GHID JURIDIC - 44 MODELE CERERI INSOLVENŢĂ | Avocat Online
Avocat Online
GHID JURIDIC - MODELE CERERI DREPTUL MUNCII
9 ianuarie 2019
cabinet avocatura
GHID JURIDIC - 13 MODELE CERERI SOCIETĂŢI COMERCIALE
9 ianuarie 2019

GHID JURIDIC - 44 MODELE CERERI INSOLVENŢĂ

avocat bucuresti online

avocat bucuresti online

GHID JURIDIC - 44 MODELE CERERI INSOLVENŢĂ

GHID JURIDIC - 44 MODELE CERERI INSOLVENŢĂ

Asistenţă pentru consolidarea capacităţii instituţionale în domeniul formării judecătorilor şi procurorilor pentru aplicarea noilor coduri

GHID PRACTIC

MODELE DE CERERI PENTRU JUSTIŢIABILI ÎN MATERIA INSOLVENŢEI

 www.csm1909.ro

                                                                                                                                                     www.inm-lex.ro                                                                                                                                             

Proiect co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă

CUPRINS

 1. Cerere de deschidere a procedurii simplificate a insolvenţei formulată de debitor.. 6
 2. Cerere de deschidere a procedurii de reorganizare formulată de debitor.. 12
 3. Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de creditor.. 18
 4. Contestaţie la cererea de deschidere a procedurii insolvenţei 23
 5. Opoziţie împotriva încheierii de deschidere a procedurii insolvenţei la cererea debitorului 27
 6. Cerere de admitere a creanţei la masa credală.. 31
 7. Contestaţie împotriva tabelului preliminar/suplimentar al creanţelor.. 35
 8. Cerere de ridicare a suspendării acţiunilor judiciare şi extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului şi valorificare imediată a bunului supus garanţiei 39
 9. Cerere de ridicare a dreptului de administrare şi pentru intrarea în procedura de faliment.. 43
 10. Contestaţie împotriva măsurilor luate de administratorul judiciar/lichidator.. 46
 11. Cerere de înlocuire judiciară a administratorului judiciar/ lichidatorului 49
 12. Contestaţie creanţe curente.. 51
 13. Acţiune în anularea actelor juridice frauduloase încheiate în dauna drepturilor creditorilor.. 54
 14. Acţiune în anularea actelor juridice privind constituirea sau transmiterea unor drepturi patrimoniale.. 57
 15. Acţiune privind atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere pentru suportarea unei părţi din pasivul debitorului persoană juridică.. 60
 16. Cerere de numire a mandatarului ad-hoc.. 64
 17. cerere de încetare a mandatului ad-hoc.. 66
 18. Cerere de deschidere a procedurii de concordat preventiv.. 68
 19. Cerere de suspendare provizorie a urmăririlor silite individuale în baza ofertei de concordat preventiv.. 70
 20. Cerere de omologare a concordatului preventiv.. 72
 21. Cerere de amânare a scadenţei creanţelor.. 74
 22. Cerere de aderare la concordat.. 76
 23. Cerere de anulare a concordatului preventiv.. 78
 24. Cerere de constatare a nulității absolute a concordatului preventiv.. 80
 25. Acțiune în rezoluțiunea concordatului preventiv.. 82
 26. Cerere de închidere a procedurii concordatului preventiv.. 84
 27. Contestație împotriva propunerii de valorificare de bunuri 86
 28. Acțiune în anularea hotărârii adunării creditorilor.. 88
 29. 29. Contestație împotriva deciziei comitetului creditorilor.. 90
 30. Cerere de înlocuire a membrilor comitetului creditorilor.. 92
 31. Contestație împotriva desemnării administratorului judiciar.. 94
 32. Obiecțiuni împotriva raportului de evaluare.. 97
 33. Cerere de suspendare provizorie a executărilor silite.. 99
 34. Cerere de suspendare operațiuni de înstrăinare de bunuri din averea debitorului 101
 35. Cerere de plată.. 103
 36. Cerere de deschidere a procedurii de faliment pentru neachitarea creanțelor curente.. 105
 37. Acțiune în nulitatea plăților sau operațiunilor efectuate după data deschiderii procedurii 107
 38. Acțiune în atragerea răspunderii administratorului special. 109
 39. Acțiune în rezilierea contractului în derulare.. 111
 40. Acțiune în despăgubiri 113
 41. Cerere de deschidere a procedurii de faliment pentru nerealizarea planului de reorganizare.. 115
 42. Cerere de instituire de măsuri asigurătorii 117
 43. Cerere de deschidere a procedurii insolvenței grupului de societăți 119
 44. Cerere de apel împotriva hotărârii judecătorului-sindic.. 121

1. Cerere de deschidere a procedurii simplificate a insolvenţei formulată de debitor

 

 

Sediul materiei:

 • 66-69 Legea nr. 85/2014

 

 

Instanţa[1]

 

 

Domnule Preşedinte,

 

 

Subsemnatul[2] (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales[3] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., personal/reprezentat prin mandatar  convenţional/legal/judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[4] .....

sau

Subscrisa[5] (denumirea .....), cu sediul[6] în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului[7]/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice[8]/contul bancar  ....., cu sediul procesual ales[9] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul  (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., prin reprezentant[10] (nume ....., prenume .....) şi prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[11] ..... în calitate de debitor[12], formulez prezenta

 

CERERE DE DESCHIDERE A PROCEDURII SIMPLIFICATE A INSOLVENŢEI

 

a subscrisei/subsemnatului, prin care îmi manifest intenţia de intrare în procedura simplificată.

 

În fapt, arătăm că debitorul se află în stare de insolvenţă prezumată[13], întrucât fondurile băneşti disponibile sunt insuficiente pentru plata datoriilor exigibile în sumă de .....[14]

Astfel, în cauză este aplicabilă prezumţia prevăzută de art. 5 pct. 29) din Legea 85/2014, întrucât deşi au trecut mai mult de 60 de zile de la scadenţă, nu am plătit datoriile faţă de creditorii noştri....

 

 Arătăm că am formulat cererea în termenul de maximum 30 de zile de la apariţia acestei stări prevăzut de lege.[15]

În temeiul art.45 alin.1  lit.d) din Legea 85/2014 vă solicităm desemnarea unui lichidator judiciar în persoana practicianului în insolvență...[16]

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art.66-69 din Legea 85/2014.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri.

În cadrul probei cu înscrisuri, depun următoarele înscrisuri prevăzute de art.67 alin.1 din Legea 85/2014[17] ....., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în .... [18] exemplare:

 1. a) ultima situaţie financiară anuală, certificată de către administrator şi cenzor/auditor, balanţa de verificare pentru luna precedentă datei înregistrării cererii de deschidere a procedurii;
 2. b) lista completă a tuturor bunurilor debitorului, incluzând tóate conturile şi băncile prin care debitorul îşi rulează fondurile; pentru bunurile grevate se vor menţiona datele din registrele de publicitate;
 3. c) lista numelor şi a adreselor creditorilor, oricum ar fi creanţele acestora: certe sau sub condiţie, lichide ori nelichide, scadente sau nescadente, necontestate ori contestate, arătându-se suma, cauza şi drepturile de preferinţă;
 4. d) lista cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale efectuate de debitor în cele 6 luni anterioare înregistrării cererii introductive;
 5. e) contul de profit şi pierdere pe anul anterior depunerii cererii;
 6. f) lista membrilor grupului de interes economic sau, după caz, a asociaţilor cu răspundere nelimitată, pentru societăţile în nume colectiv şi cele în comandită;
 7. g) declaraţie prin care ne exprimăm intenţia de intrare în procedură simplificată;
 8. h) declaraţie pe propria răspundere, autentificată de notar ori certificată de avocat, din care să rezulte că debitorul sau administratorii, directorii si/sau acţionarii/asociaţii/asociaţii comanditari care deţin controlul debitorului nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate contra patrimoniului, de corupţie şi de serviciu, de fals, precum şi pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 22/1969, cu modificările ulterioare, Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 656/2002, republicată, cu modificările ulterioare, Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 241/2005, cu modificările ulterioare, şi infracţiunile prevăzute de prezenta lege în ultimii 5 ani anterior deschiderii procedurii;
 9. i) certificatul de admitere la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a valorilor mobiliare sau a altor instrumente financiare emise;
 10. j) declaraţia prin care arăt că sunt membru al unui grup de societăţi, respectiv…;
 11. k) dovada Codului Unic de Înregistrare;
 12. l) dovada notificării organului fiscal competent.
 13. m) hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor cu privire la acordul privind aplicarea procedurii simplificate

          Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[19], în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ.

 

          Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în ..... [20] exemplare.

          Anexăm dovada notificării organului fiscal competent cu privire la intenţia de deschidere a procedurii insolvenţei[21], achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei [22] şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[23]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[24]/extras din registrul public[25]/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare[26].

Data,                                                                      Semnătura[27] ,

2. Cerere de deschidere a procedurii de reorganizare formulată de debitor

 

Sediul materiei:

 • 66-69 Legea nr. 85/2014

 

Instanţa[28]

 

Domnule Preşedinte,

 

Subscrisa[29] (denumirea .....), cu sediul[30] în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului[31]/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice[32]/contul bancar  ....., cu sediul procesual ales[33] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul  (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., prin reprezentant[34] (nume ....., prenume .....) şi prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[35] ..... în calitate de debitor[36], formulez prezenta

CERERE DE DESCHIDERE A PROCEDURII GENERALE A INSOLVENŢEI

 

a subscrisei/subsemnatului, prin care îmi manifest intenţia de intrare în procedura  de reorganizare [37].

 

În fapt, arătăm că debitorul se află în stare de insolvenţă prezumată[38], întrucât fondurile băneşti disponibile sunt insuficiente pentru plata datoriilor exigibile în sumă de .....[39]

Astfel, în cauză este aplicabilă prezumţia prevăzută de art. 5 pct. 29) din Legea 85/2014, întrucât deşi au trecut mai mult de 60 de zile de la scadenţă, nu am plătit datoriile faţă de creditorii noştri....

 

 Arătăm că am formulat cererea în termenul de maximum 30 de zile de la apariţia acestei stări prevăzut de lege.[40]

În temeiul art.45 alin.1  lit.d) din Legea 85/2014 vă solicităm desemnarea unui administrator judiciar în persoana practicianului în insolvență...[41]

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art.66-69 din Legea 85/2014.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri.

În cadrul probei cu înscrisuri, depun următoarele înscrisuri prevăzute de art.67 alin.1 din Legea 85/2014[42] ....., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în .... [43] exemplare:

 1. a) ultima situaţie financiară anuală, certificată de către administrator şi cenzor/auditor, balanţa de verificare pentru luna precedentă datei înregistrării cererii de deschidere a procedurii;
 2. b) lista completă a tuturor bunurilor debitorului, incluzând tóate conturile şi băncile prin care debitorul îşi rulează fondurile; pentru bunurile grevate se vor menţiona datele din registrele de publicitate;
 3. c) lista numelor şi a adreselor creditorilor, oricum ar fi creanţele acestora: certe sau sub condiţie, lichide ori nelichide, scadente sau nescadente, necontestate ori contestate, arătându-se suma, cauza şi drepturile de preferinţă;
 4. d) lista cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale efectuate de debitor în cele 6 luni anterioare înregistrării cererii introductive;
 5. e) contul de profit şi pierdere pe anul anterior depunerii cererii;
 6. f) lista membrilor grupului de interes economic sau, după caz, a asociaţilor cu răspundere nelimitată, pentru societăţile în nume colectiv şi cele în comandită;
 7. g) declaraţie prin care ne exprimăm intenţia de reorganizare, conform unui plan, prin restructurarea activităţii ori prin lichidarea, în tot sau în parte, a averii, în vederea stingerii datoriilor sale;
 8. h) descrierea sumară a modalităţilor pe care le avem în vedere pentru reorganizarea activităţii;
 9. i) declaraţie pe propria răspundere, autentificată la notar ori certificată de un avocat, sau un certificat de la registrul societăţilor agricole ori, după caz, oficiul registrului comerţului sau alte registre în a cărui rază teritorială se află sediul profesional/sediul social, din care rezultă că un am mai fost supus procedurii de reorganizare judiciară prevăzute de prezenta lege într-un interval de 5 ani anterior formulării cererii introductive;
 10. j) declaraţie pe propria răspundere, autentificată de notar ori certificată de avocat, din care să rezulte că debitorul sau administratorii, directorii si/sau acţionarii/asociaţii/asociaţii comanditari care deţin controlul debitorului nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate contra patrimoniului, de corupţie şi de serviciu, de fals, precum şi pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 22/1969, cu modificările ulterioare, Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 656/2002, republicată, cu modificările ulterioare, Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 241/2005, cu modificările ulterioare, şi infracţiunile prevăzute de prezenta lege în ultimii 5 ani anterior deschiderii procedurii;
 11. k) certificatul de admitere la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a valorilor mobiliare sau a altor instrumente financiare emise;

1) declaraţia prin care arăt că sunt membru al unui grup de societăţi, respectiv…;

 1. m) dovada Codului Unic de Înregistrare;
 2. n) dovada notificării organului fiscal competent.

          Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[44], în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ.

           

          Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în ..... [45] exemplare.

          Anexăm dovada notificării organului fiscal competent cu privire la intenţia de deschidere a procedurii insolvenţei[46], achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei [47] şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[48]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[49]/extras din registrul public[50]/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare[51].

Data,                                                                      Semnătura[52] ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de creditor

 

 

Sediul materiei:

 • 70 Legea nr. 85/2014

 

 

Instanţa[53]

 

Domnule Preşedinte,

 

 

Subsemnatul[54] (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales[55] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., personal/reprezentat prin mandatar  convenţional/legal/judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[56].....

sau

Subscrisa[57] (denumirea .....), cu sediul[58] în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului[59]/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice[60]/contul bancar  ....., cu sediul procesual ales[61] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul  (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., prin reprezentant[62] (nume ....., prenume .....)[63] şi prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[64] ..... în calitate de creditor,

în contradictoriu cu pârâtul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având codul numeric personal[65] .....,

sau

în contradictoriu cu pârâta (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar[66], prin reprezentant[67] (nume ....., prenume .....), formulăm

 

 

CERERE DE DESCHIDERE A PROCEDURII INSOLVENŢEI

a debitorului...[68], prin care solicit deschiderea împotriva acestuia a procedurii simplificate[69]/ generale[70] .

În fapt,....[71]

 Arătăm că deţinem una/mai multe creanţe, certe, lichide şi exigibile[72], în cuantumul prevăzut de lege[73], care nu au fost achitate de mai mult de 60 de zile de la scadenţă.

Astfel, debitorul se află în stare de insolvenţă prezumată[74], întrucât fondurile sale băneşti disponibile sunt insuficiente pentru plata datoriilor exigibile. În cauză este aplicabilă prezumţia prevăzută de art.5 pct.29 din Legea 85/2014, întrucât deşi au trecut mai mult de 60 de zile de la scadenţă, debitorul nu a plătit datoriile faţă de noi.

În temeiul art.45 alin.1  lit.d) din Legea 85/2014 vă solicităm desemnarea unui administrator/lichidator judiciar în persoana practicianului în insolvență...[75]

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art.70 din Legea nr. 85/2014.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri.

 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depun următoarele înscrisuri prevăzute de art.70 alin.1 din Legea 85/2014[76] ....., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în .... [77] exemplare:

          Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[78], în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ.

          În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[79] ocazionate de acest proces.

          Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în ..... [80] exemplare.

          Anexăm dovada Codului Unic de Înregistrare al debitorului, dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei [81] şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[82]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[83]/extras din registrul public[84]/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare[85].

Data,                                                                      Semnătura [86] ,

4. Contestaţie la cererea de deschidere a procedurii insolvenţei

 

 

Sediul materiei:

 • 72 Legea nr. 85/2014

 

 

Instanţa[87]

 

Domnule Preşedinte,

 

 

Subsemnatul[88] (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales[89] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., personal/reprezentat prin mandatar  convenţional/legal/judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[90] .....

sau

Subscrisa[91] (denumirea .....), cu sediul[92] în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului[93]/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice[94]/contul bancar  ....., cu sediul procesual ales[95] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul  (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., prin reprezentant[96] (nume ....., prenume .....) şi prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[97] ..... în calitate de debitor[98],

în contradictoriu cu pârâtul[99] (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având codul numeric personal[100] .....,

sau

în contradictoriu cu pârâta (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar[101], prin reprezentant[102] (nume ....., prenume .....), formulăm

 

CONTESTAŢIE LA CEREREA DE DESCHIDERE

A PROCEDURII INSOLVENŢEI

 

împotriva debitoarei...

 

 

prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună:

–     admiterea contestaţiei

 • respingerea cererii de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de creditoarea ...cu sediul în ... numărul de înmatriculare în registrul comerţului/registrul societăţilor agricole/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre ..., codul unic de înregistrare ... contul bancar ...;
 • obligarea creditorului care a introdus cererea să consemneze, în termen de 5 zile, la o bancă, o cauţiune de cel mult 10% din valoarea creanţelor.[103]

 

 

În fapt, arătăm că debitorul nu se află în stare de insolvenţă prezumată[104], întrucât fondurile băneşti disponibile nu sunt insuficiente pentru plata datoriilor exigibile.

Astfel, în cauză nu este aplicabilă prezumţia prevăzută de art.5 pct.29 din Legea nr. 85/2014, întrucât....

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art.72 din Legea nr. 85/2014.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri.[105]

În cadrul probei cu înscrisuri, depun următoarele înscrisuri[106] ....., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în .... [107] exemplare:

          Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[108], în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2 din C. proc. civ.

          În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[109] ocazionate de acest proces.

          Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în ..... [110] exemplare.

          Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei [111] şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[112]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[113]/extras din registrul public[114]/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare[115].

Data,                                                                               Semnătura [116],

 

 

 

 

 

5. Opoziţie împotriva încheierii de deschidere a procedurii insolvenţei la cererea debitorului

 

 

Sediul materiei:

 • 71 Legea nr. 85/2014

 

 

Instanţa[117]

 

 

Domnule Preşedinte,

 

 

Subsemnatul[118] (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales[119] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., personal/reprezentat prin mandatar  convenţional/legal/judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[120] .....

sau

Subscrisa[121] (denumirea .....), cu sediul[122] în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului[123]/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice[124]/contul bancar  ....., cu sediul procesual ales[125] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul  (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., prin reprezentant[126] (nume ....., prenume .....) şi prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[127] ..... în calitate de creditor,

în contradictoriu cu pârâtul[128] (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având codul numeric personal[129] .....,

sau

în contradictoriu cu pârâta (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar[130], prin reprezentant[131] (nume ....., prenume .....), formulez prezenta

 

 

OPOZIŢIE

 

 

împotriva încheierii pronunţată de judecătorul-sindic în dosarul numărul ....... an......... în data de ......./......... /........, prin care a fost deschisă procedura insolvenţei împotriva debitorului ..... [132]şi solicit instanţei ca, prin hotărârea ce va pronunţa să dispună:

– admiterea opoziţiei;

– revocarea încheierii de deschidere a procedurii insolvenţei împotriva debitorului.

În fapt, arătăm că debitorul a introdus cererea cu rea-credinţă, deşi nu se află în stare de insolvenţă prezumată[133], întrucât fondurile băneşti disponibile nu sunt insuficiente pentru plata datoriilor exigibile.

Astfel, în cauză nu este aplicabilă prezumţia prevăzută de art.5 pct.29 din Legea nr. 85/2014, întrucât....

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art.71 din Legea nr. 85/2014.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri.[134]

În cadrul probei cu înscrisuri, depun următoarele înscrisuri[135] ....., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în .... [136] exemplare:

          Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[137], în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ.

          În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[138] ocazionate de acest proces.

          Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în ..... [139] exemplare.

          Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei [140] şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[141]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[142]/extras din registrul public[143]/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare[144].

Data,                                                                      Semnătura [145] ,

 

 

 

6. Cerere de admitere a creanţei la masa credală

 

 

Sediul materiei:

 • 102 Legea nr. 85/2014

 

 

Instanţa[146]

 

 

Domnule Preşedinte,

 

 

Subsemnatul[147] (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales[148] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., personal/reprezentat prin mandatar  convenţional/legal/judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[149] .....

sau

Subscrisa[150] (denumirea .....), cu sediul[151] în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului[152]/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice[153]/contul bancar  ....., cu sediul procesual ales[154] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul  (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., prin reprezentant[155] (nume ....., prenume .....) şi prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[156] ..... în calitate de creditor[157],

în contradictoriu cu pârâtul[158] (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având codul numeric personal[159] .....,

sau

în contradictoriu cu pârâta (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar[160],

 prin administrator/lichidator judiciar (nume ....., prenume .....), formulez prezenta

 

 

CERERE DE ADMITERE A CREANŢEI LA MASA CREDALĂ

 

    a debitoarei...împotriva căreia a fost deschisă procedura de    insolvenţă în dosarul nr....[161]

 

 

prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună:

–     înscrierea la masa credală a debitoarei ... cu suma de ..., reprezentând ... , ca şi creanţă chirografară/garantată/privilegiată.

În fapt, arătăm că[162] deţinem o creanţă anterioară datei de deschidere a procedurii[163], în sumă de..., în temeiul....[164]

 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art.102 din Legea 85/2014.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri.

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depun următoarele înscrisuri[165]....., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în .... [166] exemplare:

          Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[167], în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ.

          În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[168] ocazionate de acest proces.

          Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în ..... [169] exemplare.

          Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei [170] şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[171]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[172]/extras din registrul public[173]/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare[174].

Data,                                                                      Semnătura [175] ,

7. Contestaţie împotriva tabelului preliminar/suplimentar al creanţelor

 

 

Sediul materiei:

 • 111 Legea nr. 85/2014

 

 

Instanţa[176]

 

 

Domnule Preşedinte,

 

 

Subsemnatul[177] (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales[178] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., personal/reprezentat prin mandatar  convenţional/legal/judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[179] .....

sau

Subscrisa[180] (denumirea .....), cu sediul[181] în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului[182]/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice[183]/contul bancar  ....., cu sediulprocesual ales[184] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul  (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., prin reprezentant[185] (nume ....., prenume .....) şi prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[186] ..... în calitate de debitor/creditor[187],

în contradictoriu cu[188] pârâtul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având codul numeric personal[189] .....,

sau

în contradictoriu cu pârâta (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar[190], prin administrator/lichidator judiciar (nume ....., prenume .....), formulez prezenta

 

CONTESTAŢIE ÎMPOTRIVA TABELULUI

PRELIMINAR/SUPLIMENTAR AL CREANŢELOR

 

 

publicat de administratorul/lichidatorul judiciar... la data de... în BPI....[191] în dosarul nr... privind procedura de    insolvenţă a debitoarei...

 

prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună:

–   refacerea tabelului preliminar/suplimentar de creanţe în sensul: modificării cuantumului creanţei noastre de la...la...;/ modificării felului creanţei noastre din creanţă...în creanţă...;/ înscrierii garanţiei creanţei noastre constând în...;/ modificării ordinii de prioritate în sensul....

În fapt, arătăm că[192] ...

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art.111 din Legea nr. 85/2014.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri.

În cadrul probei cu înscrisuri, depun următoarele înscrisuri[193]..., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, într-un  exemplar, cu menţiunea că am transmis, cu confirmare de primire, câte un exemplar al acestora administratorului judiciar/lichidatorului judiciar, creditorului a cărui creanţă se contestă, precum şi administratorului special[194]:

          Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[195], în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ.

          În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[196] ocazionate de acest proces.

          Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, într-un  exemplar, cu menţiunea că am transmis, cu confirmare de primire, câte un exemplar al contestaţiei şi al documentelor ce o însoţesc administratorului judiciar/lichidatorului judiciar, creditorului a cărui creanţă se contestă, precum şi administratorului special[197].

          Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei [198] şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[199]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[200]/extras din registrul public[201]/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare[202].

Data,                                                                      Semnătura [203] ,

8. Cerere de ridicare a suspendării acţiunilor judiciare şi extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului şi valorificare imediată a bunului supus garanţiei

 

 

 

Sediul materiei:

 • 78 Legea nr. 85/2014

 

 

Instanţa[204]

 

 

Domnule Preşedinte,

 

 

Subsemnatul[205] (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales[206] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., personal/reprezentat prin mandatar  convenţional/legal/judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[207] .....

sau

Subscrisa[208] (denumirea .....), cu sediul[209] în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului[210]/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice[211]/contul bancar  ....., cu sediul procesual ales[212] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul  (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., prin reprezentant[213] (nume ....., prenume .....) şi prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[214] ..... în calitate de creditor garantat[215],

în contradictoriu cu[216] pârâtul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având codul numeric personal[217] .....,

sau

în contradictoriu cu pârâta (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar[218], prin reprezentant[219] (nume ....., prenume .....), formulăm

 

 

CERERE DE RIDICARE A SUSPENDĂRII ŞI VALORIFICARE IMEDIATĂ A BUNULUI SUPUS GARANŢIEI

 

 

în dosarul nr... privind procedura de    insolvenţă a debitoarei...

 

prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună:

–   ridicarea suspendării prevăzute la art. 75 alin. (1) din Legea 85/2014 cu privire la creanţa noastră şi valorificarea imediată, în cadrul procedurii, cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor art. 154-158 din acelaşi act normativ

În fapt, arătăm că[220] ...

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art.111 din Legea nr. 85/2014.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri.

În cadrul probei cu înscrisuri, depun următoarele înscrisuri..., în copii certificate pentru conformitate cu originalul:

          Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[221], în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2 din C. proc. civ.

          În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[222] ocazionate de acest proces.

          Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în două exemplare.

          Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei [223] şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[224]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[225]/extras din registrul public[226]/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare[227].

Data,                                                                      Semnătura [228] ,

9. Cerere de ridicare a dreptului de administrare şi pentru intrarea în procedura de faliment

 

Sediul materiei:

 • 145 Legea nr. 85/2014

 

 

Instanţa[229]

 

 

Domnule Preşedinte,

 

 

Subsemnatul[230] (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales[231] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., personal/reprezentat prin mandatar  convenţional/legal/judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[232] .....

sau

Subscrisa[233] (denumirea .....), cu sediul[234] în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului[235]/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice[236]/contul bancar  ....., cu sediul procesual ales[237] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul  (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., prin reprezentant[238] (nume ....., prenume .....) şi prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[239] .....

