoane Juridice

  Avocat Drept Comercial