GHID JURIDIC - MODELE CERERI DREPTUL MUNCII | Avocat Online
firma avocatura
Ghid Practic Procedura partajului judiciar
7 august 2018
avocat bucuresti online
GHID JURIDIC - 44 MODELE CERERI INSOLVENŢĂ
9 ianuarie 2019

GHID JURIDIC - MODELE CERERI DREPTUL MUNCII

Avocat Online

Avocat Online

GHID JURIDIC - MODELE CERERI DREPTUL MUNCII

GHID JURIDIC - MODELE CERERI DREPTUL MUNCII

Asistenţă pentru consolidarea capacităţii instituţionale în domeniul formării judecătorilor şi procurorilor pentru aplicarea noilor coduri

GHID PRACTIC

MODELE DE CERERI PENTRU JUSTIŢIABILI ÎN MATERIA DREPTULUI MUNCII

 www.csm1909.ro                

                                                                                                                    www.inm-lex.ro                                                                                                                                           

Proiect co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă

CUPRINS

Contestaţie împotriva deciziei de concediere. 4

Contestaţie împotriva deciziei de sancţionare disciplinară. 8

Acţiune în pretenţii formulată de salariat împotriva angajatorului 12

Acţiune în pretenţii formulată de angajator împotriva salariatului 16

Cerere de acordare a personalităţii juridice –organizaţie sindicală. 19

Cerere de acordare a personalităţii juridice –organizaţie patronală. 22

Acţiune în constatarea reprezentativităţii unei organizaţii sindicale. 24

Acţiune în constatarea reprezentativităţii unei organizaţii patronale. 27

Acţiune pentru încetarea grevei ca nelegală. 30

Acțiune în obligarea angajatorului la plata salariilor precum și a daunelor interese pentru neplata acestor drepturi. 34

Acțiune în obligarea angajatorului la plata contravalorii orelor suplimentare. 38

Acțiune în obligarea angajatorului la compensarea în bani a concediului neefectuat 43

Acțiune în obligarea angajatorului la emiterea unei adeverințe care să ateste calitatea de salariat pentru o perioadă determinată de timp și veniturile realizate. 47

Acțiune în anularea parțială a deciziei de sancționare.  înlocuirea sancțiunii disciplinare. 50

Acțiune în constatarea nulității deciziei de concediere. 54

Acțiune în constatarea nulității actului adițional la contractul individual de muncă. 58

Contestație împotriva actului adițional la contractul individual de muncă. 59

Acțiune în anularea deciziei de modificare a contractului individual de muncă. 62

Contestație împotriva deciziei de modificare a contractului individual de muncă. 63

Acţiune privind obligarea salariatului la restituirea sumelor nedatorate. 66

Acţiune în constatarea nulității contractului individual de muncă formulată de angajator. 69

 

Contestaţie împotriva deciziei de concediere

 

 

Sediul materiei:

 • 78-80 Codul muncii
 • 253 alin. (1)-(2) Codul muncii
 • 266, 270, 272, 275 Codul muncii
 • 208, 210, 216 Legea nr. 62/2011
 • 148-151 C. proc.civ.
 • 192 C. proc. civ.
 • 194-195 C. proc. civ.

 

 

Instanţa .....

 

 

Domnule Preşedinte,

 

 

Subsemnatul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales[1] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având următoarele date de contact[2], personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[3] .....

în contradictoriu cu intimata[4] (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul în ....., având codul unic de înregistrare/numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice, cont bancar[5]…., deschis la....., prin reprezentant legal: administrator[6]/preşedinte/director-general (nume ....., prenume .....), formulăm

 

 

 

CONTESTAŢIE ÎMPOTRIVA DECIZIEI DE CONCEDIERE

 

prin care solicităm instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună:

 • anularea deciziei de concediere nr. ....., emisă de intimată în data de .....;
 • obligarea intimatei la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care subsemnatul ar fi beneficiat, potrivit art. 80 alin. (1) din Codul muncii;
 • repunerea părţilor în situaţia anterioară şi reintegrarea în muncă a subsemnatului, potrivit art. 80 alin. (2) din Codul muncii[7];
 • obligarea intimatei la plata de daune morale, apreciate la valoarea de ....., potrivit art. 253 alin. (1) şi (2) din Codul muncii[8];

În fapt, arătăm că[9] ..... am desfăşurat activitate în calitate de salariat, ocupând funcţia de ....., în temeiul contractului individual de muncă încheiat cu intimata ..... nr. ..... din ..... .

Pe parcursul executării acestui contract ..... .

La data ..... mi s-a comunicat încetarea contractului de muncă prin concediere[10]. ..... .

Decizia de concediere este nelegală, neîntemeiată şi nejustificată pentru următoarele motive: ..... .

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile[11] ..... .

Intimata a emis decizia de concediere cu încălcarea dispoziţiilor imperative ale art ..... .

În dovedire[12], solicităm încuviinţarea:probei cu înscrisuri/probei testimoniale/probei cu interogatoriul intimatei.

Aceste probe sunt pertinente, concludente şi utile cauzei deoarece tind la dovedirea următoarelor teze probatorii: ..... .

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[13] în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în[14]....exemplare.

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiţii ....., cu domiciliul în[15]  ....., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ..... şi solicităm citarea acestora.

     În cadrul probei cu interogatoriu, ataşăm interogatoriul ce urmează a-i fi luat intimatei[16], sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art. 358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând[17] ..... .

          Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[18], în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ.

          În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige intimata la plata cheltuielilor de judecată[19] ocazionate de acest proces

          Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în[20] ….. exemplare.

          Anexăm prezentei:procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[21]/ împuternicirea sindicatului[22],decizia de concediere nr. …/….; contractul individual de muncă nr. …./.... şi alte înscrisuri ..... .

          Data,                                                                      Semnătura[23]

Domnului Preşedinte al Tribunalului[24] .....

 

 

 

Contestaţie împotriva deciziei de sancţionare disciplinară

 

 

Sediul materiei:

 • 247–252 Codul muncii
 • 266, 270, 272, 275 Codul muncii
 • 208, 210, 216 Legea nr. 62/2011
 • 148-151 C. proc.civ.
 • 192 C. proc. civ.
 • 194-195 C. proc. civ.

 

 

Instanţa .....

 

 

Domnule Preşedinte,

 

 

Subsemnatul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales[25] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având următoarele date de contact[26] personal prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[27] .....

în contradictoriu cu intimata[28] (denumirea persoanei juridice ....), cu sediul în ....., având codul unic de înregistrare/numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice …., cont bancar[29]….., deschis la ….., prin reprezentant legal: administrator[30], preşedinte/director-general (nume ....., prenume .....), formulăm

 

 

 

CONTESTAŢIE ÎMPOTRIVA DECIZIEI DE SANCŢIONARE DISCIPLINARĂ

 

prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună:

 • anularea deciziei de sancţionare nr. ....., emisă de intimată în data de ..... .
 • obligarea intimatei la plata de daune morale, apreciate la valoarea de ....., potrivit art. 253 alin. (1) şi (2) din Codul muncii[31];

În fapt, arătăm că[32] ..... am desfăşurat activitate în calitate de salariat, ocupând funcţia de ..... în temeiul contractului individual de muncă încheiat cu intimata ....., nr. ..... din ..… .

Pe parcursul executării acestui contract .....

La data ..... mi s-a comunicat decizia de aplicare a sancţiunii disciplinare[33]. .....

Decizia de sancţionare disciplinară este nelegală, neîntemeiată şi nejustificată pentru următoarele motive: ..... .

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile[34] ...... .

Intimata a emis decizia de sancţionare disciplinară cu încălcarea dispoziţiilor imperative ale art. ..... .

În dovedire[35],solicităm încuviinţarea:probei cu înscrisuri/probei testimoniale/probei cu interogatoriul intimatei/probei cu expertiză judiciară în specialitatea .....

Aceste probe sunt pertinente, concludente şi utile cauzei deoarece tind la dovedirea următoarelor teze probatorii: .....

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[36] în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în[37]  ....exemplare.

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiţii ....., cu domiciliul în[38]  ....., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ..... şi solicităm citarea acestora.

          În cadrul probei cu interogatoriu, ataşăm interogatoriul ce urmează a-i fi luat intimatei[39], sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art. 358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând[40] ..... .

          Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[41], în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ.

          În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[42] ocazionate de acest proces

          Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în două[43] exemplare.

          Anexăm prezentei:procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[44]/ împuternicirea sindicatului[45],decizia de sancţionare disciplinară nr. …/…..;contract individual de muncă nr. …/….. şi alte înscrisuri….. .

        Data,                                                                      Semnătura[46] ,

Domnului Preşedinte al Tribunalului[47] .....

Acţiune în pretenţii formulată de salariat împotriva angajatorului

 

 

Sediul materiei:

 

 • 253 alin. (1)- (2) Codul muncii
 • 266, 270, 272, 275 Codul muncii
 • 208, 210, 216 Legea nr. 62/2011
 • 148-151 C. proc. civ.
 • 192 C. proc. civ.
 • 194-195 C. proc. civ.

 

 

Instanţa .....

 

Domnule Preşedinte,

 

 

Subsemnatul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales[48] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având următoarele date de contact[49] personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[50] .....

 

în contradictoriu cu pârâta[51] (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul în ....., având codul unic de înregistrare/numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice ...., cont bancar[52]….., deschis la ....., prin reprezentant legal: administrator[53], preşedinte/director-general (nume ....., prenume .....), formulăm

 

 

ACŢIUNE ÎN PRETENŢII

 

prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună: obligarea pârâtei la plata sumei de….., reprezentând ..... .

În fapt, arătăm că[54] ..... am desfăşurat activitate în calitate de salariat, ocupând funcţia de ….. în temeiul contractului individual de muncă încheiat cu pârâta ....., nr. ….. din……

Pe parcursul executării acestui contract…..

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile[55] ...... .

În dovedire[56], solicităm încuviinţarea:probei cu înscrisuri/probei testimoniale/probei cu interogatoriul intimatei/probei cu expertiză judiciară în specialitatea ..... .

Aceste probe sunt pertinente, concludente şi utile cauzei deoarece tind la dovedirea următoarelor teze probatorii:…. .

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[57] în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în[58] .....exemplare.

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiţii ....., cu domiciliul în[59] ....., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ..... şi solicităm citarea acestora.

În cadrul probei cu interogatoriu ataşăm interogatoriul ce urmează a-i fi luat pârâtei[60], sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art.358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând[61] ..... .

În cadrul probei cu expertiza tehnică de specialitate ......, solicităm încuviinţarea în vederea îndeplinirii următoarelor obiective[62]: ..... .

Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[63], în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[64] ocazionate de acest proces

          Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în două[65] exemplare.

          Anexăm prezentei:procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[66] / împuternicirea sindicatului[67]; contractul individual de muncă nr. …/…..;contractul colectiv de muncă şi alte înscrisuri….. .

        Data,                                                                      Semnătura[68],

Domnului Preşedinte al Tribunalului[69]

 

 

 

 

 

 

Acţiune în pretenţii formulată de angajator împotriva salariatului

 

 

Sediul materiei:

 • 254 Codul muncii
 • 266, 270, 272, 275 Codul muncii
 • 208, 210, 216 Legea nr. 62/2011
 • 148-151 C. proc.civ.
 • 192 C. proc. civ.
 • 194-195 C. proc. civ.

 

 

Instanţa .....

 

Domnule Preşedinte,

 

 

Subscrisa[70] (denumirea .....), cu sediul în ....., având codul unic de înregistrare RO….., numărul de înmatriculare în registrul comerţului[71], numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice[72]/contul bancar  ....., deschis la….. prin reprezentant[73]: administrator/director-general (nume ....., prenume .....) cu sediul procesual ales[74] pentru comunicarea actelor de procedură la avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., cu următoarele date de contact[75] .....

în contradictoriu cu pârâtul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având codul numeric personal ....., formulăm

 

 

ACŢIUNE ÎN PRETENŢII

 

prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună: obligarea pârâtului/pârâtei la plata sumei de….., reprezentând…..;

În fapt, arătăm că[76] ..... pârâtul ocupă / a ocupat funcţia de ….. în temeiul contractului individual de muncă încheiat cu Subscrisa….., nr….. din….. .

Pe parcursul executării acestui contract…..

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile[77] ..... .

În dovedire, solicităm încuviinţarea:probei cu înscrisuri/probei testimoniale/probei cu interogatoriul intimatei/probei cu expertiză judiciară în specialitatea .....

Aceste probe sunt pertinente, concludente şi utile cauzei deoarece tind la dovedirea următoarelor teze probatorii:….

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[78] în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în[79] ....exemplare.

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiţii ....., cu domiciliul în[80] ....., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ..... şi solicităm citarea acestora.

     În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, cu menţiunea personal la intergatoriu, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art.358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând[81] ..... .

În cadrul probei cu expertiza tehnică de specialitate ......, solicităm încuviinţarea în vederea îndeplinirii următoarelor obiective[82]: ..... .

          Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[83], în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ.

          În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[84] ocazionate de acest proces

          Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în două[85] exemplare.

          Anexăm prezentei:procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[86], contractul individual de muncă nr. …/…... şi alte înscrisuri….. .

        Data,                                                                      Semnătura[87],

Domnului Preşedinte al Tribunalului .....

 

 

 

 

 

Cerere de acordare a personalităţii juridice –organizaţie sindicală

 

 

Sediul materiei:

 • 14-15, 41-43 Legea nr. 62/2011
 • 148-151 C. proc.civ.

 

Instanţa .....

 

Domnule Preşedinte,

 

 

Subscrisa (denumirea .....), cu sediul în ................., prin împuternicit (nume ....., prenume .....)[88], în calitate de ……………….., având următoarele date de contact .......................... formulăm

 

CERERE DE ACORDARE A PERSONALITĂŢII JURIDICE

PENTRU ….. (ORGANIZAŢIA SINDICALĂ)[89]

 

 

prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună acordarea personalităţii juridice organizaţiei sindicale ….. .