în contradictoriu cu[240] pârâtul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având codul numeric personal[241] .....,

sau

în contradictoriu cu pârâta (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar[242], prin administrator/lichidator judiciar (nume ....., prenume .....), formulăm

CERERE DE RIDICARE A DREPTULUI DE ADMINISTRARE ŞI PENTRU INTRAREA ÎN PROCEDURA DE FALIMENT

în dosarul nr... privind procedura de  insolvenţă a debitoarei...

 

prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună:

 • ridicarea dreptului de administrare al debitoarei
 • intrarea în procedura de faliment
 • dizolvarea debitorului persoană juridică
 • desemnarea unui lichidator judiciar provizoriu/confirmarea în calitate de lichidator judiciar a administratorului judiciar.

În fapt, arătăm că[243] ...

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art.145 din Legea nr. 85/2014.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri.

În cadrul probei cu înscrisuri, depun următoarele înscrisuri..., în copii certificate pentru conformitate cu originalul:...

          Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[244], în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ.

          În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[245] ocazionate de acest proces.

          Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în două exemplare.

          Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei [246] şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[247]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[248]/extras din registrul public[249]/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare[250].

Data,                                                                      Semnătura [251] ,

10. Contestaţie împotriva măsurilor luate de administratorul judiciar/lichidator

 

 

Sediul materiei:

 • 59 Legea 85/2014

 

 

Instanţa[252]

 

 

Domnule Preşedinte,

 

 

Subsemnatul[253] (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales[254] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., personal/reprezentat prin mandatar  convenţional/legal/judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[255] .....

sau

Subscrisa[256] (denumirea .....), cu sediul[257] în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului[258]/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice[259]/contul bancar  ....., cu sediul procesual ales[260] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul  (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., prin reprezentant[261] (nume ....., prenume .....) şi prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[262]...,

în contradictoriu cu[263] pârâtul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având codul numeric personal[264] ....., numărul de ordine în tabloul practicienilor în insolvenţă...

sau

în contradictoriu cu pârâta (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul în ....., având numărul de ordine în tabloul practicienilor în insolvenţă...[265], prin...

în calitate de administrator/lichidator judiciar al debitoarei... formulăm

CONTESTAŢIE ÎMPOTRIVA MĂSURILOR LUATE DE ADMINISTRATORUL JUDICIAR/LICHIDATOR

 

în dosarul nr... privind procedura de    insolvenţă a debitoarei..., menţionate în raportul publicat în extras în BPI în data de...[266]

 

prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună:

 • anularea măsurii luate de, menţionate în raportul publicat în extras în BPI în data de....

În fapt, arătăm că[267] ...

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art.59 din Legea nr. 85/2014.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri.

În cadrul probei cu înscrisuri, depun următoarele înscrisuri..., în copii certificate pentru conformitate cu originalul:...

          Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[268], în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2 din C. proc. civ.

          În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[269] ocazionate de acest proces.

          Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în două exemplare.

          Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei [270] şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[271]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[272]/extras din registrul public[273]/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare[274].

Data,                                                                      Semnătura [275] ,

11. Cerere de înlocuire judiciară a administratorului judiciar/ lichidatorului

 

Sediul materiei:

 • 57 alin. (4) Legea nr. 85/2014

 

 

Instanţa[276]

 

 

Domnule Preşedinte,

 

 

Subsemnatul[277] (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., în calitate de reprezentant al Adunării generale a creditorilor debitoarei...,

în contradictoriu cu[278] pârâtul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având codul numeric personal[279] ....., administrator/lichidator judiciar al debitoarei... (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar[280], formulăm

CERERE DE ÎNLOCUIRE JUDICIARĂ A ADMINISTRATORULUI JUDICIAR/ LICHIDATORULUI

 

desemnat în dosarul nr... privind procedura de    insolvenţă a debitoarei...prin încheierea din data de...[281]

 

prin care solicităm:

– înlocuirea administratorului judiciar/lichidatorului;

– aplicarea unei amenzi judiciare în cuantum de ......;

– obligarea administratorului judiciar/lichidatorului la plata sumei de ......, reprezentând contravaloarea prejudiciului cauzat.

În fapt, arătăm că[282] ...

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art.57 alin.4 din Legea 85/2014.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri.

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri..., în copii certificate pentru conformitate cu originalul:...

          Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[283], în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ.

          În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[284] ocazionate de acest proces.

          Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în două exemplare.

          Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei [285] şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[286]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[287].

Data,                                                                      Semnătura [288] ,

12. Contestaţie creanţe curente

 

 

Sediul materiei:

 • 75 alin. 3 Legea 85/2014
 • 59 Legea 85/2014

 

 

Tribunalul .....

Judecător-sindic ....

Dosar nr. ......

 

Domnule Preşedinte,

 

 

Subsemnatul[289] (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales[290] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., personal/reprezentat prin mandatar  convenţional/legal/judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[291] .....

sau

Subscrisa[292] (denumirea .....), cu sediul[293] în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului[294]/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice[295]/contul bancar  ....., cu sediul procesual ales[296] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul  (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., prin reprezentant[297] (nume ....., prenume .....) şi prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[298]...,

în contradictoriu cu[299] pârâtul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având codul numeric personal[300] ....., numărul de ordine în tabloul practicienilor în insolvenţă...

sau

în contradictoriu cu pârâta (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul în ....., având numărul de ordine în tabloul practicienilor în insolvenţă...[301], prin...

în calitate de administrator/lichidator judiciar al debitoarei... formulăm

CONTESTAŢIE ÎMPOTRIVA MĂSURILOR LUATE DE ADMINISTRATORUL JUDICIAR/LICHIDATOR[302]

 

în dosarul nr... privind procedura de    insolvenţă a debitoarei..., menţionate în raportul publicat în extras în BPI în data de...[303]

 

prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună:

 • anularea măsurii de plată/neplată a creanţei curente, menţionate în raportul publicat în extras în BPI în data de....

În fapt, arătăm că[304] ...

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 75 alin. 3, art. 59 din Legea nr. 85/2014.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri.

În cadrul probei cu înscrisuri, depun următoarele înscrisuri..., în copii certificate pentru conformitate cu originalul:...

          Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[305], în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2 din C. proc. civ.

          În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[306] ocazionate de acest proces.

          Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în două exemplare.

          Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei [307] şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[308]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[309]/extras din registrul public[310]/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare[311].

Data,                                                                      Semnătura [312] ,

 

13. Acţiune în anularea actelor juridice frauduloase încheiate în dauna drepturilor creditorilor

 

 

Sediul materiei:

 • 117 alin.(1), art.118 şi art.119 Legea nr. 85/2014

 

 

Instanţa[313]

 

 

Domnule Preşedinte,

 

 

Subsemnatul/Subscrisa ........., cu sediul în ......., numărul de ordine în tabloul practicienilor în insolvenţă ......., cod de identificare fiscală ......, în calitate de administrator judiciar/lichidator al debitoarei ......, în calitate de reclamantă[314],

în contradictoriu cu[315] pârâtul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având codul numeric personal[316] .....,

sau

în contradictoriu cu pârâta (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar[317],  formulăm

 

ACŢIUNE ÎN ANULAREA ACTELOR JURIDICE FRAUDULOASE ÎNCHEIATE ÎN DAUNA DREPTURILOR CREDITORILOR

 

prin care solicităm:

 • anularea contractului nr. ........ /....... încheiat de debitorul ....... şi pârâtul ......, în dauna drepturilor creditorilor

– repunerea părţilor în situaţia anterioară;

În fapt, arătăm că[318] ..... .

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 117 alin.( 1) , art. 118 şi art. 119 din Legea nr.85/2014.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri.

În cadrul probei cu înscrisuri, depun următoarele înscrisuri..., în copii certificate pentru conformitate cu originalul:...

          Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[319], în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ.

          În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[320] ocazionate de acest proces.

          Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în două exemplare.

Potrivit art. 115 din Legea 85/2014, prezenta acţiune este scutită de taxă de timbru.[321]

          Anexăm dovada desemnării ca administrator judiciar/lichidator/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[322].

Data,                                                                      Semnătura [323] ,

 

14. Acţiune în anularea actelor juridice privind constituirea sau transmiterea unor drepturi patrimoniale

Sediul materiei:

 • 117 alin.(2) Legea nr. 85/2014

 

 

Instanţa[324]

 

 

Domnule Preşedinte,

 

 

Subsemnatul/Subscrisa ......., cu sediul în ....., numărul de ordine în tabloul practicienilor în insolvenţă ....., cod de identificare fiscală ......., în calitate de administrator judiciar/lichidator al debitoarei ....... în calitate de reclamantă[325],

în contradictoriu cu[326] pârâtul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având codul numeric personal[327] .....,

sau

în contradictoriu cu pârâta (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar[328],  formulăm

 

ACŢIUNE ÎN ANULAREA ACTELOR JURIDICE PRIVIND CONSTITUIREA SAU TRANSMITEREA UNOR DREPTURI PATRIMONIALE

 

prin care solicităm:

 • anularea contractului nr. ......./....... încheiat de debitorul ........ şi pârâtul ....., în dauna drepturilor creditorilor
 • repunerea părţilor în situaţia anterioară;

În fapt, arătăm că[329] ....

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art.117 alin.(2) lit...[330], art.118 şi art.119 din Legea nr. 85/2014.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri.

În cadrul probei cu înscrisuri, depun următoarele înscrisuri..., în copii certificate pentru conformitate cu originalul:...

          Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[331], în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ.

          În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[332] ocazionate de acest proces.

          Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în două exemplare.

Potrivit art. 115 din Legea 85/2014, prezenta acţiune este scutită de taxă de timbru.[333]

          Anexăm dovada desemnării ca administrator judiciar/lichidator/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[334].

Data,                                                                      Semnătura [335] ,

 

15. Acţiune privind atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere pentru suportarea unei părţi din pasivul debitorului persoană juridică

 

 

Sediul materiei:

 • 169 Legea nr. 85/2014

 

Instanţa[336]

 

Domnule Preşedinte,

 

 

Subsemnatul/Subscrisa ........, cu sediul în ......, numărul de ordine în tabloul practicienilor în insolvenţă ......., cod de identificare fiscală ......, în calitate de administrator judiciar/lichidator al debitoarei ......, în calitate de reclamantă[337],

în contradictoriu cu[338] pârâtul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având codul numeric personal[339] ....., formulez

ACŢIUNE PRIVIND ATRAGEREA RĂSPUNDERII MEMBRILOR ORGANELOR DE CONDUCERE PENTRU SUPORTAREA UNEI PĂRŢI DIN PASIVUL DEBITORULUI PERSOANĂ JURIDICĂ

 

prin care solicit ca prin hotărârea ce o veţi pronunţa să dispuneţi obligarea pârâţilor să suporte pasivul debitorului .......,
în sumă de ...... lei.

În fapt, arătăm că[340] .... .

 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art.169 alin.(1) lit...[341] din Legea nr. 85/2014.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri/probei testimoniale/probei cu interogatoriul pârâtului/probei cu expertiză judiciară în specialitatea .....

 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[342] ....., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în[343] .... exemplare.

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiţii ....., cu domiciliul în[344]  ....., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ..... şi solicităm citarea acestora.

     În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, persoană fizică[345], cu menţiunea personal la intergatoriu, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art.358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând[346] ..... .

          În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ......, solicităm încuviinţarea următoarelor obiective[347]: ..... .

          Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[348], în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ.

          În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[349] ocazionate de acest proces.

          Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în două exemplare.

Potrivit art. 115 din Legea nr. 85/2014, prezenta acţiune este scutită de taxă de timbru.[350]

          Anexăm dovada desemnării ca administrator judiciar/lichidator/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[351].

Data,                                                                      Semnătura [352]

16. Cerere de numire a mandatarului ad-hoc

 

Sediul materiei:

 • 10 Legea nr. 85/2014

 

 

Domnule Preşedinte[353],

 

 

Subsemnatul/subscrisa ....., cu domiciliul/sediulîn ....., înmatriculat în registrul comerţului/registrul societăţilor/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre sub nr. ....., cod numeric personal/cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală....., cont bancar ....., adresă electronică ....., număr de telefon/fax....., prin reprezentant[354] ....., în calitate de debitor[355], formulez prezenta:

CERERE DE NUMIRE A MANDATARULUI AD-HOC[356]

 

 

prin care solicit numirea în calitate de mandatar ad-hoc a practicianului în insolvență[357].....,

În fapt[358], .....

 

 

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 10 din Legea nr. 85/2014.

În dovedirea cererii, înţeleg să mă folosesc de următoarele dovezi[359]: .....

Depun prezenta cerere şi copii, certificate de subsemnatul/subscrisa pentru conformitate cu originalul, de pe înscrisurile mai sus menţionate pe care înţeleg să le folosesc ca probe în proces.

 

 

  Data,                                                                                          Semnătura,

Domnului Preşedinte al Tribunalului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. cerere de încetare a mandatului ad-hoc

 

Sediul materiei:

 • 15 Legea nr. 85/2014

 

Domnule Preşedinte[360],

 

 

 

Subsemnatul/subscrisa ....., cu domiciliul/sediul în ....., înmatriculat în registrul comerţului/registrul societăţilor/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre sub nr. ....., cod numeric personal/cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală....., cont bancar ....., adresă electronică ....., număr de telefon/fax....., prin reprezentant[361] ....., în calitate de debitor/mandatar ad-hoc[362], formulez prezenta:

CERERE DE ÎNCETARE A MANDATULUI AD-HOC[363]

 

 

prin care vă solicit ca, prin încheiere definitivă, să constatați încetarea mandatului ad-hocîncuviințat prin încheierea .....

În fapt[364], .....

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 15 din Legea nr. 85/2014.

În dovedirea cererii, înţeleg să mă folosesc de următoarele dovezi: .....

 

Depun prezenta cerere şi copii, certificate de subsemnatul/subscrisa pentru conformitate cu originalul, de pe înscrisurile mai sus menţionate pe care înţeleg să le folosesc ca probe în proces.

 

 

            Data,                                                                                          Semnătura,

Domnului Preşedinte al Tribunalului

 

 

18. Cerere de deschidere a procedurii de concordat preventiv

 

 

Sediul materiei:

 • 23 Legea nr. 85/2014

 

 

 

Domnule Preşedinte[365],

 

 

Subsemnatul/subscrisa ....., cu domiciliul/sediul în ....., înmatriculat în registrul comerţului/registrul societăţilor/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre sub nr. ....., cod numeric personal/cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală....., cont bancar ....., adresă electronică ....., număr de telefon/fax....., prin reprezentant[366] ....., în calitate de debitor[367], formulez prezenta:

CERERE DE DESCHIDERE A PROCEDURII DE CONCORDAT PREVENTIV[368]

 

 

prin care solicit deschiderea procedurii de concordat preventiv șinumirea în calitate deadministrator concordatar provizoriu a practicianului în insolvență[369] .....,

În fapt[370], .....

 

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 23 din Legea nr. 85/2014.

În dovedirea cererii, înţeleg să mă folosesc de următoarele dovezi[371]: .....

Depun prezenta cerere şi copii, certificate de subsemnatul/subscrisa pentru conformitate cu originalul, de pe înscrisurile mai sus menţionate pe care înţeleg să le folosesc ca probe în proces[372].

 

  Data,                                                                                          Semnătura,

 

Domnului Preşedinte al Tribunalului

 

 

19. Cerere de suspendare provizorie a urmăririlor silite individuale în baza ofertei de concordat preventiv

 

 

Sediul materiei:

 • 25 din Legea nr. 85/2014

 

 

Tribunalul .....

Judecător-sindic ....

Dosar nr. ......

 

Domnule Preşedinte[373],

 

 

Subsemnatul/subscrisa ....., cu domiciliul/sediul în ....., înmatriculat în registrul comerţului/registrul societăţilor/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre sub nr. ....., cod numeric personal/cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală....., cont bancar ....., adresă electronică ....., număr de telefon/fax....., prin reprezentant[374] ....., în calitate de debitor[375], formulez, pe calea ordonanței președințiale, prezenta:

CERERE DE SUSPENDARE PROVIZORIE A URMĂRIRILOR SILITE[376]

 

 

prin care solicit suspendarea provizorie a urmăririlor silite individuale declanșate împotriva subsemnatului/subscrisei, până la pronunţarea hotărârii de omologare a concordatului[377].

În fapt[378], .....

 

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 25 din Legea nr. 85/2014.

În dovedirea cererii, înţeleg să mă folosesc de următoarele dovezi: .....

Depun prezenta cerere şi copii, certificate de subsemnatul/subscrisa pentru conformitate cu originalul, de pe înscrisurile mai sus menţionate pe care înţeleg să le folosesc ca probe în proces[379].

 

  Data,                                                                                          Semnătura,

Domnului Preşedinte al Tribunalului

 

 

 

 

 

 

20. Cerere de omologare a concordatului preventiv

 

 

Sediul materiei:

 • 28 din Legea nr. 85/2014

 

Tribunalul .....

Judecător-sindic ....

Dosar nr. ......

 

Domnule Preşedinte[380],

 

 

Subsemnatul/subscrisa ....., cu sediul în ....., adresă electronică ....., număr de telefon/fax....., în calitate de administrator concordatar[381], formulez prezenta:

CERERE DE OMOLOGARE A CONCORDATULUI PREVENTIV[382]

 

 

prin care solicit omologarea concordatului preventiv și suspendarea tuturor procedurilor de executare silită declanșate împotriva debitorului ....., cu domiciliul/sediul în ....., înmatriculat în registrul comerţului/registrul societăţilor/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre sub nr. ....., cod numeric personal/cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală....., cont bancar ....., adresă electronică ....., număr de telefon/fax..... .

În fapt[383], .....

 

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 28 din Legea nr. 85/2014.

În dovedirea cererii, înţeleg să mă folosesc de următoarele dovezi[384]: .....

Depun prezenta cerere şi copii, certificate de subsemnatul/subscrisa pentru conformitate cu originalul, de pe înscrisurile mai sus menţionate pe care înţeleg să le folosesc ca probe în proces[385].

 

  Data,                                                                                          Semnătura,

Domnului Preşedinte al Tribunalului

 

 

21. Cerere de amânare a scadenţei creanţelor

 

 

Sediul materiei:

 • 30 alin. 2 din Legea nr. 85/2014

 

Tribunalul .....

Judecător-sindic ....

Dosar nr. ......

 

Domnule Preşedinte[386],

 

 

Subsemnatul/subscrisa ....., cu sediul în ....., adresă electronică ....., număr de telefon/fax....., în calitate de administrator concordatar[387], formulez prezenta:

CERERE DE AMÂNARE A SCADENŢEI[388]

 

 

prin care solicit amânarea scadenţei creanţelor creditorilor nesemnatari ai concordatului preventiv privind pe debitorul ....., cu domiciliul/sediul în ....., înmatriculat în registrul comerţului/registrul societăţilor/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre sub nr. ....., cod numeric personal/cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală....., cont bancar ....., adresă electronică ....., număr de telefon/fax...., pentru un termen de 18 luni[389].

În fapt[390], .....

 

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 30 alin. 2 din Legea nr. 85/2014.

În dovedirea cererii, înţeleg să mă folosesc de următoarele dovezi[391]: .....

Depun prezenta cerere şi copii, certificate de subsemnatul/subscrisa pentru conformitate cu originalul, de pe înscrisurile mai sus menţionate pe care înţeleg să le folosesc ca probe în proces[392].

 

  Data,                                                                                Semnătura,

22. Cerere de aderare la concordat

 

 

Sediul materiei:

 • 32 din Legea nr. 85/2014

 

 

Domnule administrator[393],

 

 

Subsemnatul/subscrisa ....., cu domiciliul/sediul în ....., înmatriculat în registrul comerţului/registrul societăţilor/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre sub nr. ....., cod numeric personal/cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală ....., cont bancar ....., adresă electronică ....., număr de telefon/fax....., în calitate de creditor[394], formulez prezenta:

CERERE DE ADERARE LA CONCORDAT[395]

 

 

prin care solicit aderarea la concordatul preventiv omologat de judecătorul sindic prin încheierea din....., privind pe debitorul ....., cu domiciliul/sediul în ....., înmatriculat în registrul comerţului/registrul societăţilor/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre sub nr. ....., cod numeric personal/cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală....., cont bancar ....., adresă electronică ....., număr de telefon/fax....[396].

În fapt[397], .....

 

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 30 alin. 2 din Legea nr. 85/2014.

În dovedirea cererii, înţeleg să mă folosesc de următoarele dovezi[398]: .....

Depun prezenta cerere şi copii, certificate de subsemnatul/subscrisa pentru conformitate cu originalul, de pe înscrisurile mai sus menţionate[399].

 

  Data,                                                                                Semnătura,

23. Cerere de anulare a concordatului preventiv

 

 

Sediul materiei:

 • 34 alin. (1) Legea nr. 85/2014

 

Tribunalul .....

Judecător-sindic ....

Dosar nr. ......

 

 

Domnule Preşedinte[400],

 

 

Subsemnatul/subscrisa ....., cu domiciliul/sediul în ....., înmatriculat în registrul comerţului/registrul societăţilor/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre sub nr. ....., cod numeric personal/cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală ....., cont bancar ....., adresă electronică ....., număr de telefon/fax....., în calitate de creditor[401],

în contradictoriu cu debitorul....., cu domiciliul/sediul în ....., înmatriculat în registrul comerţului/registrul societăţilor/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre sub nr. ....., cod numeric personal/cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală....., cont bancar ....., adresă electronică ....., număr de telefon/fax.....

CERERE DE ANULARE A CONCORDATULUI PREVENTIV[402]

 

 

prin care solicit anularea concordatului preventiv omologat de judecătorul sindic prin încheierea din.....

și suspendarea concordatului preventiv, pe cale de ordonanţă preşedinţială, până la soluționarea cererii în anulare.[403]

În fapt[404], .....

 

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 34 alin. (1) din Legea nr. 85/2014.

În dovedirea cererii, înţeleg să mă folosesc de următoarele dovezi[405]: .....

Depun prezenta cerere şi copii, certificate de subsemnatul/subscrisa pentru conformitate cu originalul, de pe înscrisurile mai sus menţionate pe care înţeleg să le folosesc ca probe în proces.

 

  Data,                                                                                          Semnătura,

Domnului Preşedinte al Tribunalului

 

24. Cerere de constatare a nulității absolute a concordatului preventiv

 

Sediul materiei:

 • 34 alin. (2) Legea nr. 85/2014

 

 

Tribunalul .....

Judecător-sindic ....

Dosar nr. ......

 

Domnule Preşedinte[406],

 

 

Subsemnatul/subscrisa ....., cu domiciliul/sediul în ....., înmatriculat în registrul comerţului/registrul societăţilor/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre sub nr. ....., cod numeric personal/cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală....., cont bancar ....., adresă electronică ....., număr de telefon/fax....., în calitate de creditor[407],

în contradictoriu cu debitorul....., cu domiciliul/sediul în ....., înmatriculat în registrul comerţului/registrul societăţilor/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre sub nr. ....., cod numeric personal/cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală....., cont bancar ....., adresă electronică ....., număr de telefon/fax.....formulez prezenta:

CERERE DE CONSTATARE A NULITĂȚII ABSOLUTE A CONCORDATULUI PREVENTIV[408]

 

 

prin care solicit constatarea nulității absolute a concordatului preventiv omologat de judecătorul sindic prin încheierea din .....

și suspendarea concordatului preventiv, pe cale de ordonanţă preşedinţială, până la soluționarea cererii în anulare.[409]

 

În fapt[410], .....

 

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 85/2014.

În dovedirea cererii, înţeleg să mă folosesc de următoarele dovezi[411]: .....

Depun prezenta cerere şi copii, certificate de subsemnatul/subscrisa pentru conformitate cu originalul, de pe înscrisurile mai sus menţionate pe care înţeleg să le folosesc ca probe în proces[412].

 

  Data,                                                                                          Semnătura,

Domnului Preşedinte al Tribunalului

 

25. Acțiune în rezoluțiunea concordatului preventiv

 

Sediul materiei:

 • 35 Legea nr. 85/2014

 

 

Tribunalul .....

Judecător-sindic ....

Dosar nr. ......

 

Domnule Preşedinte[413],

 

 

Subsemnatul/subscrisa ....., cu domiciliul/sediul în ....., înmatriculat în registrul comerţului/registrul societăţilor/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre sub nr. ....., cod numeric personal/cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală....., cont bancar ....., adresă electronică ....., număr de telefon/fax....., în calitate de reprezentant al creditorilor/creditor[414],

în contradictoriu cu debitorul....., cu domiciliul/sediul în ....., înmatriculat în registrul comerţului/registrul societăţilor/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre sub nr. ....., cod numeric personal/cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală....., cont bancar ....., adresă electronică ....., număr de telefon/fax.....formulez prezenta:

ACȚIUNE ÎN REZOLUȚIUNEA CONCORDATULUI PREVENTIV[415]

 

 

prin care solicit rezoluțiunea concordatului preventiv omologat de judecătorul sindic prin încheierea din....., precum și obligarea debitorului la plata de daune-interese[416].

În fapt[417], .....

 

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 35din Legea nr. 85/2014.

În dovedirea cererii, înţeleg să mă folosesc de următoarele dovezi: .....

Depun prezenta cerere şi copii, certificate de subsemnatul/subscrisa pentru conformitate cu originalul, de pe înscrisurile mai sus menţionate pe care înţeleg să le folosesc ca probe în proces[418].

 

  Data,                                                                                          Semnătura,

 

 

 

Domnului Preşedinte al Tribunalului

 

26. Cerere de închidere a procedurii concordatului preventiv

 

 

Sediul materiei:

 • 36 Legea nr. 85/2014

 

Tribunalul .....

Judecător-sindic ....

Dosar nr. ......

