Model CONTRACT DE ARENDĂ | DIscută Online Cu Un Avocat Specializat
caut avocat bun
Model contract de antrepriză
7 ianuarie 2019
Model CONTRACT DE ARENDĂ 1
Model CONTRACT DE ASISTENȚĂ JURIDICĂ
7 ianuarie 2019

Model CONTRACT DE ARENDĂ

firma avocatura

firma avocatura

Model CONTRACT DE ARENDĂ

Model CONTRACT DE ARENDĂ

CONTRACT DE ARENDĂ

Art. 1.
Între:

1. ARENDATOR ........................, domiciliat în ..................... și

2. ARENDAȘ ..............., domiciliat în ............ a intervenit următorul contract de arendare.

Art. 2. ( art. 1836 Cod civil )
Obiectul contractului este darea în arendă de către .............. în calitate de ARENDATOR, a terenului cu plantație de viță de vie .............. în suprafață de .......... situat în ........... având ca vecini la N. ......... S. ......... V. ......... E. ......... care este îngrădit cu gard de ............., precum și a mașinilor și utilajelor destinate exploatării agricole și detaliate în anexă.

Art. 3.
Prețul arendării este în procent de 30% din valoarea prețului de vânzare a producției și va fi plătit anual după perfectarea vânzării.

Impozitele și taxele datorate, potrivit legii, pentru bunurile agricole arendate sunt în sarcina ARENDATORULUI.

Art. 4.
Termenul arendării este de ................. ani, începând cu data de ............................................ când se va face predarea bunurilor.

Art. 5. OBLIGAȚIILE ARENDATORULUI
ARENDATORUL este obligat:

a) să predea ARENDAȘULUI bunurile ce fac obiectul prezentului contract pe bază de proces-verbal de predare-primire la locul unde se află acestea în momentul încheierii contractului și la termenul convenit.

b) să garanteze pentru evicțiune;

c) să garanteze pentru viciile ascunse ale mașinilor și utilajelor ce fac obiectul prezentului contract;

d) să predea bunurile în stare corespunzătoare de exploatare;

e) să plătească impozitele și taxele aferente bunurilor arendate.

Art. 6. OBLIGAȚIILE ARENDAȘULUI
a) să exploateze bunurile ce fac obiectul prezentului contract ca un bun proprietar și potrivit naturii lor și împrejurărilor de exploatare;

b) să ia în primire bunurile la locul și la termenul convenit;

c) să plătească arenda;

d) să restituie, la încetarea contractului, bunurile în starea în care le-a primit

e) să suporte cheltuielile de întreținere și exploatare a bunurilor;

f) să achite taxele legate de redactarea și înregistrarea prezentului contract.

Art. 7. RISCUL CONTRACTULUI
ARENDATORUL suportă riscul pieirii lucrului numai dacă aceasta nu a fost cauzată de fapta culpabilă a ARENDAȘULUI sau dacă ARENDAȘUL nu a fost pus în întârziere cu privire la obligația de restituire a lucrului.

Dacă recolta a pierit integral sau cel puțin o jumătate din ea, înainte de a fi culeasă, din cauze independente de voința ARENDAȘULUI, acesta poate obține o reducere de preț.

Se aplică dispozițiile Codului civil cu privire la compensația între anii buni și anii răi.

Art. 8. DREPTUL DE PREEMȚIUNE AL ARENDAȘULUI
În cazul în care ARENDATORUL dorește să vândă bunurile ce fac obiectul prezentului contract, arendașul beneficiază de un drept de preemțiune la cumpărare.

Dacă arendașul nu dorește a se folosi de acest drept, el va exploata în continuare bunurile până la împlinirea primului an agricol.

Art. 9. LITIGII
Litigiile ce decurg din îndeplinirea obligațiilor prevăzute în prezentul contract se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiile se vor rezolva de instanța competentă.

Art. 10. FORȚA MAJORĂ
Orice împrejurare independentă de voința părților, intervenită după data semnării contractului și care împiedică executarea acestuia este considerată ca forță majoră și exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluție, cutremur, marile inundații, embargo.

Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariției respectivului caz de forță majoră și, de asemenea, de la încetarea acestui caz.

Dacă nu procedează la anunțarea, în termenele prevăzute mai sus, a începerii și încetării cazului de forță majoră, partea care îl invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțarea în termen.

În cazul când împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc o perioadă mai mare de șase luni, fiecare parte poate cere rezoluțiunea contractului.

Art. 11 IMPOZITELE ȘI TAXELE
Impozitele și taxele datorate, potrivit legii, pentru bunurile agricole arendate sunt în sarcina arendatorului.

Impozitele datorate de arendaș pe veniturile realizate din exploatarea bunurilor agricole arendate se plătesc conform dispozițiilor legale.

Impozitele datorate de arendator pe veniturile din arendă se calculează:

a. prin reținere la sursă, de către arendaș, la momentul plății venitului, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net, obținut după aplicarea cotei forfetare de 25%, impozitul fiind final.

sau

b. pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă condusă de către arendator.

Taxele de redactare și înregistrare a contractului de arendă sunt în sarcina arendașului.

Art. 12. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:

- prin ajungerea la termen;

- prin acordul de voință al părților;

- prin rezilierea de către una dintre părțile contractante pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către cealaltă parte;

- ca urmare a pieirii lucrului arendat;

- ca urmare a desființării titlului ARENDATORULUI;

- ca urmare a înstrăinării bunurilor cu respectarea condițiilor din contract.

Încheiat astăzi .......... în ....... exemplare.

ARENDATOR,

ARENDAȘ,

CONTRACT DE ARENDĂ

Art. 1.
Între:

1. Proprietar ............, domiciliat în ............ și

2. Arendaș .............., domiciliat în ............. a intervenit următorul contract de arendare.

Art. 2. (art. 1836 Cod Civil )
Obiectul contractului este darea în arendă de către .............. în calitate de proprietar, a terenului ....................... terenul în suprafață de .......... situat în ........... având ca vecini la N. ......... S. ......... V. ......... E. ......... care este îngrădit cu gard de ...........

Art. 3.
Prețul arendării este de ................ lei anual, care se va plăti eșalonat în ......... rate semestriale, anticipat și anume la începutul fiecărui semestru.

Art. 4.
Termenul arendării este de ..........., începând cu data de .........

Art. 5.
Drepturile și obligațiile arendașului:

Arendașul primește terenul în starea în care se află la această dată și nu are dreptul să ceară ca proprietarul să execute lucrări de îmbunătățire, reparații sau construcții de acarete.

Arendașul nu are dreptul la despăgubiri ori la micșorarea arendei, nici la rezilierea contractului, pentru orice lipsuri sau stricăciuni, nici pentru cazuri de forță majoră.

Arendașul este obligat:

- să plătească arenda la termenele stipulate în contract;

- să nu subarendeze, fără consimțământul scris al proprietarului;

- să vegheze la respectarea hotarelor, a semnelor hotarelor și să înștiințeze proprietarul, în timp util, despre orice tulburare sau încălcare de hotar;

- în ultimul an de arendare și imediat după ridicarea recoltelor să pună la dispoziția noului arendaș, locurile disponibile pentru a executa arăturile și semănăturile, respectându-se locurile cu recolta neridicată;

- să plătească primele de asigurare a acaretelor (contra incendiilor);

- să lase la expirarea contractului, orice îmbunătățire, construcții, reparații făcute, în deplina proprietate a proprietarului.

Art. 6.
Garanții

Pentru garantarea îndeplinirii obligațiilor sale, arendașul a depus garanție suma de ............... lei, care va rămâne la dispoziția proprietarului până la expirarea contractului de arendare.

Art. 7.
Răspunderea contractuală

În cazul în care arendașul nu va executa una dintre obligațiile ce-i revin, prezentul contract este reziliat de drept iar proprietarul are dreptul să ceară evacuarea sa de pe teren fără somație, trecerea vreunui termen sau judecată.

Orice îngăduință din partea proprietarului, în ce privește respectarea vreunei obligații ce revine arendașului, trebuie considerată o simplă toleranță și nu o renunțare sau modificare a pactului comisoriu mai sus menționat.

Art. 8
Impozitele și taxele

Impozitele și taxele datorate, potrivit legii, pentru bunurile agricole arendate sunt în sarcina arendatorului.

Impozitele datorate de arendaș pe veniturile realizate din exploatarea bunurilor agricole arendate se plătesc conform dispozițiilor legale.

Impozitele datorate de arendator pe veniturile din arendă se calculează:

a. prin reținere la sursă, de către arendaș, la momentul plății venitului, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net, obținut după aplicarea cotei forfetare de 25%, impozitul fiind final.

sau

b. pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă condusă de către arendator.

