Model CONTRACT DE BARTER - Discută Cu Un Avocat Specializat
Model CONTRACT DE BARTER 1
Model CONTRACT DE ASISTENȚĂ JURIDICĂ
7 ianuarie 2019
firma avocatura
Model Contract Cesiune a drepturilor patrimoniale de autor
7 ianuarie 2019

Model CONTRACT DE BARTER

caut avocat

caut avocat

Model CONTRACT DE BARTER

Model CONTRACT DE BARTER

CONTRACT DE BARTER
(schimb internațional de mărfuri)
Art. 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE
S.C. ................. S.R.L. cu sediul în ............., str. .............. nr. ...., bl. ...., sc. ....., et. ....., ap. ....., sector ..., înregistrată cu Nr. Ord. Reg. Comerțului ......................., cod fiscal ........., tel./fax ...................., numită în prezentul contract EXPORTATOR, reprezentată prin ...................., în calitate de director

S.C. ................. S.R.L. cu sediul în ............., str. .............. nr. ...., bl. ...., sc. ....., et. ....., ap. ....., sector ..., înregistrată cu Nr. Ord. Reg. Comerțului ......................., cod fiscal ........., tel./fax ...................., numită în prezentul contract IMPORTATOR, reprezentată prin .................., în calitate de director

au convenit să încheie prezentul contract de barter, cu respectarea următoarelor clauze:

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul prezentului contract îl reprezintă schimbul de mărfuri dintre părți, astfel exportatorul va livra importatorului produsele menționate în anexa nr. 1 la contract, iar importatorul va livra produsele menționate în anexa nr. 2 la contract.

Art. 3. LIVRAREA MĂRFII
EXPORTATORUL va livra marfa ....................... conform Regulii INCOTERMS 2000 ...............

IMPORTATORUL va livra marfa ....................... conform Regulii INCOTERMS 2000 ...............

Fiecare parte contractantă va comunica celeilalte termenul prealabil al sosirii mărfii la graniță.

Art. 4. TERMENUL CONTRACTULUI
Termenul de livrarea a mărfii este ....................

Art. 5. GARANȚII
Părțile contractante se obligă să își elibereze reciproc certificate de garanție pentru marfa livrată.

În cadrul termenului de garanție, fiecare parte contractantă se obligă să acorde asistență tehnică pentru marfa livrată în baza prezentului contract.

Art. 6. TRANSPORTUL MĂRFII
EXPORTATORUL va transporta marfa .............................. (se specifică mijlocul de transport, ambalajul etc.)

IMPORTATORUL va transporta marfa .............................. (se specifică mijlocul de transport, ambalajul etc.)

Art. 7. CESIUNEA CONTRACTULUI
Părțile contractante își pot cesiona unei terțe persoane, drepturile și obligațiile prevăzute în contract, numai cu acordul exprimat în scris de cocontractant.

Art. 8. CLAUZA PENALĂ
În cazul neîndeplinirii în termenul și în condițiile convenite a obligațiilor contractuale, părțile își datorează penalități de întârziere în cuantum de ....% pe zi.

Art. 9. FORȚA MAJORĂ
Orice împrejurare independentă de voința părților, intervenită după data semnării contractului și care împiedică executarea acestuia este considerată ca forță majoră și exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluție, cutremur, marile inundații, embargo.

Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariției respectivului caz de forță majoră și, de asemenea, de la încetarea acestui caz.

Dacă nu procedează la anunțarea, în termenele prevăzute mai sus, a începerii și încetării cazului de forță majoră, partea care îl invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțarea în termen.

În cazul când împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc o perioadă mai mare de șase luni, fiecare parte poate cere rezoluțiunea contractului.

Art. 10. LITIGII
Părțile contractante convin ca litigiile decurgând din interpretarea și executarea prezentului contract, care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, să fie supuse instanțelor judecătorești competente.

Art. 11. NOTIFICĂRI
În înțelesul prezentului contract, orice notificare/comunicare adresată de o parte celeilalte va fi considerată valabil îndeplinită dacă va fi transmisă acestei ultime părți la adresa menționată la începutul prezentului contract. În cazul în care comunicarea/notificarea va fi făcută prin poștă, ea va lua forma unei scrisori recomandate ce se consideră că a fost primită de destinatar în 5 zile de la data la care a fost predată serviciului poștal. În cazul în care comunicarea/notificarea va fi sub formă de fax sau telex, comunicarea se consideră primită de destinatar în prima zi lucrătoare următoare celei în care a fost expediată. Comunicările/notificările verbale nu sunt luate în considerare de nici una din părți, dacă nu sunt confirmate prin una din modalitățile prevăzute în acest articol.

Art. 12. CLAUZE FINALE
Modificarea prezentului contract se realizează cu voința părților printr-un act adițional.