 

Domnule Preşedinte[419],

 

 

Subsemnatul/subscrisa ....., cu sediul în ....., adresă electronică ....., număr de telefon/fax....., în calitate de administrator concordatar[420], formulez prezenta:

CERERE DE ÎNCHIDERE A PROCEDURII CONCORDATULUI PREVENTIV[421]

 

 

prin care solicit închiderea concordatului preventiv omologat de judecătorul sindic prin încheierea din ....., cu privire la debitorul ....., cu domiciliul/sediul în ....., înmatriculat în registrul comerţului/registrul societăţilor/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre sub nr. ....., cod numeric personal/cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală....., cont bancar ....., adresă electronică ....., număr de telefon/fax..... ..

În fapt[422], .....

 

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 36 din Legea nr. 85/2014.

În dovedirea cererii, înţeleg să mă folosesc de următoarele dovezi[423]: .....

Depun prezenta cerere şi copii, certificate de subsemnatul/subscrisa pentru conformitate cu originalul, de pe înscrisurile mai sus menţionate pe care înţeleg să le folosesc ca probe în proces[424].

 

  Data,                                                                                          Semnătura,

Domnului Preşedinte al Tribunalului

 

27. Contestație împotriva propunerii de valorificare de bunuri

 

 

Sediul materiei:

 • 39 alin. (6) Legea nr. 85/2014

 

 

Tribunalul .....

Judecător-sindic ....

Dosar nr. ......

 

 

Domnule Preşedinte[425],

 

 

Subsemnatul/subscrisa ....., cu domiciliul/sediul în ....., înmatriculat în registrul comerţului/registrul societăţilor/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre sub nr. ....., cod numeric personal/cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală....., cont bancar ....., adresă electronică ....., număr de telefon/fax....., în calitate de creditor/debitor/altă parte interesată[426],

în contradictoriu cu administratorul judiciar/lichidatorul judiciar ....., cu domiciliul/sediul în ....., înregistrat în Registrul formelor de organizare sub nr. ....., adresă electronică ....., număr de telefon/fax......formulez prezenta:

CONTESTAȚIE ÎMPOTRIVA PROPUNERII DE VALORIFICARE DE BUNURI[427]

 

 

prin care solicit neaprobarea propunerii de valorificare de bunuri, solicitată de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar .....prin raportul de activitate din ....publicat în extras în BPI nr. .... din data de .... .

În fapt[428], .....

 

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 39 alin. (6) din Legea nr. 85/2014.

În dovedirea cererii, înţeleg să mă folosesc de următoarele dovezi[429]: .....

Depun prezenta cerere şi copii, certificate de subsemnatul/subscrisa pentru conformitate cu originalul, de pe înscrisurile mai sus menţionate pe care înţeleg să le folosesc ca probe în proces.

  Data,                                                                                          Semnătura,

Domnului Preşedinte al Tribunalului

 

 

28. Acțiune în anularea hotărârii adunării creditorilor

 

 

Sediul materiei:

 • 48 alin. (7) și (8) Legea nr. 85/2014

 

 

Tribunalul .....

Judecător-sindic ....

Dosar nr. ......

 

Domnule Preşedinte[430],

 

 

Subsemnatul/subscrisa ....., cu domiciliul/sediul în ....., înmatriculat în registrul comerţului/registrul societăţilor/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre sub nr. ....., cod numeric personal/cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală....., cont bancar ....., adresă electronică ....., număr de telefon/fax....., în calitate de creditor/administrator judiciar/lichidator judiciar[431],formulez prezenta:

Acțiune în anularea hotărârii adunării creditorilor[432]

 

 

prin care solicit[433] anularea hotărârii adunării creditorilor nr. ...., din data de  ...., pentru motive de nelegalitate.[434]

 

În fapt[435], .....

 

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 48 alin. (7) și (8) din Legea nr. 85/2014.

 

În dovedirea cererii, înţeleg să mă folosesc de următoarele dovezi: .....

Depun prezenta cerere şi copii, certificate de subsemnatul/subscrisa pentru conformitate cu originalul, de pe înscrisurile mai sus menţionate pe care înţeleg să le folosesc ca probe în proces[436].

 

  Data,                                                                                          Semnătura,

 

 

 

 

Domnului Preşedinte al Tribunalului

 

 

29. Contestație împotriva deciziei comitetului creditorilor

 

 

Sediul materiei:

Art. 51 alin. (6) Legea nr. 85/2014

 

 

Tribunalul .....

Judecător-sindic ....

Dosar nr. ......

 

Domnule Preşedinte[437],

 

 

Subsemnatul/subscrisa ....., cu domiciliul/sediul în ....., înmatriculat în registrul comerţului/registrul societăţilor/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre sub nr. ....., cod numeric personal/cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală....., cont bancar ....., adresă electronică ....., număr de telefon/fax....., în calitate de creditor[438], formulez prezenta:

CONTESTAȚIE ÎMPOTRIVA DECIZIEI COMITETULUI CREDITORILOR[439]

 

 

prin care solicit anularea[440]: deciziei comitetului creditorilor nr. ...., din data de ....,pentru motive de nelegalitate.

În fapt[441], .....

 

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 51 alin. (6) din Legea nr. 85/2014.

 

În dovedirea cererii, înţeleg să mă folosesc de următoarele dovezi: .....

 

Depun prezenta cerere şi copii, certificate de subsemnatul/subscrisa pentru conformitate cu originalul, de pe înscrisurile mai sus menţionate pe care înţeleg să le folosesc ca probe în proces[442].

 

  Data,                                                                                          Semnătura,

 

Domnului Preşedinte al Tribunalului

 

 

30. Cerere de înlocuire a membrilor comitetului creditorilor

 

 

Sediul materiei:

 • 51 alin. (7) Legea nr. 85/2014

 

 

Tribunalul .....

Judecător-sindic ....

Dosar nr. ......

 

 

Domnule Preşedinte[443],

 

 

Subsemnatul/subscrisa ....., cu domiciliul/sediul în ....., înmatriculat în registrul comerţului/registrul societăţilor/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre sub nr. ....., cod numeric personal/cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală....., cont bancar ....., adresă electronică ....., număr de telefon/fax....., în calitate de creditor[444], formulez prezenta:

CERERE DE ÎNLOCUIRE AMEMBRILOR COMITETULUI CREDITORILOR[445]

 

 

prin care solicit înlocuirea[446] creditorului..... cu domiciliul/sediul în ....., înmatriculat în registrul comerţului/registrul societăţilor/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre sub nr. ....., cod numeric personal/cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală....., cont bancar ....., adresă electronică ....., număr de telefon/fax....., membru al comitetului creditorilor și desemnarea în calitate de membru provizoriu al comitetului creditorilor a creditorului ......

În fapt[447], .....

 

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 51 alin. (7) din Legea nr. 85/2014.

În dovedirea cererii, înţeleg să mă folosesc de următoarele dovezi: .....

Depun prezenta cerere şi copii, certificate de subsemnatul/subscrisa pentru conformitate cu originalul, de pe înscrisurile mai sus menţionate pe care înţeleg să le folosesc ca probe în proces[448].

 

  Data,                                                                                          Semnătura,

 

Domnului Preşedinte al Tribunalului

 

31. Contestație împotriva desemnării administratorului judiciar

 

 

Sediul materiei:

 • 57 alin. (6) Legea nr. 85/2014

 

 

Domnule Preşedinte[449],

 

 

Subsemnatul/Subscrisa ....., cu domiciliul/sediul în ....., înmatriculat în registrul comerţului/registrul societăţilor/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre sub nr. ....., cod numeric personal/cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală....., cont bancar ....., adresă electronică ....., număr de telefon/fax....., în calitate de creditor[450],formulez prezenta:

CONTESTAȚIE ÎMPOTRIVA DESEMNĂRII ADMINISTRATORULUI JUDICIAR/LICHIDATORULUI JUDICIAR DEFINITIV [451]

 

 

prin care solicit anularea deciziei adunării creditorilor/creditorului majoritar[452]....., cu domiciliul/sediul în ....., înmatriculat în registrul comerţului/registrul societăţilor/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre sub nr. ....., cod numeric personal/cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală....., cont bancar ....., adresă electronică ....., număr de telefon/fax ...., de desemnare aadministratorului judiciar/lichidatorului judiciar ....., cu domiciliul/sediul în ....., înregistrat în Registrul formelor de organizare sub nr. ....., adresă electronică ....., număr de telefon/fax ..... .

 

În fapt[453], .....

 

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 57 alin. (6) din Legea nr. 85/2014.

În dovedirea cererii, înţeleg să mă folosesc de următoarele dovezi: .....

Depun prezenta cerere şi copii, certificate de subsemnatul/subscrisa pentru conformitate cu originalul, de pe înscrisurile mai sus menţionate pe care înţeleg să le folosesc ca probe în proces[454].

 

  Data,                                                                                          Semnătura,

 

Domnului Preşedinte al Tribunalului

 

32. Obiecțiuni împotriva raportului de evaluare

 

 

Sediul materiei:

 • 62 Legea nr. 85/2014

 

 

Tribunalul .....

Judecător-sindic ....

Dosar nr. ......

 

Domnule Preşedinte[455],

 

 

Subsemnatul/Subscrisa ....., cu domiciliul/sediul în ....., înmatriculat în registrul comerţului/registrul societăţilor/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre sub nr. ....., cod numeric personal/cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală....., cont bancar ....., adresă electronică ....., număr de telefon/fax....., în calitate de creditor/administrator judiciar[456], formulez prezentele:

OBIECȚIUNI ÎMPOTRIVA RAPORTULUI DE EVALUARE[457]

 

 

prin care solicit refacerea raportului de evaluare nr. ....,întocmit în cauză de evaluatorul .....

În fapt[458], .....

 

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 62din Legea nr. 85/2014.

În dovedirea cererii, înţeleg să mă folosesc de următoarele dovezi[459]: .....

Depun prezenta cerere şi copii, certificate de subsemnatul/subscrisa pentru conformitate cu originalul, de pe înscrisurile mai sus menţionate pe care înţeleg să le folosesc ca probe în proces.

 

  Data,                                                                                          Semnătura,

 

 

Domnului Preşedinte al Tribunalului

 

33. Cerere de suspendare provizorie a executărilor silite

 

 

Sediul materiei:

 • 66 alin. (11) Legea nr. 85/2014

 

 

 

Domnule Preşedinte[460],

 

 

Subsemnatul/Subscrisa ....., cu domiciliul/sediul în ....., înmatriculat în registrul comerţului/registrul societăţilor/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre sub nr. ....., cod numeric personal/cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală....., cont bancar ....., adresă electronică ....., număr de telefon/fax....., în calitate de debitor[461], formulez prezenta:

CERERE DE SUSPENDARE PROVIZORIE A EXECUTĂRILOR SILITE[462]

 

 

prin care solicit suspendarea provizorie a oricărei proceduri de executare silită individuală declanșate împotriva subsemnatului/subscrisei, până la pronunţarea hotărârii cu privire la cererea de deschidere a procedurii insolvenței, formulată de subsemnatul/subscrisa și înregistrată sub nr. .....[463].

 

În fapt[464], .....

 

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 66 alin. (11) din Legea nr. 85/2014.

În dovedirea cererii, înţeleg să mă folosesc de următoarele dovezi: .....

Depun prezenta cerere şi copii, certificate de subsemnatul/subscrisa pentru conformitate cu originalul, de pe înscrisurile mai sus menţionate pe care înţeleg să le folosesc ca probe în proces[465].

 

 

 

 

  Data,                                                                                          Semnătura,

 

Domnului Preşedinte al Tribunalului

 

 

34. Cerere de suspendare operațiuni de înstrăinare de bunuri din averea debitorului

 

 

Sediul materiei:

 • 70 alin. (5) și (6) Legea nr. 85/2014

 

 

Domnule Preşedinte[466],

 

 

Subsemnatul/Subscrisa ....., cu domiciliul/sediul în ....., înmatriculat în registrul comerţului/registrul societăţilor/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre sub nr. ....., cod numeric personal/cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală....., cont bancar ....., adresă electronică ....., număr de telefon/fax....., în calitate de creditor[467], formulez prezenta:

CERERE DE ORDONANȚĂ PREȘEDINȚIALĂ[468]

 

 

prin care solicit suspendarea operaţiunilor de înstrăinare a unor bunuri sau drepturi patrimoniale importante din averea debitorului, precum şi măsuri de conservare a acestor bunuri, până la pronunţarea hotărârii cu privire la cererea de deschidere a procedurii insolvenței, formulată de subsemnatul/subscrisa și înregistrată sub nr. ....[469].

În fapt[470], .....

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 70 alin. (5) și (6) din Legea nr. 85/2014.

În dovedirea cererii, înţeleg să mă folosesc de următoarele dovezi: .....

Depun prezenta cerere şi copii, certificate de subsemnatul/subscrisa pentru conformitate cu originalul, de pe înscrisurile mai sus menţionate pe care înţeleg să le folosesc ca probe în proces[471].

 

 

 

  Data,                                                                                          Semnătura,

Domnului Preşedinte al Tribunalului

 

35. Cerere de plată

 

 

Sediul materiei:

 • 75 alin. (3) Legea nr. 85/2014

 

 

 

Tribunalul .....

Judecător-sindic ....

Dosar nr. ......

 

 

Domnule Administrator judiciar[472],

 

 

 

Subsemnatul/Subscrisa ....., cu domiciliul/sediul în ....., înmatriculat în registrul comerţului/registrul societăţilor/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre sub nr. ....., cod numeric personal/cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală....., cont bancar ....., adresă electronică ....., număr de telefon/fax....., în calitate de creditor curent[473], formulez prezenta:

CERERE DE PLATĂ[474]

 

 

prin care solicit determinarea existenţei şi/sau cuantumului creanţei mele asupra debitorului, născută după data deschiderii procedurii.

 

În fapt, .....

 

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 75 alin. (3) din Legea nr. 85/2014.

În dovedirea cererii, înţeleg să mă folosesc de următoarele dovezi: .....

Depun prezenta cerere şi copii, certificate de subsemnatul/subscrisa pentru conformitate cu originalul, de pe înscrisurile mai sus menţionate pe care înţeleg să le folosesc ca probe în proces[475].

 

  Data,                                                                                          Semnătura,

 

 

Domnului Preşedinte al Tribunalului

 

 

 

36. Cerere de deschidere a procedurii de faliment pentru neachitarea creanțelor curente[476]

 

 

Sediul materiei:

 • 75 alin. (4) Legea nr. 85/2014

 

 

Tribunalul .....

Judecător-sindic ....

Dosar nr. ......

 

 

Domnule Preşedinte[477],

 

 

Subsemnatul/Subscrisa ....., cu domiciliul/sediul în ....., înmatriculat în registrul comerţului/registrul societăţilor/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre sub nr. ....., cod numeric personal/cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală....., cont bancar ....., adresă electronică ....., număr de telefon/fax....., în calitate de creditor curent[478], formulez prezenta:

CERERE DE DESCHIDERE A PROCEDURII DE FALIMENT[479]

 

 

prin care solicit deschiderea procedurii de faliment a debitorului ....., cu domiciliul/sediul în ....., înmatriculat în registrul comerţului/registrul societăţilor/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre sub nr. ....., cod numeric personal/cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală....., cont bancar ....., adresă electronică ....., număr de telefon/fax________.

În fapt, .....

 

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 75 alin. (4) din Legea nr. 85/2014.

În dovedirea cererii, înţeleg să mă folosesc de următoarele dovezi[480]: .....

Depun prezenta cerere şi copii, certificate de subsemnatul/subscrisa pentru conformitate cu originalul, de pe înscrisurile mai sus menţionate pe care înţeleg să le folosesc ca probe în proces[481].

 

  Data,                                                                                          Semnătura,

 

 

 

Domnului Preşedinte al Tribunalului

 

37. Acțiune în nulitatea plăților sau operațiunilor efectuate după data deschiderii procedurii

 

 

Sediul materiei:

 • 84 alin. (1) Legea nr. 85/2014

 

 

Tribunalul .....

Judecător-sindic ....

Dosar nr. ......

 

Domnule Preşedinte[482],

 

 

Subscrisa/Subsemnatul administrator judiciar/lichidator judiciar/creditor ....., cu domiciliul/sediul în ....., înregistrat în Registrul formelor de organizare sub nr. ....., adresă electronică ....., număr de telefon/fax .....[483],

în contradictoriu cu debitorul....., cu domiciliul/sediul în ....., înmatriculat în registrul comerţului/registrul societăţilor/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre sub nr. ....., cod numeric personal/cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală....., cont bancar ....., adresă electronică ....., număr de telefon/fax...... formulez prezenta:

ACȚIUNE ÎN NULITATE ABSOLUTĂ[484]

 

 

prin care solicit constatarea nulității absolute a următoarelor operaţiuni şi plăţi efectuate de debitor ulterior deschiderii procedurii ....., precum și restabilirea situației anterioare efectuării acestora.

În fapt, .....

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 84 alin. (1) din Legea nr. 85/2014.

În dovedirea cererii, înţeleg să mă folosesc de următoarele dovezi[485]: .....

Depun prezenta cerere şi copii, certificate de subsemnatul/subscrisa pentru conformitate cu originalul, de pe înscrisurile mai sus menţionate pe care înţeleg să le folosesc ca probe în proces.

 

  Data,                                                                                          Semnătura,

 

 

 

 

 

Domnului Preşedinte al Tribunalului

 

 

38. Acțiune în atragerea răspunderii administratorului special

 

 

Sediul materiei:

 • 84 alin. (2) Legea nr. 85/2014

 

 

Tribunalul .....

Judecător-sindic ....

Dosar nr. ......

 

 

Domnule Preşedinte[486],

 

 

Subsemnatul/Subscrisa ....., cu domiciliul/sediul în ....., înmatriculat în registrul comerţului/registrul societăţilor/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre sub nr. ....., cod numeric personal/cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală....., cont bancar ....., adresă electronică ....., număr de telefon/fax....., în calitate de creditor majoritar/adunarea creditorilor/administrator judiciar[487],

în contradictoriu cu pârâtul ....., cu domiciliul/sediul în ....., înmatriculat în registrul comerţului/registrul societăţilor/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre sub nr. ....., cod numeric personal/cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală....., cont bancar ....., adresă electronică ....., număr de telefon/fax ….. în calitate de administrator special al debitorului ….. formulez prezenta:

ACȚIUNE ÎN ATRAGEREA RĂSPUNDERII[488]

 

 

prin care solicit constatarea obligarea pârâtului la plata sumei de _______, reprezentând parte din pasivul debitorului.[489]

 

În fapt, .....[490]

 

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 84 alin. (2) din Legea nr. 85/2014.

În dovedirea cererii, înţeleg să mă folosesc de următoarele dovezi[491]: .....

Depun prezenta cerere şi copii, certificate de subsemnatul/subscrisa pentru conformitate cu originalul, de pe înscrisurile mai sus menţionate pe care înţeleg să le folosesc ca probe în proces.

 

  Data,                                                                                          Semnătura,

Domnului Preşedinte al Tribunalului

 

39. Acțiune în rezilierea contractului în derulare

 

 

Sediul materiei:

Art. 123 alin. (3) Legea nr. 85/2014

 

 

Tribunalul .....

Judecător-sindic ....

Dosar nr. ......

 

Domnule Preşedinte[492],

 

 

Subsemnatul/Subscrisa ....., cu domiciliul/sediul în ....., înmatriculat în registrul comerţului/registrul societăţilor/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre sub nr. ....., cod numeric personal/cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală....., cont bancar ....., adresă electronică ....., număr de telefon/fax....., în calitate de cocontractant[493],

în contradictoriu cu debitorul....., cu domiciliul/sediul în ....., înmatriculat în registrul comerţului/registrul societăţilor/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre sub nr. ....., cod numeric personal/cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală....., cont bancar ....., adresă electronică ....., număr de telefon/fax ....,

formulez prezenta:

 

 

ACȚIUNE ÎN REZILIERE[494]

 

 

prin care solicit rezilierea contractului de..... încheiat între subsemnatul/subscrisa și debitor și menținut de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar ......

În fapt, .....

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 123 alin. (3) din Legea nr. 85/2014.

În dovedirea cererii, înţeleg să mă folosesc de următoarele dovezi[495]: .....

Depun prezenta cerere şi copii, certificate de subsemnatul/subscrisa pentru conformitate cu originalul, de pe înscrisurile mai sus menţionate pe care înţeleg să le folosesc ca probe în proces.

 

  Data,                                                                                          Semnătura,

 

 

 

Domnului Preşedinte al Tribunalului

 

40.  Acțiune în despăgubiri

 

 

Sediul materiei:

Art. 123 alin. (4) Legea nr. 85/2014

 

 

Tribunalul .....

Judecător-sindic ....

Dosar nr. ......

 

 

Domnule Preşedinte[496],

 

 

Subsemnatul/Subscrisa ....., cu domiciliul/sediul în ....., înmatriculat în registrul comerţului/registrul societăţilor/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre sub nr. ....., cod numeric personal/cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală....., cont bancar ....., adresă electronică ....., număr de telefon/fax....., în calitate de cocontractant[497],

în contradictoriu cu debitorul ....., cu domiciliul/sediul în ....., înmatriculat în registrul comerţului/registrul societăţilor/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre sub nr. ....., cod numeric personal/cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală....., cont bancar ....., adresă electronică ....., număr de telefon/fax________,

formulez prezenta:

ACȚIUNE ÎN DESPĂGUBIRI[498]

 

 

prin care solicit obligarea debitorului la plata sumei de ...., reprezentând despăgubiri pentru denuțarea de către administratorul judiciar/lichidatorul judiciar.....a contractului de ...., încheiat între subsemnatul/subscrisa și debitor la data de......

În fapt, .....

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 123 alin. 4 din Legea nr. 85/2014.

În dovedirea cererii, înţeleg să mă folosesc de următoarele dovezi[499]: .....

Depun prezenta cerere şi copii, certificate de subsemnatul/subscrisa pentru conformitate cu originalul, de pe înscrisurile mai sus menţionate pe care înţeleg să le folosesc ca probe în proces[500].

 

  Data,                                                                                          Semnătura,

 

 

Domnului Preşedinte al Tribunalului

 

41. Cerere de deschidere a procedurii de faliment pentru nerealizarea planului de reorganizare

 

 

Sediul materiei:

 • 143 Legea nr. 85/2014

 

 

Tribunalul .....

Judecător-sindic ....

Dosar nr. ......

 

Domnule Preşedinte[501],

 

 

Subsemnatul/Subscrisa ....., cu domiciliul/sediul în ....., înmatriculat în registrul comerţului/registrul societăţilor/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre sub nr. ....., cod numeric personal/cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală....., cont bancar ....., adresă electronică ....., număr de telefon/fax ....,în calitate de calitate de creditor/administrator judiciar[502],

Formulez prezenta:

CERERE DE DESCHIDERE A PROCEDURII DE FALIMENT[503]

 

 

prin care solicit deschiderea procedurii de faliment a debitorului ....., cu domiciliul/sediul în ....., înmatriculat în registrul comerţului/registrul societăţilor/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre sub nr. ....., cod numeric personal/cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală....., cont bancar ....., adresă electronică ....., număr de telefon/fax________.

În fapt, .....

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 143 din Legea nr. 85/2014.

 

În dovedirea cererii, înţeleg să mă folosesc de următoarele dovezi[504]: .....

Depun prezenta cerere şi copii, certificate de subsemnatul/subscrisa pentru conformitate cu originalul, de pe înscrisurile mai sus menţionate pe care înţeleg să le folosesc ca probe în proces[505].

 

  Data,                                                                                          Semnătura,

 

 

 

Domnului Preşedinte al Tribunalului

 

42. Cerere de instituire de măsuri asigurătorii

 

 

Sediul materiei:

 • 172 Legea nr. 85/2014

 

 

Tribunalul .....

Judecător-sindic ....

Dosar nr. ......

 

Domnule Preşedinte[506],

 

 

Subscrisa/Subsemnatul administrator judiciar/lichidator judiciar/comitetul creditorilor, prin creditor....., cu domiciliul/sediul în ....., înregistrat în Registrul formelor de organizare sub nr. ....., adresă electronică ....., număr de telefon/fax________[507],

în contradictoriu cu pârâtul....., cu domiciliul/sediul în ....., înmatriculat în registrul comerţului/registrul societăţilor/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre sub nr. ....., cod numeric personal/cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală....., cont bancar ....., adresă electronică ....., număr de telefon/fax________.

 Formulez prezenta:

CERERE DE INSTITUIRE DE MĂSURI ASIGURĂTORII[508]

 

 

prin care solicit instituirea de măsuri asigurătorii asupra bunurilor din averea pârâtului ......

În fapt, .....

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 172 din Legea nr. 85/2014.

În dovedirea cererii, înţeleg să mă folosesc de următoarele dovezi[509]: .....

Depun prezenta cerere şi copii, certificate de subsemnatul/subscrisa pentru conformitate cu originalul, de pe înscrisurile mai sus menţionate pe care înţeleg să le folosesc ca probe în proces.

 

  Data,                                                                                          Semnătura,

Domnului Preşedinte al Tribunalului

 

 

43. Cerere de deschidere a procedurii insolvenței grupului de societăți

 

 

Sediul materiei:

 • 185, 192, 196 Legea nr. 85/2014

 

 

Domnule Preşedinte[510],

 

 

Subscrisele:

 1. ....., cu sediul în ....., înmatriculat în registrul comerţului/registrul societăţilor/ sub nr. ....., cod unic de înregistrare....., cont bancar ....., adresă electronică ....., număr de telefon/fax________,
 2. ....., cu sediul în ....., înmatriculat în registrul comerţului/registrul societăţilor/ sub nr. ....., cod unic de înregistrare....., cont bancar ....., adresă electronică ....., număr de telefon/fax.....,

în calitate de debitori, membri ai grupului de societăți________[511], formulăm prezenta:

CERERE COMUNĂ DE DESCHIDERE A PROCEDURII INSOLVENȚEI [512]

 

 

prin care solicităm deschiderea procedurii generale/simplificate a insolvenței subscriselor.

 

În fapt[513], .....

În drept, ne întemeiemcererea pe dispoziţiile art. 185, 192, 196 din Legea nr. 85/2014.

În dovedirea cererii, înţelegem să ne folosim de următoarele dovezi[514]: .....