În fapt, arătăm că Subscrisa îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru dobândirea personalităţii juridice, şi anume[90] ….. .

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile[91]. ….. .

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri; în scopul dovedirii îndeplinirii condiţiilor pentru dobândirea personalităţii juridice.

Depunem următoarele înscrisuri în original şi în câte două copii certificate: procesul-verbal de constituire a sindicatului, semnat de membrii fondatori, statutul, lista membrilor organului executiv de conducere al sindicatului, cu menţionarea numelui, prenumelui, codului numeric personal, profesiunii/funcţiei şi a domiciliului acestora[92].

sau

Depunem următoarele înscrisuri în original şi în câte două copii certificate: hotărârea de constituire a federaţiei sau confederaţiei sindicale/hotărârile organizaţiilor sindicale de a se asocia într-o federaţie sau confederaţie, semnate de reprezentanţii legali ai acestora, copii legalizate ale hotărârilor judecătoreşti de dobândire a personalităţii juridice, rămase definitive, de către organizaţiile sindicale care se asociază, statutul federaţiei sau confederaţiei sindicale constituite, lista membrilor din organul executiv de conducere, cu numele, prenumele, codul numeric personal şi funcţia acestora[93].

sau

Depunem următoarele înscrisuri în original şi în câte două copii certificate: hotărârea federaţiei sau a confederaţiei sindicale de constituire a uniunii, potrivit statutului, statutul federaţiei sau confederaţiei sindicale, copia legalizată a hotărârii judecătoreşti de dobândire a personalităţii juridice de către federaţie sau confederaţie, rămasă definitivă[94].

Anexăm prezentei:procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[95]; procesul-verbal de constituire; dovada sediului; dovada patrimoniului iniţial; certificate de cazier judiciar pentru membrii organelor de conducere[96].…. şi chitanţa privind plata taxei de timbru în valoare de 200 de lei[97].

        Data,                                                                      Semnătura,

Domnului Preşedinte al Judecătoriei[98]…....../Tribunalului[99] ……

 

 

 

Cerere de acordare a personalităţii juridice –organizaţie patronală

 

 

Sediul materiei:

 • 55, 58 Legea nr. 62/2011
 • 148-151 C. proc.civ.

 

Instanţa .....

 

Domnule Preşedinte,

 

 

Subscrisa (denumirea .....), cu sediul în ......, prin împuternicit (nume ....., prenume .....)[100], în calitate de ……, având următoarele date de contact ...... formulăm

 

 

CERERE DE ACORDARE A PERSONALITĂŢII JURIDICE

PENTRU ORGANIZAŢIA PATRONALĂ …….

 

 

prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună acordarea personalităţii juridice organizaţiei patronale / federaţiei patronale / confederaţiei patronale / uniunii patronale teritoriale[101]…..

În fapt, arătăm că Subscrisa îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru dobândirea personalităţii juridice, şi anume[102] ….. .

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 55, 58 din Legea nr. 62/2011.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri; în scopul dovedirii îndeplinirii condiţiilor pentru dobândirea personalităţii juridice.

Depunem următoarele înscrisuri în original şi în câte două copii certificate:procesul-verbal de constituire a organizaţiei patronale, semnat de membrii fondatori, statutul, lista membrilor organului executiv de conducere al organizaţiei patronale, cu menţionarea numelui, prenumelui, codului numeric personal, profesiunii/funcţiei şi domiciliului acestora şi dovada existenţei sediului.

sau

          Depunem următoarele înscrisuri în original şi în câte două copii certificate: hotărârea federaţiei sau a confederaţiei patronale de constituire a uniunii, potrivit statutului; copiile certificate ale statutelor federaţiilor şi/sau confederaţiilor patronale; copiile legalizate ale hotărârilor judecătoreşti de dobândire a personalităţii juridice de către federaţiile şi/sau confederaţiile patronale, rămase definitive.

          Anexăm prezentei: procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[103], procesul-verbal de constituire, dovada sediului;

dovada patrimoniului iniţial, certificate de cazier judiciar pentru membrii organelor de conducere[104] …… şi chitanţa privind plata taxei de timbru în valoare de 200 de lei[105].

        Data,                                                                      Semnătura,

Domnului Preşedinte al Judecătoriei[106]

 

 

 

 

 

Acţiune în constatarea reprezentativităţii unei organizaţii sindicale

 

 

Sediul materiei:

 • 51- 53 Legea nr. 62/2011
 • 148-151 C. proc. civ.
 • 192 C. proc. civ.
 • 194-195 C. proc. civ.

 

Instanţa .....

 

Domnule Preşedinte,

 

 

Subscrisa (denumirea .....), cu sediul în ....., cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală….., cont bancar…..având numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice....., prin reprezentant (nume ....., prenume .....), în calitate de …., având următoarele date de contact ..... formulăm

 

 

ACŢIUNE ÎN CONSTATAREA REPREZENTATIVITĂŢII ORGANIZAŢIEI SINDICALE[107] …...

 

 

prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună constatarea reprezentativităţii organizaţiei sindicale ….. la nivel de[108] ….. .

În fapt, arătăm că Subscrisa îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru obţinerea reprezentativităţii, şi anume[109] ……

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 51 din Legea nr. 62/2011.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri.

Depunem următoarele înscrisuri în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în scopul dovedirii îndeplinirii condiţiilor de reprezentativitate: copie a hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile de dobândire a personalităţii juridice de confederaţie şi a ultimei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile de modificare a statutului şi/sau a componenţei organelor executive de conducere, extras din ultimul buletin statistic publicat privind numărul total de angajaţi din economia naţională, declaraţiile semnate de reprezentanţii legali ai federaţiilor sindicale membre în care se specifică numărul total de membri de sindicat din fiecare federaţie, precum şi o situaţie cumulativă semnată de reprezentantul legal al confederaţiei sindicale cuprinzând lista federaţiilor componente şi numărul total de membri ai acestora şi dovada depunerii la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi a Persoanelor Vârstnice a unei copii a dosarului de reprezentativitate[110];

sau

 

Depunem următoarele înscrisuri în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în scopul dovedirii îndeplinirii condiţiilor de reprezentativitate: copie a hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile de dobândire a personalităţii juridice de federaţie şi a ultimei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile de modificare a statutului şi/sau a componenţei organelor de conducere, declaraţiile semnate de reprezentanţii legali ai sindicatelor componente în care se specifică numărul total de membri de sindicat din fiecare unitate, precum şi o situaţie cumulativă semnată de reprezentantul legal al federaţiei sindicale, datele Institutului Naţional de Statistică privind numărul total de angajaţi din sectorul de activitate respectiv sau, în cazul grupului de unităţi, declaraţiile angajatorilor din grup privind numărul angajaţilor fiecărei unităţi şi dovada depunerii la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a unei copii a dosarului de reprezentativitate[111]

Sau

Depunem următoarele înscrisuri în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în scopul dovedirii îndeplinirii condiţiilor de reprezentativitate: copie a hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile de dobândire a personalităţii juridice de către sindicat şi a ultimei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile de modificare a statutului şi/sau componentei organului executiv de conducere, declaraţie semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind numărul total de membri, dovadă privind numărul de angajaţi din unitate, eliberată de angajator şi dovada depunerii la inspectoratul teritorial de muncă a unei copii a dosarului de reprezentativitate[112].

          Anexăm prezentei: procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[113]/.….[114] şi chitanţa privind plata taxei de timbru în valoare de 20 de lei[115].

        Data,                                                                      Semnătura,

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ..../Tribunalului[116]

 

 

 

 

 

Acţiune în constatarea reprezentativităţii unei organizaţii patronale

 

 

Sediul materiei:

 • 72-74 Legea nr. 62/2011
 • 148-151 C. proc. civ.
 • 192 C. proc. civ.
 • 194-195 C. proc. civ.

 

 

Instanţa .....

 

Domnule Preşedinte,

 

 

Subscrisa (denumirea .....), cu sediul în ....., cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală….., cont bancar…..având numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice….., prin reprezentant (nume ....., prenume .....), în calitate de …., având următoarele date de contact ..... formulăm

 

 

ACŢIUNE ÎN CONSTATAREA REPREZENTATIVITĂŢII ORGANIZAŢIEI PATRONALE[117] …..

 

 

prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună constatarea reprezentativităţii organizaţiei patronale …… la nivel de[118] ……

În fapt, arătăm că Subscrisa îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru obţinerea reprezentativităţii, şi anume[119] …… .

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 72 din Legea nr. 62/2011.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri.

Depunem următoarele înscrisuri în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în scopul dovedirii îndeplinirii condiţiilor de reprezentativitate: copie a hotărârii judecătoreşti definitive de dobândire a personalităţii juridice de confederaţie şi a ultimei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile de modificare a statutului şi/sau a componenţei organelor executive de conducere, situaţie cumulativă semnată de reprezentantul legal al confederaţiei patronale, cuprinzând lista federaţiilor patronale afiliate, cu specificarea unităţilor membre ale acestora, precum şi a numărului total de angajaţi al fiecăreia, certificat de inspectoratele teritoriale de muncă şi dovada depunerii la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a unei copii a dosarului de reprezentativitate[120].

sau

Depunem următoarele înscrisuri în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în scopul dovedirii îndeplinirii condiţiilor de reprezentativitate: copie a hotărârii judecătoreşti definitive de dobândire a personalităţii juridice de federaţie de către organizaţia patronală şi a ultimei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile de modificare a statutului şi/sau a componenţei organelor executive de conducere, situaţie cumulativă semnată de reprezentantul legal al federaţiei patronale, cuprinzând lista unităţilor membre şi numărul total de angajaţi ai acestora, certificat de inspectoratele teritoriale de muncă, precum şi copii ale documentelor de aderare a membrilor la federaţie, sectorul de activitate şi numărul de angajaţi din cadrul acestuia şi dovada depunerii la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a unei copii a dosarului de reprezentativitate[121].

Anexăm prezentei: procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[122]/ .….[123] şi chitanţa privind plata taxei de timbru în valoare de 20 de lei[124].

        Data,                                                                      Semnătura,

Domnului Preşedinte al Tribunalului Municipiului Bucureşti[125]

 

 

 

 

Acţiune pentru încetarea grevei ca nelegală

 

 

Sediul materiei:

 • 161 Legea nr. 62/2011
 • 182, 198-201 Legea nr. 62/2011
 • 266, 270, 272, 275 Codul muncii
 • 148-151 C. proc.civ.
 • 192 C. proc. civ.
 • 194-195 C. proc. civ.

 

 

Instanţa .....

 

Domnule Preşedinte,

 

 

Subscrisa[126] (denumirea .....), cu sediul în ....., având codul unic de înregistrare RO…., numărul de înmatriculare în registrul comerţului[127], numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice[128]/contul bancar  ....., deschis la….. prin reprezentant[129]: administrator/director-general (nume ....., prenume .....) cu sediul procesual ales[130] pentru comunicarea actelor de procedură la avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., cu următoarele date de contact[131] .....

în contradictoriu cu pârâta (denumirea sindicatului organizator al grevei .....), cu sediul în ....., având numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar….deschis la…., prin reprezentant[132] (nume ....., prenume .....),

sau

în contradictoriu cu pârâţii:

 1. (nume….., prenume….) cu domiciliul în....., având codul numeric personal .....,
 2. (nume….., prenume..…) cu domiciliul în....., având codul numeric personal ……,

3..(nume….., prenume….).….[133], formulăm

 

 

ACŢIUNE PENTRU ÎNCETAREA GREVEI CA NELEGALĂ

 

prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună:

 • declararea grevei declanşate în data de ….. în unitatea ……, ca fiind nelegală;
 • dispunerea reluării lucrului de către salariaţii participanţi;
 • obligarea pârâtei/pârâţilor la acoperirea prejudiciului cauzat ca urmare a grevei, în cuantum de ….. .

În fapt, arătăm că[134] ..... la data de …… a intervenit o oprire colectivă a lucrului, în următoarele circumstanţe: ..... .

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile[135] ...... .

În dovedire, solicităm încuviinţarea:probei cu înscrisuri/probei testimoniale/probei cu interogatoriul pârâţilor/probei cu expertiză judiciară în specialitatea .....

Aceste probe sunt pertinente, concludente şi utile cauzei deoarece tind la dovedirea următoarelor teze probatorii:…. .

În cadrul probei cu înscrisuri: depunem următoarele înscrisuri[136] în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în ....exemplare.

 

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiţii ....., cu domiciliul în[137]....., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ..... şi solicităm citarea acestora.

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, cu menţiunea personal la intergatoriu[138], sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art.358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând[139] ..... .

În cadrul probei cu expertiza tehnică de specialitate ......, solicităm încuviinţarea următoarelor obiective[140]: ..... .

Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[141], în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ.

          În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[142] ocazionate de acest proces

          Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în două[143] exemplare.

          Anexăm prezentei:procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[144], contract individual de muncă nr. …/…..; contractul colectiv de muncă nr. …/…… şi alte înscrisuri…… .

        Data,                                                                     Semnătura[145],

 Domnului Preşedinte al Tribunalului[146]

 

 

Acțiune în obligarea angajatorului la plata salariilor precum și a daunelor interese pentru neplata acestor drepturi.

 

 

Sediul materiei:

 • 166 și 168 Codul muncii
 • 1531 și 1535 Codul civil
 • 268 alin.1 lit.c Codul muncii
 • 269- 275 Codul muncii
 • 208, 210, 216 Legea nr. 62/2011
 • 148-151 C. proc.civ.
 • 158 C. proc.civ.
 • 192 C. proc. civ.
 • 194-195 C. proc. civ.

 

 

Instanţa:Tribunalul în a cărei circumscripție își are domiciliul/reședința/locul de muncă reclamantul

 

 

 

Domnule Preşedinte,

 

 

Subsemnatul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales[147] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având următoarele date de contact[148], personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat

(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[149] .....