Prezentul contract a fost încheiat azi .............. în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

EXPORTATOR,
................................
IMPORTATOR,
..............................

CONTRACT DE BARTER
(schimb de bunuri/servicii)
I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Societatea Comercială ............X........, cu sediul în .................., str. ........... nr. ..., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sector ......, înregistrată la Registrul Comerțului sub Nr. ....................., având contul nr. ......, deschis la ....... filiala .......... și contul ............ deschis la .........................., Cod Fiscal ........, reprezentată prin ........., în calitate de director

și

Societatea Comercială ............Y........, cu sediul în .................., str. ........... nr. ..., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sector ......, înregistrată la Registrul Comerțului sub Nr. ....................., având contul nr. .............., deschis la ....... filiala .......... și contul ............ deschis la .................., Cod Fiscal ........, reprezentată prin ........., în calitate de director

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului îl constituie oferirea de către S.C. .........X........ S.R.L. a unui spațiu publicitar de .... secunde în cadrul emisiunii ............ difuzată la ora ...., iar S.C. .....Y...... S.R.L. se obligă să acorde transport gratuit cu taxiurile companiei sale tuturor angajaților S.C. .......X........... S.R.L. în limita a .... km/lună pentru fiecare angajat.

III. DURATA CONTRACTULUI

Prezentul contract se încheie pe o perioadă de ....... cu începere de la data semnării acestuia de către ambele părți.

IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

S.C. .......X........ S.R.L. se obligă:

- să furnizeze S.C. ..........Y...... S.R.L. un spațiu publicitar de ........ secunde în cadrul emisiunii .............. difuzată la ora ......;

- să realizeze spotul publicitar ce va fi difuzat, în termen de .......... de la data intrării în vigoare a contractului;

S.C. ..........Y...... se obligă:

- să transporte cu taxiurile companiei sale angajații S.C. ......X........... S.R.L., în limita a ....... km/lună pentru fiecare angajat;

- să acorde lunar, angajaților S.C. ............X.......... S.R.L. cupoane cu distanța în kilometri de care beneficiază fiecare, gratuit.

V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:

- prin ajungerea la termen;

- prin rezilierea de către oricare dintre părțile contractante în cazul nerespectării de către cealaltă parte a obligațiilor contractuale cu un preaviz de 15 zile calendaristice;

VI. FORȚA MAJORĂ

Situațiile de forță majoră (cutremur, inundații, calamități sau situații asimilate forței majore, interdicții legale sau situații ce nu depind nemijlocit de una dintre părți) vor fi notificate de către partea care le invocă în termen de 5 zile de la data apariției. Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă. Încetarea cazului de forță majoră determină reluarea obligațiilor de către partea care l-a invocat.

VII. LITIGII

Eventualele litigii ce decurg din derularea prezentului contract vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare a acestora, părțile se vor adresa instanțelor competente.

VIII. DISPOZIȚII FINALE

Prezentul contract s-a încheiat azi ..........., în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

S.C. .......Y........

S.C. ......X..........

CONTRACT DE BARTER
(schimb)
I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Societatea Comercială ............X........, cu sediul în ........., str. ........ nr. ..., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sector ......, înregistrată la Registrul Comerțului sub Nr. ............., având contul nr. ......., deschis la ....... filiala .......... și contul ............ deschis la ............................., Cod Fiscal ........, reprezentată prin ........., în calitate de director

și

Societatea Comercială ............Y........, cu sediul în ........., str. ........ nr. ..., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sector ......, înregistrată la Registrul Comerțului sub Nr. ............., având contul nr. ......., deschis la ....... filiala .......... și contul ............ deschis la ............................., Cod Fiscal ........, reprezentată prin ........., în calitate de director

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului îl constituie publicarea în revista ................ de către S.C. ......X.......... a adresei site-ului ................ al S.C. .........Y....... și găzduirea de către S.C. ......... Y......... pe site-ul sus menționat a unui baner de publicitate pentru S.C. ........X........

III. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

S.C. .......Y........ se obligă:

- să furnizeze S.C. ..........X...... adresa de accesare a site-ului ........... pentru a fi publicată în revista ................. în fiecare număr pe o perioadă de 1 an;

- să publice pe site-ul ............... banerul publicitar al S.C. .........X......, în forma și formatul în care a fost acceptat;

- să-și dea acceptul privind conținutul, forma și formatul banerului;

- să nu încheie un contract similar cu alte firme având același obiect de activitate cu S.C. ..........X......

Prin contract similar se înțelege un contract având același obiect cu prezenta convenție.

S.C. ..........X...... se obligă:

- să publice în revista ............, în număr al acesteia pe o perioadă de 1 an, adresa de accesare a site-ului ................ așa cum a fost furnizată de către S.C. .......Y........;

- să predea S.C. .......Y........ banerul publicitar, cu un conținut care să nu aducă atingere legii și bunelor moravuri, într-o formă și un format acceptat de primul.