Taxele de redactare și înregistrare a contractului de arendă sunt în sarcina arendașului.

Art. 8.
Litigii

Litigiile ce decurg din îndeplinirea obligațiilor prevăzute în prezentul contract se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiile se vor rezolva de instanța competentă.

Încheiat astăzi .......... în ....... exemplare.

Proprietar

...........

Arendaș
.........

 

CONTRACT DE ARENDĂ

Încheiat astăzi _____________ la __________________________

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. ______________________, cu sediul social în _____________, str. _____________ nr. __, bloc ____, scara _____, etaj ____, apartament _____, județ/sector ___________________, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului ________ sub nr. ____/______/______, având număr unic de înregistrare ___________, atribut fiscal ______, contul nr. ____________ deschis la ___________________, telefon __________,fax ________________, reprezentată prin ________________, cu funcția de ______________, în calitate de arendator

și

1.2. Subsemnatul (a) ________________________, de cetatenie ____________, cu domiciliul in localitatea ________________,str. ______, nr. ___, bloc ___, scara __, etaj __,apartament _____, sector/județ _____________, având actul de identitate ____ seria ____ nr. ________, eliberat de ______________, la data de ____________, născut la data de ___________, în localitatea __________, cod numeric personal ________________, în calitate de arendaș au convenit să încheie prezentul contract de arendare cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. În conformitate cu art. 1836 Cod civil, arendatarul încredințează arendașului următoarele bunuri:

.......................................................................... .

.......................................................................... .

.......................................................................... .

.......................................................................... .

2.2. Inventarul bunurilor aagricole arendate sunt trecute în anexa nr. ....... la acest contract ...................... și sunt prezentate în planul de situație anexa nr. ............................................................................

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Părțile au convenit să încheie prezentul contract de arendare pe termen de _______ ani.

3.2. Predarea bunurilor va avea loc la dată de _____________, data la care începe executarea contractului, a cărui durată se încheie la data de _________.

3.3. Prezentul contract poate fi reînnoit potrivit înțelegerii părților și cu respectarea prevederilor legii.

3.4. Fiecare parte contractanta este obligată să încunoștințeze în scris cealaltă parte, cu cel puțin un an înainte de expirarea duratei contractului, despre intenția sa de a reînnoi sau de a nu reînnoi contractul de arendare.

3.5. Prin acordul părților, contractul de arendare poate să înceteze și înainte de a ajunge la termen.

IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

4.1. Drepturile și obligațiile arendatorului sunt următoarele:

a) să predea bunurile arendate la termenul și în condițiile prevăzute în prezentul contract;

b) să primească arenda în bani și/sau în natura, stabilită prin contract;

c) să controleze, oricând, modul în care arendașul administrează bunurile arendate;

d) alte drepturi și obligații prevăzute de lege și de prezentul contract.

Arendatorul garantează pe arendaș împotriva oricărei evicțiuni totale sau parțiale, în conformitate cu prevederile legii.

4.2. Arendașul are următoarele drepturi și obligații:

a) să folosească bunurile arendate ca un bun proprietar, în condițiile stabilite de prezentul contract;

b) să mențină potențialul productiv al bunurilor arendate;

c) la încetarea contractului să restituie arendatorului bunurile arendate;

d) să plătească arenda în bani și/sau în natură, în modalitățile și la termenul stabilite de prezentul contract;

e) să nu cesioneze contractul de arendare decât în condițiile legii;

f) să asigure bunurile agricole, în vederea recuperării daunelor produse de calamități naturale;

g) să calculeze și să rețină la sursă impozitul pe venitul din arendă prin aplicarea cotei de 16% din venitul net obținut după aplicarea cotei forfetare de 25%, conform Codului Fiscal (această prevedere este trecută în cazul în care se optează pentru sistemul de impozitare pe venit estimat);

h) să execute toate celelalte obligații contractuale.

Arendașul poate schimba categoria de folosință a terenului arendat numai cu acordul dat, în prealabil în scris, de arendator și cu respectarea prevederilor legii.

Arendașul nu poate, în nici un caz, să subarendeze - parțial sau total - bunurile care fac obiectul prezentului contract.

Arendașul, cu acordul scris al arendatorului, poate să cesioneze contractul de arendare soțului/soției, coparticipant/coparticipanta la exploatarea bunurilor agricole arendate sau descendenților sai care au împlinit vârsta majoratului.

