Model CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE CU CLAUZĂ DE ÎNTREȚINERE
avocat
Model CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE SUCCESIUNE
7 ianuarie 2019
onorariu avocat
Model CONTRACT CU LIVRARE SUCCESIVĂ ȘI REZERVA PROPRIETĂȚII
7 ianuarie 2019

Model CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE CU CLAUZĂ DE ÎNTREȚINERE

avocat specializat

avocat specializat

Model CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE CU CLAUZĂ DE ÎNTREȚINERE

Model CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE CU CLAUZĂ DE ÎNTREȚINERE

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract se încheie între

......................................... domiciliat în ......................, str. ..............................., nr. ...., bl. ...., sc. ......., et. ...., sect. ......., posesor al C.I. seria ......, nr. ........, eliberat de ........, la data ....................., în calitate de VÂNZĂTOR.

Și

.................................. domiciliat în ............................., str. ..............., nr. ...., bl. ....., sc. ......, et. ......, sect. ......, posesor al C.I. seria ......, nr. ........, eliberat de ......................., la data ....................., în calitate de CUMPĂRĂTOR.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului îl constituie VÂNZAREA (transmiterea proprietății) APARTAMENTULUI CU NR. ......, situat în ........................, sector ....... str. .........................., nr. ........., bl. .... ........, sc. ........, et. ........, compus din: .................................. (camere, bucătării, debarale, grupuri sanitare, balcoane etc.).
Bunul a fost evaluat la ............ conform ................

III. PREȚUL CONTRACTULUI

Prețul constă în suma de .............. lei care reprezintă ...... % din valoarea bunului și totodată asigurarea întreținerii vânzătorului până la moartea sa.

IV. CLAUZA DE ÎNTREȚINERE

Prin întreținerea vânzătorului se înțelege asigurarea strictului necesar acestuia de către CUMPĂRĂTOR, pe cheltuiala cumpărătorului, și de asemenea suportarea cheltuielilor medicale de către acesta.

După moartea vânzătorului, cumpărătorul se obligă să se ocupe pe propria cheltuială, de înmormântare.

Plata telefonului, energiei electrice și a întreținerii apartamentului se va face de către cumpărătorul din prezentul contract.

Vânzătorul garantează cumpărătorului că este unic proprietar al apartamentului nr. ..... arătat mai sus prin titlul de proprietate cu nr. ....., de asemenea vânzătorul garantează că nici o altă rudă ce are vocație succesorală nu poate ridica vreo pretenție la acest apartament întrucât au renunțat la acest drept prin faptul că au refuzat să îi asigure întreținerea vânzătorului.

V. PREVEDERI FINALE

Prezentul contract s-a încheiat azi ...../................./........... între părțile contractante cu îndeplinirea tuturor condițiilor și formalităților cerute de lege pentru încheierea sa valabilă.

VÂNZĂTOR

.................

CUMPĂRĂTOR ....................

Model CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE CU CLAUZĂ DE ÎNTREȚINERE

PĂRȚILE

1. Dl./D-na ................... vânzător, domiciliat în ...................., str. ................, nr. ....., cetățean român, identificat cu C.I. seria .... nr. ..........., în calitate de întreținut

2. Dl./D-na ..................... cumpărător, domiciliat în ................, str. ................, nr. ....., cetățean român, identificat cu C.I. seria .... nr. ..........., în calitate de întreținător.

Art. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI
Vânzătorul transmite cumpărătorului în deplină proprietate și posesie imobilul situat în .................... compus din: casă cu 4 camere, bucătărie, hol, cămară, tencuită în interior și exterior, construită din cărămidă și acoperită cu țiglă, împreună cu terenul pe care se află în suprafață de ........ situat în ..................... având ca vecini: E. ............. V. ........... N. ........... S. .............

Art. 2. PREȚUL
Prețul constă în suma de .............. lei care reprezintă ...... % din valoarea bunului și totodată asigurarea întreținerii vânzătorului până la moartea sa.

Art. 3. CLAUZA DE ÎNTREȚINERE
Cumpărătorul-întreținător va acorda întreținere vânzătorului pentru tot restul vieții sale, și după aceea va suporta cheltuielile cu înmormântarea sa potrivit obiceiului locului făcând totodată pomenile și parastasele orânduite de biserica .......... (ortodoxă, catolică etc.)

Întreținerea se va acorda în natură și în bani. În natură, prin asigurarea hranei zilnice, a combustibilului necesar încălzirii locuinței în sezonul rece, prin asigurarea unei temperaturi de minimum 20°C, obiecte necesare îmbrăcămintei, încălțăminte. În bani, prin plata unei sume lunare care reprezintă .........% din pensia minimă pe care o primește un profesor pensionat pentru limită de vârstă, al cărei cuantum se va majora în raport cu majorările pe care le va suferi pensia la care ne raportăm.

Cumpărătorul-întreținător va acorda vânzătorului întreținerea la domiciliul său, care se află în imobilul pe care acesta l-a înstrăinat.

Art. 4. GARANȚII
Vânzătorul garantează că imobilul este proprietatea sa, l-a dobândit prin moștenire, așa cum reiese din certificatul de moștenitor nr. .... din .......... eliberat de ............. (sau prin cumpărare, dovadă actul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. .......... din ......... de ..........) etc.

Vânzătorul garantează că imobilul este liber de orice sarcini și garantează pe cumpărător împotriva oricărei evicțiuni totale sau parțiale în conformitate cu art. 1018 din Codul civil republicat.

Art. 5. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
În caz de nerespectare a obligației de întreținere din partea cumpărătorului și în caz că executarea în natură a devenit imposibilă din culpa acestuia, vânzătorul are dreptul de a cere instanței judecătorești:

a) fie transformarea obligației de întreținere în natură într-o sumă de bani care să se adauge la suma deja stabilită, plătibilă lunar;

b) fie rezoluțiunea contractului, alegere care-mi aparține.

În cazul rezoluțiunii contractului din vina întreținătorului vânzătorului i se va restitui imobilul, acesta nefiind obligat să restituie întreținerea care i-a fost acordată până la acea dată.

Art. 6. DISPOZIȚII FINALE
Întreținătorul intră în posesia bunului de la data autentificării acestui contract, cu excepția a două camere: dormitor și bucătărie, care rămân în folosința vânzătorului pe tot restul vieții sale. W.C.-ul și baia vor fi folosite în comun.

Încheiat astăzi .......... în ...... exemplare.

Întreținut

...........

Întreținător ............

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *