Model CONTRACT CU LIVRARE SUCCESIVĂ ȘI REZERVA PROPRIETĂȚII
avocat specializat
Model CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE CU CLAUZĂ DE ÎNTREȚINERE
7 ianuarie 2019
avocati bucuresti online
ACT ADIŢIONAL la contractul individual de muncă
19 aprilie 2019

Model CONTRACT CU LIVRARE SUCCESIVĂ ȘI REZERVA PROPRIETĂȚII

onorariu avocat

onorariu avocat

Model CONTRACT CU LIVRARE SUCCESIVĂ ȘI REZERVA PROPRIETĂȚII

Model CONTRACT CU LIVRARE SUCCESIVĂ ȘI REZERVA PROPRIETĂȚII

I. PĂRȚILE CONTRACTULUI

Art. 1. Societatea Comercială ............ cu sediul social în ............., str. ..............., nr. ...., bl. ..., et. ...., ap. ...., telefon .........., fax ..............., înmatriculată în Registrul Comerțului ................. sub nr. ....., având contul curent nr. ............... deschis la Banca ............ și codul fiscal nr. ..................... reprezentată prin .................... având funcția de ....................... în calitate de VÂNZĂTOR
și

Art. 2. Societatea Comercială .............................. cu sediul social în ..............., str. ............., nr. ....., bl. ...., et. ...., ap. ...., telefon ................, fax ......................, înmatriculată în Registrul Comerțului ..............., sub nr. .........., având contul curent nr. ......., deschis la Banca ...................... și codul fiscal nr. .................... reprezentată prin .................... având funcția de ..................... în calitate de CUMPĂRĂTOR
II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 3. Mărfurile care fac obiectul livrărilor succesive se determină numai generic prin prezentul contract și anexele sale, urmând să fie individualizate prin avizele de expediție.
IV. TERMENE DE LIVRARE

Art. 4. Termenele de livrare sunt prevăzute pentru fiecare poziție în anexele contractului. Vânzătorul poate livra mărfurile în avans față de termenele prevăzute, cu acordul cumpărătorului.
Data livrării este data semnării avizului de expediție de către delegatul cumpărătorului.

V. CLAUZA DE REZERVARE A PROPRIETĂȚII

Art. 5. Mărfurile livrate, chiar și după facturare, rămân în proprietatea vânzătorului până la revânzarea lor de către cumpărător, vânzătorului revenindu-i obligația asigurării mărfurilor livrate.
Art. 6. Vânzătorul se obligă să nu retragă marfa livrată înainte de a expira termenul prevăzut de art. 4.
Art. 7. Cumpărătorul va lua pentru mărfurile ce fac obiectul prezentului contract, aceleași măsuri de pază, ca și pentru propriile sale mărfuri.
V. PREȚUL ȘI VALOAREA CONTRACTULUI

Art. 8. Prețul produselor va fi determinat în factură pentru fiecare poziție prin:
a) negocierea făcută de părți, pe baza cererii și a ofertei, plecând de la prețul de catalog;

b) listele de prețuri pentru produsele comercializate ca agent economic unic;

c) de către vânzător.

Art. 9. Prețul produsului se înțelege franco-depozit, exclusiv ambalajul de transport.
Art. 10. Valoarea totală a contractului este de lei .................. .
Art. 11. Modificările de prețuri se aplică de la data indicată în actul modificator. Prețurile vor fi modificate corespunzător indicelui de inflație.
VI. PLATA PREȚULUI

Art. 12. Plata prețului se va efectua de cumpărător după primirea și recepția produselor, în cel mult ...... zile de la primirea facturii de către cumpărător, certificate prin ștampila băncii.
Art. 13. Plata se va efectua prin virament.
Art. 14. Prețul de revânzare va fi determinat de cumpărător.
VII. RECEPȚIA ȘI FACTURAREA

Art. 15. Recepția se va efectua cantitativ și calitativ la depozitul vânzătorului.
Art. 16. Cheltuielile privind deplasarea mărfii până la acest depozit sunt în sarcina vânzătorului.
Art. 17. Mărfurile livrate vor fi însoțite de delegatul vânzătorului, de avizele de expediție, copia documentelor de proveniență și de certificate de calitate și de garanție corespunzătoare.
Art. 18. Absența delegatului vânzătorului nu împiedică efectuarea recepției de către cumpărător, dacă acesta din urmă primește marfa.
Art. 19. Vânzătorul acceptă ca valabilă și opozabilă recepția efectuată de cumpărător, dacă marfa nu a fost însoțită de delegatul său, fără a mai fi necesară prezența unui delegat neutru.
Art. 20. Cumpărătorul are dreptul să refuze recepția mărfii neînsoțită de actele menționate la art. 17, precum și în cazul absenței delegatului vânzătorului.
Art. 21. Vânzătorul facturează marfa livrată numai după ce a primit un exemplar al procesului-verbal de recepție.
VIII. CLAUZĂ REZOLUTORIE

Art. 22. Contractul se consideră rezoluționat de drept, prin notificare în următoarele cazuri:
a) Dacă marfa livrată de vânzător nu a fost vândută de cumpărător în termen de ......... zile de la primirea facturii originale;

b) În caz de neplata prețului la termenul stabilit.

Art. 23. Termenele de mai sus pot fi prelungite pentru mărfurile determinate prin acordul scris al părților.
Art. 24. La expirarea termenului de la art. 22 lit. a), cumpărătorul va notifica vânzătorului să-și retragă marfa, precizând termenul în care trebuie să fie retrasă. Acest termen nu va putea fi mai scurt de .......... zile, calculate de la primirea notificării de către vânzător.
IX. CLAUZĂ PENALĂ

Art. 25. Neîndeplinirea la termenul stabilit în contract a obligației de livrare a mărfii sau a obligației de retragere a mărfii în termenul stabilit la pct. VIII, art. 24, obligă pe vânzător să plătească cumpărătorului o penalitate de ......% din prețul facturat al mărfii pentru fiecare zi de întârziere, fără a se depăși prețul facturat.
În tot acest timp, riscurile rămân în sarcina vânzătorului în baza clauzei de rezervare a proprietății.

Art. 26. Plata penalității se va putea acoperi și prin compensare cu obligația cumpărătorului de plată a prețului.
X. CLAUZĂ SPECIALĂ

Art. 27. Dacă retragerea nu a fost efectuată în termen de 20 de zile de la primirea notificării prevăzute la pct. VIII, art. 25, părțile convin ca marfa să poată fi vândută de cumpărător la prețul convenabil oferit de piață, pentru degajarea spațiului comercial, dar nu mai mic de 30% din prețul facturat de vânzător. Această opțiune aparține exclusiv cumpărătorului.
Art. 28. Determinarea acestui preț o va face în mod independent cumpărătorul prin procesul verbal întocmit de comisia proprie.
Art. 29. Prețul poate fi modificat repetat în condițiile alineatelor precedente.
Art. 30. Neîndeplinirea la termenul stabilit în contract a obligației de plată de către cumpărător atrage obligația acestuia la plata unei penalități de .......% din prețul de vânzare al mărfii pentru fiecare zi de întârziere, fără a se depăși prețul facturat.
X. GARANȚII

Art. 31. Marfa are o garanție asigurată de vânzător pentru o perioadă de .... luni, care se calculează de la data revânzării și se transmite în favoarea persoanei care achiziționează această marfă de la cumpărător.
Art. 32. Vânzătorul preia integral și exclusiv sarcinile acestei garanții, inclusiv pentru vicii ascunse în raport cu persoana care a dobândit marfa de la cumpărător, iar despăgubirea va fi acordată numai dacă mărfurile cu vicii ascunse depășesc ........% din totalul mărfurilor cumpărate.
Art. 33. Constatarea viciilor mărfurilor se va face de către delegații părților sau de către un expert desemnat de vânzător, pe cheltuiala cumpărătorului, cu condiția de a fi reclamate în 3 zile de la descoperirea lor (de către cumpărător sau de către persoana căreia i s-a vândut bunul).
XI. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art. 34. Vânzătorul răspunde în perioada de garanție pentru calitatea mărfurilor vândute și defecțiunile rezultate din culpa sa.
Art. 35. Forța majoră exonerează de răspundere pe vânzător dacă o notifică cumpărătorului în termen de 5 zile de la apariția ei și dacă a fost constatată în 15 zile de la notificare în condițiile punctului precedent; contractul se desființează, în această situație, fără a putea pretinde daune interese.
XII. LITIGII

Art. 36. Pentru orice litigii izvorite din executarea prezentului contract sunt competente instanțele judecătorești cu sediul în ..........................
XIII. DURATA CONTRACTULUI

Art. 37. Contractul intră în vigoare la data semnării și are o durată de .... ani, cu posibilitatea prelungirii prin acord scris.
Art. 38. Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare din părți, la data de ......... la sediul vânzătorului ............... .
VÂNZĂTOR,

CUMPĂRĂTOR,

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.