Depun prezenta cerere şi copii, certificate de subsemnatul/subscrisa pentru conformitate cu originalul, de pe înscrisurile mai sus menţionate pe care înţeleg să le folosesc ca probe în proces[515].

 

  Data,                                                                                          Semnătura,

Domnului Preşedinte al Tribunalului

 1. Cerere de apel împotriva hotărârii judecătorului-sindic

 

 

Sediul materiei:

 • 43 din Legea nr. 85/2014
 • 470-471 C. proc. civ.

 

 

Tribunalul .....

Judecător-sindic ....

Dosar nr. ......

 

Domnule Preşedinte[516],

 

 

Subsemnatul[517] (nume ....., prenume .....), având codul numeric personal ....., cu domiciliul în ....., cu domiciliul procesual ales[518] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având următoarele date de contact[519], personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[520] .....

sau

 

Subscrisa[521] (denumirea .....), cu sediul[522] în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului[523]/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice[524]/contul bancar .....cu sediul procesual ales[525] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul  (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având următoarele date de contact[526],/prin consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[527] ....., în calitate de apelant/ă,

în contradictoriu cu intimatul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având codul numeric personal

sau

în contradictoriu cu intimata (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar, prin reprezentant[528] (nume ....., prenume .....), formulăm

 

 

CERERE DE APEL[529]

 

 

împotriva sentinţei[530] civile nr.[531]  ....., pronunţate  în dosarul nr. ...../...../....., de către Tribunalul ....., în termenul legal de 7 zile de la comunicarea hotărârii apelate[532], prin care solicităm admiterea apelului[533] şi anularea/schimbarea în tot sau în parte a hotărârii apelate[534].

În fapt[535] ..... .

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 43 din Legea nr. 85/2014.

În dovedire[536], solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri noi.

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[537] ....., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în[538] ....exemplare.

Solicităm judecarea cauzei, în lipsă23, în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ.

          În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige intimatul la plata cheltuielilor de judecată24 ocazionate de acest proces.

          Depunem prezenta cerere de apel[539], în25.....exemplare.

          Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 100 lei şi împuternicirea avocaţială/delegaţia consilierului juridic delegaţia de reprezentare[540]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[541].

Data,                                                                      Semnătura27,

 

Domnului Preşedinte al Tribunalului.....

[1] Tribunalul sau, dacă este cazul, tribunalul specializat, în a cărui circumscripţie debitorul şi-a avut sediul principal cel puţin 6 luni anterior datei sesizării instanţei. Dacă în cadrul tribunalului a fost creată o secţie specială de insolvenţă, acesteia îi aparţine competenţa pentru derularea procedurilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. Sediul principal al debitorului este cel cu care figurează acesta în registrul comerţului, respectiv în registrul societăţilor agricole sau în registrul asociaţilor şi fundaţiilor. În cazul în care sediul a fost schimbat cu mai puţin de 6 luni anterior depunerii cererii de deschidere a procedurii insolvenţei, sediul principal al debitorului este cel cu care acesta figura la registrul comerţului, respectiv în registrul societăţilor agricole sau în registrul asociaţilor şi fundaţiilor înainte de schimbare. Tribunalul, legal învestit cu o cerere de deschidere a procedurii insolvenţei va rămâne competent să soluţioneze cauza, indiferent de schimbările ulterioare de sediu ale debitorului. (Art. 41(1) din Legea 85/2014)

[2] Menţiunile se referă persoana fizică. Debitorii persoane fizice care pot cere deschiderea procedurii sunt profesioniştii, astfel cum sunt definiţi de art. 3 alin. (2) din Codul civil. Potrivit art. 3 alin. (2) din Codul civil, sunt consideraţi profesionişti toţi cei care exploatează o întreprindere. Exploatarea unei întreprinderi reprezintă exercitarea sistematică, de către una sau mai multe persoane, a unei activităţi organizate ce constă în producerea, administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de servicii, indiferent dacă are sau nu un scop lucrativ.

 Nu pot formula o astfel de cerere cei care exercită profesii liberale, precum şi  cei cu privire la care se prevăd dispoziţii speciale în ceea priveşte regimul insolvenţei lor. (art.3 din Legea 85/2014)

[3] Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt domiciliu, decât cel indicat.

[4]Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ.. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[5] Menţiunile se referă la persoana juridică. Debitorii persoane juridice care pot cere deschiderea procedurii sunt profesioniştii, astfel cum sunt definiţi de art. 3 alin. (2) din Codul civil. Potrivit art. 3 alin. (2) din Codul civil, sunt consideraţi profesionişti toţi cei care exploatează o întreprindere. Exploatarea unei întreprinderi reprezintă exercitarea sistematică, de către una sau mai multe persoane, a unei activităţi organizate ce constă în producerea, administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de servicii, indiferent dacă are sau nu un scop lucrativ. Prin urmare, pot fi supuse procedurii şi asociaţiile şi fundaţiile fără scop patrimonial.

De asemenea, procedura aplică şi regiilor autonome.

 Nu pot formula o astfel de cerere cei care exercită profesii liberale, unităţile şi instituţiile de învăţământ preuniversitar, universitar şi entităţile prevăzute de art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi  cei cu privire la care se prevăd dispoziţii speciale în ceea priveşte regimul insolvenţei lor, spre exemplu unităţile admistrativ-teritoriale. (art.3 din Legea 85/2014)

[6] Se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 pct.3 şi 4 din C. proc. civ.

[7] Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului.

[8] Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor etc.

[9] Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt domiciliu, decât cel indicat.

[10] Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1)  pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. . Potrivit art.66 alin.(5)  din Legea 85/2014, cererile persoanelor juridice vor fi semnate de persoanele care, potrivit actelor constitutive sau statutelor, au calitatea de a le reprezenta, fără a fi necesară o hotărâre a asociaţilor/acţionarilor. În cazul în care prin cererea debitorului se solicită aplicarea procedurii simplificate, se va depune şi hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor în acest sens.

Prin decizia nr. 9/2016 a ÎCCJ– Secţia I civilă, hotărâre prealabilă pentru dezlegarea unei chestiuni de drept, s-a decis că: „În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 84 alin. (1) din Codul de procedură civilă, cererea de chemare în judecată şi reprezentarea convenţională a persoanei juridice în faţa instanţelor de judecată nu se pot face prin mandatar persoană juridică, nici prin consilierul juridic sau avocatul acesteia din urmă”.

[11] Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ.. Se pot indica  adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[12] Potrivit art.66 din Legea 85/2014, debitorul aflat în stare de insolvenţă este obligat să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus procedurii insolvenţei, în termen de maximum 30 de zile de la apariţia stării de insolvenţă.Debitorii care pot cere deschiderea procedurii sunt profesioniştii, astfel cum sunt definiţi de art. 3 alin. (2) din Codul civil. Potrivit art. 3 alin. (2) din Codul civil, sunt consideraţi profesionişti toţi cei care exploatează o întreprindere. Exploatarea unei întreprinderi reprezintă exercitarea sistematică, de către una sau mai multe persoane, a unei activităţi organizate ce constă în producerea, administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de servicii, indiferent dacă are sau nu un scop lucrativ. Prin urmare, pot fi supuse procedurii şi asociaţiile şi fundaţiile fără scop patrimonial.

De asemenea, procedura se aplică şi regiilor autonome.

Procedura simplificată se aplică debitorilor aflaţi în stare de insolvenţă care se încadrează în una dintre următoarele categorii: a)profesionişti persoane fizice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului, cu excepţia celor care exercită profesii liberale; b)întreprinderi familiale, membrii întreprinderii familiale; c)profesionişti persoane juridice care îndeplinesc una dintre următoarele condiţii: 1. nu deţin niciun bun în patrimoniul lor;2. actele constitutive sau documentele contabile nu pot fi găsite;3. administratorul nu poate fi găsit;4. sediul nu mai există sau nu corespunde adresei din registrul comerţului;d)persoane juridice dizolvate voluntar, judiciar sau de drept anterior formulării cererii introductive, chiar dacă lichidatorul judiciar nu a fost numit sau, deşi numit, menţiunea privitoare la numirea sa nu a fost înscrisă în registrul comerţului;e)debitori care şi-au declarat prin cererea introductivă intenţia de intrare în faliment;f)orice persoană care desfăşoară activităţi specifice profesioniştilor, care nu a obţinut autorizarea cerută de lege pentru exploatarea unei întreprinderi şi nu este înregistrată în registrele speciale de publicitate. (art.38 din Legea 85/2014)

 Nu pot formula o astfel de cerere cei care exercită profesii liberale, unităţile şi instituţiile de învăţământ preuniversitar, universitar şi entităţile prevăzute de art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi  cei cu privire la care se prevăd dispoziţii speciale în ceea priveşte regimul insolvenţei lor. (art.3 din Legea 85/2014)

 Nu pot formula astfel de cereri debitorii persoane fizice ale căror obligații nu rezultă din exploatarea de către acesția a unor întreprinderi. Aceștia vor avea la îndemână, de la momentul intrării sale în vigoare, procedura prevăzută de Legea 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice.

[13]Se va invoca faptul că debitorul se află în stare de insolvenţă, definită ca atare în art. 3 pct. 1 din lege ca acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.

Potrivit art.5 pct. 29 din Legea nr.85/2014, insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentruplata datoriilor certe, lichide şi exigibile, astfel:

 1. a) insolvenţa debitorului se prezumă atunci când acesta, după 60 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de creditor; prezumţia este relativă;
 2. b) insolvenţa este iminentă atunci când se dovedeşte că debitorul nu va putea plăti la scadenţă datoriile exigibile angajate, cu fondurile băneşti disponibile la data scadenţei;

[14] Potrivit art.5 pct.72 din Legea 85/2014, cuantumul minim al creanţei, pentru a putea fi introdusă cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă de către debitor (valoarea-prag) este de 40.000 lei, la fel ca pentru cererea creditorilor

[15] Dacă la data expirării termenului de 30 de zile de la apariţia stării de insolvenţă debitorul este angrenat, cu bună-credinţă, în negocieri extrajudiciare pentru restructurarea datoriilor sale, acesta are obligaţia de a adresa tribunalului  cererea  de deschidere a procedurii, în termen de 5 zile de la eşuarea negocierilor. În aceleaşi condiţii şi în acelaşi termen trebuie să introducă cererea de deschidere a procedurii şi  debitorul de bună-credinţă, dacă în cursul negocierilor derulate în cadrul unei proceduri de mandat ad-hoc sau de concordat preventiv debitorul ajunge în stare de insolvenţă, dar există indicii serioase că rezultatele negocierilor ar putea fi valorificate în termen scurt prin încheierea unui acord extrajudiciar. În caz contrar, debitorul trebuie să introducă cererea de deschidere a procedurii insolvenţei în termen de 30 de zile de la apariţia stării de insolvenţă.

Evident, acest termen nu se aplică în situaţia cererii debitorului în cazul căruia apariţia stării de insolvenţă este doar iminentă, nu actuală.

Potrivit legii, introducerea prematură, cu rea-credinţă de către debitor a unei cereri de deschidere a procedurii atrage răspunderea patrimonială a debitorului persoană fizică sau juridică pentru preju­diciile pricinuite.

[16] În cadrul întâlnirii reprezentanților Consiliului Superior al Magistraturii cu președinții secțiilor specializate (foste comerciale) de la nivelul curților de apel, în materia litigiilor cu profesioniști și insolvenței organizate de Curtea de Apel Craiova, la data de 27-28 aprilie 2015, participanții au adoptat, în unanimitate, au agreat opinia expusă de formatorii INM, în sensul că la desemnarea administratorului judiciar/lichidatorului judiciar provizoriu în cazul unor cereri multiple, având ca obiect deschiderea procedurii insolvenţei, respectiv cererea debitorului în concurs cu cereri ale creditorilor, deși cererea debitorului se va soluționa în procedură necontencioasă, judecătorul sindic va desemna administratorul/lichidatorul provizoriu cu aplicarea art. 45 lit. d), dând prevalenţă cererii creditorului. În ipoteza în care există mai mulți creditori care formulează cerere, judecătorul va alege unul dintre administratorii/lichidatorii propuși, motivând alegerea făcută.

[17]Potrivit art.67 alin.2 din Legea 85/2014, documentele prevăzute la alin. (1) se depun odată cu cererea de deschidere a procedurii sau, cel mai târziu, până la termenul de judecată stabilit de judecătorul-sindic. Nedepunerea documentelor prevăzute la alin. (1) lit. a)-g), k), l), m) atrage respingerea cererii de deschidere a procedurii, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. c) şi d), precum şi a cazului în care cererea de deschidere a procedurii este formulată de lichidatorul numit în procedura de lichidare prevăzută de Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare...

[18] Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă.

[19] Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată.

[20]  Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi pârâţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţi au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru pârâţi.

[21] Potrivit art.66 alin.2 din Legea 85/2014,  la cererea adresată tribunalului va fi ataşată dovada notificării organului fiscal competent cu privire la intenţia de deschidere a procedurii insolvenţei.

[22] Potrivit art.14 din O.U.G. nr.80/2013.

[23] Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic.

[24] Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului. Potrivit art.66 alin.5 din Legea 85/2014, cererile persoanelor juridice vor fi semnate de persoanele care, potrivit actelor constitutive sau statutelor, au calitatea de a le reprezenta,. În cazul în care prin cererea debitorului se solicită aplicarea procedurii simplificate, se va depune şi hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor în acest sens.

[25] Se depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.

[26] Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii societăţii sau entităţii fără personalitate juridică.

[27] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână), nesemnarea acesteia putând determina nulitatea cererii,  în conformitate cu art. 196 din C. proc. civ. Potrivit art.66 alin.5 din Legea 85/2014, cererile persoanelor juridice vor fi semnate de persoanele care, potrivit actelor constitutive sau statutelor, au calitatea de a le reprezenta, iar, , în cazul în care prin cererea debitorului se solicită aplicarea procedurii simplificate, se va depune şi hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor în acest sens.

[28] Tribunalul sau, dacă este cazul, tribunalul specializat, în a cărui circumscripţie debitorul şi-a avut sediul principal cel puţin 6 luni anterior datei sesizării instanţei. Dacă în cadrul tribunalului a fost creată o secţie specială de insolvenţă, acesteia îi aparţine competenţa pentru derularea procedurilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. Sediul principal al debitorului este cel cu care figurează acesta în registrul comerţului, respectiv în registrul societăţilor agricole sau în registrul asociaţilor şi fundaţiilor. În cazul în care sediul a fost schimbat cu mai puţin de 6 luni anterior depunerii cererii de deschidere a procedurii insolvenţei, sediul principal al debitorului este cel cu care acesta figura la registrul comerţului, respectiv în registrul societăţilor agricole sau în registrul asociaţilor şi fundaţiilor înainte de schimbare. Tribunalul, legal învestit cu o cerere de deschidere a procedurii insolvenţei va rămâne competent să soluţioneze cauza, indiferent de schimbările ulterioare de sediu ale debitorului. (Art. 41(1) din Legea 85/2014)

[29] Menţiunile se referă la persoana juridică, întrucât persoanele fizice nu pot face obiectul procedurii generale, ci doar al celei simplificate. Debitorii persoane juridice care pot cere deschiderea procedurii sunt profesioniştii, astfel cum sunt definiţi de art. 3 alin. (2) din Codul civil. Potrivit art. 3 alin. (2) din Codul civil, sunt consideraţi profesionişti toţi cei care exploatează o întreprindere. Exploatarea unei întreprinderi reprezintă exercitarea sistematică, de către una sau mai multe persoane, a unei activităţi organizate ce constă în producerea, administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de servicii, indiferent dacă are sau nu un scop lucrativ. Prin urmare, pot fi supuse procedurii şi asociaţiile şi fundaţiile fără scop patrimonial.

De asemenea, procedura aplică şi regiilor autonome.

 Nu pot formula o astfel de cerere cei care exercită profesii liberale, unităţile şi instituţiile de învăţământ preuniversitar, universitar şi entităţile prevăzute de art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi  cei cu privire la care se prevăd dispoziţii speciale în ceea priveşte regimul insolvenţei lor, spre exemplu unităţile admistrativ-teritoriale. (art.3 din Legea 85/2014)

Nu pot formula astfel de cereri debitorii persoane fizice ale căror obligații rezultă sau nu din exploatarea de către acesția a unor întreprinderi. Aceștia vor avea la îndemână, după caz, fie procedura simplificată prevăzută de Legea 85/2014, fie, de la momentul intrării sale în vigoare, procedura prevăzută de Legea 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice.

[30] Se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 pct.3 şi 4 din C. proc. civ.

[31] Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului.

[32] Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor etc.

[33] Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt domiciliu, decât cel indicat.

[34] Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1)  pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. . Potrivit art.66 alin.(5)  din Legea 85/2014, cererile persoanelor juridice vor fi semnate de persoanele care, potrivit actelor constitutive sau statutelor, au calitatea de a le reprezenta, fără a fi necesară o hotărâre a asociaţilor/acţionarilor.

Prin decizia nr. 9/2016 a ÎCCJ– Secţia I civilă, hotărâre prealabilă pentru dezlegarea unei chestiuni de drept, s-a decis că: „În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 84 alin. (1) din Codul de procedură civilă, cererea de chemare în judecată şi reprezentarea convenţională a persoanei juridice în faţa instanţelor de judecată nu se pot face prin mandatar persoană juridică, nici prin consilierul juridic sau avocatul acesteia din urmă”.

[35] Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ.. Se pot indica  adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[36] Potrivit art.66 din Legea 85/2014, debitorul aflat în stare de insolvenţă este obligat să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus procedurii insolvenţei, în termen de maximum 30 de zile de la apariţia stării de insolvenţă.Debitorii care pot cere deschiderea procedurii sunt profesioniştii, astfel cum sunt definiţi de art. 3 alin. (2) din Codul civil. Potrivit art. 3 alin. (2) din Codul civil, sunt consideraţi profesionişti toţi cei care exploatează o întreprindere. Exploatarea unei întreprinderi reprezintă exercitarea sistematică, de către una sau mai multe persoane, a unei activităţi organizate ce constă în producerea, administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de servicii, indiferent dacă are sau nu un scop lucrativ. Prin urmare, pot fi supuse procedurii şi asociaţiile şi fundaţiile fără scop patrimonial.

De asemenea, procedura se aplică şi regiilor autonome.

 Nu pot formula o astfel de cerere cei care exercită profesii liberale, unităţile şi instituţiile de învăţământ preuniversitar, universitar şi entităţile prevăzute de art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi  cei cu privire la care se prevăd dispoziţii speciale în ceea priveşte regimul insolvenţei lor. (art.3 din Legea 85/2014)

 Nu pot formula astfel de cereri debitorii persoane fizice ale căror obligații rezultă sau nu din exploatarea de către acesția a unor întreprinderi. Aceștia vor avea la îndemână, după caz, fie procedura simplificată prevăzută de Legea 85/2014, fie, de la momentul intrării sale în vigoare, procedura prevăzută de Legea 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice.

[37] Procedura generală se aplică debitorilor prevăzuţi la art. 3, cu excepţia celor cărora li se aplică procedura simplificată. Articolul 69 din Legea 85/2014 prevede că nu pot formula o cerere de reorganizare judiciară debitorii, persoane juridice, care în ultimii 5 ani, precedenţi hotărârii de deschidere a procedurii, au mai fost supuşi unei astfel de proceduri.

[38]Se va invoca faptul că debitorul se află în stare de insolvenţă, definită ca atare în art. 3 pct. 1 din lege ca acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.

Potrivit art.5 pct. 29 din Legea nr.85/2014, insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentruplata datoriilor certe, lichide şi exigibile, astfel:

 1. a) insolvenţa debitorului se prezumă atunci când acesta, după 60 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de creditor; prezumţia este relativă;
 2. b) insolvenţa este iminentă atunci când se dovedeşte că debitorul nu va putea plăti la scadenţă datoriile exigibile angajate, cu fondurile băneşti disponibile la data scadenţei;

[39] Potrivit art.5 pct.72 din Legea 85/2014, cuantumul minim al creanţei, pentru a putea fi introdusă cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă de către debitor (valoarea-prag) este de 40.000 lei, la fel ca pentru cererea creditorilor

[40] Dacă la data expirării termenului de 30 de zile de la apariţia stării de insolvenţă debitorul este angrenat, cu bună-credinţă, în negocieri extrajudiciare pentru restructurarea datoriilor sale, acesta are obligaţia de a adresa tribunalului  cererea  de deschidere a procedurii, în termen de 5 zile de la eşuarea negocierilor. În aceleaşi condiţii şi în acelaşi termen trebuie să introducă cererea de deschidere a procedurii şi  debitorul de bună-credinţă, dacă în cursul negocierilor derulate în cadrul unei proceduri de mandat ad-hoc sau de concordat preventiv debitorul ajunge în stare de insolvenţă, dar există indicii serioase că rezultatele negocierilor ar putea fi valorificate în termen scurt prin încheierea unui acord extrajudiciar. În caz contrar, debitorul trebuie să introducă cererea de deschidere a procedurii insolvenţei în termen de 30 de zile de la apariţia stării de insolvenţă.

Evident, acest termen nu se aplică în situaţia cererii debitorului în cazul căruia apariţia stării de insolvenţă este doar iminentă, nu actuală.

Potrivit legii, introducerea prematură, cu rea-credinţă de către debitor a unei cereri de deschidere a procedurii atrage răspunderea patrimonială a debitorului persoană fizică sau juridică pentru preju­diciile pricinuite.

[41] }n cadrul întâlnirii reprezentanților Consiliului Superior al Magistraturii cu președinții secțiilor specializate (foste comerciale) de la nivelul curților de apel, în materia litigiilor cu profesioniști și insolvenței organizate de Curtea de Apel Craiova, la data de 27-28 aprilie 2015, participanții au adoptat, în unanimitate, au agreat opinia expusă de formatorii INM, în sensul că la desemnarea administratorului judiciar/lichidatorului judiciar provizoriu în cazul unor cereri multiple, având ca obiect deschiderea procedurii insolvenţei, respectiv cererea debitorului în concurs cu cereri ale creditorilor, deși cererea debitorului se va soluționa în procedură necontencioasă, judecătorul sindic va desemna administratorul/lichidatorul provizoriu cu aplicarea art. 45 lit. d), dând prevalenţă cererii creditorului. În ipoteza în care există mai mulți creditori care formulează cerere, judecătorul va alege unul dintre administratorii/lichidatorii propuși, motivând alegerea făcută.

În cadrul întâlnirii reprezentanților Consiliului Superior al Magistraturii cu președinții secțiilor specializate (foste comerciale) de la nivelul curților de apel, în materia litigiilor cu profesioniști și insolvenței organizate de Curtea de Apel Craiova, la data de 27-28 aprilie 2015, participanții au adoptat, în unanimitate, au agreat opinia expusă de formatorii INM, în sensul că la desemnarea administratorului judiciar/lichidatorului judiciar provizoriu în cazul unor cereri multiple, având ca obiect deschiderea procedurii insolvenţei, respectiv cererea debitorului în concurs cu cereri ale creditorilor, deși cererea debitorului se va soluționa în procedură necontencioasă, judecătorul sindic va desemna administratorul/lichidatorul provizoriu cu aplicarea art. 45 lit. d), dând prevalenţă cererii creditorului. În ipoteza în care există mai mulți creditori care formulează cerere, judecătorul va alege unul dintre administratorii/lichidatorii propuși, motivând alegerea făcută.

[42]Potrivit art.67 alin.2 din Legea 85/2014, documentele prevăzute la alin. (1) se depun odată cu cererea de deschidere a procedurii sau, cel mai târziu, până la termenul de judecată stabilit de judecătorul-sindic. Nedepunerea documentelor prevăzute la alin. (1) lit. a)-g), k), l), m) atrage respingerea cererii de deschidere a procedurii,. Nedepunerea documentelor prevăzute la lit.h), i) şi j) este sancţionată cu decăderea din dreptul de a depune un plan de reorganizare..

[43] Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă.

[44] Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată.

[45]  Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi pârâţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţi au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru pârâţi.

[46] Potrivit art.66 alin.2 din Legea 85/2014,  la cererea adresată tribunalului va fi ataşată dovada notificării organului fiscal competent cu privire la intenţia de deschidere a procedurii insolvenţei.

[47] Potrivit art.14 din O.U.G. nr.80/2013.

[48] Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic.

[49] Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului. Potrivit art.66 alin.5 din Legea 85/2014, în cazul procedurii generale, cererile persoanelor juridice vor fi semnate de persoanele care, potrivit actelor constitutive sau statutelor, au calitatea de a le reprezenta.

[50] Se depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.

[51] Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii societăţii sau entităţii fără personalitate juridică.

[52] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână), nesemnarea acesteia putând determina nulitatea cererii,  în conformitate cu art. 196 din C. proc. civ. Potrivit art.66 alin.5 din Legea 85/2014, cererile persoanelor juridice vor fi semnate de persoanele care, potrivit actelor constitutive sau statutelor, au calitatea de a le reprezenta, fără a fi necesară o hotărâre a asociaţilor/acţionarilor..

[53] Tribunalul sau, dacă este cazul, a tribunalul specializat, în a cărui circumscripţie debitorul şi-a avut sediul principal cel puţin 6 luni anterior datei sesizării instanţei. Dacă în cadrul tribunalului a fost creată o secţie specială de insolvenţă, acesteia îi aparţine competenţa pentru derularea procedurilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. Sediul principal al debitorului este cel cu care figurează acesta în registrul comerţului, respectiv în registrul societăţilor agricole sau în registrul asociaţilor şi fundaţiilor. În cazul în care sediul a fost schimbat cu mai puţin de 6 luni anterior depunerii cererii de deschidere a procedurii insolvenţei, sediul principal al debitorului este cel cu care acesta figura la registrul comerţului, respectiv în registrul societăţilor agricole sau în registrul asociaţilor şi fundaţiilor înainte de schimbare. Tribunalul, legal învestit cu o cerere de deschidere a procedurii insolvenţei va rămâne competent să soluţioneze cauza, indiferent de schimbările ulterioare de sediu ale debitorului. (Art. 41(1) din Legea 85/2014)

[54] Menţiunile se referă la persoana juridică.