în contradictoriu cu intimata[150] (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul în ....., având codul unic de înregistrare/numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice, cont bancar[151]…., deschis la....., prin reprezentant legal: administrator[152]/preşedinte/director-general (nume ....., prenume .....), formulăm

 

 

ACŢIUNE ÎN PRETENŢII

 

prin care solicităm instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună obligarea intimatei:

 • la plata salariilor pentru perioada …………………………;[153]
 • la plata daunelor-interese moratorii, sub forma actualizării și a dobânzilor legale, cu titlu de reparare a prejudiciului suferit prin neplata salariului.
 • la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de proces.

În fapt, arătăm că am calitatea de salariat la intimată, raporturile juridice de muncă desfășurându-se în baza  contractului individual de muncă înregistrat sub nr. ..... din ..... .

Potrivit contractului individual de muncă salariul lunar cuvenit pentru munca efectuată pe funcția de………este în sumă de ………..lei.

În perioada…………….am prestat activitate însă angajatorul nu mi-a plătit contraprestația muncii, conform clauzelor contractuale, ceea ce mi-a cauzat prejudicii [154].

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile[155] ..... .

În dovedire[156], solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri, cu următoarea teza probatorie: prestarea muncii și neplata salariului.

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[157] în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în[158]....exemplare.

          În conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ solicităm judecarea cauzei, în lipsă[159].

          În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige intimata la plata cheltuielilor de judecată[160] ocazionate de acest proces.

          Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în[161] ….. exemplare.

          Anexăm cererii: procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[162]/ împuternicirea sindicatului[163], contractul individual de muncă nr. …./.... şi alte înscrisuri ..... .

          Data,                                                                      Semnătura[164]

Domnului Preşedinte al Tribunalului……..[165]

 

 

Acțiune în obligarea angajatorului la plata contravalorii orelor suplimentare.

 

 

Sediul materiei:

 

 • 111 -123 Codul muncii
 • 1531 și 1535 Codul civil
 • 268 alin.1 lit.c Codul muncii
 • 269- 275 Codul muncii
 • 208, 210, 216 Legea nr. 62/2011
 • 148-151 C. proc.civ.
 • 158 C. proc.civ.
 • 192 C. proc. civ.
 • 194-195 C. proc. civ.

 

 

Instanţa:Tribunalul în a cărei circumscripție își are domiciliul/reședința/locul de muncă reclamantul

 

 

 

Domnule Preşedinte,

 

 

Subsemnatul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales[166] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având următoarele date de contact[167], personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat

(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[168] .....

 

în contradictoriu cu intimata[169] (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul în ....., având codul unic de înregistrare/numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice, cont bancar[170]…., deschis la....., prin reprezentant legal: administrator[171]/preşedinte/director-general (nume ....., prenume .....), formulăm

 

 

ACŢIUNE ÎN PRETENŢII

 

prin care solicităm instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună obligarea intimatei:

 • la plata contravalorii a ……….ore suplimentare efectuate în perioada …………………………;[172]
 • la plata daunelor-interese moratorii, sub forma actualizării și a dobânzilor legale, cu titlu de reparare a prejudiciului suferit prin neplata salariului.
 • la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de proces.

În fapt, arătăm că am avut calitatea de salariat la intimată, raporturile juridice de muncă desfășurându-se în baza  contractului individual de muncă înregistrat sub nr. ..... din ..... . Am ocupat funcția de…. iar potrivit clauzelor contractuale programul de lucru a fost de 8 ore, cu o repartizare egală a timpului de lucru, programul fiind…….[173] Prin decizia nr………a încetat raportul de muncă.

În perioada…………… am efectuat ore suplimentare peste programul normal de lucru, însă în perioada în care am fost în relații juridice de muncă, angajatorul nu a compensat prin ore libere plătite munca suplimentară. Această activitate suplimentară nu mi-a fost plătită nici prin adăugarea unui spor la salariu, ceea ce mi-a cauzat prejudicii [174].

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile[175] ..... .

În dovedire[176], solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri, interogatoriul angajatorului , proba testimonială și proba cu expertiză în următoarea specialitate………cu următoarea teza probatorie: prestarea muncii suplimentare, numărul de ore suplimentare și neplata acestora de către angajator.

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[177] în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în[178]....exemplare.

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiţii ....., cu domiciliul în  ....., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ..... şi solicităm citarea acestora.[179]

În cadrul probei cu interogatoriu, ataşăm interogatoriul ce urmează a-i fi luat intimatei, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art. 358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând[180]..... .

În cadrul probei cu expertiză contabilă, solicităm să se determine în concret numărul de ore suplimentare efectuate în intervalul de timp suspus dezbaterii judecătorești.

          În conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ solicităm judecarea cauzei, în lipsă[181].

În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige intimata la plata cheltuielilor de judecată[182] ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în[183] ….. exemplare.

Anexăm cererii: procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[184]/ împuternicirea sindicatului[185], contractul individual de muncă nr. …./.... şi alte înscrisuri ..... .

          Data,                                                  Semnătura[186]

Domnului Preşedinte al Tribunalului……[187]

 

Acțiune în obligarea angajatorului la compensarea în bani a concediului neefectuat

 

Sediul materiei:

 • 144, 145 și 146(3) Codul muncii
 • 1531 și 1535 Codul civil
 • 268 alin.1 lit.c Codul muncii
 • 269- 275 Codul muncii
 • 208, 210, 216 Legea nr. 62/2011
 • 148-151 C. proc.civ.
 • 158 C. proc.civ.
 • 192 C. proc. civ.
 • 194-195 C. proc. civ.

 

Instanţa:Tribunalul în a cărei circumscripție își are domiciliul/ reședința/ locul de muncă reclamantul

 

Domnule Preşedinte,

 

 

Subsemnatul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales[188] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având următoarele date de contact[189], personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat

(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[190] .....

în contradictoriu cu intimata[191] (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul în ....., având codul unic de înregistrare/numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice, cont bancar[192]…., deschis la....., prin reprezentant legal: administrator[193]/preşedinte/director-general (nume ....., prenume .....), formulăm

 

 

ACŢIUNE ÎN PRETENŢII

 

prin care solicităm instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună obligarea intimatei:

 • la compensarea în bani a concediului neefectuat pentru perioada……….[194]
 • la plata daunelor-interese moratorii, sub forma actualizării și a dobânzilor legale, cu titlu de reparare a prejudiciului suferit prin neplata salariului.
 • la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de proces.

În fapt, arătăm că am avut calitatea de salariat la intimată, raporturile juridice de muncă desfășurându-se în baza  contractului individual de muncă înregistrat sub nr. ..... din ..... . Am ocupat funcția de…. iar potrivit clauzelor contractuale  durata concediului anual de odihnă fiind de…….[195] Prin decizia nr………a încetat raportul de muncă.

În perioada……………am efectuat…..zile de concediu de odihnă, rămânând neefectuate……zile de concediu[196].

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile[197] ..... .

În dovedire[198], solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri cu următoarea teza probatorie: dreptul la acordarea concediului de odihnă, numărul de zile de concediu efectuate și numărul de zile de concediu rămase neefectuate.

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[199] în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în[200]....exemplare.

          În conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ solicităm judecarea cauzei, în lipsă[201].

          În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige intimata la plata cheltuielilor de judecată[202] ocazionate de acest proces.

          Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în[203] ….. exemplare.

          Anexăm cererii: procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[204]/ împuternicirea sindicatului[205], contractul individual de muncă nr. …./.... şi alte înscrisuri ..... .

          Data,                                                                      Semnătura[206]

 

Acțiune în obligarea angajatorului la emiterea unei adeverințe care să ateste calitatea de salariat pentru o perioadă determinată de timp și veniturile realizate

 

 

Sediul materiei:

 • 144, 145 și 146(3) Codul muncii
 • 1531 și 1535 Codul civil
 • 268 alin.1 lit.c Codul muncii
 • 269- 275 Codul muncii
 • 208, 210, 216 Legea nr. 62/2011
 • 148-151 C. proc.civ.
 • 158 C. proc.civ.
 • 192 C. proc. civ.
 • 194-195 C. proc. civ.

 

 

Instanţa:Tribunalul în a cărei circumscripție își are domiciliul/ reședința/ locul de muncă reclamantul

 

 

 

Domnule Preşedinte,

 

 

Subsemnatul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales[207] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având următoarele date de contact[208], personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat

(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[209] .....

în contradictoriu cu intimata[210] (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul în ....., având codul unic de înregistrare/numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice, cont bancar[211]…., deschis la....., prin reprezentant legal: administrator[212]/preşedinte/director-general (nume ....., prenume .....), formulăm

 

 

 

ACŢIUNE ÎN OBLIGAREA DE A FACE

 

prin care solicităm instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună obligarea intimatei:

 • la emiterea unei adeverințe care să ateste calitatea sa de salariat în perioada………. și veniturile realizate în aceeași perioadă.[213]
 • la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de proces.

În fapt, arătăm că am calitatea de salariat la intimată, raporturile juridice de muncă desfășurându-se în baza  contractului individual de muncă înregistrat sub nr. ..... din ..... .

M-am adresat angajatorului cu cerere pentru eliberarea  unei adeverințe care să ateste calitatea de salariat în perioada………. și veniturile realizate în aceeași perioadă, adeverința fiindu-mi necesară la…………Angajatorul refuză nejustificat emiterea actului solicitat.

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile[214] ..... .

În dovedire[215], solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri cu următoarea teza probatorie: refuzul angajatorului de a emite adeverința.

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[216] în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în[217]....exemplare.

          În conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ solicităm judecarea cauzei, în lipsă[218].

          În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige intimata la plata cheltuielilor de judecată[219] ocazionate de acest proces.

          Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în[220] ….. exemplare.

          Anexăm cererii: procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[221]/ împuternicirea sindicatului[222], contractul individual de muncă nr. …./.... şi alte înscrisuri ..... .

          Data,                                                                      Semnătura[223]

 

 

Acțiune în anularea parțială a deciziei de sancționare.  Înlocuirea sancțiunii disciplinare.

 

Sediul materiei:

 • 247 -250 Codul muncii
 • 268 alin.1 lit.b Codul muncii
 • 269- 275 Codul muncii
 • 208, 210, 216 Legea nr. 62/2011
 • 148-151 C. proc.civ.
 • 158 C. proc.civ.
 • 192 C. proc. civ.
 • 194-195 C. proc. civ.

 

 

Instanţa:Tribunalul în a cărei circumscripție își are domiciliul/ reședința/ locul de muncă reclamantul

 

 

 

Domnule Preşedinte,

 

 

Subsemnatul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales[224] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având următoarele date de contact[225], personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat

(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[226] .....

în contradictoriu cu intimata[227] (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul în ....., având codul unic de înregistrare/numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice, cont bancar[228]…., deschis la....., prin reprezentant legal: administrator[229]/preşedinte/director-general (nume ....., prenume .....), formulăm

 

 

 

CONTESTAȚIE ÎMPOTRIVA DECIZIEI DE SANCȚIONARE DISCIPLINARĂ

 

prin care solicităm instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună:

 • anularea parțială a deciziei de sancționare disciplinară nr……. din ……… emisă de ………………..în privința sancțiunii aplicate;
 • înlocuirea sancțiunii disciplinare a…..[230]
 • plata cheltuielilor de judecată ocazionate de proces.

În fapt, arătăm că am avut calitatea de salariat la intimată, raporturile juridice de muncă desfășurându-se în baza  contractului individual de muncă înregistrat sub nr. ..... din ..... , pe funcția de….

Prin decizia nr………din …………….angajatorul a dispus sancționarea disciplinară cu desfacerea contractului individual de muncă. Decizia mi-a fost comunicată la data de…………………..[231]

Decizia de sancționare disciplinară  este nelegală și netemeinică în privința sancțiunii dispuse, întrucât angajatorul nu a aplicat criteriile de stabilire a sancțiunii disciplinare în raport de gravitatea abaterii disciplinare săvârșite.[232]

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile[233] ..... .

În dovedire[234], solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri/ probei testimoniale/probei cu interogatoriu cu următoarea teza probatorie: aplicarea greșit a criteriilor de individualizare a sancțiunii

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[235] în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în[236]....exemplare.

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiţii[237] ....., cu domiciliul în  ....., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt[238] ..... şi solicităm citarea acestora.

În cadrul probei cu interogatoriu, ataşăm interogatoriul ce urmează a-i fi luat intimatei, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art. 358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând[239]..... .

          În conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ solicităm judecarea cauzei, în lipsă[240].

          În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige intimata la plata cheltuielilor de judecată[241] ocazionate de acest proces.

          Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în[242] ….. exemplare.

          Anexăm cererii: procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[243]/ împuternicirea sindicatului[244], contractul individual de muncă nr. …./.... şi alte înscrisuri ..... .

          Data,                                                                      Semnătura[245]

Domnului Preşedinte al Tribunalului……..[246]

 

Acțiune în constatarea nulității deciziei de concediere

 

Sediul materiei:

 • 65 -66, 68-75 Codul muncii
 • 76 - 80 Codul muncii
 • 253 Codul muncii
 • 269- 275 Codul muncii
 • 208, 210, 211, 216 Legea nr. 62/2011
 • 148-151 C. proc.civ.
 • 158 C. proc.civ.
 • 192 C. proc. civ.
 • 194-195 C. proc. civ.

 

 

Instanţa:Tribunalul în a cărei circumscripție își are domiciliul/ reședința/ locul de muncă reclamantul

 

 

 

Domnule Preşedinte,

 

 

Subsemnatul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales[247] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având următoarele date de contact[248], personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat

(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[249] .....

în contradictoriu cu intimata[250] (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul în ....., având codul unic de înregistrare/numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice, cont bancar[251]…., deschis la....., prin reprezentant legal: administrator[252]/preşedinte/director-general (nume ....., prenume .....), formulăm

 

 

 

CONTESTAȚIE ÎMPOTRIVA DECIZIEI DE CONCEDIERE

 

prin care solicităm instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună:

 • constatarea nulității deciziei de concediere nr. .....din……., emisă de intimată;
 • obligarea intimatei la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care subsemnatul aș fi beneficiat, potrivit art. 80 alin. (1) din Codul muncii;
 • repunerea părţilor în situaţia anterioară şi reintegrarea în muncă a subsemnatului, potrivit art. 80 alin. (2) din Codul muncii[253];
 • obligarea intimatei la plata de daune morale, în sumă de……………[254];
 • plata cheltuielilor de judecată ocazionate de proces.

În fapt, arătăm că am avut calitatea de salariat la intimată, raporturile juridice de muncă desfășurându-se în baza  contractului individual de muncă înregistrat sub nr. ..... din ..... , pe funcția de….

Prin decizia de concediere colectivă nr………din …………….angajatorul a dispus concedierea subsemnatului, în temeiul art. 65 și 68 din Codul muncii. Decizia mi-a fost comunicată la data de…………………..[255]

Decizia de concediere colectivă este sancționabilă cu nulitatea……………..[256]

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile[257] ..... .

În dovedire[258], solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri/ probei testimoniale/probei cu interogatoriu cu următoarea teza probatorie: nulitatea deciziei de concediere.

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[259] în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în[260]....exemplare.

          În conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ solicităm judecarea cauzei, în lipsă[261].

          În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige intimata la plata cheltuielilor de judecată[262] ocazionate de acest proces.

          Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în[263] ….. exemplare.

          Anexăm cererii: procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[264]/ împuternicirea sindicatului[265], contractul individual de muncă nr. …./.... şi alte înscrisuri ..... .

          Data,                                                                      Semnătura[266]

Domnului Preşedinte al Tribunalului……..[267]

 

Acțiune în constatarea nulității actului adițional la contractul individual de muncă

Sediul materiei:

 • 16 alin.1 și 41 Codul muncii
 • 268 alin.1 lit.d Codul muncii
 • 269- 275 Codul muncii
 • 208, 210, 211 alin.1 lit.b, 216 Legea nr. 62/2011
 • 148-151 C. proc.civ.
 • 158 C. proc.civ.
 • 192 C. proc. civ.
 • 194-195 C. proc. civ.

 

 

Instanţa:Tribunalul în a cărei circumscripție își are domiciliul/ reședința/ locul de muncă reclamantul

 

 

 

Domnule Preşedinte,

 

 

Subsemnatul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales[268] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având următoarele date de contact[269], personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat

(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[270] .....

în contradictoriu cu intimata[271] (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul în ....., având codul unic de înregistrare/numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice, cont bancar[272]…., deschis la....., prin reprezentant legal: administrator[273]/preşedinte/director-general (nume ....., prenume .....), formulăm

 

 

 

CONTESTAȚIE ÎMPOTRIVA ACTULUI ADIȚIONAL LA CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ

 

prin care solicităm instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună:

 • constatarea nulității actului adițional nr……din……la contractul individual de muncă nr…..din……….[274];
 • plata cheltuielilor de judecată ocazionate de proces.

În fapt, arătăm că am calitatea de salariat la intimată, raporturile juridice de muncă desfășurându-se în baza  contractului individual de muncă înregistrat sub nr. ..... din ..... , pe funcția de….

Prin actul adițional nr……. angajatorul a dispus modificarea elementelor contractului individual de muncă, în privința ……………….[275]

Modificarea clauzelor contractuale s-a făcut fără acordul subsemnatului,

Actul adițional la contractul individual de muncă este sancționabil cu nulitatea întrucât lipsește consimțământul la modificarea clauzelor contractuale.

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile[276] ..... .

 

În dovedire[277], solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri cu următoarea teza probatorie: lipsa consimțământului la încheierea actului adițional.

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[278] în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în[279]....exemplare.

În conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ solicităm judecarea cauzei, în lipsă[280].

În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige intimata la plata cheltuielilor de judecată[281] ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în[282] ….. exemplare.

          Anexăm cererii: procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[283]/ împuternicirea sindicatului[284], contractul individual de muncă nr. …./.... şi alte înscrisuri ..... .

          Data,                                                                      Semnătura[285]

Domnului Preşedinte al Tribunalului……..[286]

 

Acțiune în anularea deciziei de modificare a contractului individual de muncă

Sediul materiei:

 • 16 alin.1, art. 17 alin.5 și 41 Codul muncii
 • 269- 275 Codul muncii
 • 208, 210, 211 alin.1 lit.a, 216 Legea nr. 62/2011
 • 148-151 C. proc.civ.
 • 158 C. proc.civ.
 • 192 C. proc. civ.
 • 194-195 C. proc. civ.

 

 

Instanţa:Tribunalul în a cărei circumscripție își are domiciliul/reședința/locul de muncă reclamantul

 

 

 

Domnule Preşedinte,

 

 

Subsemnatul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales[287] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având următoarele date de contact[288], personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat

(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[289] .....

în contradictoriu cu intimata[290] (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul în ....., având codul unic de înregistrare/numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice, cont bancar[291]…., deschis la....., prin reprezentant legal: administrator[292]/preşedinte/director-general (nume ....., prenume .....), formulăm

 

 

CONTESTAȚIE ÎMPOTRIVA DECIZIEI DE MODIFICARE A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ

 

prin care solicităm instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună:

 • anularea deciziei unilaterale de modificare a contractului individual de muncă nr…..din……….[293];
 • plata cheltuielilor de judecată ocazionate de proces.

În fapt, arătăm că am calitatea de salariat la intimată, raporturile juridice de muncă desfășurându-se în baza  contractului individual de muncă înregistrat sub nr. ..... din ..... , pe funcția de….

Prin decizia unilaterală nr……. angajatorul a dispus modificarea elementelor contractului individual de muncă, în privința ……………….[294]

Modificarea clauzelor contractuale s-a făcut prin decizie a angajatorului fără consimțământul subsemnatului și fără încheierea unui act adițional la contract, ceea ce atrage nulitatea actului unilateral.

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile[295] ..... .

 

În dovedire[296], solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri cu următoarea teza probatorie: lipsa consimțământului la încheierea actului adițional.

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[297] în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în[298]....exemplare.

În conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ solicităm judecarea cauzei, în lipsă[299].

          În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige intimata la plata cheltuielilor de judecată[300] ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în[301] ….. exemplare.

          Anexăm cererii: procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[302]/ împuternicirea sindicatului[303], contractul individual de muncă nr. …./.... şi alte înscrisuri ..... .

          Data,                                                                      Semnătura[304]

Domnului Preşedinte al Tribunalului……..[305]

 

Acţiune privind obligarea salariatului la restituirea sumelor nedatorate

 

 

Sediul materiei:

 • 256 Codul muncii
 • 266, 270, 272, 275 Codul muncii
 • 208, 210, 211 lit.c, 216 Legea nr. 62/2011
 • 148-151 C. proc.civ.
 • 192 C. proc. civ.
 • 194-195 C. proc. civ.

 

 

Instanţa .....

 

 

Domnule Preşedinte,

 

 

Subscrisa[306] (denumirea .....), cu sediul în ....., având codul unic de înregistrare RO….., numărul de înmatriculare în registrul comerţului[307], numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice[308]/contul bancar  ....., deschis la….. prin reprezentant[309]: administrator/director-general (nume ....., prenume .....) cu sediul procesual ales[310] pentru comunicarea actelor de procedură la avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., cu următoarele date de contact[311] .....

în contradictoriu cu pârâtul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având codul numeric personal ....., formulăm

 

 

ACŢIUNE ÎN PRETENŢII

 

prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună:

 • restituirea sumei încasate și nedatorate, în cuantum de………..[312];
 • plata cheltuielilor de judecată ocazionate de proces.

În fapt, arătăm că pârâtul este/a fost salariatul unității subscrise pe funcţia de ….. în temeiul contractului individual de muncă încheiat nr….. din….. .

Pe parcursul executării acestui contract pârâtul a încasat de la unitatea subscrisă suma de…….. , sumă nedatorată, pentru care nu există un titlu legal obligațional, astfel încât solicităm restituirea acesteia.[313]

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile[314] ..... .

În dovedire, solicităm încuviinţarea: probei cu înscrisuri.

 Aceste probe sunt pertinente, concludente şi utile cauzei deoarece tind la dovedirea următoarelor teze probatorii:….

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[315] în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în[316] ....exemplare.

     Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[317], în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ.

          În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[318] ocazionate de acest proces

          Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în două[319] exemplare.

          Anexăm prezentei:procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[320], contractul individual de muncă nr. …/…... şi alte înscrisuri….. .

        Data,                                                                      Semnătura[321],

Domnului Preşedinte al Tribunalului……..[322]

 

 

Acţiune în constatarea nulității contractului individual de muncă formulată de angajator

 

Sediul materiei:

 

 • 57 Codul muncii
 • 266, 268 lit.d, 270, 272, 275 Codul muncii
 • 208, 210, 211 lit.b, 216 Legea nr. 62/2011
 • 148-151 C. proc.civ.
 • 192 C. proc. civ.
 • 194-195 C. proc. civ.

 

 

Instanţa .....

 

 

Domnule Preşedinte,

 

 

Subscrisa[323] (denumirea .....), cu sediul în ....., având codul unic de înregistrare RO….., numărul de înmatriculare în registrul comerţului[324], numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice[325]/contul bancar  ....., deschis la….. prin reprezentant[326]: administrator/director-general (nume ....., prenume .....) cu sediul procesual ales[327] pentru comunicarea actelor de procedură la avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., cu următoarele date de contact[328] .....

în contradictoriu cu pârâtul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având codul numeric personal ....., formulăm

 

 

CONSTATAREA NULITĂȚII CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ

 

prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună:

 • constatarea nulității contractului individual de muncă nr…..din…….. și a efectelor acesteia;[329]
 • plata cheltuielilor de judecată ocazionate de proces.

În fapt, arătăm că pârâtul este salariatul unității subscrise pe funcţia de ….. în temeiul contractului individual de muncă încheiat nr….. din….. .

Contractul individual de muncă a fost încheiat cu încălcarea uneia dintre condițiile necesare legale pentru încheierea sa valabilă.[330]

Între subscrisa și pârât nu a intervenit un acord pentru privind constatarea nulității și stabilirea efectelor acesteia.

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile[331] ..... .

În dovedire, solicităm încuviinţarea: probei cu înscrisuri/probei testimoniale/probei cu interogatoriul intimatei.

 Aceste probe sunt pertinente, concludente şi utile cauzei deoarece tind la dovedirea următoarelor teze probatorii: încălcarea uneia dintre condițiile necesare legale pentru încheierea sa valabilă şi stabilirea efectelor nulităţii.

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[332] în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în[333]....exemplare.

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiţii ....., cu domiciliul în  ....., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ..... şi solicităm citarea acestora.[334]

În cadrul probei cu interogatoriu, ataşăm interogatoriul ce urmează a-i fi luat pârâtului, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art. 358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând[335]..... .

          Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[336], în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ.

          În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[337] ocazionate de acest proces

          Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în două[338] exemplare.

          Anexăm prezentei:procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[339], contractul individual de muncă nr. …/…... şi alte înscrisuri….. .

        Data,                                                                      Semnătura[340],

Domnului Preşedinte al Tribunalului……..[341]

[1] Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la altă adresă decât cea de domiciliu.

[2] Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[3] Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[4] Se are în vedere ipoteza în care angajatorul este o persoană juridică

[5] Se vor indica de către reclamant, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ.

[6] Angajatorul-persoană juridică de drept privat se citează prin reprezentantul său, la sediul principal sau, atunci când este cazul, la sediul dezmembrământului său, potrivit art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.

[7] Solicitarea este facultativă. Potrivit art. 80 alin. (3) din Codul muncii, în cazul în care salariatul nu solicită repunerea în situaţia anterioară emiterii actului de concediere, contractul individual de muncă va înceta de drept la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti.

[8] Solicitare este facultativă. Se formulează numai în ipoteza în care concedierea i-a produs reclamantului un prejudiciu moral. Potrivit art. 253 alin. (1) şi (2) din Codul muncii, angajatorul este obligat, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, să îl despăgubească pe salariat în situaţia în care acesta a suferit un astfel de prejudiciu moral din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul. În cazul în care angajatorul refuză să îl despăgubească pe salariat, acesta se poate adresa cu plângere instanţelor judecătoreşti competente.

[9] Se va prezenta situaţia de fapt, cu indicarea aspectelor esenţiale pentru soluţionarea cauzei, din care să decurgă nelegalitatea/netemeinicia deciziei de concediere.

[10]Disciplinară/ca urmare a arestului preventiv de peste 30 de zile/pentru inaptitudine fizică şi/sau psihică/pentru necorespundere profesională/din motive ce nu ţin de persoana salariatului, după caz.

[11] Se vor indica textele legale, pe care reclamantul îşi întemeiază cererea de anulare a deciziei de concediere. Spre exemplu, acesta poate invoca art. 60 alin. (1) lit. a) din Codul muncii, în cazul în care decizia de concediere a fost dispusă pe parcursul incapacităţii temporare de muncă a salariatului. Poate invoca art. 62 alin. (3) şi art. 76 lit. a) din Codul muncii dacă în decizia de concediere nu au fost precizate motivele care au determinat concedierea. Poate invoca art. 65 alin. (2) din Codul muncii dacă respectiva concediere a intervenit din motive independente de persoana salariatului, fără a întruni condiţia ca desfiinţarea locului de muncă să fie reală şi serioasă etc.

[12] Menţionăm că potrivit art. 272 din Codul muncii, sarcina probei în conflictele de muncă revine angajatorului.

[13] Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare.

[14] Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă.

[15] Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, sectorul/judeţul).

[16] Angajatorul este o persoană juridică, acesta potrivit art.355 din C. proc. civ., răspunde numai în scris la interogatoriu. Reclamantul ataşează interogatoriul, în două exemplare, din momentul depunerii contestaţiei împotriva deciziei de concediere, în conformitate cu art.194 alin.(1) lit.e) teza a-II-a din C. proc.civ.

[17] Se vor menţiona faptele, pe care reclamantul doreşte să le probeze. De exemplu, motivele de fapt pe care le invocă şi faţă de care solicită anularea deciziei de concediere.

[18] Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată.

[19]Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor /experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului.

[20] Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi pârâţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţi au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru pârâţi.

[21] Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat.

[22]Se va depune atunci când acţiunea este formulată de sindicat. Potrivit art. 28 alin. (1) din Legea dialogului social nr. 62/2011, organizaţiile sindicale au dreptul de a formula acţiune în justiţie în numele membrilor lor, în baza unei împuterniciri scrise din partea acestora.

[23] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână).

[24] Contestaţia împotriva deciziei de concediere este de competenţa tribunalului în a cărui circumscripţie îşi are domiciliul sau locul de muncă reclamantul, potrivit art. 210 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind C. proc. civ.

[25] Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt domiciliu, decât cel indicat.

[26] Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[27] Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[28] Se are în vedere ipoteza în care angajatorul este o persoană juridică

[29] Se vor indica de către reclamant, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ.

[30] Angajatorul-persoană juridică de drept privat se citează prin reprezentantul său, la sediul principal sau, atunci când este cazul, la sediul dezmembrământului său, potrivit art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.

[31] Solicitarea este facultativă Se formulează numai în ipoteza în care sancţionarea disciplinară i-a produs reclamantului un prejudiciu moral. Potrivit art. 253 alin. (1) şi (2) din Codul muncii, angajatorul este obligat, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, să îl despăgubească pe salariat în situaţia în care acesta a suferit un astfel de prejudiciu moral din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul. În cazul în care angajatorul refuză să îl despăgubească pe salariat, acesta se poate adresa cu plângere instanţelor judecătoreşti competente.

[32] Se va prezenta situaţia de fapt, cu indicarea aspectelor esenţiale pentru soluţionarea cauzei, din care să decurgă nelegalitatea/netemeinicia deciziei de sancţionare.

[33]  Avertisment scris / retrogradare din funcţie / reducerea salariului de bază / reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere / desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

[34] Se vor indica textele legale, pe care reclamantul îşi întemeiază cererea de anulare a deciziei de sancţionare disciplinară. Spre exemplu, acesta poate invoca art. 251 alin. (1) din Codul muncii, în cazul în care sancţiunea disciplinară – alta decât avertismentul scris – a fost aplicată fără efectuarea unei cercetări disciplinare, art. 251 alin. (4), modificat prin Legea nr. 77/2014, dacă nu i s-a acordat dreptul de a fi asistat de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este sau de către un avocat etc.

[35] Menţionăm că potrivit art. 272 din Codul muncii, sarcina probei în conflictele de muncă revine angajatorului.

[36] Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare.

[37] Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă.

[38] Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, sectorul/judeţul).

[39] Angajatorul este o persoană juridică, acesta potrivit art.355 din C. proc. civ., răspunde numai în scris la interogatoriu. Reclamantul ataşează interogatoriul, în două exemplare, din momentul depunerii contestaţiei împotriva deciziei de concediere, în conformitate cu art.194 alin.(1) lit.e) teza a-II-a din C. proc.civ.

[40] Se vor menţiona faptele, pe care reclamantul doreşte să le probeze. De exemplu, motivele de fapt pe care le invocă şi faţă de care solicită anularea deciziei de sancţionare disiplinară.

[41] Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată.

[42]Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor /experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului.

[43]  Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi pârâţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţi au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru pârâţi.

[44] Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat.

[45]Se va depune atunci când acţiunea este formulată de sindicat. Potrivit art. 28 alin. (1) din Legea dialogului social nr. 62/2011, organizaţiile sindicale au dreptul de a formula acţiune în justiţie în numele membrilor lor, în baza unei împuterniciri scrise din partea acestora.

[46] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână).

[47] Contestaţia împotriva deciziei de sancţionare disciplinară este de competenţa tribunalului în a cărui circumscripţie îşi are domiciliul sau locul de muncă reclamantul, potrivit art. 210 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 2/2013 privind unele masuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă.

[48] Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la altă adresă decât cea de domiciliu.

[49] Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[50] Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[51] Se are în vedere ipoteza în care angajatorul este o persoană juridică

[52] Se vor indica de către reclamant, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ.

[53] Angajatorul-persoană juridică de drept privat se citează prin reprezentantul său, la sediul principal sau, atunci când este cazul, la sediul dezmembrământului său, potrivit art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.

[54] Se va prezenta situaţia de fapt, cu indicarea aspectelor esenţiale pentru soluţionarea cauzei, din care să justificarea pretenţiilor reclamantului. Spre exemplu, acestea pot consta în drepturi salariale datorate potrivit legii, a contractului colectiv de muncă sau a contractului individual de muncă şi neachitate, decontarea cheltuielilor de transport sau alte drepturi băneşti recunoscute salariaţilor potrivit legii, a contractului colectiv de muncă sau a contractului individual de muncă, plăţi compensatorii cuvenite în cazul concedierii colective potrivit legii, a contractului colectiv de muncă sau a contractului individual de muncă, etc.

[55] Se vor indica textele legale, pe care reclamantul îşi acţiunea în pretenţii. Spre exemplu, se poate indica art. 253 alin. (1) din Codul muncii, potrivit căruia angajatorul este obligat, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, să îl despăgubească pe salariat în situaţia în care acesta a suferit un prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul.

[56] Menţionăm că potrivit art. 272 din Codul muncii, sarcina probei în conflictele de muncă revine angajatorului.

[57] Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare.

[58] Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă.

[59] Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, sectorul/judeţul).

[60] Dacă angajatorul este o persoană juridică, acesta potrivit art.355 din C. proc. civ., răspunde numai în scris la interogatoriu. Reclamantul ataşează interogatoriul, în două exemplare, în conformitate cu art.194 alin.(1) lit.e) teza a-II-a din C. proc.civ.

[61] Se vor menţiona faptele, pe care reclamantul doreşte să le probeze.

[62] Se vor indica obiectivele urmărite, prin efectuarea raportului de expertiză. Spre exemplu, se poate folosi expertiza tehnică de specialitate pentru a se determina existenţa şi cuantumul pagubei suferite de reclamant.

[63] Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată.

[64]Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor /experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului.

[65]  Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi pârâţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţi au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru pârâţi.

[66] Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat.

[67]Se va depune atunci când acţiunea este formulată de sindicat. Potrivit art. 28 alin. (1) din Legea dialogului social nr. 62/2011, organizaţiile sindicale au dreptul de a formula acţiune în justiţie în numele membrilor lor, în baza unei împuterniciri scrise din partea acestora.

[68] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână).

[69] Acţiunea în pretenţii este de competenţa tribunalului în a cărui circumscripţie îşi are domiciliul sau locul de muncă reclamantul, potrivit art. 210 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 2/2013 privind unele masuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă.

[70] Se are în vedere ipoteza în care angajator este o persoană juridică.

[71] Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului.

[72] Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice .

[73] Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.

[74] Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat.

[75] Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica  adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[76] Se va prezenta situaţia de fapt, cu indicarea aspectelor esenţiale pentru soluţionarea cauzei, din care să justificarea pretenţiilor reclamantului. Spre exemplu, se poate arăta producerea unei pagube materiale produse de către salariat din vina şi în legătură cu munca sa; se vor putea descrie atribuţiile de serviciu ale salariatului şi, în raport cu acestea, neglijenţa în manevrarea echipamentelor, care a condus la defectare acestora etc..

[77] Se vor indica textele legale, pe care reclamantul îşi întemeiază acţiunea în pretenţii. Spre exemplu, se poate invoca art. 254 din Codul muncii.

[78] Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. Spre exemplu, contractul individual de muncă, fişa postului, procesul-verbal de utilizare şi instruire funcţionare utilaj, echipament, regulamentul intern aplicabil, contractul colectiv de muncă aplicabil etc.

[79] Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă.

[80] Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, sectorul/judeţul).

[81] Se vor menţiona faptele pe care reclamantul doreşte să le probeze, îndeosebi sub aspectul cuantumului pagubei, vinovăţiei sale, legăturii de cauzalitate între prejudiciu şi fapta sa.

[82] Se vor indica obiectivele urmărite, prin efectuarea raportului de expertiză. Spre exemplu, se poate folosi expertiza tehnică de specialitate pentru a se determina existenţa şi cuantumul pagubei suferite de reclamant.

[83] Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată.

[84]Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor /experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului.

[85]  Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi pârâţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţii au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru pârâţi.

[86] Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat.

[87] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână).

[88] Împuternicitul special al membrilor fondatori ai sindicatului, prevăzut în procesul-verbal de constituire, respectiv împuternicitul special al federaţiei sau confederaţiei sindicale, prevăzut în hotărârea de constituire a acesteia.

[89] Potrivit art. 1 lit. u) din Legea dialogului social nr. 62/2011, „organizaţia sindicală” este o denumire generică pentru sindicat, federaţie sindicală sau confederaţie sindicală. Se va completa cu arătarea categoriei de organizaţie sindicală ce se constituie.

[90]  e indică îndeplinirea condiţiilor de acordare a personalităţii juridice, spre exemplu, în cazul sindicatelor, condiţia numărului de minim 15 membri angajaţi în aceeaşi unitate, care şi-au exprimat dorinţa de constituire a sindicatului, au adoptat statutul de organizare şi funcţionare a acestuia şi şi-au ales membrii în organele de conducere.

[91]Se vor indica textele de lege pe care se întemeiază cererea de acordare a personalităţii juridice. Spre exemplu, în cazul sindicatelor se va indica art. 14 din Legea nr. 62/2011, în cazul federaţiilor sau al confederaţiilor sindicale se vor indica art. 41-42, iar în cazul uniunilor sindicale teritoriale se va indica art. 43 din Legea dialogului social nr. 62/2011.

[92]Aceste înscrisuri se depun atunci când se solicită acordarea personalităţii juridice unui sindicat.

[93]Aceste înscrisuri se depun atunci când se solicită acordarea personalităţii juridice unei federaţii sau confederaţii sindicale.

[94]Aceste înscrisuri se depun atunci când se solicită acordarea personalităţii juridice unei uniuni sindicale teritoriale.

[95] Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat.

[96]Se enumeră înscrisurile anexate pentru proba îndeplinirii condiţiilor de acordare a personalităţii juridice, în funcţie de categoria de organizaţie sindicală.

[97]Potrivit art. 12 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

[98]Dacă se solicită acordarea personalităţii juridice unui sindicat.

[99] Dacă se solicită acordarea personalităţii juridice unei federaţii sau confederaţii sindicale.

[100] Împuternicitul special al federaţiei sau confederaţiei patronale.

[101]Potrivit art. 55 alin. (1) din Legea dialogului social nr. 62/2011:

 1. patronii se pot asocia pentru constituirea unei organizaţii patronale;
 2. două sau mai multe organizaţii patronale pot constitui o confederaţie patronală;
 3. două sau mai multe federaţii patronale pot constitui o confederaţie patronală.

În plus, potrivit art. 55 alin. (4), uniunile patronale teritoriale dobândesc personalitate juridică la cererea federaţiilor sau a confederaţiilor care au hotărât constituirea acestora.

[102] Se indică îndeplinirea condiţiilor de acordare a personalităţii juridice.

[103] Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat.

[104]Se enumeră înscrisurile anexate pentru proba îndeplinirii condiţiilor de acordare a personalităţii juridice, în funcţie de categoria de organizaţie patronală.

[105] Potrivit art. 12 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

[106] Potrivit art. 58 alin. (3) din legea dialogului social nr. 62/2011, instanţa competentă este judecătoria.

[107] Se va preciza denumirea organizaţiei sindicale, astfel cum a obţinut aceasta personalitate juridică.

[108]Se va solicita, după caz, constatarea reprezentativităţii la nivel naţional, de sector de activitate, de grup de unităţi sau de unitate.

[109] Pentru obţinerea reprezentativităţii la nivel naţional se va proba că organizaţia sindicală:
a) are statut legal de confederaţie sindicală;

 1. b) are independenţă organizatorică şi patrimoniala;
 2. c) organizaţiile sindicale componente cumulează un număr de membri de cel puţin 5% din efectivul angajaţilor din economia naţională;
 3. d) are au structuri teritoriale în cel puţin jumătate plus unu dintre judeţele României, inclusiv municipiul Bucureşti.

Pentru obţinerea reprezentativităţii la nivel de sector de activitate sau grup de unităţi se va proba că organizaţia sindicală:

 1. a) are stătut legal de federaţie sindicală;
 2. b) are independenta organizatorică şi patrimonială;
 3. c) organizaţiile sindicale componente cumulează un număr de membri de cel puţin 7% din efectivul angajaţilor din sectorul de activitate sau grupul de unităţi respectiv.

Pentru obţinerea reprezentativităţii la nivel de unitate se va proba că sindicatul:

 1. a) are stătut legal de sindicat;
 2. b) are independenta organizatorică şi patrimoniala;
 3. c) numărul de membri ai sindicatului reprezintă cel puţin jumătate plus unu din numărul angajaţilor unităţii.

[110]Aceste înscrisuri se depun atunci când se solicită constatarea reprezentativităţii la nivel naţional.

[111]Aceste înscrisuri se depun atunci când se solicită constatarea reprezentativităţii la nivel de sector de activitate sau grup de unităţi.

[112]Aceste înscrisuri se depun atunci când se solicită constatarea reprezentativităţii la nivel de unitate.

[113] Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat.

[114]Se enumeră înscrisurile anexate pentru proba îndeplinirii condiţiilor de reprezentativitate.

[115] Potrivit art. 27 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

[116] Potrivit art. 51 alin. (2), instanţa competentă este cea care a acordat personalitate juridică organizaţiei sindicale.

[117] Se va preciza denumirea organizaţiei patronale, astfel cum a obţinut aceasta personalitate juridică.

[118]Se va solicita, după caz, constatarea reprezentativităţii la nivel naţional sau de sector de activitate.

[119] Pentru obţinerea reprezentativităţii la nivel naţional se va proba că organizaţia patronală:

 1. a) are statut legal de confederaţie patronală;
 2. b) are independenţă organizatorică şi patrimonială;
 3. c) are ca membri patroni ale căror unităţi cuprind cel puţin 7% din angajaţii din economia naţională, cu excepţia angajaţilor din sectorul bugetar;
 4. d) are structuri teritoriale în cel puţin jumătate plus unu din judeţele României, inclusiv în municipiul Bucureşti.

Pentru obţinerea reprezentativităţii la nivel de sector de activitate se va proba că organizaţia patronală:
a) are statut legal de federaţie patronală;

 1. b) are independenţă organizatorică şi patrimonială;
 2. c) are ca membri patroni ale căror unităţi cuprind cel puţin 10% din efectivul angajaţilor sectorului de activitate, cu excepţia angajaţilor din sectorul bugetar.

[120]Aceste înscrisuri se depun atunci când se solicită constatarea reprezentativităţii la nivel naţional.

[121]Aceste înscrisuri se depun atunci când se solicită constatarea reprezentativităţii la nivel de sector de activitate.

[122] Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat.

[123]Se enumeră înscrisurile anexate pentru proba îndeplinirii condiţiilor de reprezentativitate.

[124]Potrivit art. 27 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

[125] Potrivit art. 72 alin. (2) din Legea dialogului social, nr. 62/2011, instanţa competentă este Tribunalul Municipiului Bucureşti.

[126] Se are în vedere ipoteza în care angajator este o persoană juridică.

[127] Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului.

[128] Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice .

[129] Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.

[130] Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat.

[131] Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica  adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[132] Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.

[133] Sunt indicaţi reprezentanţii aleşi ai angajaţilor, în cazul în care greva este nesindicală.

[134] Se va prezenta situaţia de fapt, cu indicarea modalităţii de declanşare şi desfăşurare a grevei, din care să decurgă nelegalitatea acesteia. Spre exemplu, se poate invoca faptul că un contract colectiv se află în curs, că în realitate conflictul de muncă avea caracter individual, nu colectiv, faptul că greva nu a fost precedată de procedura concilierii, de greva de avertisment, faptul că respectivul conflict colectiv de muncă fusese soluţionat pe cale arbitrală, că a fost declanşată prin ameninţări sau violenţe, se poate arăta că greva a avut caracter spontan, caracter politic etc.

[135] Se vor indica textele legale, pe care reclamantul îşi întemeiază cererea de încetare a grevei. Spre exemplu, se va putea invoca art. 182, potrivit căruia greva poate fi declarată numai dacă, în prealabil, au fost epuizate posibilităţile de soluţionare a conflictului colectiv de muncă prin procedurile obligatorii prevăzute de prezenţa lege, numai după desfăşurarea grevei de avertisment şi dacă momentul declanşării acesteia a fost adus la cunoştinţă angajatorilor de către organizatori cu cel puţin două zile lucrătoare înainte.

[136] Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. Spre exemplu, contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă, copia procesului-verbal dintre Comisia de negociere desemnată de patronat şi Comisia de negociere a sindicatului, copia procesului-verbal de conciliere, încheiat cu prilejul concilierii conflictului colectiv, lista revendicărilor prezentate de sindicatul organizator/de reprezentanţii aleşi ai salariaţilor, răspunsurile reclamantului la revendicările pârâţilor etc.

[137] Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, sectorul/judeţul).

[138] Pentru ipoteza în care greva este nesindicală, iar pârâţii sunt persoane fizice

[139] Se vor menţiona faptele pe care reclamantul doreşte să le probeze şi din care rezultă nelegalitatea grevei.

[140] Se vor indica obiectivele urmărite, prin efectuarea raportului de expertiză. Spre exemplu, se poate folosi expertiza tehnică de specialitate pentru a se determina existenţa şi cuantumul pagubei suferite de reclamant prin declanşarea şi desfăşurarea grevei nelegale.

[141] Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată.

[142]Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor /experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului.

[143]  Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi pârâţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţii au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru pârâţi.

[144] Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat.

[145] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână), nesemnarea acesteia putând determina nulitatea cererii,  în conformitate cu art. 196 din C. proc. civ.

[146]Instanţa competentă este tribunalul în a cărui circumscripţie se află unitatea în care s-a declarat greva.

[147] Menţiunea este obligatorie în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la altă adresă decât cea de domiciliu, în lipsa arătării persoanei însărcinate cu primirea actelor de corespondență comunicarea urmând a se face la domiciliul/reședința/locul de muncă al reclamantului persoană fizică. Partea poate alege ca actele de procedură să ăi fie comunicate la căsuța poștală, conform art. 158(2) C. proc. civ.

[148] Se pot indica și următoarele date de contact: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea, conform art. 148 din C. proc. civ. , mențiunea fiind facultativă

[149] Se pot indica și următoarele date de contact: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea, conform art. 148 din C. proc. civ. , mențiunea fiind facultativă

[150] Se are în vedere ipoteza în care angajatorul este o persoană juridică

[151] Se vor indica de către reclamant  aceste elemente de identificare, în măsura în care sunt cunoscute  conform art. 194 din C. proc. civ.

[152] Angajatorul-persoană juridică de drept privat se citează prin reprezentantul său, la sediul principal sau, atunci când este cazul, la sediul dezmembrământului său, potrivit art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.

[153] Se va indica cuantumul pretențiilor și perioada pentru care se solicită drepturile;  potrivit dipozițiilor art. 268 alin.1 lit.c din Codul muncii ” Cererile în vederea soluţionării unui conflict de muncă pot fi formulate: în termen de 3 ani de la data naşterii dreptului la acţiune, în situaţia în care obiectul conflictului individual de muncă constă în plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor despăgubiri către salariat”

[154] Se va indica în concret situația de fapt care din care să rezulte prestarea muncii, data plății salariului potrivit contractului individual ori colectiv de muncă ori regulamentului intern si forma de plată a salariului de către angajator: stat de plată/virament într-un cont bancar, conform art. 166 alin. 1 și 2 și art. 168 alin.1 din Codul muncii.

[155] Se vor indica textele legale, pe care reclamantul îşi întemeiază acțiunea. Cu titlu exemplificativ: Art. 159 (1) din Codul muncii:”Salariul reprezintă contraprestaţia muncii depuse de salariat în baza contractului individual de muncă .” Art. 166 (1),(2)și(3) din Codul muncii:” Salariul se plăteşte în bani cel puţin o dată pe lună, la data stabilită în contractul individual de muncă, în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în regulamentul intern, după caz.Plata salariului se poate efectua prin virament într-un cont bancar.Plata în natură a unei părţi din salariu, în condiţiile stabilite la art. 165, este posibilă numai dacă este prevăzută expres în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în contractul individual de muncă.” Art. 168 (1) din Codul muncii:” Plata salariului se dovedeşte prin semnarea statelor de plată, precum şi prin orice alte documente justificative care demonstrează efectuarea plăţii către salariatul îndreptăţit.”

Art. 1.531.(1) și (2) din Codul civil: ”Creditorul are dreptul la repararea integrală a prejudiciului pe care l-a suferit din faptul neexecutării. Prejudiciul cuprinde pierderea efectiv suferită de creditor şi beneficiul de care acesta este lipsit.

Art. 1.535. (2) din Codul civil:” În cazul în care o sumă de bani nu este plătită la scadenţă, creditorul are dreptul la daune moratorii, de la scadenţă până în momentul plăţii, în cuantumul convenit de părţi sau, în lipsă, în cel prevăzut de lege, fără a trebui să dovedească vreun prejudiciu. În acest caz, debitorul nu are dreptul să facă dovada că prejudiciul suferit de creditor ca urmare a întârzierii plăţii ar fi mai mic."

[156] Sarcina probei în conflictele de muncă revine angajatorului conform dispozițiilor art. 272 din Codul muncii

[157] Se vor enumera înscrisurile depuse, cu indicarea elementelor pentru identificare: contract individual de muncă, pontaje, state de plată, etc.

[158] Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă.

[159] Menţiunea este necesară numai în ipoteza în care reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată, iar judecata cauzei să aibă loc și fără prezența sa.

[160]Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor /experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului.

[161] Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi pârâţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţi au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru pârâţi.

[162] Delegația se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat.

[163]Delegația/împuternicirea se va depune atunci când acţiunea este formulată de sindicat. Potrivit art. 28 alin. (1) din Legea dialogului social nr. 62/2011, organizaţiile sindicale au dreptul de a formula acţiune în justiţie în numele membrilor lor, în baza unei împuterniciri scrise din partea acestora.

[164] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână).

[165] Acțiunea este de competența tribunalului în a cărei circumscripție își are domiciliul/reședința/locul de muncă reclamantul, potrivit art. 210 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind C. proc. civ. și art. 269 (2) din Codul muncii.

[166] Menţiunea este obligatorie în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la altă adresă decât cea de domiciliu, în lipsa arătării persoanei însărcinate cu primirea actelor de corespondență comunicarea urmând a se face la domiciliul/reședința/locul de muncă al reclamantului persoană fizică. Partea poate alege ca actele de procedură să ăi fie comunicate la căsuța poștală, conform art. 158(2) C. proc. civ.

[167] Se pot indica și următoarele date de contact: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea, conform art. 148 din C. proc. civ. , mențiunea fiind facultativă

[168] Se pot indica și următoarele date de contact: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea, conform art. 148 din C. proc. civ. , mențiunea fiind facultativă

[169] Se are în vedere ipoteza în care angajatorul este o persoană juridică

[170] Se vor indica de către reclamant  aceste elemente de identificare, în măsura în care sunt cunoscute  conform art. 194 din C. proc. civ.

[171] Angajatorul-persoană juridică de drept privat se citează prin reprezentantul său, la sediul principal sau, atunci când este cazul, la sediul dezmembrământului său, potrivit art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.

[172] Se va indica numărul de ore suplimentare și perioada pentru care se solicită drepturile;  potrivit dipozițiilor art. 268 alin.1 lit.c din Codul muncii ” Cererile în vederea soluţionării unui conflict de muncă pot fi formulate: în termen de 3 ani de la data naşterii dreptului la acţiune, în situaţia în care obiectul conflictului individual de muncă constă în plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor despăgubiri către salariat”

[173] Se va indica ora de începere și de finalizare a programului de lucru potrivit clauzelor contractuale ori regulamentului intern.

[174] Se va indica în concret situația de fapt care din care să rezulte: prestarea muncii peste programul normal de muncă cu acordul său, solicitarea angajatorului de a efectua muncă suplimentară, numărul de ore suplimentare prestate în fiecare zi din intervalul arătat în acțiune, modalitatea de evidențiere a orelor suplimentare de către angajator.

[175] Se vor indica textele legale, pe care reclamantul îşi întemeiază acțiunea. Cu titlu exemplificativ: Art. 111 din Codul muncii:” Timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care salariatul prestează munca, se află la dispoziţia angajatorului şi îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile sale, conform prevederilor contractului individual de muncă, contractului colectiv de muncă aplicabil şi/sau ale legislaţiei în vigoar.” Art. 119 din Codul muncii:”    Angajatorul are obligaţia de a ţine la locul de muncă evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea orei de începere şi a celei de sfârşit al programului de lucru, şi de a supune controlului inspectorilor de muncă această evidenţă, ori de câte ori se solicită acest lucru..” Art. 120 din Codul muncii:”(1) Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal, prevăzută la art. 112, este considerată muncă suplimentară. (2) Munca suplimentară nu poate fi efectuată fără acordul salariatului, cu excepţia cazului de forţă majoră sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecinţelor unui accident. Art. 121 din Codul muncii:”La solicitarea angajatorului salariaţii pot efectua muncă suplimentară, cu respectarea prevederilor art. 114 sau 115, după caz. ”

Art. 1.531.(1) și (2) din Codul civil: ”Creditorul are dreptul la repararea integrală a prejudiciului pe care l-a suferit din faptul neexecutării. Prejudiciul cuprinde pierderea efectiv suferită de creditor şi beneficiul de care acesta este lipsit.

Art. 1.535. (2) din Codul civil:” În cazul în care o sumă de bani nu este plătită la scadenţă, creditorul are dreptul la daune moratorii, de la scadenţă până în momentul plăţii, în cuantumul convenit de părţi sau, în lipsă, în cel prevăzut de lege, fără a trebui să dovedească vreun prejudiciu. În acest caz, debitorul nu are dreptul să facă dovada că prejudiciul suferit de creditor ca urmare a întârzierii plăţii ar fi mai mic."

[176] Sarcina probei în conflictele de muncă revine angajatorului conform dispozițiilor art. 272 din Codul muncii

[177] Se vor enumera înscrisurile depuse, cu indicarea elementelor pentru identificare: contract individual de muncă, pontaje, state de plată, etc.

[178] Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă.

[179] Se vor arăta numele prenumele și adresa martorilor, conform dispozițiilor art.194 alin.1 lit.e C.proc.civ. Se pot indica și următoarele date de contact ale martorilor: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea, conform art. 148 din C. proc. civ.

[180] De exemplu: solicitarea angajatorului de efectuare a muncii suplimentare

[181] Menţiunea este necesară numai în ipoteza în care reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată, iar judecata cauzei să aibă loc și fără prezența sa.

[182]Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor /experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului.

[183] Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi pârâţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţi au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru pârâţi.

[184] Delegația se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat.

[185]Delegația/împuternicirea se va depune atunci când acţiunea este formulată de sindicat. Potrivit art. 28 alin. (1) din Legea dialogului social nr. 62/2011, organizaţiile sindicale au dreptul de a formula acţiune în justiţie în numele membrilor lor, în baza unei împuterniciri scrise din partea acestora.

[186] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână).

[187] Acțiunea este de competența tribunalului în a cărei circumscripție își are domiciliul/reședința/locul de muncă reclamantul, potrivit art. 210 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind C. proc. civ. și art. 269 (2) din Codul muncii.

[188] Menţiunea este obligatorie în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la altă adresă decât cea de domiciliu, în lipsa arătării persoanei însărcinate cu primirea actelor de corespondență comunicarea urmând a se face la domiciliul/reședința/locul de muncă al reclamantului persoană fizică. Partea poate alege ca actele de procedură să ăi fie comunicate la căsuța poștală, conform art. 158(2) C. proc. civ.

[189] Se pot indica și următoarele date de contact: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea, conform art. 148 din C. proc. civ. , mențiunea fiind facultativă

[190] Se pot indica și următoarele date de contact: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea, conform art. 148 din C. proc. civ. , mențiunea fiind facultativă

[191] Se are în vedere ipoteza în care angajatorul este o persoană juridică

[192] Se vor indica de către reclamant  aceste elemente de identificare, în măsura în care sunt cunoscute  conform art. 194 din C. proc. civ.

[193] Angajatorul-persoană juridică de drept privat se citează prin reprezentantul său, la sediul principal sau, atunci când este cazul, la sediul dezmembrământului său, potrivit art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.

[194] Se vor indica perioadele de timp pentru care se solicită compensarea în bani a concediului de odihnă. Potrivit dipozițiilor art. 268 alin.1 lit.c din Codul muncii ” Cererile în vederea soluţionării unui conflict de muncă pot fi formulate: în termen de 3 ani de la data naşterii dreptului la acţiune, în situaţia în care obiectul conflictului individual de muncă constă în plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor despăgubiri către salariat”

[195] Se vor indica numărul de zile lucrătoare a concediului anual

[196] Se vor indica în concret numărul de zile de concediu efectuate și numărul de zile de concediu rămase neefectuate

[197] Se vor indica textele legale, pe care reclamantul îşi întemeiază acțiunea. Cu titlu exemplificativ: Art. 144 din Codul muncii:” Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaţilor. Dreptul la concediu de odihnă anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunţări sau limitări.” Art. 145 din Codul muncii:” (1) Durata minimă a concediului de odihnă anual este de 20 de zile lucrătoare.(2) Durata efectivă a concediului de odihnă anual se stabileşte în contractul individual de muncă, cu respectarea legii şi a contractelor colective de muncă aplicabile.

(3) Sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum şi zilele libere plătite stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual.(4) La stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate temporară de muncă şi cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal şi concediului pentru îngrijirea copilului bolnav se consideră perioade de activitate prestată.(5) În situaţia în care incapacitatea temporară de muncă sau concediul de maternitate, concediul de risc maternal ori concediul pentru îngrijirea copilului bolnav a survenit în timpul efectuării concediului de odihnă anual, acesta se întrerupe, urmând ca salariatul să efectueze restul zilelor de concediu după ce a încetat situaţia de incapacitate temporară de muncă, de maternitate, de risc maternal ori cea de îngrijire a copilului bolnav, iar când nu este posibil urmează ca zilele neefectuate să fie reprogramate.(6) Salariatul are dreptul la concediu de odihnă anual şi în situaţia în care incapacitatea temporară de muncă se menţine, în condiţiile legii, pe întreaga perioadă a unui an calendaristic, angajatorul fiind obligat să acorde concediul de odihnă anual într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care acesta s-a aflat în concediu medical.” Art. 146 (3) din Codul muncii:”(3) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă.”

Art. 1.531.(1) și (2) din Codul civil: ”Creditorul are dreptul la repararea integrală a prejudiciului pe care l-a suferit din faptul neexecutării. Prejudiciul cuprinde pierderea efectiv suferită de creditor şi beneficiul de care acesta este lipsit.

Art. 1.535. (2) din Codul civil:” În cazul în care o sumă de bani nu este plătită la scadenţă, creditorul are dreptul la daune moratorii, de la scadenţă până în momentul plăţii, în cuantumul convenit de părţi sau, în lipsă, în cel prevăzut de lege, fără a trebui să dovedească vreun prejudiciu. În acest caz, debitorul nu are dreptul să facă dovada că prejudiciul suferit de creditor ca urmare a întârzierii plăţii ar fi mai mic."

[198] Sarcina probei în conflictele de muncă revine angajatorului conform dispozițiilor art. 272 din Codul muncii

[199] Se vor enumera înscrisurile depuse, cu indicarea elementelor pentru identificare: contract individual de muncă, pontaje, state de plată, etc.

[200] Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă.

[201] Menţiunea este necesară numai în ipoteza în care reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată, iar judecata cauzei să aibă loc și fără prezența sa.

[202]Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor /experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului.

[203] Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi pârâţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţi au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru pârâţi.

[204] Delegația se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat.

[205]Delegația/împuternicirea se va depune atunci când acţiunea este formulată de sindicat. Potrivit art. 28 alin. (1) din Legea dialogului social nr. 62/2011, organizaţiile sindicale au dreptul de a formula acţiune în justiţie în numele membrilor lor, în baza unei împuterniciri scrise din partea acestora.

[206] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână).

[207] Menţiunea este obligatorie în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la altă adresă decât cea de domiciliu, în lipsa arătării persoanei însărcinate cu primirea actelor de corespondență comunicarea urmând a se face la domiciliul/reședința/locul de muncă al reclamantului persoană fizică. Partea poate alege ca actele de procedură să ăi fie comunicate la căsuța poștală, conform art. 158(2) C. proc. civ.

[208] Se pot indica și următoarele date de contact: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea, conform art. 148 din C. proc. civ. , mențiunea fiind facultativă

[209] Se pot indica și următoarele date de contact: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea, conform art. 148 din C. proc. civ. , mențiunea fiind facultativă

[210] Se are în vedere ipoteza în care angajatorul este o persoană juridică

[211] Se vor indica de către reclamant  aceste elemente de identificare, în măsura în care sunt cunoscute  conform art. 194 din C. proc. civ.

[212] Angajatorul-persoană juridică de drept privat se citează prin reprezentantul său, la sediul principal sau, atunci când este cazul, la sediul dezmembrământului său, potrivit art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.

[213] Se vor indica perioadele de timp pentru care se solicită compensarea în bani a concediului de odihnă. Potrivit dipozițiilor art. 268 alin.1 lit.c din Codul muncii ” Cererile în vederea soluţionării unui conflict de muncă pot fi formulate: în termen de 3 ani de la data naşterii dreptului la acţiune, în situaţia în care obiectul conflictului individual de muncă constă în plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor despăgubiri către salariat”

[214] Se vor indica textele legale, pe care reclamantul îşi întemeiază acțiunea. Cu titlu exemplificativ: Art.40 alin.2 lit.h din Codul muncii: ”Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii: să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului”.

."

[215] Sarcina probei în conflictele de muncă revine angajatorului conform dispozițiilor art. 272 din Codul muncii

[216] Se vor enumera înscrisurile depuse, cu indicarea elementelor pentru identificare: contract individual de muncă, cererea adresată angajatorului, etc.

[217] Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă.

[218] Menţiunea este necesară numai în ipoteza în care reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată, iar judecata cauzei să aibă loc și fără prezența sa.

[219]Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor /experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului.

[220] Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi pârâţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţi au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru pârâţi.

[221] Delegația se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat.

[222]Delegația/împuternicirea se va depune atunci când acţiunea este formulată de sindicat. Potrivit art. 28 alin. (1) din Legea dialogului social nr. 62/2011, organizaţiile sindicale au dreptul de a formula acţiune în justiţie în numele membrilor lor, în baza unei împuterniciri scrise din partea acestora.

[223] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână).

[224] Menţiunea este obligatorie în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la altă adresă decât cea de domiciliu, în lipsa arătării persoanei însărcinate cu primirea actelor de corespondență comunicarea urmând a se face la domiciliul/reședința/locul de muncă al reclamantului persoană fizică. Partea poate alege ca actele de procedură să ăi fie comunicate la căsuța poștală, conform art. 158(2) C. proc. civ.

[225] Se pot indica și următoarele date de contact: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea, conform art. 148 din C. proc. civ. , mențiunea fiind facultativă

[226] Se pot indica și următoarele date de contact: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea, conform art. 148 din C. proc. civ. , mențiunea fiind facultativă

[227] Se are în vedere ipoteza în care angajatorul este o persoană juridică

[228] Se vor indica de către reclamant  aceste elemente de identificare, în măsura în care sunt cunoscute  conform art. 194 din C. proc. civ.

[229] Angajatorul-persoană juridică de drept privat se citează prin reprezentantul său, la sediul principal sau, atunci când este cazul, la sediul dezmembrământului său, potrivit art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.

[230] Se vor indica sancțiunea aplicată prin decizie și eventual, sancțiunea cu care solicită să fie înlocuită, potrivit dispozițiilor art.248 alin.1 Codul muncii: avertisment scris; retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile; reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%; reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%.

[231] În conformitate cu dispozițiile art. 268 alin.1 lit.b din Codul muncii  ”Cererile în vederea soluţionării unui conflict de muncă pot fi formulate: în termen de 30 de zile calendaristice de la data în care s-a comunicat decizia de sancţionare disciplinară”

[232] Se va indica în concret situația de fapt care din care să rezulte fapta săvârșită, împrejurările în care fapta a fost săvârşită; gradul de vinovăţie a salariatului; consecinţele abaterii disciplinare; comportarea generală în serviciu a salariatului; eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.

[233] Se vor indica textele legale, pe care reclamantul îşi întemeiază acțiunea. Cu titlu exemplificativ: Art. 247 din Codul muncii: ” Angajatorul dispune de prerogativă disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară. Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici”; Art. 248 din Codul muncii: ” Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul săvârşeşte o abatere disciplinară sunt: avertisment scris; retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile; reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%; reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%; desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.  În cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege specială, se stabileşte un alt regim sancţionator, va fi aplicat acesta.Sancţiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă salariatului nu i se aplică o nouă sancţiune disciplinară în acest termen. Radierea sancţiunilor disciplinare se constată prin decizie a angajatorului emisă în formă scrisă.” Art. 249 din Codul muncii:”     Amenzile disciplinare sunt interzise. Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune.” Art. 249 din Codul muncii:” Angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de salariat, avându-se în vedere următoarele: împrejurările în care fapta a fost săvârşită; gradul de vinovăţie a salariatului; consecinţele abaterii disciplinare; comportarea generală în serviciu a salariatului; eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.”

[234] Sarcina probei în conflictele de muncă revine angajatorului conform dispozițiilor art. 272 din Codul muncii

[235] Se vor enumera înscrisurile depuse, cu indicarea elementelor pentru identificare: contract individual de muncă, decizie de sancționare, etc.

[236] Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă.

[237] Se vor arăta numele prenumele și adresa martorilor, conform dispozițiilor art.194 alin.1 lit.e C.proc.civ. Se pot indica și următoarele date de contact ale martorilor: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea, conform art. 148 din C. proc. civ.

[238] De exemplu: împrejurările în care a fost săvârșită fapta, comportarea generală în serviciu a reclamantului etc.

[239] Aplicarea criteriilor de stabilire a sancțiunii disciplinare

[240] Menţiunea este necesară numai în ipoteza în care reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată, iar judecata cauzei să aibă loc și fără prezența sa.

[241]Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor /experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului.

[242] Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi pârâţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţi au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru pârâţi.

[243] Delegația se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat.

[244]Delegația/împuternicirea se va depune atunci când acţiunea este formulată de sindicat. Potrivit art. 28 alin. (1) din Legea dialogului social nr. 62/2011, organizaţiile sindicale au dreptul de a formula acţiune în justiţie în numele membrilor lor, în baza unei împuterniciri scrise din partea acestora.

[245] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână).

[246] Acțiunea este de competența tribunalului în a cărei circumscripție își are domiciliul/reședința/locul de muncă reclamantul, potrivit art. 210 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind C. proc. civ. și art. 269 (2) din Codul muncii.

[247] Menţiunea este obligatorie în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la altă adresă decât cea de domiciliu, în lipsa arătării persoanei însărcinate cu primirea actelor de corespondență comunicarea urmând a se face la domiciliul/reședința/locul de muncă al reclamantului persoană fizică. Partea poate alege ca actele de procedură să ăi fie comunicate la căsuța poștală, conform art. 158(2) C. proc. civ.

[248] Se pot indica și următoarele date de contact: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea, conform art. 148 din C. proc. civ. , mențiunea fiind facultativă

[249] Se pot indica și următoarele date de contact: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea, conform art. 148 din C. proc. civ. , mențiunea fiind facultativă

[250] Se are în vedere ipoteza în care angajatorul este o persoană juridică

[251] Se vor indica de către reclamant  aceste elemente de identificare, în măsura în care sunt cunoscute  conform art. 194 din C. proc. civ.

[252] Angajatorul-persoană juridică de drept privat se citează prin reprezentantul său, la sediul principal sau, atunci când este cazul, la sediul dezmembrământului său, potrivit art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.

[253] Solicitarea este facultativă. Potrivit art. 80 alin. (3) din Codul muncii, în cazul în care salariatul nu solicită repunerea în situaţia anterioară emiterii actului de concediere, contractul individual de muncă va înceta de drept la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti.

[254] Solicitare este facultativă, fiind formulată numai în ipoteza în care concedierea i-a produs reclamantului un prejudiciu moral. Potrivit art. 253 alin. (1) şi (2) din Codul muncii, angajatorul este obligat, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, să îl despăgubească pe salariat în situaţia în care acesta a suferit un astfel de prejudiciu moral din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul. În cazul în care angajatorul refuză să îl despăgubească pe salariat, acesta se poate adresa cu plângere instanţelor judecătoreşti competente.

[255] În conformitate cu dispozițiile art. 268 alin.1 lit.b din Codul muncii  ”Cererile în vederea soluţionării unui conflict de muncă pot fi formulate: în termen de 30 de zile calendaristice de la data în care s-a comunicat decizia de sancţionare disciplinară”

[256] Se vor indica elementele care lipsesc din conținutul deciziei de concediere, potrivit dispozițiilor art. 76 din Codul muncii: motivele care determină concedierea; durata  preavizului; criteriile de stabilire a ordinii de priorităţi, conform art. 69 alin. (2) lit. d), numai în cazul concedierilor colective; lista tuturor locurilor de muncă disponibile în unitate şi termenul în care salariaţii urmează să opteze pentru a ocupa un loc de muncă vacant, în condiţiile art. 64.

[257] Se vor indica textele legale, pe care reclamantul îşi întemeiază acțiunea. Cu titlu exemplificativ: Art. 76 din Codul muncii ; Art. 69 (2) lit. d), din Codul muncii ”În perioada în care au loc consultări, potrivit alin. (1), pentru a permite sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor să formuleze propuneri în timp util, angajatorul are obligaţia să le furnizeze toate informaţiile relevante şi să le notifice, în scris, următoarele: criteriile avute în vedere, potrivit legii şi/sau contractelor colective de muncă, pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere.”

[258] Sarcina probei în conflictele de muncă revine angajatorului conform dispozițiilor art. 272 din Codul muncii

[259] Se vor enumera înscrisurile depuse, cu indicarea elementelor pentru identificare: contract individual de muncă, decizie de concediere, etc.

[260] Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă.

[261] Menţiunea este necesară numai în ipoteza în care reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată, iar judecata cauzei să aibă loc și fără prezența sa.

[262]Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor /experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului.

[263] Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi pârâţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţi au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru pârâţi.

[264] Delegația se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat.

[265]Delegația/împuternicirea se va depune atunci când acţiunea este formulată de sindicat. Potrivit art. 28 alin. (1) din Legea dialogului social nr. 62/2011, organizaţiile sindicale au dreptul de a formula acţiune în justiţie în numele membrilor lor, în baza unei împuterniciri scrise din partea acestora.

[266] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână).

[267] Acțiunea este de competența tribunalului în a cărei circumscripție își are domiciliul/reședința/locul de muncă reclamantul, potrivit art. 210 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind C. proc. civ. și art. 269 (2) din Codul muncii.

[268] Menţiunea este obligatorie în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la altă adresă decât cea de domiciliu, în lipsa arătării persoanei însărcinate cu primirea actelor de corespondență comunicarea urmând a se face la domiciliul/reședința/locul de muncă al reclamantului persoană fizică. Partea poate alege ca actele de procedură să ăi fie comunicate la căsuța poștală, conform art. 158(2) C. proc. civ.

[269] Se pot indica și următoarele date de contact: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea, conform art. 148 din C. proc. civ. , mențiunea fiind facultativă

[270] Se pot indica și următoarele date de contact: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea, conform art. 148 din C. proc. civ. , mențiunea fiind facultativă

[271] Se are în vedere ipoteza în care angajatorul este o persoană juridică

[272] Se vor indica de către reclamant  aceste elemente de identificare, în măsura în care sunt cunoscute  conform art. 194 din C. proc. civ.

[273] Angajatorul-persoană juridică de drept privat se citează prin reprezentantul său, la sediul principal sau, atunci când este cazul, la sediul dezmembrământului său, potrivit art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.

[274] Potrivit dispozițiilor art. 268 alin.1 lit. (1)d Codul muncii ”Cererile în vederea soluţionării unui conflict de muncă pot fi formulate:

pe toată durata existenţei contractului, în cazul în care se solicită constatarea nulităţii unui contract individual sau colectiv de muncă ori a unor clauze ale acestuia.” Potrivit dispozițiilor art. 211 lit. (1)b Legea 62/2011:” constatarea nulităţii unui contract individual de muncă poate fi cerută de părţi pe întreaga perioadă în care contractul respectiv se aplică”.

[275] Se vor indica elementele modificate prin actul adițional: durata contractului; locul muncii; felul muncii; condiţiile de muncă; salariul; timpul de muncă şi timpul de odihnă.

[276] Se vor indica textele legale, pe care reclamantul îşi întemeiază acțiunea. Cu titlu exemplificativ: Art. 16 alin.1 din Codul muncii: ”Contractul individual de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor, în formă scrisă, în limba română, anterior începerii activităţii de către salariat. Obligaţia de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului.” Art. 41 din Codul muncii: ” Contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părţilor.Cu titlu de excepţie, modificarea unilaterală a contractului individual de muncă este posibilă numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute de prezentul cod. Modificarea contractului individual de muncă se referă la oricare dintre următoarele elemente: durata contractului;locul muncii; felul muncii; condiţiile de muncă; salariul; timpul de muncă şi timpul de odihnă.”

[277] Sarcina probei în conflictele de muncă revine angajatorului conform dispozițiilor art. 272 din Codul muncii

[278] Se vor enumera înscrisurile depuse, cu indicarea elementelor pentru identificare: contract individual de muncă, decizie de concediere, etc.

[279] Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă.

[280] Menţiunea este necesară numai în ipoteza în care reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată, iar judecata cauzei să aibă loc și fără prezența sa.

[281]Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor /experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului.

[282] Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi pârâţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţi au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru pârâţi.

[283] Delegația se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat.

[284]Delegația/împuternicirea se va depune atunci când acţiunea este formulată de sindicat. Potrivit art. 28 alin. (1) din Legea dialogului social nr. 62/2011, organizaţiile sindicale au dreptul de a formula acţiune în justiţie în numele membrilor lor, în baza unei împuterniciri scrise din partea acestora.

[285] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână).

[286] Acțiunea este de competența tribunalului în a cărei circumscripție își are domiciliul/reședința/locul de muncă reclamantul, potrivit art. 210 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind C. proc. civ. și art. 269 (2) din Codul muncii.

[287] Menţiunea este obligatorie în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la altă adresă decât cea de domiciliu, în lipsa arătării persoanei însărcinate cu primirea actelor de corespondență comunicarea urmând a se face la domiciliul/reședința/locul de muncă al reclamantului persoană fizică. Partea poate alege ca actele de procedură să ăi fie comunicate la căsuța poștală, conform art. 158(2) C. proc. civ.

[288] Se pot indica și următoarele date de contact: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea, conform art. 148 din C. proc. civ. , mențiunea fiind facultativă

[289] Se pot indica și următoarele date de contact: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea, conform art. 148 din C. proc. civ. , mențiunea fiind facultativă

[290] Se are în vedere ipoteza în care angajatorul este o persoană juridică

[291] Se vor indica de către reclamant  aceste elemente de identificare, în măsura în care sunt cunoscute  conform art. 194 din C. proc. civ.

[292] Angajatorul-persoană juridică de drept privat se citează prin reprezentantul său, la sediul principal sau, atunci când este cazul, la sediul dezmembrământului său, potrivit art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.

[293] Potrivit dispozițiilor art. 211 lit. (1) a  Legea 62/2011: ”măsurile unilaterale de executare, modificare, suspendare sau încetare a contractului individual de muncă, inclusiv angajamentele de plată a unor sume de bani, pot fi contestate în termen de 45 de zile calendaristice de la data la care cel interesat a luat cunoştinţă de măsura dispusă”.

[294] Se vor indica elementele modificate prin actul adițional: durata contractului; locul muncii; felul muncii; condiţiile de muncă; salariul; timpul de muncă şi timpul de odihnă, criteriile de evaluare a activității profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului, condițiile de acordare a preavizului și durata acestuia, etc., conform art. 17 alin.3 din Codul muncii și 41 alin.3 din Codul muncii.

[295] Se vor indica textele legale, pe care reclamantul îşi întemeiază acțiunea. Cu titlu exemplificativ: Art. 16 alin.1 din Codul muncii: ”Contractul individual de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor, în formă scrisă, în limba română, anterior începerii activităţii de către salariat. Obligaţia de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului.” Art. 17 alin.5 din Codul muncii:  ”Orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute la alin. (3) în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, anterior producerii modificării, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege sau în contractul colectiv de muncă aplicabil.” Art. 41 din Codul muncii: ” Contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părţilor.Cu titlu de excepţie, modificarea unilaterală a contractului individual de muncă este posibilă numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute de prezentul cod. Modificarea contractului individual de muncă se referă la oricare dintre următoarele elemente: durata contractului;locul muncii; felul muncii; condiţiile de muncă; salariul; timpul de muncă şi timpul de odihnă.”

[296] Sarcina probei în conflictele de muncă revine angajatorului conform dispozițiilor art. 272 din Codul muncii

[297] Se vor enumera înscrisurile depuse, cu indicarea elementelor pentru identificare: contract individual de muncă, decizie de concediere, etc.

[298] Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă.

[299] Menţiunea este necesară numai în ipoteza în care reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată, iar judecata cauzei să aibă loc și fără prezența sa.

[300]Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor /experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului.

[301] Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi pârâţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţi au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru pârâţi.

[302] Delegația se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat.

[303]Delegația/împuternicirea se va depune atunci când acţiunea este formulată de sindicat. Potrivit art. 28 alin. (1) din Legea dialogului social nr. 62/2011, organizaţiile sindicale au dreptul de a formula acţiune în justiţie în numele membrilor lor, în baza unei împuterniciri scrise din partea acestora.

[304] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână).

[305] Acțiunea este de competența tribunalului în a cărei circumscripție își are domiciliul/reședința/locul de muncă reclamantul, potrivit art. 210 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind C. proc. civ. și art. 269 (2) din Codul muncii.

[306] Se are în vedere ipoteza în care angajator este o persoană juridică.

[307] Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului.

[308] Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice

[309] Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.

[310] Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat.

[311] Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica  adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[312] Potrivit dispozițiilor art. 211 lit.c din Legea 62/2011: ”plata despăgubirilor pentru pagubele cauzate şi restituirea unor sume care au format obiectul unor plăţi nedatorate pot fi cerute în termen de 3 ani de la data producerii pagubei.”

[313] Se va prezenta situaţia de fapt, cu indicarea aspectelor esenţiale pentru soluţionarea cauzei fundamenteze pretenţiile reclamantului. Spre exemplu, data efectuării plății și lipsa temeiului legal pentru plată.

[314] Se vor indica textele legale, pe care reclamantul îşi întemeiază acţiunea în pretenţii. Spre exemplu, art. 256 alin.1 din Codul muncii:” Salariatul care a încasat de la angajator o sumă nedatorată este obligat să o restituie.”

[315] Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. Spre exemplu, contractul individual de muncă, regulamentul intern aplicabil, contractul colectiv de muncă aplicabil, state de plată, viramente bancare și alte documente justificative ale plății, etc.

[316] Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă.

[317] Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată.

[318]Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor /experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului.

[319]  Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi pârâţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţii au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru pârâţi.

[320] Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat.

[321] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână).

[322] Acțiunea este de competența tribunalului în a cărei circumscripție își are domiciliul/reședința/locul de muncă reclamantul, potrivit art. 210 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind C. proc. civ. și art. 269 (2) din Codul muncii.

[323] Se are în vedere ipoteza în care angajator este o persoană juridică.

[324] Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului.

[325] Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice

[326] Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.

[327] Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat.

[328] Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica  adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[329] Potrivit dispozițiilor art. 211 li.b din Legea 62/2011: „constatarea nulităţii unui contract individual de muncă poate fi cerută de părţi pe întreaga perioadă în care contractul respectiv se aplică”;Potrivit dispozițiilor art. 268 alin.1 lit.d Codul muncii: „Cererile în vederea soluţionării unui conflict de muncă pot fi formulate: pe toată durata existenţei contractului, în cazul în care se solicită constatarea nulităţii unui contract individual sau colectiv de muncă ori a unor clauze ale acestuia.”

[330] Se va prezenta situaţia de fapt, cu indicarea aspectelor esenţiale pentru soluţionarea cauzei fundamenteze pretenţiile reclamantului. Spre exemplu pot fi indicate drept ipoteze de nulitate a contractului: lipsa capacității juridice a salariatului; lipsa avizelor, autorizațiilor, atestărilor necesare pentru exercitarea profesiei

[331] Se vor indica textele legale, pe care reclamantul îşi întemeiază acţiunea în pretenţii. Spre exemplu, art. 57 din Codul muncii:” Nerespectarea oricăreia dintre condiţiile legale necesare pentru încheierea valabilă a contractului individual de muncă atrage nulitatea acestuia.Constatarea nulităţii contractului individual de muncă produce efecte pentru viitor. Nulitatea contractului individual de muncă poate fi acoperită prin îndeplinirea ulterioară a condiţiilor impuse de lege. În situaţia în care o clauză este afectată de nulitate, întrucât stabileşte drepturi sau obligaţii pentru salariaţi, care contravin unor norme legale imperative sau contractelor colective de muncă aplicabile, aceasta este înlocuită de drept cu dispoziţiile legale sau convenţionale aplicabile, salariatul având dreptul la despăgubiri.Persoana care a prestat munca în temeiul unui contract individual de muncă nul are dreptul la remunerarea acesteia, corespunzător modului de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu. Constatarea nulităţii şi stabilirea, potrivit legii, a efectelor acesteia se pot face prin acordul părţilor.Dacă părţile nu se înţeleg, nulitatea se pronunţă de către instanţa judecătorească.”

[332] Se vor enumera înscrisurile depuse, cu indicarea elementelor pentru identificare: contract individual de muncă, pontaje, state de plată, etc.

[333] Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă.

[334] Se vor arăta numele prenumele și adresa martorilor, conform dispozițiilor art.194 alin.1 lit.e C.proc.civ. Se pot indica și următoarele date de contact ale martorilor: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea, conform art. 148 din C. proc. civ. De exemplu: modul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu de către salariat

[335] De exemplu: modul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu de către salariat.

[336] Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată.

[337]Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor /experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului.

[338]  Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi pârâţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţii au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru pârâţi.

[339] Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat.

[340] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână).

[341] Acțiunea este de competența tribunalului în a cărei circumscripție își are domiciliul/reședința/locul de muncă reclamantul, potrivit art. 210 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind C. proc. civ. și art. 269 (2) din Codul muncii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.