Arendașul are drept de preempțiune(exercitat în condițiile legii) înaintea statului, în cazul înstrăinării prin vânzare a terenului agricol din extravilan, arendat.

V. PREȚUL CONTRACTULUI

5.1. Părțile au convenit că arendașul să plătească o arendă, după cum urmează:

____________________________

____________________________

5.2. În cazul în care, înainte de a fi culeasă, recolta a pierit integral sau cel puțin o jumătate din ea, ca urmare a unui caz fortuit sau de forța majoră, arendașul poate obține o reducere de preț, conform art. 1841 Cod civil, dacă va face dovada îndeplinirii următoarelor condiții:

a) cauza pieirii totale sau parțiale a recoltei să se datoreze cazului fortuit sau de forța majoră;

b) pieirea recoltei să fie anterioară culegerii ei;

c) cel puțin o jumătate din recoltă să fi pierit în mod fortuit sau din forța majoră;

d) pieirea suferită de arendaș să nu fi fost compensată din anii precedenți sau din anii următori.

5.3. Impozitele și taxele datorate, potrivit legii, pentru bunurile agricole arendate sunt în sarcina arendatorului.

5.4. Impozitele datorate de arendaș pe veniturile realizate din exploatarea bunurilor agricole arendate se plătesc conform dispozițiilor legale.

5.4. Impozitele datorate de arendator pe veniturile din arendă se calculează:

a. prin reținere la sursă, de către arendaș, la momentul plății venitului, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net, obținut după aplicarea cotei forfetare de 25%, impozitul fiind final.

sau

b. pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă condusă de către arendator.

5.5 Taxele de redactare și înregistrare a contractului de arendă sunt în sarcina arendașului.

VI. FORȚA MAJORĂ

6.1. Nici una dintre părțile contractante, conform art. 1634 Cod civil, nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră, așa cum este definită de lege.

6.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de ____ (zile, ore), producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

6.3. Dacă în termen de _____ (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-si notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

VII. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI

7.1. În accepțiunea partilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

7.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire (A.R.) și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

7.3. Dacă notificarea se trimite prin telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată,

7.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la pct. 7.1-7.3.

VIII. REÎNNOIREA CONTRACTULUI

8.1. Fiecare parte contractanta este obligată să aducă la cunoștință, în scris, celeilalte părți, cu cel puțin 1 an înainte de expirarea prezentului contract, despre intenția sa de a-l reînnoi sau de a nu-l reînnoi, conform art. 1848 Cod civil.

8.2. În cazul în care părțile se înțeleg să-l reînnoiască, o pot face printr-un act adițional sau printr-un nou contract, cu respectarea prevederilor legii.

IX. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

9.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția unui/unei tribunal arbitral/instanțe judecătorești, în cazul în care una dintre părți:

- nu își execută una dintre obligațiile esențiale enumerate la pct. _____, din prezentul contract;

- este declarată în stare de incapacitate de plată sau a fost declanșată procedura de lichidare (faliment) înainte de începerea executării prezentului contract;

- cesionează drepturile și obligațiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părți;

- încălca vreuna dintre obligațiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de către cealaltă parte, ca o nouă nerespectare a acestora va duce la rezoluțiunea/rezilierea prezentului contract.

9.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părți, cu cel puțin _____ zile înainte de dată la care încetarea urmează să-si producă efectele.

9.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

9.4. Prevederile prezentului (capitol, articol, alineat) _______ nu înlătură răspunderea părții care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

X. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

10.1. Părțile au convenit că toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

10.2. În cazul în care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibilă pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești.

X. CLAUZE FINALE

10.1. Contractul de arendare constituie titlu executoriu pentru plata arendei, la termenele și în modalitățile stabilite prin prezentul contract.

10.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voia părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

10.3. Prezentul contract s-a încheiat în 3 exemplare, din care unul pentru arendaș, unul pentru arendator și unul pentru Consiliul Local.

Arendatorul, în conformitate cu art. 81 alin. 2 din Codul fiscal, va înregistra prezentul contract, în termen de 15 zile de la data încheierii lui la organul fiscal de domiciliu.

Arendașul se va ocupa de a înregistra contractul la Consiliul local al ______________, astăzi ______, data semnării lui.

ARENDATOR, ..................

ARENDAȘ .......................

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.