[55] Menţiunile se referă la persoana juridică.

[56] Menţiunile se referă la persoana juridică.

[57] Menţiunile se referă la persoana juridică.

[58] Se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 pct.3 şi 4 din C. proc. civ.

[59] Se completează în cazul societăţilor care sunt înregistrate în registrul comerţului.

[60] Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor etc..

[61] Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt domiciliu, decât cel indicat.

[62] Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1)  pct. 3 şi 4 din C. proc. civ..

[63] Prin decizia nr. 9/2016 a ÎCCJ– Secţia I civilă, hotărâre prealabilă pentru dezlegarea unei chestiuni de drept, s-a decis că: „În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 84 alin. (1) din Codul de procedură civilă, cererea de chemare în judecată şi reprezentarea convenţională a persoanei juridice în faţa instanţelor de judecată nu se pot face prin mandatar persoană juridică, nici prin consilierul juridic sau avocatul acesteia din urmă”.

[64] Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ.. Se pot indica  adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[65] Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ.

[66] Se vor indica de către reclamant, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ.

[67] Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.

[68] Debitorii care pot face obiectul deschiderii procedurii sunt profesioniştii, astfel cum sunt definiţi de art. 3 alin. (2) din Codul civil. Potrivit art. 3 alin. (2) din Codul civil, sunt consideraţi profesionişti toţi cei care exploatează o întreprindere. Exploatarea unei întreprinderi reprezintă exercitarea sistematică, de către una sau mai multe persoane, a unei activităţi organizate ce constă în producerea, administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de servicii, indiferent dacă are sau nu un scop lucrativ. Prin urmare, pot fi supuse procedurii şi asociaţiile şi fundaţiile fără scop patrimonial.

De asemenea, procedura aplică şi regiilor autonome.

 Nu se poate formula o astfel de cerere faţă de cei care exercită profesii liberale, unităţile şi instituţiile de învăţământ preuniversitar, universitar şi entităţile prevăzute de art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi  faţă de cei cu privire la care se prevăd dispoziţii speciale în ceea priveşte regimul insolvenţei lor, spre exemplu unităţile administrativ-teritoriale. (art.3 din Legea 85/2014)

[69] Procedura simplificată se aplică debitorilor aflaţi în stare de insolvenţă care se încadrează în una dintre următoarele categorii: a)profesionişti persoane fizice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului, cu excepţia celor care exercită profesii liberale; b)întreprinderi familiale, membrii întreprinderii familiale; c)profesionişti persoane juridice care îndeplinesc una dintre următoarele condiţii: 1. nu deţin niciun bun în patrimoniul lor;2. actele constitutive sau documentele contabile nu pot fi găsite;3. administratorul nu poate fi găsit;4. sediul nu mai există sau nu corespunde adresei din registrul comerţului;d)persoane juridice dizolvate voluntar, judiciar sau de drept anterior formulării cererii introductive, chiar dacă lichidatorul judiciar nu a fost numit sau, deşi numit, menţiunea privitoare la numirea sa nu a fost înscrisă în registrul comerţului;e)debitori care şi-au declarat prin cererea introductivă intenţia de intrare în faliment;f)orice persoană care desfăşoară activităţi specifice profesioniştilor, care nu a obţinut autorizarea cerută de lege pentru exploatarea unei întreprinderi şi nu este înregistrată în registrele speciale de publicitate. (art.38 din Legea 85/2014)

[70] Procedura generală se aplică debitorilor prevăzuţi la art. 3, cu excepţia celor cărora li se aplică procedura simplificată.

[71] Se vor preciza: a) cuantumul şi temeiul creanţei; b) existenţa unui drept de preferinţă, constituit de către debitor sau instituit potrivit legii; c) existenţa unor măsuri asigurătorii asupra bunurilor

debitorului; d) declaraţia privind eventuala intenţie de a participa la reorganizarea debitorului, caz în care va trebui să precizeze, cel puţin la nivel de principiu, modalitatea în care înţelege să participe la reorganizare.

[72] Se va preciza în ce constă creanţa şi de unde rezultă caracterul cert, lichid şi exigibil al creanţei. Prin creanţă certă, în sensul Legii insolvenţei, se înţelege acea creanţă a cărei existenţă rezultă din însuşi actul de creanţă sau şi din alte acte, chiar neautentice, emanate de la debitor sau recunoscute de dânsul. Creditorii vor putea solicita deschiderea procedurii insolvenţei doar în cazul în care, după compensarea datoriilor reciproce, de orice natură, suma datorată acestora va depăşi valoarea prag.

[73] Se va preciza cuantumul. Potrivit art.5 pct.72 din Legea 85/2014, cuantumul minim al creanţei, pentru a putea fi introdusă cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă de către creditor (valoarea-prag) este de 40.000 lei, pentru creanţe de altă natură decât cele salariale, iar pentru salariaţi este de 6 salarii medii brute pe economie/salariat. Dacă între momentul înregistrării cererii de către un creditor şi cel al judecării acestei cereri sunt formulate cereri de către alţi creditori împotriva aceluiaşi debitor,  îndeplinirea condiţiilor referitoare la cuantumul minim al creanţelor se va verifica în raport cu valoarea însumată a creanţelor tuturor creditorilor care au formulat cereri.

[74]Se va invoca faptul că debitorul se află în stare de insolvenţă, definită ca atare în art. 3 pct. 1 din lege ca acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.

Potrivit art.5 pct. 29 din Legea nr.85/2014, insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile, astfel:

 1. a) insolvenţa debitorului se prezumă atunci când acesta, după 60 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de creditor; prezumţia este relativă;
 2. b) insolvenţa este iminentă atunci când se dovedeşte că debitorul nu va putea plăti la scadenţă datoriile exigibile angajate, cu fondurile băneşti disponibile la data scadenţei;

[75] În cadrul întâlnirii reprezentanților Consiliului Superior al Magistraturii cu președinții secțiilor specializate (foste comerciale) de la nivelul curților de apel, în materia litigiilor cu profesioniști și insolvenței organizate de Curtea de Apel Craiova, la data de 27-28 aprilie 2015, participanții au adoptat, în unanimitate, au agreat opinia expusă de formatorii INM, în sensul că la desemnarea administratorului judiciar/lichidatorului judiciar provizoriu în cazul unor cereri multiple, având ca obiect deschiderea procedurii insolvenţei, respectiv cererea debitorului în concurs cu cereri ale creditorilor, deși cererea debitorului se va soluționa în procedură necontencioasă, judecătorul sindic va desemna administratorul/lichidatorul provizoriu cu aplicarea art. 45 lit. d), dând prevalenţă cererii creditorului. În ipoteza în care există mai mulți creditori care formulează cerere, judecătorul va alege unul dintre administratorii/lichidatorii propuși, motivând alegerea făcută.

[76] Creditorul va anexa documentele justificative ale creanţei şi ale actelor de constituire a cauzelor de preferinţă. De asemenea, creditorul va depune dovada Codului Unic de Înregistrare al debitorului.

[77] Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă.

[78] Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată.

[79]Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor/experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului.

[80]  Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi pârâţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţi au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru pârâţi.

[81] Potrivit art.14 din O.U.G. nr.80/2013.

[82] Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic.

[83] Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului.

[84] Se depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.

[85] Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii societăţii sau entităţii fără personalitate juridică.

[86] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână), nesemnarea acesteia putând determina nulitatea cererii,  în conformitate cu art. 196 din C. proc. civ.

[87] Tribunalul sau, dacă este cazul, a tribunalul specializat, în a cărui circumscripţie debitorul şi-a avut sediul principal cel puţin 6 luni anterior datei sesizării instanţei şi pe rolul căruia este înregistrată cererea creditorului de deshidere a procedurii. Dacă în cadrul tribunalului a fost creată o secţie specială de insolvenţă, acesteia îi aparţine competenţa pentru derularea procedurilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. Sediul principal al debitorului este cel cu care figurează acesta în registrul comerţului, respectiv în registrul societăţilor agricole sau în registrul asociaţilor şi fundaţiilor. În cazul în care sediul a fost schimbat cu mai puţin de 6 luni anterior depunerii cererii de deschidere a procedurii insolvenţei, sediul principal al debitorului este cel cu care acesta figura la registrul comerţului, respectiv în registrul societăţilor agricole sau în registrul asociaţilor şi fundaţiilor înainte de schimbare. Tribunalul, legal învestit cu o cerere de deschidere a procedurii insolvenţei va rămâne competent să soluţioneze cauza, indiferent de schimbările ulterioare de sediu ale debitorului. (Art. 41(1) din Legea 85/2014)

[88] Menţiunile se referă persoana fizică.

[89] Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt domiciliu, decât cel indicat.

[90]Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[91] Menţiunile se referă la persoana juridică.

[92] Se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 pct.3 şi 4 din C. proc. civ.

[93] Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului.

[94] Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor etc..

[95] Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt domiciliu, decât cel indicat.

[96] Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1)  pct. 3 şi 4 din C. proc. civ.

[97] Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica  adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[98] Potrivit art.72 alin.3 din Legea 85/2014, în termen de 10 zile de la primirea cererii, debitorul trebuie fie să conteste, fie să recunoască existenţa stării de insolvenţă.

[99] Pârât este creditorul care a formulat cererea de deschi­dere a procedurii insolvenţei.

[100] Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ.

[101] Se vor indica de către reclamant, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ.

[102] Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.

[103] Cauţiunea nu va putea depăşi 40.000 de lei, conform art.72 alin.1 din Legea 85/2006. În cazul achitării creanţei creditorului care a solicitat deschiderea procedurii, înainte de rămânerea în pronunţare asupra cererii de deschidere a procedurii, judecătorul-sindic va constata rămânerea fără obiect a cererii, cauţiunea depusă fiind restituită în mod corespunzător.

[104]Se va invoca faptul că debitorul nu se află în starea de insolvenţă, definită ca atare în art. 3 pct. 1 din lege ca acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.

Potrivit art.5 pct. 29 din Legea nr.85/2014, insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentruplata datoriilor certe, lichide şi exigibile, astfel:

 1. a) insolvenţa debitorului se prezumă atunci când acesta, după 60 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de creditor; prezumţia este relativă;
 2. b) insolvenţa este iminentă atunci când se dovedeşte că debitorul nu va putea plăti la scadenţă datoriile exigibile angajate, cu fondurile băneşti disponibile la data scadenţei.

În cazul achitării creanţei creditorului care a solicitat deschiderea procedurii, înainte de rămânerea în pronunţare asupra cererii de deschidere a procedurii, judecătorul-sindic va constata rămânerea fără obiect a cererii.

În plus faţă de motivele pentru care se contestă starea de insolvenţă, debitorul poate invoca şi alte motive prin care contestă că nu sunt îndeplinite cerinţele legii, creanţa invocată nefiind certă, lichidă sau exigibilă sau că nu este îndeplinită cerinţa privind cuantumul minim al creanţei.

[105] Potrivit art.72 alin.3 din Legea 85/2014, în cadrul judecării contestaţiei, va putea fi administrată doar proba cu înscrisuri.

[106] Se vor ataşa înscrisuri din care rezultă că debitorul nu este în stare de insolvenţă:

[107] Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă.

[108] Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată.

[109] Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor/experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului.

[110]  Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi pârâţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţi au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru pârâţi.

[111] Potrivit art.14 din O.U.G. nr.80/2013.

[112] Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic.

[113] Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului.

[114] Se depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.

[115] Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii societăţii sau entităţii fără personalitate juridică.

[116] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână), nesemnarea acesteia putând determina nulitatea cererii,  în conformitate cu art. 196 din C. proc. civ..

[117] Tribunalul sau, dacă este cazul, a tribunalul specializat, în a cărui circumscripţie debitorul şi-a avut sediul principal cel puţin 6 luni anterior datei sesizării instanţei şi pe rolul căruia este înregistrată cererea creditorului de deshidere a procedurii.

[118] Menţiunile se referă persoana fizică.

[119] Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt domiciliu, decât cel indicat.

[120]Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[121] Menţiunile se referă la persoana juridică.

[122] Se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 pct.3 şi 4 din C. proc. civ.

[123] Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului.

[124] Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor etc..

[125] Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt domiciliu, decât cel indicat.

[126] Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1)  pct. 3 şi 4 din C. proc. civ.

[127] Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ.

[128] Pârât este debitorul care a solicitat deschiderea procedurii

[129] Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ.

[130] Se vor indica de către reclamant, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ.

[131] Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.

[132] Potrivit art.71 alin.2 din Legea 85/2014, prin încheierea de deschidere a procedurii, judecătorul-sindic va dispune administratorului judiciar/lichidatorului judiciar să efectueze notificările prevăzute la art. 100. În cazul în care, în termen de 10 zile de la primirea notificării, creditorii se opun deschiderii procedurii, judecătorul-sindic va ţine, în termen de 5 zile, o şedinţă la care vor fi citaţi administratorul judiciar/lichidatorul judiciar, debitorul şi creditorii care se opun deschiderii procedurii, în urma căreia va soluţiona deodată, printr-o sentinţă, toate opoziţiile.

[133]Se va invoca faptul că debitorul nu se află în starea de insolvenţă, definită ca atare în art. 3 pct. 1 din lege ca acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.

Potrivit art.5 pct. 29 din Legea nr.85/2014, insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentruplata datoriilor certe, lichide şi exigibile, astfel:

 1. a) insolvenţa debitorului se prezumă atunci când acesta, după 60 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de creditor; prezumţia este relativă;
 2. b) insolvenţa este iminentă atunci când se dovedeşte că debitorul nu va putea plăti la scadenţă datoriile exigibile angajate, cu fondurile băneşti disponibile la data scadenţei.

Pot fi invocate şi alte motive (spre exemplu, cuantumul creanţei este inferior valorii prag).

[134]  Se vor depune înscrisuri din care rezultă că debitorul nu este în stare de insolvenţă sau creanţa nu depăşeşte valoarea prag de 40.000 de lei etc..

[135] Se vor ataşa înscrisuri din care rezultă că debitorul nu este în stare de insolvenţă:

[136] Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă.

[137] Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată.

[138] Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor/experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului.

[139]  Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi pârâţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţi au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru pârâţi.

[140] Potrivit art.14 din O.U.G. nr.80/2013.

[141] Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic.

[142] Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului.

[143] Se depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.

[144] Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii societăţii sau entităţii fără personalitate juridică.

[145] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână), nesemnarea acesteia putând determina nulitatea cererii,  în conformitate cu art. 196 din C. proc. civ..

[146] Tribunalul sau, dacă este cazul, a tribunalul specializat, în a cărui circumscripţie debitorul şi-a avut sediul principal cel puţin 6 luni anterior datei sesizării instanţei, repectiv judecătorul sindic învestit cu respectivul dosar de insolvenţă.

[147] Menţiunile se referă persoana fizică.

[148] Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt domiciliu, decât cel indicat.

[149]Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[150] Menţiunile se referă la persoana juridică.

[151] Se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 pct.3 şi 4 din C. proc. civ.

[152] Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului.

[153] Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor etc..

[154] Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt domiciliu, decât cel indicat.

[155] Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1)  pct. 3 şi 4 din C. proc. civ.

[156] Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica  adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[157]  Potrivit art.102 alin.1 din Legea 85/2014, cu excepţia salariaţilor ale căror creanţe vor fi înregistrate de administratorul judiciar conform evidenţelor contabile, toţi ceilalţi creditori, ale căror creanţe sunt anterioare datei de deschidere a procedurii, vor depune cererea de admitere a creanţelor în

termenul fixat în hotărârea de deschidere a procedurii. Potrivit alin.2 al aceluiași text, creanţa în baza căreia s-a deschis procedura insolvenţei este înregistrată de administratorul judiciar, în baza documentelor justificative ataşate cererii de deschidere a procedurii şi în urma verificării, fără a fi necesară depunerea unei cereri de admitere, cu excepţia cazului în care se calculează accesorii până la data deschiderii procedurii. În sfârșit, potrivit alin.6 al aceluiași articol, creanţele născute după data deschiderii procedurii, în perioada de observaţie sau în procedura reorganizării judiciare vor fi plătite conform documentelor din care rezultă, nefiind necesară înscrierea la masa credală.

[158] Pârât este de debitorul împotriva căruia s­-a  deschis procedura insolvenţei

[159] Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ.

[160] Se vor indica de către reclamant, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ.

[161] Termenul-limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este cel arătat în încheierea/hotărârea de deschidere a procedurii şi va fi de maximum 45 de zile de la deschiderea procedurii. Administratorul/lichidatorul judiciar va trimite o notificare tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor potrivit prevederilor art. 67 alin. (1) lit. c) ori, după caz, potrivit prevederilor art. 74, debitorului şi oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole ori altor registre unde debitorul este înmatriculat/înregistrat, pentru efectuarea menţiunii. Dacă creditorii cu sediul sau cu domiciliul în străinătate au reprezentanţi în ţară, notificarea va fi trimisă acestora din urmă. Notificarea va fi comunicată creditorilor de îndată şi, în orice caz, cu cel puţin 10 zile înainte de împlinirea termenului limită

pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor. Aceasta se realizează potrivit prevederilor Codului de procedură civilă şi se va publica, totodată, pe cheltuiala averii debitorului, într-un ziar de largă circulaţie şi în BPI. Creditorii care nu au fost notificaţi potrivit prevederilor art. 99 alin. (3) din Legea 85/2014 sunt consideraţi de drept în termenul de depunere a cererilor de admitere a creanţelor, prin depunerea unei cereri de admitere la masa credală şi vor prelua procedura în stadiul în care se afla în momentul înscrierii lor la masa credală.

[162] Se va arăta că persoana care a depus cererea este cre­ditor al debitoarei împotriva căreia s-a deschis procedura şi că deţine o creanţă anterioară datei de deschidere a procedurii. De asemenea, se va indica suma datorată, temeiul acesteia şi se vor face menţiuni cu privire la eventualele drepturi de preferinţă sau garanţii.

[163] Potrivit art.102 alin.6 din Legea 85/2014, creanţele născute după data deschiderii procedurii, în

perioada de observaţie sau în procedura reorganizării judiciare, vor fi plătite conform documentelor din care rezultă, nefiind necesară înscrierea la masa credală. Prevederea se aplică în mod corespunzător pentru creanţele născute după data deschiderii procedurii de faliment.

[164] Cererea de admitere a creanţelor trebuie făcută chiar dacă acestea nu sunt stabilite printr-un titlu. Creanţele nescadente sau sub condiţie la data deschiderii procedurii vor fi admise la masa credală şi vor fi îndreptăţite să participe la distribuiri de sume în condiţiile prevăzute de lege.

[165] Potrivit art.104 alin.2 şi 3 din Legea 85/2014, la cerere vor fi anexate documentele justificative ale creanţei şi ale actelor de constituire de cauze de preferinţă, cel mai târziu în termenul stabilit pentru depunerea cererii de admitere a creanţei. Posesorii de titluri de valoare la ordin sau la purtător pot solicita administratorului judiciar restituirea titlurilor originale şi păstrarea la dosar a unor copii certificate de acesta. Administratorul judiciar va face menţiunea pe original despre prezentarea acestora.

[166] Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă.

[167] Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată.

[168] Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor/experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului.

[169]  Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi pârâţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţi au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru pârâţi.

[170] Potrivit art.14 din O.U.G. nr.80/2013.

[171] Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic.

[172] Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului.

[173] Se depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.

[174] Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii societăţii sau entităţii fără personalitate juridică.

[175] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână), nesemnarea acesteia putând determina nulitatea cererii,  în conformitate cu art. 196 din C. proc. civ..

[176] Tribunalul sau, dacă este cazul, a tribunalul specializat, în a cărui circumscripţie debitorul şi-a avut sediul principal cel puţin 6 luni anterior datei sesizării instanţei, repectiv judecătorul sindic învestit cu respectivul dosar de insolvenţă

[177] Menţiunile se referă persoana fizică.

[178] Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt domiciliu, decât cel indicat.

[179]Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[180] Menţiunile se referă la persoana juridică.

[181] Se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 pct.3 şi 4 din C. proc. civ.

[182] Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului.

[183] Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor etc..

[184] Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt domiciliu, decât cel indicat.

[185] Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1)  pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.

[186] Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica  adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[187]  Potrivit art.111 alin.(1) şi (2) din Legea 85/2014, „debitorul, creditorii şi orice altă parte interesată vor putea să formuleze contestaţii faţă de tabelul de creanţe, cu privire la creanţele şi drepturile trecute sau, după caz, netrecute de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar în tabel. Contestaţiile trebuie depuse la tribunal în termen de 7 zile de la publicarea în BPI a tabelului preliminar, atât în procedura generală, cât şi în procedura simplificată.”

[188]  Cererea se judecă în contradictoriu cu debitorul reprezentat prin administratorul judiciar/lichidatorul judiciar, creditorul acărui creanţă se contestă, precum şi cu administratorul special

[189] Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ.

[190] Se vor indica de către reclamant, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ.

[191] Potrivit art.110 din Legea 85/2014, ca rezultat al verificărilor făcute, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar va întocmi şi va înregistra la tribunal un tabel preliminar cuprinzând toate creanţele împotriva averii debitorului. Tabelul preliminar de creanţe va fi, totodată, publicat în BPI.Odată cu publicarea tabelului în BPI, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar va trimite de îndată notificări creditorilor, ale căror creanţe sau drepturi de preferinţă au fost trecute parţial în tabelul preliminar de creanţe sau înlăturate, precizând totodată şi motivele.

[192] Se va justifica în ce calitate s-a formulat contestaţia şi se va arăta ce anume se contestă: legitimitatea unei creanţe, cuantumul creanţei, felul creanţei (garantată sau negarantată), modalităţile de care este afectată, garanţia creanţei, ordinea de prioritate etc..

[193]  Potrivit art.111 alin.(4) din Legea 85/2014, „sub sancţiunea anulării, contestaţia va fi însoţită de (...) toate înscrisurile de care partea înţelege să se folosească în dovedirea susţinerilor sale, cu arătarea oricăror altor probe care se solicită, cu excepţia celor care nu se află în posesia părţii sau nu sunt cunoscute la momentul formulării contestaţiei.”

[194] Potrivit art.111 alin. (5) din Legea 85/2014,  „partea care formulează contestaţia trimite, cu confirmare de primire, câte un exemplar al contestaţiei şi al documentelor ce o însoţesc administratorului judiciar/lichidatorului judiciar, creditorului a cărui creanţă se contestă, precum şi administratorului special. În cazul în care această obligaţie nu a fost respectată, judecătorul-sindic va putea aplica, din oficiu, o amendă în condiţiile Codului de procedură civilă.”

[195] Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată.

[196] Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor/experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului.

[197]  Potrivit art.111 alin.5 din Legea 85/2014,  „partea care formulează contestaţia trimite, cu confirmare de primire, câte un exemplar al contestaţiei şi al documentelor ce o însoţesc administratorului judiciar/lichidatorului judiciar, creditorului a cărui creanţă se contestă, precum şi administratorului special. În cazul în care această obligaţie nu a fost respectată, judecătorul-sindic va putea aplica, din oficiu, o amendă în condiţiile Codului de procedură civilă.”

[198] Potrivit art.111 alin.4 din Legea 85/2014, sub sancţiunea anulării, contestaţia va fi însoţită de dovada, în original, a achitării taxei de timbru, conform art.14 din O.U.G. nr.80/2013.

[199] Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic.

[200] Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului.

[201] Se depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.

[202] Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii societăţii sau entităţii fără personalitate juridică.

[203] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână).

[204] Tribunalul sau, dacă este cazul, a tribunalul specializat, în a cărui circumscripţie debitorul şi-a avut sediul principal cel puţin 6 luni anterior datei sesizării instanţei, repectiv judecătorul sindic învestit cu respectivul dosar de insolvenţă.

[205] Menţiunile se referă persoana fizică.

[206] Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt domiciliu, decât cel indicat.

[207]Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[208] Menţiunile se referă la persoana juridică.

[209] Se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 pct.3 şi 4 din C. proc. civ.

[210] Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului.

[211] Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor etc..

[212] Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt domiciliu, decât cel indicat.

[213] Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1)  pct. 3 şi 4 din C. proc. civ.

[214] Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica  adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[215]  Potrivit art.78 din Legea 85/2014, creditorul titular al unei creanţe ce beneficiază de o cauză de preferinţă poate solicita judecătorului-sindic ridicarea suspendării prevăzute la art. 75 alin. (1) cu privire la creanţa sa şi valorificarea imediată, în cadrul procedurii, cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor art. 154-158 şi cu condiţia achitării din preţ a cheltuielilor prevăzute la art. 159 alin. (1) pct. 1, a bunului asupra căruia poartă cauza de preferinţă, în una dintre situaţiile prevăzute acest text de lege.

[216] Cererea se judecă în contradictoriu cu administrator/lichidator judiciar, ca reprezentant al debitorului

[217] Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ.

[218] Se vor indica de către reclamant, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ.

[219] Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.

[220] Se va arăta că reclamantul este titular al unei garanţii reale, şi că, în această calitate, solicită ridicarea suspendării menţionate la art. 75 din lege, cu privire la creanţa sa, în una din situaţiile avute în vedere de art.78 alin. (1), respectiv:

 1. atunci când valoarea obiectului garanţiei, determinată de un evaluator conform standardelor internaţionale de evaluare, este pe deplin acoperită de valoarea totală a creanţelor şi a părţilor de creanţe garantate cu acel obiect, dacă:
 2. a) obiectul garanţiei nu prezintă o importanţă determinantă pentru reuşita planului de reorganizare propus;
 3. b) obiectul garanţiei face parte dintr-un subansamblu funcţional, iar prin desprinderea şi vânzarea lui separată, valoarea bunurilor rămase nu se diminuează;
 4. atunci când nu există o protecţie corespunzătoare a creanţei garantate în raport cu obiectul garanţiei, din cauza:
 5. a) diminuării valorii obiectului garanţiei sau existenţei unui pericol real ca aceasta să sufere o diminuare apreciabilă;
 6. b) diminuării valorii părţii garantate dintr-o creanţă cu rang inferior, ca urmare a acumulării dobânzilor, majorărilor şi penalităţilor de orice fel la o creanţă garantată cu rang superior;
 7. c) lipsei unei asigurări a obiectului garanţiei împotriva riscului pieirii sau deteriorării.