Părțile sunt obligate ca în termen de .......... zile de la intrarea în vigoare a prezentului contract, să-și predea reciproc materialele pentru publicare.

IV. TERMENUL CONTRACTULUI

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui și este valabil până la .....................

Contractul poate fi reziliat în cazul nerespectării obligațiilor părților de către oricare dintre acestea cu un preaviz de 15 zile calendaristice.

V. FORȚA MAJORĂ

Situațiile de forță majoră (cutremur, inundații, calamități sau situații asimilate forței majore, interdicții legale sau situații ce nu depind nemijlocit de una dintre părți) vor fi notificate de către partea care le invocă în termen de 5 zile de la data apariției. Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă. Încetarea cazului de forță majoră determină reluarea obligațiilor de către partea care l-a invocat.

VI. LITIGII

Eventualele litigii ce decurg din derularea prezentului contract vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare a acestora, părțile se vor adresa instanțelor competente.

VII. DISPOZIȚII FINALE

Prezentul contract s-a încheiat azi ..........., în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

S.C. .......Y........

S.C. ......X..........

CONTRACT DE BARTER
(schimb)
Art. 1.
PĂRȚILE CONTRACTANTE

Societatea Comercială .................X................. cu sediul social în .................. str. ................... nr. .............. județul/sector al municipiului București ................... înmatriculată în Registrul comerțului ......... sub nr. ........... având contul de virament nr. ..................... deschis la Banca .................... reprezentată legal prin ..................

Și

Societatea Comercială .................Y................. cu sediul social în .................... str. ................. nr. .............. județul/sector al municipiului București ................... înmatriculată în Registrul comerțului ......... sub nr. ....... având contul de virament nr. .............. deschis la Banca ....................... reprezentată legal prin ..........................

Art. 2.
OBIECTUL CONTRACTULUI

Prin prezentul contract S.C. "X" acordă un spațiu de 30 secunde în cadrul emisiunii .................. difuzată pe postul ............... în schimbul unui program de contabilitate produs de S.C. "Y".

Art. 3.
Prezentul contract se încheie pe o perioadă de .......... și intră în vigoare la data semnării lui.

Art. 4.
S. C. "X" se obligă să realizeze pentru S.C. "Y" un spot publicitar de 30 de secunde ce va fi difuzat în fiecare zi, pe toată durata contractului, în cadrul emisiunii ................ de pe postul .................................

Art. 5.
S. C. "Y" se obligă să instaleze programul de contabilitate ................ în rețeaua S.C. "X", acordând acesteia licență pentru folosirea produsului informatic pentru un număr de .............. computere.

De asemenea, S.C. "Y" va acorda S.C. "X" service pentru programul de contabilitate ..................................................................

Art. 6.
DISPOZIȚII FINALE

Completările și/sau modificările aduse la prezentul contract nu sunt valabile și opozabile decât dacă rezultă expres din acte semnate de ambele părți contractante.

Prezentul contract a fost încheiat în ............... în ...... exemplare, cu aceeași putere valabilă, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.

S.C. "Y".........,

S.C. "X"........,

* Contractul de barter este o formă de schimb de mărfuri și/sau servicii, în mod direct, fără a utiliza o unitate de cont sau un mijloc de schimb.

CONTRACT DE BARTER

Art. 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE
Societatea Comercială .................. cu sediul social în ................ str. .............. nr. .... județul/sector al municipiului București .......... înmatriculată în Registrul comerțului ....... sub nr. .......... având contul de virament nr. .................... deschis la Banca ................. funcționând potrivit legislației statului ........... reprezentată legal prin .............. cetățean .............. posesor act de identitate/pașaport nr. ................. în calitate de EXPORTATOR și

Societatea Comercială ................. cu sediul social în ................. str. ............. nr. ..... județul/sector al municipiului București .......... înmatriculată în Registrul comerțului .......... sub nr. ....... având contul de virament nr. ............. deschis la Banca ............... funcționând potrivit legislației statului .................... reprezentată legal prin .............. cetățean ................. posesor act de identitate/pașaport nr. .............. în calitate de IMPORTATOR.

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul prezentului contract este import-export de ............... (se trece grupa de produse, mărfuri), respectiv (se trece denumirea produsului, mărfii din cadrul grupei) ...................... de proveniență ......................... .

Art. 3. RAPORTUL DE SCHIMB
În baza prețurilor existente pe piața mondială, a condițiilor specifice ale mărfurilor, a valorii finanțării asupra produsului, mărfii care se livrează în avans și a termenelor de livrare diferite (întrucât sunt foarte rare cazurile când ambele partide sau ambele loturi se livrează simultan), părțile contracte convin următorul raport de schimb:

............................................. buc./kg/tone (se trece unitatea de măsură) cu livrare în lunile ............................ anul ...........

contra

................................................. buc./kg/tone (se trece unitatea de măsură) cu livrare în lunile ................. anul ...............

Exportatorul va lira produsele (mărfurile) ................A................. conform regula INCOTERMS 1990 ........................................

Importatorul va livra produsele (mărfurile) ..............B.................. conform regula INCOTERMS 1990 ...........................................

Art. 4. PLATA
Importatorul va deschide o garanție bancară irevocabilă în valoare de ....... (se stabilește la prețul aproximativ al produsului/mărfii) ..................... și produsului/mărfii .................. luate în calcul la stabilirea raportului de barter plus .............% contravaloarea dobânzilor aferente.

În cazul în care importatorul nu va efectua livrările de .................... exportatorul va trece la încasarea garanției bancare, fără avizul importatorului, și se va acoperi de pe piața externă cu cantitatea de .......... prevăzută în contractul de barter, urmând ca în cazul în care, din banii pe care i-a încasat pentru garanția bancară, nu se acoperă contravaloarea cantității prevăzută în contractul de barter, diferența să și-o acopere pe cheltuiala și riscul importatorului, conform condițiilor din prezentul contract.

Art. 5. CALITATEA PRODUSELOR (MĂRFURILOR)
Calitatea produsului/mărfii ...........A............. este (se face descriere calitativă) .................................... conform certificatului întocmit de o societate specializată în control calitativ și cantitativ de pe piața internațională, agreată de părți.

Calitatea produsului/mărfii ........B............... este (se face descrierea calitativă) ................................. conform certificatului întocmit de o societate specializată în control calitativ și cantitativ pe piața internațională, agreată de părți.

Art. 6. CONDIȚIILE DE ÎNCĂRCARE - DESCĂRCARE
Părțile contractante convin condițiile de încărcare-descărcare conform uzanțelor/normelor din portul de încărcare-descărcare a mărfurilor/produselor respective.

Art. 7. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
Pentru nerespectarea totală sau parțială sau pentru executarea defectuoasă a vreuneia din clauzele contractuale, partea vinovată se obligă să plătească daune.

Art. 8. FORȚA MAJORĂ
Forța majoră apără de răspundere partea care o invocă. Prin caz de forță majoră se înțeleg împrejurările care au intervenit după încheierea contractului, ca urmare a unor evenimente extraordinare, neprevăzute și inevitabile pentru una din părți.

Pot fi reținute ca forță majoră următoarele situații: conflicte de muncă, incendii, mobilizare, rechiziție, interdicția transferului de devize, insurecția, calamități naturale.

Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părți, în scris, în maximum ......... zile de la apariție, iar dovada forței majore, împreună cu avertizare asupra efectelor și întinderii posibile a forței majore, se va comunica în maximum ............ zile de la apariție.

Data de referință este data ștampilei poștei de expediere. Dovada va fi certificată de Camera de Comerț și Industrie sau alt organism abilitat de legea statului care o invocă.

Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunoștința celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum ..... zile de la încetare.

Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 6 luni, fiecare partener poate renunța la executarea contractului pe mai departe. În acest caz, nici una din părți nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-și onora toate obligațiile până la această dată.

Art. 9. LITIGII
Litigiile apărute între parteneri în timpul derulării prezentului contract se vor rezolva pe cale amiabilă.

Dacă partenerii nu ajung la o înțelegere amiabilă, atunci litigiile vor fi înaintate spre rezolvare Curții de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României.

Curtea de Arbitraj va soluționa litigiile în conformitate cu regulamentul și regulile sale de procedură, pe baza prevederilor prezentului contract și a dreptului român.

Litigiile se vor soluționa în România, la București.

Deciziile Curții de Arbitraj vor fi definitive și obligatorii.

Art. 10. DISPOZIȚII FINALE
Prezentul contract are următoarele anexe:

Contractul intră în vigoare la data semnării de către părți.

Completările și/sau modificările aduse la prezentul contract nu sunt valabile și opozabile decât dacă rezultă expres din acte semnate de ambele părți contractante.

Cesionarea prezentului contract este posibilă numai prin acordul scris al părților contractante.

Prezentul contract a fost încheiat în țara ............... orașul ........... în limba ................ în ............ exemplare, cu aceeași putere valabilă, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.

EXPORTATOR,

IMPORTATOR,

* Barterul este o formă de compensare a valorilor privind mărfurile exportate și importate de un grup restrâns de parteneri din două țări diferite, cu scopul de a se evita plata lor în valută. Spre deosebire de cliring (clearing), care se încheie prin acorduri guvernamentale, operațiunile de barter au la bază convenții, încheiate cu firme comerciale participante.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.