[221] Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată.

[222]Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor/experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului.

[223] conform art.14 din O.U.G. nr.80/2013.

[224] Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic.

[225] Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului.

[226] Se depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.

[227] Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii societăţii sau entităţii fără personalitate juridică.

[228] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână), nesemnarea acesteia putând determina nulitatea cererii,  în conformitate cu art. 196 din C. proc. civ..

[229] Tribunalul sau, dacă este cazul, a tribunalul specializat, în a cărui circumscripţie debitorul şi-a avut sediul principal cel puţin 6 luni anterior datei sesizării instanţei, repectiv judecătorul sindic învestit cu respectivul dosar de insolvenţă

[230] Menţiunile se referă persoana fizică. Pot formula această cerere administratorul judiciar, comi­tetul creditorilor, administratorul special al debitoarei.

[231] Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt domiciliu, decât cel indicat.

[232]Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[233] Menţiunile se referă la persoana juridică. Pot formula această cerere administratorul judiciar, comi­tetul creditorilor, administratorul special al debitoarei.

[234] Se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 pct.3 şi 4 din C. proc. civ.

[235] Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului.

[236] Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor etc..

[237] Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt domiciliu, decât cel indicat.

[238] Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1)  pct. 3 şi 4 din C. proc. civ.

[239] Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica  adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[240] Cererea se judecă, după caz, în contradictoriu cu debitorul, administratorul special al debitoarei, administratorul judiciar.

[241] Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ.

[242] Se vor indica de către reclamant, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ.

[243] Se va arăta că este incidentă una din situaţiile care justifică intrarea în faliment a debitoarei, din cele prevăzute de lege, respectiv:

 1. a) debitorul şi-a declarat intenţia de a intra în procedura simplificată;
 2. b) debitorul nu şi-a declarat intenţia de reorganizare;
 3. c) niciunul dintre celelalte subiecte de drept îndreptăţite nu a propus un plan de reorganizare, potrivit dispoziţiilor art. 132, sau niciunul dintre planurile propuse nu a fost acceptat şi confirmat;
 4. debitorul şi-a declarat intenţia de reorganizare, dar nu a propus un plan de reorganizare ori planul propus de acesta nu a fost acceptat şi confirmat;
 5. obligaţiile de plată şi celelalte sarcini asumate nu sunt îndeplinite în condiţiile stipulate prin planul confirmat sau desfăşurarea activităţii debitorului în decursul reorganizării sale aduce pierderi averii sale;
 6. a fost aprobat raportul administratorului judiciar prin care se propune, după caz, intrarea debitorului în faliment, potrivit art. 92 alin. (5) sau art. 97 alin. (5);
 7. cazurile prevăzute la art. 75 alin. (4) _i art. 143 alin. (3).

[244] Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată.

[245] Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor/experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului.

[246] Conform art.14 din O.U.G. nr.80/2013.

[247] Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic.

[248] Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului.

[249] Se depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.

[250] Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii societăţii sau entităţii fără personalitate juridică.

[251] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână), nesemnarea acesteia putând determina nulitatea cererii,  în conformitate cu art. 196 din C. proc. civ..

[252] Tribunalul sau, dacă este cazul, a tribunalul specializat, în a cărui circumscripţie debitorul şi-a avut sediul principal cel puţin 6 luni anterior datei sesizării instanţei, respectiv judecătorul sindic învestit cu respectivul dosar de insolvenţă

[253] Menţiunile se referă persoana fizică. Pot formula această cerere debitorul persoană fizică, administratorul special al debitorului persoană juridică, oricare dintre creditori, precum şi orice

altă persoană interesată pot face contestaţie împotriva măsurilor luate de administratorul judiciar.

[254] Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt domiciliu, decât cel indicat.

[255]Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[256] Menţiunile se referă la persoana juridică. Pot formula această cerere debitorul persoană fizică, administratorul special al debitorului persoană juridică, oricare dintre creditori, precum şi orice

altă persoană interesată pot face contestaţie împotriva măsurilor luate de administratorul judiciar.

[256] Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt domiciliu, decât cel indicat.

[257] Se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 pct.3 şi 4 din C. proc. civ.

[258] Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului.

[259] Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor etc.

[260] Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt domiciliu, decât cel indicat.

[261] Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1)  pct. 3 şi 4 din C. proc. civ.

[262] Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ.. Se pot indica  adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[263] Cererea se judecă în contradictoriu cu administratorul/lichidatorul judiciar ca reprezentant al debitoarei, cu citarea şi a comitetului creditorilor

[264] Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ.

[265] Se vor indica de către reclamant, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ.

[266] Contestaţia trebuie să fie depusă în termen de 7 zile de la publicarea în BPI a extrasului prevăzut la alin. (2).

[267] Se vor arăta motivele pentru care se consideră că administratorul judiciar nu şi-a îndeplinit corespunzător atribuţiile, motiv pentru care se solicită intervenţia judecătorului-sindic sub aspectul controlului de legalitate a măsurilor şi actelor administratorului judiciar

[268] Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată.

[269] Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor/experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului.

[270] Conform art.14 din O.U.G. nr.80/2013.

[271] Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic.

[272] Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului.

[273] Se depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.

[274] Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii societăţii sau entităţii fără personalitate juridică.

[275] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână), nesemnarea acesteia putând determina nulitatea cererii,  în conformitate cu art. 196 din C. proc. civ.

[276] Tribunalul sau, dacă este cazul, a tribunalul specializat, în a cărui circumscripţie debitorul şi-a avut sediul principal cel puţin 6 luni anterior datei sesizării instanţei, repectiv judecătorul sindic învestit cu respectivul dosar de insolvenţă

[277] Menţiunile se referă la comitetul creditorilor. Înlocuirea poate fi dispusă şi de judecătorul-sindic, din oficiu.

[278] Cererea se judecă în contradictoriu cu administratorul/lichidatorul judiciar, cu citarea şi a comitetului creditorilor

[279] Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ.

[280] Se vor indica de către reclamant, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ.

[281] Înlocuirea administratorului judiciar/lichidatorul judicial se poate face în orice stadiu al procedurii, de către judecătorul-sindic, din oficiu sau ca urmare a adoptării unei hotărâri a adunării creditorilor în acest sens, cu votul a mai mult de 50% din valoarea totală a creanţelor cu drept de vot, pentru motive temeinice.

[282] Se vor arăta motivele pentru care se consideră că administratorul judiciar nu şi-a îndeplinit corespunzător atribuţiile, motiv pentru care se solicită înlocuirea sa

[283] Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată.

[284]Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor/experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului.

[285] Conform art.14 din O.U.G. nr.80/2013.

[286] Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic.

[287] Este vorba de calitatea de reprezentant al adunării creditorilor.

[288] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână), nesemnarea acesteia putând determina nulitatea cererii,  în conformitate cu art. 196 din C. proc. civ..

[289] Menţiunile se referă la persoana fizică

[290] Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt domiciliu, decât cel indicat.

[291]Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[292] Menţiunile se referă la persoana juridică

[292] Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt domiciliu, decât cel indicat.

[293] Se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 pct.3 şi 4 din C. proc. civ.

[294] Se completează în cazul societăţilor, care sunt înregistrate în registrul comerţului.

[295] Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor etc.

[296] Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt domiciliu, decât cel indicat.

[297] Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1)  pct. 3 şi 4 din C. proc. civ.

[298] Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ.. Se pot indica  adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[299] Cererea se judecă în contradictoriu cu administratorul/lichidatorul judiciar ca reprezentant al debitoarei, cu citarea şi a comitetului creditorilor

[300] Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ.

[301] Se vor indica de către reclamant, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ.

[302] Pot formula contestaţie împotriva măsurilor luate de administratorul judiciar cu privire la cererea de plată pentru creanţe curente debitorul persoană fizică, administratorul special al debitorului persoană juridică, oricare dintre creditori, precum şi orice altă persoană interesată (art. 75 alin. 3 din Legea nr. 85/2014).

[303] Contestaţia trebuie să fie depusă în termen de 7 zile de la publicarea în BPI a extrasului prevăzut la alin. (2).

[304] Se vor arăta motivele pentru care se consideră că administratorul judiciar nu şi-a îndeplinit corespunzător atribuţiile, motiv pentru care se solicită intervenţia judecătorului-sindic sub aspectul controlului de legalitate a măsurilor şi actelor administratorului judiciar, în ceea ce priveşte cererea de plată formulată de un creditor pentru creanţe curente.

[305] Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată.

[306] Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor/experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului.

[307] Conform art.14 din O.U.G. nr.80/2013.

[308] Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic.

[309] Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului.

[310] Se depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.

[311] Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii societăţii sau entităţii fără personalitate juridică.

[312] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână), nesemnarea acesteia putând determina nulitatea cererii,  în conformitate cu art. 196 din C. proc. civ.

[313] Tribunalul sau, dacă este cazul, a tribunalul specializat, în a cărui circumscripţie debitorul şi-a avut sediul principal cel puţin 6 luni anterior datei sesizării instanţei, repectiv judecătorul sindic învestit cu respectivul dosar de insolvenţă.

[314] Titularul acţiunii este administratorul judiciar sau lichidatorul debitorului aflat în procedura insolvenţei, care exercită acţiunea în numele acestuia. Acţiunea prevăzută la art. 117 poate fi introdusă de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar în termen de un an de la data expirării termenului stabilit pentru întocmirea raportului prevăzut la art. 97, dar nu mai târziu de 16 luni de la data deschiderii procedurii. Conform art. 118 alin.2 din Legea 85/2014, în cazul în care administratorul judiciar sau lichidatorul nu exercită această acţiune, comitetul creditorilor poate introduce la judecătorul-sindic o astfel de cerere.

În cadrul întâlnirii reprezentanților Consiliului Superior al Magistraturii și ai Ministerului Justiției cu președinții secțiilor specializate din cadrul curților de apel și ai tribunalelor specializate desfășurate la Târgu Mureș, 22 mai 2014, opinia îmbrățișată de participanți referitor la natura celor două termene, a fost în sensul propunerii din materialul INM, respectiv că termenul de 1 an este un termen de prescripție iar cel de 16 luni un termen de decădere. Cu privire la  aplicabilitatea și momentul de la care curg termenele în cazul acțiunii exercitate de comitetul creditorilor,  majoritatea participanților au agreat opinia conform căreia trebuie recunoscută aplicarea acelorași termene și în cazul acțiunilor promovate de comitetul creditorilor, cu reținerea însă a unor remedii care să permită conservarea drepturilor comitetului creditorilor.

[315] Pârâtul este cealaltă parte contractantă la încheie­rea actului a cărui anulare se solicită.

[316] Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ.

[317] Se vor indica de către reclamant, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ.

[318]Se va arăta că actul a cărui anulare se solicită s-a încheiat în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii şi în ce mod au fost prejudiciaţi creditorii prin încheierea sa, precum şi faptul că debitorul a avut reprezentarea faptului că încheierea actului va contribui la crearea stării de insolvenţă.

[319] Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată.

[320] Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor/experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului.

[321] Când cererea este formulată de comitetul creditorilor, taxa judiciară de timbru este de 200 de lei, potrivit art.14 alin.1 din OUG 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

[322] Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic.

[323] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână), nesemnarea acesteia putând determina nulitatea cererii,  în conformitate cu art. 196 din C. proc. civ..

[324] Tribunalul sau, dacă este cazul, a tribunalul specializat, în a cărui circumscripţie debitorul şi-a avut sediul principal cel puţin 6 luni anterior datei sesizării instanţei, repectiv judecătorul sindic învestit cu respectivul dosar de insolvenţă

[325] Titularul acţiunii este administratorul judiciar sau lichidatorul debitorului aflat în procedura insolvenţei, care exercită acţiunea în numele acestuia. Acţiunea prevăzută la art. 117 poate fi introdusă de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar în termen de un an de la data expirării termenului stabilit pentru întocmirea raportului prevăzut la art. 97, dar nu mai târziu de 16 luni de la data deschiderii procedurii. Conform art. 118 alin.2 din Legea 85/2014, în cazul în care administratorul judiciar sau lichidatorul nu exercită această acţiune, comitetul creditorilor poate introduce la judecătorul-sindic o astfel de cerere. În cadrul întâlnirii reprezentanților Consiliului Superior al Magistraturii și ai Ministerului Justiției cu președinții secțiilor specializate din cadrul curților de apel și ai tribunalelor specializate desfășurate la Târgu Mureș, 22 mai 2014, opinia îmbrățișată de participanți referitor la natura celor două termene, a fost în sensul propunerii din materialul INM, respectiv că termenul de 1 an este un termen de prescripție iar cel de 16 luni un termen de decădere. Cu privire la  aplicabilitatea și momentul de la care curg termenele în cazul acțiunii exercitate de comitetul creditorilor,  majoritatea participanților au agreat opinia conform căreia trebuie recunoscută aplicarea acelorași termene și în cazul acțiunilor promovate de comitetul creditorilor, cu reținerea însă a unor remedii care să permită conservarea drepturilor comitetului creditorilor.

[326] Pârâtul este cealaltă parte contractantă la încheie­rea actului a cărui anulare se solicită.

[327] Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ.

[328] Se vor indica de către reclamant, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ.

[329] Se va arăta care ipoteză este incidentă în cauză:

 1. a) acte de transfer cu titlu gratuit, efectuate în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii; sunt exceptate sponsorizările în scop umanitar;
 2. b) operaţiuni în care prestaţia debitorului depăşeşte vădit pe cea primită, efectuate în cele 6 luni anterioare deschiderii procedurii;
 3. c) acte încheiate în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii, cu intenţia tuturor părţilor implicate în acestea de a sustrage bunuri de la urmărirea de către creditori sau de a le leza în orice alt fel drepturile;
 4. d) acte de transfer de proprietate către un creditor pentru stingerea unei datorii anterioare sau în folosul acestuia, efectuate în cele 6 luni anterioare deschiderii procedurii, dacă suma pe care creditorul ar

putea să o obţină în caz de faliment al debitorului este mai mică decât

valoarea actului de transfer;

 1. e) constituirea unui drept de preferinţă pentru o creanţă care era chirografară, în cele 6 luni anterioare deschiderii procedurii;
 2. f) plăţile anticipate ale datoriilor, efectuate în cele 6 luni anterioare deschiderii procedurii, dacă scadenţa lor fusese stabilită pentru o dată ulterioară deschiderii procedurii;
 3. g) actele de transfer sau asumarea de obligaţii efectuate de debitor într-o perioadă de 2 ani anteriori datei deschiderii procedurii, cu intenţia de a ascunde/întârzia starea de insolvenţă ori de a frauda un creditor.

De asemenea, vor putea fi anulate următoarele acte sau operaţiuni, încheiate în cei 2 ani anteriori datei deschiderii procedurii cu persoanele aflate în raporturi juridice cu debitorul:

 1. a) cu un asociat comanditat sau cu un asociat deţinând cel puţin 20% din capitalul societăţii ori, după caz, din drepturile de vot în adunarea generală a asociaţilor, în situaţia în care debitorul este acea societate în comandită, respectiv o societate agricolă, în nume colectiv sau cu răspundere limitată;
 2. b) cu un membru sau administrator, atunci când debitorul este un grup de interes economic;
 3. c) cu un acţionar deţinând cel puţin 20% din acţiunile debitorului ori, după caz, din drepturile de vot în adunarea generală a acţionarilor, în situaţia în care debitorul este respectiva societate pe acţiuni;
 4. d) cu un administrator, director sau un membru al organelor de supraveghere a debitorului, societate cooperativă, societate pe acţiuni cu răspundere limitată sau, după caz, societate agricolă;
 5. e) cu orice altă persoană fizică ori juridică, deţinând o poziţie de control asupra debitorului sau a activităţii sale;
 6. f) cu un coproprietar sau proprietar devălmaş asupra unui bun comun;
 7. g) cu soţul, rudele sau afinii până la gradul al patrulea inclusiv, ai persoanelor fizice enumerate la lit. a) - f).

[330] Se va menţiona care dintre ipotezele de la lit.a)-g) este invocată

[331] Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată.

[332] Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor/experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului.

[333] Când cererea este formulată de comitetul creditorilor, taxa judiciară de timbru este de 200 de lei, potrivit art.14 alin.1 din OUG 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

[334] Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic.

[335] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână), nesemnarea acesteia putând determina nulitatea cererii,  în conformitate cu art. 196 din C. proc. civ..

[336] Tribunalul sau, dacă este cazul, a tribunalul specializat, în a cărui circumscripţie debitorul şi-a avut sediul principal cel puţin 6 luni anterior datei sesizării instanţei, repectiv judecătorul sindic învestit cu respectivul dosar de insolvenţă

[337] Titularul acţiunii este administratorul judiciar sau lichidatorul debitorului aflat în procedura insolvenţei. Dacă administratorul judiciar ori, după caz, lichidatorul judiciar nu a indicat persoanele culpabile de starea de insolvenţă a debitorului şi/sau a hotărât că nu este cazul să introducă acţiunea prevăzută la alin. (1), aceasta poate fi introdusă de preşedintele comitetului creditorilor în urma hotărârii adunării creditorilor ori, dacă nu s-a constituit comitetul creditorilor, de un creditor desemnat de adunarea creditorilor. De asemenea, poate introduce această acţiune, în aceleaşi condiţii, creditorul care deţine mai mult de 50% din valoarea creanţelor înscrise la masa credală.

[338] Calitate procesuală pasivă (pârât) au membrii organelor de conducere sau de supraveghere din cadrul persoanei juridice debitoare, respectiv: admi­nistratorii, directorii, cenzorii, auditorii financiari, precum şi orice altă persoană care, prin faptele sale, a cauzat starea de insolvenţă a debitorului.

[339] Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ.

[340] Se va indica funcţia deţinută de pârâţi în cadrul persoanei juridice, şi se va arata fapta sau faptele, săvârşite de pârâţi, în cursul mandatului lor, care au cauzat starea de insolvenţă, respectiv:

 1. a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane;
 2. b) au făcut activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii în interes personal, sub acoperirea persoanei juridice;
 3. c) au dispus, în interes personal, continuarea unei activităţi care ducea, în mod vădit, persoana juridică la încetarea de plăţi;
 4. d) au ţinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară únele documente contabile sau nu au ţinut contabilitatea în conformitate cu legea. În cazul nepredării documentelor contabile către administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, atât culpa, cât şi legătura de cauzalitate între faptă şi prejudiciu se prezumă. Prezumţia este relativă;
 5. e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit în mod fictiv pasivul acesteia;
 6. f) au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în scopul întârzierii încetării de plăţi;
 7. g) în luna precedentă încetării plăţilor, au plătit sau au dispus să se plătească cu preferinţă unui creditor, în dauna celorlalţi creditori;
 8. h) orice altă faptă săvârşită cu intenţie, care a contribuit la starea de insolvenţă a debitorului, constatată potrivit prevederilor prezentului titlu.

[341] Se va arăta expres ipoteza invocată

[342] Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare, printre care şi raportul asupra cauzelor insolvenţei întocmit de administratorul judiciar /lichidatorul din care rezultă cauzele şi împrejurările care au condus persoana juridică debitoare la starea de insolvenţă, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă şi existenţa premiselor angajării răspunderii acestora în condiţiile. În cadrul întâlnirii reprezentanților Consiliului Superior al Magistraturii cu președinții secțiilor specializate (foste comerciale) ale Înaltei Curți de Casație și Justiție și curților de apel, în materia litigiilor cu profesioniști și insolvenței desfășurate la Curtea de Apel Cluj, la data de 5-6 noiembrie 2015, participanții și-au însușit în unanimitate opinia formatorilor INM, potrivit căreia, dacă prin raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la insolvenţa debitoarei s-a stabilit de către practicianul în insolvență că, deși a analizat actele puse la dispoziția acestuia, nu a identificat fapte care să justifice antrenarea răspunderii personale și nici persoane care să fie vinovate de insolvența debitoarei, promovarea ulterioară a unei acţiuni fundamentate pe prevederile art. 138 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 (actualul art.169 din Legea 85/2014) este posibilă doar dacă practicianul în insolvență motivează care sunt împrejurările care au determinat schimbarea concluziilor iniţiale. Această motivare a practicianului în insolvență este necesară, având în vedere prevederile alin. (3) din art. 138 din Legea nr. 85/2006 (actualul art.169 alin.3 din Legea 85/2014), potrivit cărora dacă administratorul judiciar, sau după caz, lichidatorul nu a indicat persoanele culpabile de starea de insolvență a debitorului și/sau a hotărât că nu este cazul să introducă acțiunea prevăzută la alin. (1), legiuitorul a recunoscut legitimare procesuală activă altor participanţi la procedură, participanți care pot promova această acțiune doar dacă practicianul în insolvență nu a făcut-o.

[343] Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă.

[344] Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, sectorul/judeţul).

[345] Dacă pârâtul este o persoană juridică, care potrivit art.355 din C. proc. civ., răspunde numai în scris la interogatoriu, reclamantul trebuie să ataşeze interogatoriul cererii de chemare în judecată, în două exemplare, din momentul depunerii acesteia, în conformitate cu art.194 alin.(1) lit.e) teza a-II-a din C. proc.civ.

[346] Se vor menţiona faptele, pe care reclamantul doreşte să le probeze. De exemplu, motivele de fapt, pe care le invocă, şi faţă de care solicită rezoluţiunea contractului de vânzare-cumpărare.

[347] Se vor indica obiectivele urmărite, prin efectuarea raportului de expertiză.

[348] Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată.

[349] Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor/experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului.

[350] Când cererea este formulată de comitetul creditorilor/creditor, taxa judiciară de timbru este de 200 de lei, potrivit art.14 alin.1 din OUG 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

[351] Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic.

[352] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână), nesemnarea acesteia putând determina nulitatea cererii,  în conformitate cu art. 196 din C. proc. civ.

[353] Cererea se adresează președintelui tribunalului în a cărui circumscripţie se află sediul principal sau sediul profesional al debitorului. Ea este depusă la cabinetul preşedintelui tribunalului şi se înregistrează într-un registru special, procedura fiind desfășurată în camera de consiliu și menținându-se confidențială pe toată durata sa. Cererea este dată în competența de soluționare a președintelui tribunalului

[354]Conform art. 7 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, debitorul participă la procedura mandatului ad-hoc prin reprezentanţii săi legali sau convenţionali.

[355]Titular al cererii este debitorul în stare de dificultate financiară, adică debitorul care, deşi execută sau este capabil să execute obligaţiile exigibile, are un grad de lichiditate pe termen scurt redus şi/sau un grad de îndatorare pe termen lung ridicat, ce pot afecta îndeplinirea obligaţiilor contractuale în raport cu resursele generate din activitatea operaţională sau cu resursele atrase prin activitatea financiară (art. 5 pct. 27) din Legea nr. 85/2014)

[356] Mandatul ad-hoc este, alături de concordatul preventiv, o procedură de prevenire a insolvenței, reglementată de art. 6 - 15 din Legea nr. 85/2014

[357] Potrivit art. 10 teza a doua din Legea nr. 85/2014, prin cererea sa, debitorul propune un mandatar ad-hoc dintre practicienii în insolvenţă, autorizaţi potrivit legii

[358]Cererea trebuie să cuprindă o descriere detaliată a motivelor care fac necesară numirea unui mandatar ad-hoc (art. 10. alin. (2) din Legea nr. 85/2014)

[359] Debitorul va trebui să dovedească că este în stare de dificultate financiară și că persoana propusă ca mandatar ad-hoc întruneşte condiţiile legii pentru exercitarea acestei calităţi

[360] Cererea se adresează președintelui tribunalului în a cărui circumscripţie se află sediul principal sau sediul profesional al debitorului. Ea este depusă la cabinetul preşedintelui tribunalului şi se înregistrează într-un registru special, procedura fiind desfășurată în camera de consiliu și menținându-se confidențială pe toată durata sa. Cererea este dată în competența de soluționare a președintelui tribunalului

[361]Conform art. 7 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, debitorul participă la procedura mandatului ad-hoc prin reprezentanţii săi legali sau convenţionali.

[362]Titular al cererii este debitorul în stare de dificultate financiară sau mandatarul ad-hoc (art. 15 alin. 2 din Legea nr. 85/2014)

[363]Potrivit art. 15 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, mandatul ad-hoc încetează:

 1. a) prin denunţarea unilaterală a mandatului de către debitor sau de către mandatarul ad-hoc;
 2. b) prin încheierea înţelegerii prevăzute la art. 13 alin. (2);
 3. c) dacă, în termen de 90 de zile de la desemnare, mandatarul nu a reuşit să intermedieze încheierea unei înţelegeri între debitor şi creditorii săi

[364]Cererea trebuie să cuprindă o descriere detaliată a motivelor deîncetarea mandatului ad-hoc

[365] Cererea se adresează tribunalului în a cărui circumscripţie se află sediul principal sau sediul profesional al debitorului (art. 8 și 23 din Legea nr. 85/2014) și se soluționează de judecătorul sindic desemnat potrivit Legii nr. 304/2004

[366]Conform art. 7 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, debitorul participă la procedura concordatului preventiv prin reprezentanţii săi legali sau convenţionali

[367]Titular al cererii este debitorul în stare de dificultate financiară, adică debitorul care, deşi execută sau este capabil să execute obligaţiile exigibile, are un grad de lichiditate pe termen scurt redus şi/sau un grad de îndatorare pe termen lung ridicat, ce pot afecta îndeplinirea obligaţiilor contractuale în raport cu resursele generate din activitatea operaţională sau cu resursele atrase prin activitatea financiară (art. 5 pct. 27) din Legea nr. 85/2014). El nu trebuie să se afle în vreuna din situațiile de excludere de la beneficiul concordatului preventiv, prevăzute de art. 16 din Legea nr. 85/2014

[368]Concordatul preventiv este, alături de mandatul ad-hoc, o procedură de prevenire a insolvenței, reglementată de art. 16 - 37 din Legea nr. 85/2014

[369] Potrivit art. 23 alin. (1) teza a doua din Legea nr. 85/2014, prin cererea sa, debitorul propune un administrator concordatar provizoriu dintre practicienii în insolvenţă, autorizaţi potrivit legii

[370]Cererea trebuie să cuprindă o descriere detaliată a motivelor care fac necesară deschiderea procedurii de concordat preventiv

[371] Debitorul va trebui să dovedească că este în stare de dificultate financiară,că nu se află în vreuna din situațiile de excludere de la beneficiul concordatului preventiv, prevăzute de art. 16 din Legea nr. 85/2014 și că persoana propusă ca administrator concordatar provizoriu ad-hoc întruneşte condiţiile legii pentru exercitarea acestei calităţi

[372]Cererea se judecă în camera de consiliu, de urgenţă şi cu precădere, părţile fiind citate în termen de 48 de ore de la primirea cererii.

[373] Cererea se adresează tribunalului în a cărui circumscripţie se află sediul principal sau sediul profesional al debitorului (art. 8 din Legea nr. 85/2014)și se soluționează de judecătorul sindic desemnat potrivit Legii nr. 304/2004

[374]Conform art. 7 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, debitorul participă la procedura concordatului preventiv prin reprezentanţii săi legali sau convenţionali

[375]Titular al cererii este debitorul în stare de dificultate financiară, adică debitorul care, deşi execută sau este capabil să execute obligaţiile exigibile, are un grad de lichiditate pe termen scurt redus şi/sau un grad de îndatorare pe termen lung ridicat, ce pot afecta îndeplinirea obligaţiilor contractuale în raport cu resursele generate din activitatea operaţională sau cu resursele atrase prin activitatea financiară (art. 5 pct. 27) din Legea nr. 85/2014). Solicitarea se poate face numai după elaborarea ofertei de concordat și în baza acesteia

[376]Conform art. 25 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, în baza ofertei de concordat preventiv, debitorul poate cere judecătorului-sindic suspendarea provizorie a urmăririlor silite, potrivit prevederilor art. 996 şi 999 din Codul de procedură civilă

[377] Potrivit art. 25 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, suspendarea provizorie a urmăririlor silite individuale se menţine până la pronunţarea unei hotărâri executorii de omologare a concordatului sau până la respingerea ofertei de concordat prin vot de către creditorii ale căror creanţe necontestate compun masa credală, conform legii

[378]Cererea trebuie să arate că s-a depus o ofertă de concordat preventive în temeiul art.23 din Legea 85/2014 și să cuprindă o descriere detaliată a motivelor care fac necesară suspendarea provizorie a urmăririlor silite individuale, precum și a condițiilor prevăzute de art. 996 şi 999 din Codul de procedură civilă

[379]Cererea se judecă în camera de consiliu, de urgenţă şi cu precădere, fără citarea părților

[380] Cererea se adresează tribunalului în a cărui circumscripţie se află sediul principal sau sediul profesional al debitorului (art. 8 din Legea nr. 85/2014)și se soluționează de judecătorul sindic desemnat potrivit Legii nr. 304/2004

[381]Titular al cererii este administratorul concordatar, care, după aprobarea concordatului de către creditori, solicită judecătorului-sindic să omologheze concordatul preventiv (art. 28 alin. 1 din Legea nr. 85/2014)

[382]În perioada concordatului preventiv omologat nu se poate deschide procedura insolvenţei faţă de debitor (art. 31 din Legea nr. 85/2014)

[383]Cererea trebuie să cuprindă o descriere detaliată a motivelor care stau la baza solicitării, cu prezentarea etapei aprobării concordatului preventiv de către creditori din care să reiasă că : a) valoarea creanţelor contestate şi/sau în litigiu nu depăşeşte 25% din masa credală; b) concordatul preventiv a fost aprobat de creditorii care reprezintă cel puţin 75% din valoarea creanţelor acceptate şi necontestate.

[384]Administratorul concordatar va trebui să depună documentele referitoare la votul exprimat de creditori, prin care să dovedească îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

 1. a) valoarea creanţelor contestate şi/sau în litigiu nu depăşeşte 25% din masa credală;
 2. b) concordatul preventiv a fost aprobat de creditorii care reprezintă cel puţin 75% din valoarea creanţelor acceptate şi necontestate.

[385]Judecătorul-sindic omologhează concordatul preventiv prin încheiere pronunţată în camera de consiliu, de urgenţă şi cu precădere, după citarea şi ascultarea administratorului concordatar. Cererea de omologare a concordatului preventiv poate fi respinsă exclusiv pentru motive de legalitate.

[386] Cererea se adresează tribunalului în a cărui circumscripţie se află sediul principal sau sediul profesional al debitorului (art. 8 din Legea nr. 85/2014) și se soluționează de judecătorul sindic desemnat potrivit Legii nr. 304/2004

[387]Titular al cererii este administratorul concordatar, care, după omologarea concordatului de către judecătorul-sindic, solicită judecătorului-sindic să amâne scadenţa creanţei creditorilor nesemnatari (art. 30 alin. 2  din Legea nr. 85/2014)

[388] Prevederile referitoare la amânarea scadenţei creanţei nu sunt aplicabile în privinţa contractelor financiare calificate şi a operaţiunilor de compensare bilaterală în baza unui contract financiar calificat sau a unui acord de compensare bilaterală.

[389] Sub condiţia acordării de garanţii creditorilor de către debitor, judecătorul-sindic poate impune creditorilor nesemnatari ai concordatului preventiv un termen de maximum 18 luni de amânare a scadenţei creanţei lor, perioadă în care nu vor curge dobânzi, penalităţi, precum şi orice alte cheltuieli aferente creanţelor (art. 30 alin. 2  din Legea nr. 85/2014)

[390]Cererea trebuie să cuprindă o descriere detaliată a motivelor care stau la baza solicitării, cu prezentarea garanţiilor acordate creditorilor de către debitor.

[391]Administratorul concordatar va trebui să dovedească necesitatea amânării scadenţei creanţelor creditorilor nesemnatari ai concordatului preventiv pentru reușita concordatului preventiv omologat

[392]Judecătorul-sindic se va pronunţa asupra cererii prin sentinţă, care este executorie.

[393] Cererea de aderare se depune la administratorul concordatar, care o include în tabelul creditorilor concordatari.

[394] Titular al cererii este orice creditor care obţine un titlu executoriu asupra debitorului în cursul procedurii (art. 32 alin. 2  din Legea nr. 85/2014)

[395] Creditorul nu este obligat să formuleze cerere de aderare la concordat; el poate să îşi recupereze creanţa prin orice alte modalităţi prevăzute de lege

[396] De la data comunicării înscrierii în tabelul creditorilor concordatari se suspendă de drept urmăririle individuale ale creditorilor asupra debitorului şi curgerea prescripţiei dreptului de a cere executarea silită a creanţelor acestora contra debitorului (art. 29 alin. 1 din Legea nr. 85/2014).

[397] Cererea trebuie să cuprindă o descriere detaliată a motivelor care stau la baza solicitării; curgerea dobânzilor, a penalităţilor şi a oricăror altor cheltuieli aferente creanţelor nu se suspendă, cu excepţia situaţiei în care creditorul îşi exprimă expres, în scris, acordul în acest sens (art. 29 alin. 2 din Legea nr. 85/2014).

[398] Creditorul  va trebui să facă dovada existenţei unui titlu executoriu asupra debitorului

[399]Administratorul concordatar va verifica îndeplinirea condiţiilor legale şi, în caz afirmativ, va include creditorul în tabelul creditorilor concordatari, comunicându-i această măsură creditorului solicitant.

[400] Cererea se adresează tribunalului în a cărui circumscripţie se află sediul principal sau sediul profesional al debitorului (art. 8 din Legea nr. 85/2014) și se soluționează de judecătorul sindic desemnat potrivit Legii nr. 304/2004

[401]Titular al cererii este creditorul care a votat împotriva concordatului preventiv, iar cererea trebuie formulată în termen de 15 zile de la data omologării acestuia (art. 34 alin. 1 din Legea nr. 85/2014)

[402]În acest caz, motivele cererii sunt motive de nulitate relativă

[403] La cererea reclamantului, judecătorul sindic poate dispune, pe cale de ordonanţă preşedinţială, suspendarea concordatului preventiv până la soluționarea cererii în anulare

[404]Cererea trebuie să cuprindă o descriere detaliată a motivelor de anularea concordatului preventiv

[405]Creditorul va trebui să dovedească motivelede anulare a concordatului preventiv, faptul că a suferit o vătămare care nu poate fi înlăturată altfel decât prin anularea concordatului, că a votat împotriva concordatului preventiv și că nu a expirat termenul de 15 zile de la data omologării acestuia

[406]Cererea se adresează tribunalului în a cărui circumscripţie se află sediul principal sau sediul profesional al debitorului (art. 8 din Legea nr. 85/2014)și se soluționează de judecătorul sindic desemnat potrivit Legii nr. 304/2004

[407]Creditorii participă la procedură în mod individual, în măsura permisă de drepturile aferente creanţei lor, precum şi în mod colectiv, potrivit legii, prin adunarea creditorilor şi reprezentantul creditorilor (art. 7 alin. 2 din Legea nr. 85/2014)

[408]În acest caz, motivele cererii sunt motive de nulitate absolută, nefiind condiționată cererea de votul împotriva concordatului preventiv

[409] La cererea reclamantului, judecătorul sindic poate dispune, pe cale de ordonanţă preşedinţială, suspendarea concordatului preventiv până la soluționarea cererii în anulare

[410]Cererea trebuie să cuprindă o descriere detaliată a motivelor de nulitate absolută a concordatului preventiv

[411]Creditorul va trebui să dovedească motivelede nulitate absolută a concordatului preventivși că nu a expirat termenul de 6 luni de la data omologării acestuia

[412]La cererea reclamantului, judecătorul sindic poate dispune, pe cale de ordonanţă preşedinţială, suspendarea concordatului preventiv până la soluționarea cererii de constatare a nulității

[413] Cererea se adresează tribunalului în a cărui circumscripţie se află sediul principal sau sediul profesional al debitorului (art. 8 din Legea nr. 85/2014)și se soluționează de judecătorul sindic desemnat potrivit Legii nr. 304/2004

[414] În situaţia în care se constată încălcarea gravă de către debitor a obligaţiilor asumate prin concordatul preventiv, adunarea creditorilor concordatari poate hotărî introducerea acţiunii în rezoluţiune a concordatului preventiv, desemnând reprezentantul creditorilor. De asemenea, poate introduce această acţiune, în aceleaşi condiţii, creditorul care deţine mai mult de 50% din valoarea creanţelor acceptate şi necontestate (art. 35 alin. (1) din Legea nr. 85/2014)

[415]Acțiunea în rezoluțiune se poate formula în situaţia în care se constată încălcarea gravă de către debitor a obligaţiilor asumate prin concordatul preventiv; reprezintă încălcare gravă a obligaţiilor asumate de debitor prin concordatul preventiv acţiuni precum: favorizarea unuia sau a mai multor creditori în dauna celorlalţi, ascunderea sau înstrăinarea de active în perioada concordatului preventiv, efectuarea de plăţi fără contraprestaţie sau în condiţii ruinătoare (art. 35 alin. (2) din Legea nr. 85/2014).

[416] Prin hotărârea de admitere a acţiunii în rezoluţiune, judecătorul-sindic acordă creditorilor daune-interese, potrivit dreptului comun (art. 35 alin. (4) din Legea nr. 85/2014)

[417]Cererea trebuie să cuprindă o descriere detaliată a motivelor de rezoluțiune a concordatului preventiv

[418]Dacă adunarea creditorilor concordatari a decis introducerea acţiunii în rezoluţiune, procedura concordatului preventiv se suspendă de drept (art. 35 alin. (3) din Legea nr. 85/2014)

[419] Cererea se adresează tribunalului în a cărui circumscripţie se află sediul principal sau sediul profesional al debitorului (art. 8 din Legea nr. 85/2014)și se soluționează de judecătorul sindic desemnat potrivit Legii nr. 304/2004

[420]Titular al cererii este administratorul concordatar, care supraveghează îndeplinirea obligațiilor asumate de către debitor prin concordatul preventiv (art. 28 alin. (1) din Legea nr. 85/2014)

[421]Cazurile de închidere a procedurii concordatului preventiv sunt prevăzute de art. 36 din Legea nr. 85/2014:

 - dacă procedura concordatului preventiv se finalizează cu succes, la termenul prevăzut în contract sau anterior acestuia. În acest caz, modificările creanţelor prevăzute în concordatul preventiv rămân definitive;

  - în cazul în care în cursul derulării procedurii, înainte de expirarea termenului prevăzut pentru realizare, administratorul concordatar apreciază că este imposibilă realizarea obiectivelor concordatului din motive neimputabile debitorului.

[422]Cererea trebuie să cuprindă o descriere detaliată a motivelor care stau la baza solicitării, cu prezentarea cazului de închidere și a constatarilor administratorului concordatar

[423]Administratorul concordatar va trebui să dovedească finalizarea cu succes a procedurii concordatului preventiv, astfel încât obiectul concordatului preventiv este realizat, sau imposibilitatea de realizarea obiectivelor concordatului din motive neimputabile debitorului

[424] Judecătorul-sindic va dispune închiderea procedurii concordatului preventiv prin încheiere prin care va constata realizarea obiectului concordatului preventiv sau prin sentință prin care va constata nereuşita concordatului preventiv.

[425] Cererea se adresează tribunalului sau, dacă este cazul, a tribunalului specializat în a cărui circumscripţie debitorul şi-a avut sediul social/profesional cel puţin 6 luni anterior datei sesizării instanţei și se soluționează de judecătorul sindic desemnat potrivit art. 53 din Legea nr. 304/2004

[426]Propunerea de valorificare, inclusă în raportul lunar de activitate al practicianului în insolvență, care se depune la dosarul cauzei şi se publică în extras în BPI, poate fi contestată de orice parte interesată în termen de 3 zile de la publicarea extrasului raportului în BPI (art. 39 alin. 6 din Legea nr. 85/2014)

[427]În scopul şi în limitele necesare acoperirii cheltuielilor de procedură, oricând pe parcursul procedurii, în lipsă de lichidităţi în patrimoniul debitorului, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar va identifica bunuri valorificabile libere de sarcini, care nu sunt esenţiale pentru reorganizare, şi va proceda la valorificarea de urgenţă, la minim valoarea de lichidare a acestora, stabilită de un evaluator. Până la desemnarea comitetului creditorilor decizia de valorificare aparţine administratorului judiciar/lichidatorului judiciar. După desemnarea comitetului creditorilor, valorificarea se va face cu acordul comitetului, potrivit prevederilor art. 87 alin. (2).

[428]Cererea trebuie să cuprindă o descriere detaliată a motivelor de nelegalitate a propunerii de valorificare de bunuri, solicitată de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar

[429]Partea interesată va trebui să dovedească nelegalitatea propunerii de valorificare de bunuri (de ex., faptul că există lichidități în averea debitorului, că valorificarea nu se face în scopul și în limitele necesare acoperirii cheltuielilor de procedură, că bunurile nu sunt libere de sarcini, că valorificarea nu a fost aprobată de comitetul creditorilor, deși acesta era desemnat etc.), precum și că a formulat contestația în termenul de 3 zile de la publicarea extrasului raportului în BPI

[430] Cererea se adresează tribunalului sau, dacă este cazul, a tribunalului specializat în a cărui circumscripţie debitorul şi-a avut sediul social/profesional cel puţin 6 luni anterior datei sesizării instanţeiși se soluționează de judecătorul sindic desemnat potrivit art. 53 din Legea nr. 304/2004.Dacă în cadrul tribunalului a fost creată o secţie specială de insolvenţă, acesteia îi aparţine competenţa pentru derularea procedurilor prevăzute de lege (art. 41 alin. 1 din Legea nr. 85/2014).

[431]Au calitate procesuală, conform art. 48 alin. 7 din Legea nr. 85/2014, creditorii care au votat împotriva luării hotărârii respective şi au făcut să se consemneze aceasta în procesul-verbal al adunării, creditorii care au lipsit motivat de la şedinţa adunării creditorilor sau ale căror voturi nu au fost consemnate în procesul-verbal întocmit, precum și administratorul judiciar/lichidatorul judiciar. Administratorul judiciar/lichidatorul judiciar  nu poate ataca hotărârea prin care a fost desemnat.

[432]Hotărârea adunării creditorilor poate fi atacată numai pentru motive de nelegalitate, nu și pentru motive de oportunitate. Atribuţiile judecătorului-sindic sunt limitate la controlul judecătoresc al activităţii administratorului judiciar şi/sau al lichidatorului judiciar şi la procesele şi cererile de natură judiciară aferente procedurii insolvenţei (art. 45 alin. 2 din Legea nr. 85/2014)

[433] Cererea va fi depusă la dosarul cauzei, inclusiv în format electronic, în termen de 5 zile de la data publicării în BPI a procesului-verbal al adunării creditorilor

[434] Potrivit art.49 alin.3 din Legea 85/2014 : În cazul în care, ulterior adoptării hotărârii adunării creditorilor, se constată, prin hotărâre definitivă, că votul a fost viciat prin introducerea sau eliminarea unei creanţe pentru care titularul acesteia solicitase înscrierea în tabelul de creanţe şi dacă votul astfel viciat ar fi putut conduce la adoptarea unei alte hotărâri, adunarea creditorilor se reconvoacă cu aceeaşi ordine de zi. În cazul în care noua hotărâre a adunării creditorilor este diferită faţă de cea iniţială, judecătorul-sindic poate decide desfiinţarea în tot ori în parte a actelor sau operaţiunilor încheiate în temeiul hotărârii iniţiale.

[435]Cererea trebuie să cuprindă o descriere detaliată a motivelor de nelegalitate a hotărârii adunării creditorilor

[436]Comunicarea actelor se va face prin BPI. Cererea va fi soluţionată în camera de consiliu, cu citarea prin BPI a celui care a introdus cererea, a administratorului judiciar/lichidatorului judiciar şi a creditorilor

[437] Cererea se adresează tribunalului sau, dacă este cazul, a tribunalului specializat în a cărui circumscripţie debitorul şi-a avut sediul social/profesional cel puţin 6 luni anterior datei sesizării instanţeiși se soluționează de judecătorul sindic desemnat potrivit art. 53 din Legea nr. 304/2004.Dacă în cadrul tribunalului a fost creată o secţie specială de insolvenţă, acesteia îi aparţine competenţa pentru derularea procedurilor prevăzute de lege (art. 41 alin. (1)din Legea nr. 85/2014).

[438]Are calitate procesuală de a formula contestație împotriva acţiunilor, măsurilor şi deciziilor luate de comitetul creditorilor, conform art. 51 alin. (6) din Legea nr. 85/2014, orice creditor îndreptățit să participe la procedura insolvenței. Potrivit art. 5 pct. 19 din legea nr. 85/2014, creditor îndreptăţit să participe la procedură este acel titular al unui drept de creanţă asupra averii debitorului, care a înregistrat o cerere de înscriere a creanţei, în urma admiterii căreia acesta dobândeşte drepturile şi obligaţiile reglementate de prezenta lege pentru fiecare stadiu al procedurii

[439]Decizia comitetului creditorilor poate fi atacată numai pentru motive de nelegalitate, nu și pentru motive de oportunitate. Atribuţiile judecătorului-sindic sunt limitate la controlul judecătoresc al activităţii administratorului judiciar şi/sau al lichidatorului judiciar şi la procesele şi cererile de natură judiciară aferente procedurii insolvenţei (art. 45 alin. (2) din Legea nr. 85/2014)

[440] Cererea va fi depusă la dosarul cauzeiîn termen de 5 zile de la data publicării în BPI a procesului-verbal al comitetului creditorilor

[441]Cererea trebuie să cuprindă o descriere detaliată a motivelor de nelegalitate a deciziei comitetului creditorilor

[442]Comunicarea actelor și citarea părților se va face prin BPI

[443] Cererea se adresează tribunalului sau, dacă este cazul, a tribunalului specializat în a cărui circumscripţie debitorul şi-a avut sediul social/profesional cel puţin 6 luni anterior datei sesizării instanţeiși se soluționează de judecătorul sindic desemnat potrivit art. 53 din Legea nr. 304/2004.Dacă în cadrul tribunalului a fost creată o secţie specială de insolvenţă, acesteia îi aparţine competenţa pentru derularea procedurilor prevăzute de lege (art. 41 alin. 1 din Legea nr. 85/2014)

[444]Are calitate procesuală de a formula cerere de înlocuire a membrilor comitetului creditorilor, conform art. 51 alin. 7 din Legea nr. 85/2014, orice creditor îndreptățit să participe la procedura insolvenței

[445]Decizia comitetului creditorilor poate fi atacată numai pentru motive de nelegalitate, nu și pentru motive de oportunitate. Atribuţiile judecătorului-sindic sunt limitate la controlul judecătoresc al activităţii administratorului judiciar şi/sau al lichidatorului judiciar şi la procesele şi cererile de natură judiciară aferente procedurii insolvenţei (art. 45 alin. 2 din Legea nr. 85/2014)

[446]Motivele de înlocuire sunt prevăzute în mod expres și limitativ de lege: în cazul în care un membru al comitetului creditorilor votează repetat în situaţie de conflict de interese ori în cazul lipsei repetate nejustificate de la şedinţele comitetului creditorilor

[447]Cererea trebuie să cuprindă o descriere detaliată a motivelor de înlocuire a membrului comitetului creditorilor

[448]Dacă cererea este întemeiată, judecătorul-sindic îl va înlocui pe respectivul membru al comitetului creditorilor, în mod provizoriu, urmând ca adunarea creditorilor să îl confirme pe cel provizoriu sau să aleagă un alt membru, potrivit criteriilor prevăzute la art. 50 alin (4) din Legea nr. 85/2014.

[449] Cererea se adresează tribunalului sau, dacă este cazul, a tribunalului specializat în a cărui circumscripţie debitorul şi-a avut sediul social/profesional cel puţin 6 luni anterior datei sesizării instanţeiși se soluționează de judecătorul sindic desemnat potrivit art. 53 din Legea nr. 304/2004.Dacă în cadrul tribunalului a fost creată o secţie specială de insolvenţă, acesteia îi aparţine competenţa pentru derularea procedurilor prevăzute de lege (art. 41 alin. 1 din Legea nr. 85/2014)

[450]Are calitate procesuală de a formula contestație împotriva desemnării administratorului judiciar/lichidatorului judiciar, conform art. 57 alin. 6 din Legea nr. 85/2014, orice creditor îndreptățit să participe la procedura insolvenței. Desemnarea poate privi administratorul judiciar, dacă debitorul se află în perioada de observație, sau lichidatorul judiciar, dacă debitorul este în procedura falimentului

[451]Decizia adunării creditorilor/creditorului majoritar poate fi atacată numai pentru motive de nelegalitate, nu și pentru motive de oportunitate. Atribuţiile judecătorului-sindic sunt limitate la controlul judecătoresc al activităţii administratorului judiciar şi/sau al lichidatorului judiciar şi la procesele şi cererile de natură judiciară aferente procedurii insolvenţei (art. 45 alin. 2 din Legea nr. 85/2014)

[452] Desemnarea administratorului judiciar/lichidatorului judiciar poate fi făcută, potrivit art. 57. alin. 2 și 3 din Legea nr. 85/2014, de către creditorii care deţin mai mult de 50% din valoarea totală a creanţelor cu drept de vot, în cadrul primei adunări a creditorilor, sau de creditorul care deţine mai mult de 50% din valoarea totală a creanţelor, fără consultarea adunării creditorilor. În cadrul întâlnirii reprezentanților Consiliului Superior al Magistraturii cu președinții secțiilor specializate (foste comerciale) de la nivelul curților de apel, în materia litigiilor cu profesioniști și insolvenței desfășurate la Curtea de Apel Craiova, în data de 27-28 aprilie 2015, a fost sesizată o diferență de formulare între dispozițiile art. 57 alin. (2) și (3) din Legea nr. 85/2014 (creditorii care dețin mai multe de 50% din valoarea creanțelor cu drept de vot ‒ art. 57 alin. (2) / creditorul care deține mai mult de 50% din valoarea creanțelor ‒ art. 57 alin. (3). Participanții au apreciat, în unanimitate, că dispozițiile alin. (3) al art. 57 trebuie citite prin raportare la alin. (2) al aceluiași articol, prin urmare și creditorul trebuie să dețină 50% din valoarea creanțelor cu drept de vot, nu din totalitatea creanțelor, indiferent dacă sunt cu drept de vot sau nu.

[453]Cererea trebuie să cuprindă o descriere detaliată a motivelor de nelegalitateși trebuie formulatăîn termen de 5 zile de la data publicării deciziei adunării creditorilor/creditorului majoritar în BPI. . În cadrul întâlnirii reprezentanților Consiliului Superior al Magistraturii cu președinții secțiilor specializate (foste comerciale) de la nivelul curților de apel, în materia litigiilor cu profesioniști și insolvenței desfășurate la Curtea de Apel Craiova, în data de 27-28 aprilie 2015, s-a apreciat că, având în vedere dispozițiile art. 57 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 care prevede, cu caracter de noutate, că, dacă adunarea creditorilor decide să confirme administratorul judiciar/lichidatorul judiciar desemnat provizoriu, nu va mai fi necesară confirmarea judecătorului sindic și în lipsa unui text de lege care să lege producerea efectelor de expirarea termenului în care poate fi contestată hotârârea adunării creditorilor, aceasta produce efecte de la momentul pronunțării, prin urmare provizoratul administatorului/lichidatorului judiciar încetează la momentul confirmării în adunarea creditorilor. Această opinie a fost îmbrățișată în unanimitate de participanții la întâlnire.

[454]Judecătorul va soluţiona, de urgenţă şi deodată, toate contestaţiile, printr-o încheiere prin care va numi administratorul judiciar/lichidatorul judiciar desemnat sau, după caz, va solicita adunării creditorilor/creditorului desemnarea unui alt administrator judiciar/lichidator judiciar

[455] Cererea se adresează tribunalului sau, dacă este cazul, a tribunalului specializat în a cărui circumscripţie debitorul şi-a avut sediul social/profesional cel puţin 6 luni anterior datei sesizării instanţeiși se soluționează de judecătorul sindic desemnat potrivit art. 53 din Legea nr. 304/2004.Dacă în cadrul tribunalului a fost creată o secţie specială de insolvenţă, acesteia îi aparţine competenţa pentru derularea procedurilor prevăzute de lege (art. 41 alin. 1 din Legea nr. 85/2014).

[456]Administratorul judiciar, precum şi oricare dintre creditori pot formula obiecţiuni împotriva rapoartelor de evaluare întocmite în cauză (art. 62 alin. 1 din Legea nr. 85/2014)

[457]Obiecţiunile se formulează în termen de maximum 5 zile de la publicarea în BPI a unui anunţ cu privire la depunerea raportului de evaluare la dosarul cauzei

[458]Cererea trebuie să cuprindă o descriere detaliată a motivelor de nelegalitate a raportului de evaluare

[459]Potrivit art. 62 alin. 3 și 4 din Legea nr. 85/2014, judecătorul-sindic va soluţiona obiecţiunile în termen de maximum 15 zile de la înregistrarea lor, cu citarea celui care a formulat obiecţiunile, a administratorului judiciar şi a membrilor comitetului creditorilor; în cazul admiterii cererii, el va obliga evaluatorul, sub sancţiunea amenzii, să răspundă la obiecţiunile încuviinţate în termen de maximum 5 zile de la primirea, din partea instanţei de judecată, a unei adrese în acest sens

[460]Cererea se adresează tribunalului sau, dacă este cazul, a tribunalului specializat în a cărui circumscripţie debitorul şi-a avut sediul social/profesional cel puţin 6 luni anterior datei sesizării instanţei și se soluționează de judecătorul sindic desemnat potrivit art. 53 din Legea nr. 304/2004. Dacă în cadrul tribunalului a fost creată o secţie specială de insolvenţă, acesteia îi aparţine competenţa pentru derularea procedurilor prevăzute de lege (art. 41 alin. 1 din Legea nr. 85/2014).

[461]Titular al cererii este debitorul care a introdus cererea de deschidere a procedurii insolvenței

[462]Conform art. 66 alin. 11 din Legea nr. 85/2014, cererea de suspendare provizorie a executărilor silite se formulează după depunerea cererii de deschidere a procedurii de către debitor, în cazuri urgente, care ar pune în pericol activele debitorului

[463]Suspendarea provizorie a executărilor silite poate dura numai până la pronunţarea hotărârii cu privire la cererea de deschidere a procedurii insolvenței. Potrivit art.75 alin.1 din Legea 85/2014, de la data deschiderii procedurii măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului.se suspendă de drept, iar  valorificarea drepturilor acestora se poate face numai în cadrul procedurii insolvenţei, prin depunerea cererilor de admitere a creanţelor. La data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii executările silite suspendate încetează.

[464]Cererea trebuie să cuprindă o descriere detaliată a motivelor care fac necesară suspendarea provizorie a executărilor silite individuale

[465]Cererea se judecă în camera de consiliu, de urgenţă, fără citarea părților

[466]Cererea se adresează tribunalului sau, dacă este cazul, a tribunalului specializat în a cărui circumscripţie debitorul şi-a avut sediul social/profesional cel puţin 6 luni anterior datei sesizării instanţei și se soluționează de judecătorul sindic desemnat potrivit art. 53 din Legea nr. 304/2004. Dacă în cadrul tribunalului a fost creată o secţie specială de insolvenţă, acesteia îi aparţine competenţa pentru derularea procedurilor prevăzute de lege (art. 41 alin. 1 din Legea nr. 85/2014).

[467]Titular al cererii este creditorul care a introdus cererea de deschidere a procedurii insolvenței. Potrivit art. 5 pct. 20 din Legea nr. 85/2014, creditor îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii insolvenţei este creditorul a cărui creanţă asupra patrimoniului debitorului este certă, lichidă şi exigibilă de mai mult de 60 de zile.

[468]Conform art. 70 alin. 5 din Legea nr. 85/2014, creditorul care are înregistrată o cerere de deschidere a procedurii, în cazuri urgente, până la data judecării cererii, poate solicita judecătorului-sindic pronunţarea unei ordonanţe preşedinţiale prin care să dispună măsuri vremelnice, în scopul suspendării operaţiunilor de înstrăinare a unor bunuri sau drepturi patrimoniale importante din averea debitorului, sub sancţiunea nulităţii, precum şi măsuri de conservare a acestor bunuri

[469]Suspendarea poate dura numai până la pronunţarea hotărârii cu privire la cererea de deschidere a procedurii insolvenței. Potrivit art.75 alin.1 din Legea 85/2014, de la data deschiderii procedurii măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului.se suspendă de drept, iar  valorificarea drepturilor acestora se poate face numai în cadrul procedurii insolvenţei, prin depunerea cererilor de admitere a creanţelor. La data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii executările silite suspendate încetează.

[470]Cererea trebuie să cuprindă o descriere detaliată a motivelor care fac necesară suspendarea

[471]Cererea se judecă în camera de consiliu, de urgenţă, fără citarea părților. Creditorul poate fi obligat la plata unei cauţiuni de până la 10% din valoarea creanţei pretinse, care va putea fi folosită de debitor pentru acoperirea daunelor produse în cazul respingerii cererii de deschidere a procedurii

[472] Potrivit art.75 alin.3 din Legea 85/2014, cererea de plată va fi adresată către administratorul judiciar cu respectarea prevederilor art. 106 alin. (1), care se aplică în mod corespunzător, fără ca aceste creanţe să fie înscrise în tabelul de creanţe.

În cadrul întâlnirii preşedinţilor secţiilor specializate (foste comerciale) din cadrul curţilor de apel, în materia litigiilor cu profesioniști și insolvenței desfășurate la 13-14 iunie 2016 la Sinaia, Hotel Rina participanții și-au însușit în unanimitate opinia INM în sensul  că pentru recuperarea aceştor creanţe curente legea a prevăzut o altă procedură de recuperare a creanței, prin formularea unei cereri de plată adreşate adminiştratorului judiciar. S-a mai reținut că o  aştfel de cerere de plată nu reprezintă o procedură prealabilă, pentru a face incidente dispozițiile art.193 CPC, care prevăd într-adevăr că invocarea lipşei unei aştfel de plângeri şe poate face numai de către pârât, prin întâmpinare. Aştfel, aceaştă cerere de plată nu reprezintă o şimplă procedură prealabilă, ci chiar actul de înveştire în aceaştă procedură şpecială de recuperare a creanțelor curente, iar soluția eşte dată, ca regulă, de către adminiştratorul judiciar, numai pe cale de excepție răşpunşul putând fi conteştat la judecătorul şindic. Prin urmare, numai faţă de aceşt răşpunş sau față de măşurile întreprinşe, şe vor putea formula conteştaţii care şe şoluţionează de judecătorul sindic. A admite că judecătorul şindic poate fi şeşizat direct cu cererea de plată eşte echivalentul (plastic vorbind) depunerii declarației de creanțe (pentru creanțe anterioare) la judecătorul sindic. 12 Or, faptul că cererea eşte formulată direct la judecătorul şindic, eludându-se astfel procedura inştituită de art.75 alin.3 din Legea nr.85/2014 nu eşte o cheştiune care şă protejeze doar un intereş privat, ci ține chiar de caracterul special al procedurii de recuperare a creanțelor curente, consacrate la nivel de principiu de către art.4 alin.8 din Legea 85/2014, şituat în Capitol ÎÎ, ” Principiile fundamentale ale procedurilor de prevenire a insolvenței și de inşolvență”, Secțiunea 1, ”Principii”. Or, tocmai consacrarea la nivel de principiu a caracterului special al procedurii de recuperare a creanțelor curente face ca protejarea caracterului şpecial al aceştei proceduri şă treacă dincolo de natura unui intereş privat, către intereşul public al reşpectării principiilor fundamentale ale procedurilor de inşolvență. Pentru aceşt motiv s-a reținut că excepţia inadmişibilităţii cererii în aceaştă şituație poate fi admişă și din oficiu.

[473]Titular al cererii este creditorul care pretinde existența unor creanţe asupra debitorului, născute după data deschiderii procedurii. Potrivit art. 5 pct. 21 din Legea nr. 85/2014, creditor cu creanţe curente sau creditor curent este acel creditor ce deţine creanţe certe, lichide şi exigibile, născute în timpul procedurii de insolvenţă, şi care are dreptul de a i se achita cu prioritate creanţa, conform documentelor din care rezultă

[474]Conform art. 75 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, pentru determinarea existenţei şi/sau cuantumului unor creanţe asupra debitorului, născute după data deschiderii procedurii  se va putea formula, pe parcursul perioadei de observaţie şi de reorganizare, cerere de plată ce va fi analizată de către administratorul judiciar cu respectarea prevederilor art. 106 alin. (1), care se aplică în mod corespunzător, fără ca aceste creanţe să fie înscrise în tabelul de creanţe

[475]Cererea se analizează de către administratorul judiciar. Împotriva măsurii dispuse de către administratorul judiciar se va putea formula contestaţie cu respectarea art. 59 alin. (5), (6) şi (7)

[476]. Potrivit art. 5 pct. 21 din Legea nr. 85/2014, creditor cu creanţe curente sau creditor curent este acel creditor ce deţine creanţe certe, lichide şi exigibile, născute în timpul procedurii de insolvenţă, şi care are dreptul de a i se achita cu prioritate creanţa, conform documentelor din care rezultă. Potrivit art.102 alin.1 din Legea 85/2014 creanţele bugetare constatate printr-un raport de inspecţie fiscală întocmit ulterior deschiderii procedurii, dar care are ca obiect activitatea anterioară a debitorului nu sunt creanțe curente, ci creanţe anterioare.

[477]Cererea se adresează tribunalului sau, dacă este cazul, a tribunalului specializat în a cărui circumscripţie debitorul şi-a avut sediul social/profesional cel puţin 6 luni anterior datei sesizării instanţei și se soluționează de judecătorul sindic desemnat potrivit art. 53 din Legea nr. 304/2004. Dacă în cadrul tribunalului a fost creată o secţie specială de insolvenţă, acesteia îi aparţine competenţa pentru derularea procedurilor prevăzute de lege (art. 41 alin. 1 din Legea nr. 85/2014)

[478]Titular al cererii este creditorulcu o creanţă curentă, certă, lichidă şi exigibilă ce a fost recunoscută de către administratorul judiciar sau de către judecătorul-sindic potrivit art. 75 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 şi al cărei cuantum depăşeşte valoarea-prag. Valoarea-prag este de 40.000 lei pentru creditori, pentru creanţe de altă natură decât cele salariale, iar pentru salariaţi este de 6 salarii medii brute pe economie/salariat

[479]Cererea de deschidere a procedurii de faliment a debitorului se poate formula dacă creanţele curente nu sunt achitate în termen de 60 de zile de la data luării măsurii de către administratorul judiciar sau a hotărârii instanţei de judecată. Ea nu suspendă continuarea activității debitorului, până când judecătorul se pronunță asupra acesteia, prin încheiere

[480]Creditorul va trebui să dovedească existența și cunatumul creanței curente, depățirea valorii-prag, precum și expirarea termenului de 60 de zile prevăzut de lege

[481]Cererea se va respinge dacă creanța nu este datorată, este achitată sau debitorul încheie o convenție de plată cu creditorul curent

[482]Cererea se adresează tribunalului sau, dacă este cazul, a tribunalului specializat în a cărui circumscripţie debitorul şi-a avut sediul social/profesional cel puţin 6 luni anterior datei sesizării instanţei și se soluționează de judecătorul sindic desemnat potrivit art. 53 din Legea nr. 304/2004. Dacă în cadrul tribunalului a fost creată o secţie specială de insolvenţă, acesteia îi aparţine competenţa pentru derularea procedurilor prevăzute de lege (art. 41 alin. 1 din Legea nr. 85/2014)

[483]Titular al cererii este administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar al debitorului, dar și orice creditor care justifică un interes, dată fiind sancțiunea nulității de drept.

[484]Potrivit art. 84 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, în afară de cazurile prevăzute la art. 87, de cele autorizate de judecătorul-sindic sau avizate de către administratorul judiciar, toate actele, operaţiunile şi plăţile efectuate de debitor ulterior deschiderii procedurii sunt nule de drept

[485]Administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar va trebui să dovedească efectuarea deoperaţiuni şi plăţi de către debitor ulterior deschiderii procedurii, precum și faptul că acestea nu reprezintă plăți sau operațiuni curente, autorizate de judecătorul sindic sau avizate de practicianul în insolvență

[486]Cererea se adresează tribunalului sau, dacă este cazul, a tribunalului specializat în a cărui circumscripţie debitorul şi-a avut sediul social/profesional cel puţin 6 luni anterior datei sesizării instanţei și se soluționează de judecătorul sindic desemnat potrivit art. 53 din Legea nr. 304/2004. Dacă în cadrul tribunalului a fost creată o secţie specială de insolvenţă, acesteia îi aparţine competenţa pentru derularea procedurilor prevăzute de lege (art. 41 alin. 1 din Legea nr. 85/2014)

[487]Titular al cererii este administratorul judiciar, adunarea creditorilor, cererea fiind formulată de preşedintele comitetului creditorilor sau de un alt creditor desemnat de aceasta, sau creditorul ce deţine 50% din valoarea creanţelor înscrise la masa credală

[488]Potrivit art. 84 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, administratorul special desemnat într-o procedură de insolvenţă răspunde pentru încălcarea dispoziţiilor art. 87, judecătorul-sindic putând dispune ca o parte din pasivul astfel produs să fie suportat de către administratorul special, fără să depăşească prejudiciul aflat în legătură de cauzalitate cu actele sau operaţiunile astfel desfăşurate

[489] Pasivul astfel produs, care urmează a fi suportat de către administratorul special, nu poate să depăşească prejudiciul aflat în legătură de cauzalitate cu actele sau operaţiunile astfel desfăşurate.

[490] Se va arăta că, în perioada de observaţie, debitorul, care putea să continue desfăşurarea activităţilor curente şi putea efectua plăţi către creditorii cunoscuţi, care se încadrează în condiţiile obişnuite de exercitare a activităţii curente, sub supravegherea sau, după caz, controlul administratorului judiciar, a efectuat operațiuni sau plăți cu depășirea acestor limite, explicându-se, în concret care sunt operațiunile sau plățile efectuate cu nesocotirea art.87 din Legea 85/2014.

[491]Titularii cererii vor trebui să dovedească efectuarea de operaţiuni şi plăţi de către debitor ulterior deschiderii procedurii, precum și faptul că acestea nu reprezintă plăți sau operațiuni curente, autorizate de judecătorul sindic sau avizate de practicianul în insolvență

[492]Cererea se adresează tribunalului sau, dacă este cazul, a tribunalului specializat în a cărui circumscripţie debitorul şi-a avut sediul social/profesional cel puţin 6 luni anterior datei sesizării instanţei și se soluționează de judecătorul sindic desemnat potrivit art. 53 din Legea nr. 304/2004. Dacă în cadrul tribunalului a fost creată o secţie specială de insolvenţă, acesteia îi aparţine competenţa pentru derularea procedurilor prevăzute de lege (art. 41 alin. 1 din Legea nr. 85/2014)

[493]Titular al cererii este cocontractantul debitorului, în cazul în care contractul a fost menținut ulterior deschiderii procedurii insolvenței împotriva debitorului

[494]Deși legea prevede doar posibilitatea rezilierii, apreciem că, în cazul unui contract cu executare dintr-o dată, menținut de către practicianul în insolvență și care nu a fost executat în totalitate sau substanțial, poate fi solicitată rezoluțiunea acestuia

[495]Titularul cererii va trebui să dovedească raporturile contractuale cu debitorul, menținerea contractului de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar, precum și culpa debitorului

[496]Cererea se adresează tribunalului sau, dacă este cazul, a tribunalului specializat în a cărui circumscripţie debitorul şi-a avut sediul social/profesional cel puţin 6 luni anterior datei sesizării instanţei și se soluționează de judecătorul sindic desemnat potrivit art. 53 din Legea nr. 304/2004. Dacă în cadrul tribunalului a fost creată o secţie specială de insolvenţă, acesteia îi aparţine competenţa pentru derularea procedurilor prevăzute de lege (art. 41 alin. 1 din Legea nr. 85/2014)

[497]Titular al cererii este cocontractantul debitorului, în cazul în care contractul a fost denunțat de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar, în conformitate cu prevederile art. 123 din Legea nr. 85/2014

[498]Potrivit art. 123 alin. 4 din Legea nr. 85/2014, în cazul denunţării unui contract, o acţiune pentru despăgubiri poate fi introdusă de către cocontractant împotriva debitorului şi va fi soluţionată de judecătorul-sindic

[499]Titularul cererii va trebui să dovedească raporturile contractuale cu debitorul, denunțarea contractului de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar, precum și prejudiciul care i s-a produs prin denunțarea contractului

[500]Drepturile stabilite în favoarea cocontractantului în urma exercitării acţiunii în despăgubiri se vor plăti acestuia potrivit prevederilor art. 161 pct. 4, pe baza hotărârii în temeiul căreia i-au fost recunoscute, rămasă definitivă

[501]Cererea se adresează tribunalului sau, dacă este cazul, a tribunalului specializat în a cărui circumscripţie debitorul şi-a avut sediul social/profesional cel puţin 6 luni anterior datei sesizării instanţei și se soluționează de judecătorul sindic desemnat potrivit art. 53 din Legea nr. 304/2004. Dacă în cadrul tribunalului a fost creată o secţie specială de insolvenţă, acesteia îi aparţine competenţa pentru derularea procedurilor prevăzute de lege (art. 41 alin. 1 din Legea nr. 85/2014)

[502]Titular al cererii este oricare dintre creditori sau administratorul judiciar

[503]Cererea de deschidere a procedurii de faliment a debitorului se poate formula dacă debitorul nu se conformează planului de reorganizare sau desfăşurarea activităţii sale aduce pierderi sau se acumulează noi datorii către creditorii din cadrul procedurii.Înregistrarea cererii nu suspendă continuarea activității debitorului, până când judecătorul sindic se pronunță asupra acesteia, prin încheiere

[504]Creditorul va trebui să dovedească existența uneia din cele trei situații prevăzute expres de art. 143 din Legea nr. 85/2014: debitorul nu se conformează planului de reorganizare, desfăşurarea activităţii sale aduce pierderi sau se acumulează noi datorii către creditorii din cadrul procedurii

[505]Cererea se judecă de urgență și cu precădere

[506]Cererea se adresează tribunalului sau, dacă este cazul, a tribunalului specializat în a cărui circumscripţie debitorul şi-a avut sediul social/profesional cel puţin 6 luni anterior datei sesizării instanţei și se soluționează de judecătorul sindic desemnat potrivit art. 53 din Legea nr. 304/2004. Dacă în cadrul tribunalului a fost creată o secţie specială de insolvenţă, acesteia îi aparţine competenţa pentru derularea procedurilor prevăzute de lege (art. 41 alin. 1 din Legea nr. 85/2014)

[507]Titular al cererii este administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar al debitorului, ori, după caz, comitetul creditorilor

[508]Cererea de instituire de măsuri asigurătorii este condiționată de existența acțiunii de atragere a răspunderii pentru intrarea în insolvență, formulată împotriva membrilor organelor de conducere şi/sau supraveghere din cadrul societăţii, precum şi oricăror alte persoane care au contribuit la starea de insolvenţă a debitorului, conform art. 169 din Legea nr. 85/2014

[509]Administratorul judiciar, lichidatorul judiciar ori, după caz, comitetul creditorilorva trebui să dovedească introducerea acțiunii de atragere a răspunderii pentru intrarea în insolvență, precum și pericolul înstrăinării bunurilor din averea debitorului. Fixarea unei cauţiuni de până la 10% din valoarea pretenţiilor este obligatorie

[510]În cazul deschiderii procedurii insolvenţei împotriva unor membri ai grupului de societăţi, în urma depunerii unei cereri comune de deschidere a procedurii insolvenţei, instanţa competentă este tribunalul în a cărui circumscripţie teritorială îşi are sediul societatea-mamă sau, după caz, societatea cu cea mai mare cifră de afaceri conform ultimei situaţii financiare publicate, pentru toate societăţile membre ale grupului. Pentru fiecare membru al grupului se va forma un dosar separat. Prin derogare de la prevederile art. 53 din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, toate dosarele formate vor fi repartizate judecătorului-sindic desemnat conform sistemului de repartizare aleatorie în primul dosar înregistrat în sistemul informatizat al instanţelor

[511]Titulari ai cererii sunt doi sau mai mulţi debitori, membri ai unui grup, aflaţi în stare de insolvenţă, ori unul sau mai mulţi membri ai grupului de societăţi care îndeplinesc condiţiile art. 196 din Legea nr. 85/2014

[512]Cererea poate fi formulată, potrivit art. 193 din lege și de un creditor deţinător al unor creanţe împotriva a doi sau mai multor membri ai unui grup, care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 5 pct. 20, și care poate introduce o cerere comună de deschidere a procedurii insolvenţei

[513]Cererea trebuie să cuprindă o descriere detaliată a motivelor care fac necesară deschiderea procedurii insolvențeifață de grupul de societăți

[514]Debitorul va trebui să depună la dosar, documentele prevăzute de  art. 67 din Legea nr. 85/2014, precum și:

 1. a) o listă completă cuprinzând membrii grupului, fie că aceştia fac sau nu obiectul cererii de deschidere a procedurii insolvenţei;
 2. b) o descriere a modului în care se desfăşoară activitatea în cadrul grupului;
 3. c) o listă a contractelor încheiate între membrii grupului şi aflate în derulare

[515]Cererea se judecă în camera de consiliu, de urgenţă, în termen de 10 zile, fără citarea părților

[516] Curtea de apel va fi instanţa de apel pentru hotărârile pronunţate de judecătorul-sindic. Hotărârile curţii de apel sunt definitive (art. 43 alin. 1 din Legea nr. 85/2014).

[517]Menţiunile se referă la persoana fizică.

[518]Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care apelantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt domiciliu, decât cel indicat.

[519]Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[520]Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[521]Menţiunile se referă la persoana juridică.

[522]În raport de calitatea apelantului se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ.

[523]Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului.

[524]Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice .

[525]Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, apelantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt domiciliu, decât cel indicat.

[526] Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[527]Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[528]Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 49 din C. proc. civ. De asemenea, pentru intimat, se vor indica toate datele de identificare ale persoanei fizice/juridice, după aceleaşi criterii ca şi în cazul apelantului, în conformitate cu prevederile art. 470 alin. (1) lit. a) din C. proc. civ.

[529] Apelul se judecă potrivit prevederilor Codului de procedură civilă, cu următoarele derogări: termenul pentru depunerea întâmpinării este de maximum 10 zile de la comunicarea cererii şi a motivelor de apel, răspunsul la întâmpinare nu este obligatoriu, iar judecătorul-sindic fixează, prin rezoluţie, în termen de maximum 3 zile de la data depunerii întâmpinării, primul termen de judecată, care va fi de cel mult 30 de zile de la data rezoluţiei.

[530] Hotărârile  judecătorului-sindic care pot fi atacate cu apel sunt fie sentinţe, fie încheieri, în funcţie de chestiunea soluţionată de acesta, potrivit atribuţiilor cuprinse în art. 45 din Legea nr. 85/2014

[531]Indicarea hotărârii care se atacă este obligatorie, în conformitate cu dispoziţiile art. 470 alin. (1) lit. b) din C. proc. civ. Neprecizarea numărului hotărârii atrage nulitatea cererii de apel.

[532]Termenul de exercitare a căii de atac a apelului este, potrivit art. 43 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, de 7 zile de la comunicarea la comunicarea hotărârii realizată prin publicare în BPI, dacă prin lege nu se prevede altfel.

[533] Apelul va fi judecat de complete specializate, de urgenţă. Citarea apelanţilor, a administratorului judiciar/lichidatorului judiciar şi a intimaţilor în apel şi comunicarea deciziilor pronunţate se fac prin BPI.

[534]Soluţiile sunt prevăzute de legiuitor în cuprinsul art. 480 din C. proc. civ. Cu caracter special sunt prevederile art. 43 alin. 7 din Legea nr. 85/2014, potrivit cu care curtea de apel învestită cu soluţionarea apelului declarat împotriva hotărârii judecătorului-sindic prin care s-a respins cererea de deschidere a procedurii insolvenţei, admiţând apelul, va anula hotărârea şi va trimite cauza judecătorului-sindic, pentru deschiderea procedurii insolvenţei

[535]Se vor indica criticile aduse hotărârii atacate sau modului în care s-a desfăşurat judecata la prima instanţă, respectiv dispoziţiile legale care nu au fost respectate de către instanţă. Neprecizarea motivelor de fapt atrage sancţiunea decăderii, conform art. 470 alin. (3) din C. proc. civ. Potrivit art. 476 alin. (2) din C. proc. civ., în cazul în care apelul nu se motivează ori motivarea apelului nu cuprinde motive, mijloace de apărare sau dovezi noi, instanţa de apel se va pronunţa, în fond, numai pe baza celor invocate la prima instanţă.

[536]În calea de atac a apelului, pot fi solicitate probe noi, astfel cum rezultă din cuprinsul dispoziţiilor art. 476 alin. (2) din C. proc. civ. Neindicarea dovezilor în susţinerea apelului, prin cererea de apel, atrage sancţiunea decăderii, conform art. 470 alin. (3) din C. proc. civ.

[537]Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare.

[538]Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă.

23Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia apelantului. Se va indica numai dacă apelantul nu doreşte să se prezinte la termenul de judecată, pentru soluţionarea apelului.

24Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului.

[539] Pentru toate cererile de apel formulate împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorul-sindic în cadrul procedurii se constituie un singur dosar. Completul de apel căruia i s-a repartizat aleatoriu primul apel va fi cel care va soluţiona toate apelurile următoare privind aceeaşi procedură, exercitate împotriva aceleiaşi hotărâri sau a hotărârilor succesive pronunţate de judecătorul-sindic în acelaşi dosar de insolvenţă (art. 43 alin. 6 din Legea nr. 85/2014).

25Cererea de apel va fi depusă în atâtea exemplare câţi intimaţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă intimaţii au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru intimaţi.

[540]Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic.

[541]Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului.

27Semnătura de pe cererea de apel trebuie să fie olografă (scrisă de mână), nesemnarea acesteia putând determina nulitatea cererii, în conformitate cu art. 470 alin. (3) din C. proc. civ. Lipsa semnăturii poate fi complinită în condiţiile art. 196 alin. (2) din C. proc. civ.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *