GHID JURIDIC -13 MODELE CERERI SOCIETĂŢI COMERCIALE | Avocat
avocat bucuresti online
GHID JURIDIC - 44 MODELE CERERI INSOLVENŢĂ
9 ianuarie 2019

GHID JURIDIC - 13 MODELE CERERI SOCIETĂŢI COMERCIALE

cabinet avocatura

cabinet avocatura

GHID JURIDIC - 13 MODELE CERERI SOCIETĂŢI COMERCIALE

GHID JURIDIC - 13 MODELE CERERI SOCIETĂŢI COMERCIALE

 

 

Asistenţă pentru consolidarea capacităţii instituţionale în domeniul formării judecătorilor şi procurorilor pentru aplicarea noilor coduri

GHID PRACTIC

MODELE DE CERERI PENTRU JUSTIŢIABILI ÎN MATERIA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE

 www.csm1909.ro                                                                                                                                                     www.inm-lex.ro                                                                                                                                             

Proiect co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă

CUPRINS

 1. Acţiune în regularizarea societăţii 3
 2. Acţiune în declararea nulităţii societăţii 6
 3. Acţiune în anularea hotărârii adunării generale.. 9
 4. Cerere pentru suspendarea executării hotărârii adunării generale.. 12
 5. Opoziţie împotriva hotărârii asociaţilor.. 15
 6. acţiune în retragerea asociatului 19
 7. Acţiune în excluderea asociatului 23
 8. acţiune în dizolvarea societăţii la cererea asociatului 27
 9. acţiune în dizolvarea judiciară a societăţii (dizolvarea judiciară – sancţiune) 30
 10. acţiune în constatarea dizolvării de drept a societăţii 34
 11. Cerere de numire a lichidatorului 38
 12. Acţiune privind plata dividendelor.. 41
 13. Acţiune în radierea unei înmatriculări sau a unei menţiuni 44

 

1. Acţiune în regularizarea societăţii

 

Sediul materiei:

 • 48 Legea nr. 31/1990

 

Instanţa[1]

Domnule Preşedinte,

 

 Subsemnatul[2] (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales[3] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având următoarele date de contact[4]..., personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....) [5], cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[6] .....

sau

Subscrisa[7] (denumirea .....), cu sediul[8] în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului[9]/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice[10]/contul bancar ....., cu sediul procesual ales[11] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având următoarele date de contact[12]/prin reprezentant[13] (nume ....., prenume .....) / prin consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[14]

în contradictoriu cu pârâtul[15] (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având codul numeric personal[16] .....,

sau

în contradictoriu cu pârâta (denumirea societăţii[17].....), cu sediul în ....., având codul unic de înregistrare/ numărul de înmatriculare în registrul comerţului/ contul bancar[18], prin reprezentant[19] (nume ....., prenume .....), formulăm

CERERE DE OBLIGARE A ADMINISTRATORILOR/CENZORILOR LA ÎNDEPLINIREA
MĂSURII PENTRU REGULARIZAREA SOCIETĂŢII

 

prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună:

- obligarea administratorilor/cenzorilor la îndeplinirea măsurii pentru regularizarea societăţii;[20]

– obligarea administratorilor/cenzorilor la plata daunelor interese în sumă de ......., pentru neîndeplinirea  în termen a obligaţiei;

 

În fapt, arătăm că[21] ..... .

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 48 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri.

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[22] .....,

în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în[23] .... exemplare.

Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[24], în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[25] ocazionate de acest proces.

          Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în[26] ..... exemplare.

          Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de[27] ..... şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[28]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[29]/extras din registrul public[30]/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare[31].

        

      Data,                                                                          Semnătura[32] ,

Domnului Preşedinte al Tribunalului

2. Acţiune în declararea nulităţii societăţii

 

Sediul materiei:

 • 56 şi următoarele Legea nr. 31/1990

 

 

Instanţa[33]

 

Domnule Preşedinte,

 

Subsemnatul[34] (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales[35] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având următoarele date de contact[36]..., personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....) [37], cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[38] .....

sau

Subscrisa[39] (denumirea .....), cu sediul[40] în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului[41]/contul bancar ....., cu sediul procesual ales[42] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având următoarele date de contact[43]/prin reprezentant[44] (nume ....., prenume .....) / prin consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[45] .....

în contradictoriu cu pârâta (denumirea societăţii[46].....), cu sediul în ....., având codul unic de înregistrare/ numărul de înmatriculare în registrul comerţului/ contul bancar[47], prin reprezentant[48] (nume ....., prenume .....), formulăm

ACŢIUNE ÎN DECLARAREA NULITĂŢII SOCIETĂŢII

 

 

prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună:

 - declararea nulităţii/anularea societăţii pârâte

– numirea lichidatorilor societăţii.

În fapt, arătăm că[49] ..... .

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 56 şi urm. din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri.

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[50] .....,

în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în[51] .... exemplare.

Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[52], în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct. 2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[53] ocazionate de acest proces.

          Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în[54] ..... exemplare.

          Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de[55] ..... şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[56]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[57]/extras din registrul public[58]/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare[59].

Data,                                                                      Semnătura [60] ,

Domnului Preşedinte al Tribunalului

 

3. Acţiune în anularea hotărârii adunării generale

 

Sediul materiei:

 • 132 Legea nr. 31/1990

 

 

Instanţa[61]

 

Domnule Preşedinte,

 

 

Subsemnatul[62] (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales[63] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având următoarele date de contact[64]..., personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[65] .....

sau

Subscrisa[66] (denumirea .....), cu sediul[67] în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului[68]/contul bancar ....., cu sediul procesual ales[69] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având următoarele date de contact[70]/prin reprezentant[71] (nume ....., prenume .....) / prin consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat [72] (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[73] .....

în contradictoriu cu pârâta[74] (denumirea societăţii.....), cu sediul în ....., având codul unic de înregistrare/ numărul de înmatriculare în registrul comerţului/ contul bancar[75], prin reprezentant[76] (nume ....., prenume .....), formulăm

ACŢIUNE ÎN ANULAREA HOTĂRÂRII NR. ...... DIN DATA DE ...... A ADUNĂRII
GENERALE A ACŢIONARILOR/ASOCIAŢILOR S. ......

 

 

prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună:

 • anularea Hotărârii nr. ....... din data de ....... a Adunării
  Generale a Acţionarilor/Asociaţilor S. ..... .

În fapt, arătăm că[77] ..... .

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 112 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri.

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[78] .....,

în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în[79] .... exemplare.

Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[80], în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[81] ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în[82] ..... exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de[83] ..... şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[84]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[85]/extras din registrul public[86]/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare[87].

Data,                                                                      Semnătura[88] ,

Domnului Preşedinte al Tribunalului

 

 

 

4. Cerere pentru suspendarea executării hotărârii adunării generale

 

 

Sediul materiei:

 • 133 Legea nr. 31/1990[89]

 

 

Instanţa[90]

 

Domnule Preşedinte,

 

Subsemnatul[91] (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales[92] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având următoarele date de contact[93]..., personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....) [94], cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[95] .....

sau

Subscrisa[96] (denumirea .....), cu sediul[97] în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului[98]/contul bancar ....., cu sediul procesual ales[99] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având următoarele date de contact[100]/prin reprezentant[101] (nume ....., prenume .....) / prin consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[102] .....

în contradictoriu cu pârâta[103] (denumirea societăţii.....), cu sediul în ....., având codul unic de înregistrare/ numărul de înmatriculare în registrul comerţului/ contul bancar[104], prin reprezentant[105] (nume ....., prenume .....), formulăm

CERERE PENTRU SUSPENDAREA EXECUTĂRII HOTĂRÂRII ADUNĂRII GENERALE

 

 

prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună:

 • Suspendarea executării Hotărârii nr. ....... din data de ....... a Adunării Generale a Acţionarilor/Asociaţilor S. .......

În fapt, arătăm că[106] ..... .

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 113 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri.

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[107] .....,

în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în[108] .... exemplare.

Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[109], în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[110] ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în[111] ..... exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de[112] ..... şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[113]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[114]/extras din registrul public[115]/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare[116].

Data,                                                                      Semnătura [117] ,

Domnului Preşedinte al Tribunalului

 

5. Opoziţie împotriva hotărârii asociaţilor

 

Sediul materiei:

 • 61 şi art. 62 Legea nr. 31/1990

Instanţa[118]

Organul la care se depune: Opoziţia se depune la oficiul registrului comerţului, care, în termen de 3 zile de la data depunerii, o va menţiona în registru şi o va înainta instanţei judecătoreşti competente.[119]

 

Domnule Preşedinte,

 

Subsemnatul[120] (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales[121] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având următoarele date de contact[122]..., personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar[123] (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[124] .....

sau

Subscrisa[125] (denumirea .....), cu sediul[126] în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului[127]/contul bancar ....., cu sediul procesual ales[128] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având următoarele date de contact[129]/prin reprezentant[130] (nume ....., prenume .....) / prin consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[131] .....

în contradictoriu cu pârâta[132] (denumirea societăţii.....), cu sediul în ....., având codul unic de înregistrare/ numărul de înmatriculare în registrul comerţului/ contul bancar[133], prin reprezentant[134] (nume ....., prenume .....),

 şi

în contradictoriu cu pârâtul[135] (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având codul numeric personal[136] .....,  formulăm

OPOZIŢIE ÎMPOTRIVA HOTĂRÂRII ASOCIAŢILOR

 

prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună:

 • admiterea cererii de opoziţie[137] la Hotărârea Adunării Generale
  ....... din ...... a S. ..... .

–        anularea totală/parţială a hotărârii menţionate, în sensul .....;

–        obligarea societăţii pârâte/asociaţilor pârâţi la repararea prejudiciului cauzat, în sumă de ..... .

În fapt, arătăm că[138] ..... .

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 61, 62 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri/probei testimoniale/probei cu interogatoriul pârâtului/probei cu expertiză judiciară în specialitatea .....

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[139] ....., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în[140] .... exemplare.

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, persoană fizică[141], cu menţiunea personal la intergatoriu, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art.358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând[142] ..... .

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ......, solicităm încuviinţarea următoarelor obiective[143]: ..... .

Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[144], în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[145] ocazionate de acest proces.

          Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în[146] ..... exemplare.

          Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de[147] ..... şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[148]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[149]/extras din registrul public[150].

Data,                                                                      Semnătura[151] ,

Domnului Preşedinte al Tribunalului

 

 

 

6. acţiune în retragerea asociatului

 

 

Sediul materiei:

 • 226 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) şi (3) Legea nr. 31/1990

 

Instanţa[152]

 

Domnule Preşedinte,

 

Subsemnatul[153] (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales[154] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având următoarele date de contact[155]..., personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar[156] (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[157] .....

sau

Subscrisa[158] (denumirea .....), cu sediul[159] în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului[160]/contul bancar ....., cu sediul procesual ales[161] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având următoarele date de contact[162]/prin reprezentant[163] (nume ....., prenume .....) / prin consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[164] .....

în contradictoriu cu pârâta (denumirea societăţii[165].....), cu sediul în ....., având codul unic de înregistrare/ numărul de înmatriculare în registrul comerţului/ contul bancar[166], prin reprezentant[167] (nume ....., prenume .....), formulăm

 

ACŢIUNE ÎN RETRAGEREA ASOCIATULUI

prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună:

 • încuviinţarea retragerii asociatului-reclamant din S. ......
 • obligarea societăţii pârâte la plata sumei de ......., reprezentând contravaloarea părţilor sociale deţinute de reclamant la capitalul social al societăţii pârâte;
 • cu privire la structura participării la capitalul social a celorlalţi asociaţi;

 

În fapt, arătăm că[168] ..... .

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art.  226 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) şi (3) din Legea nr. 31/1990

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri/probei testimoniale/probei cu interogatoriul pârâtului.

 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[169] ....., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în[170] .... exemplare.

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiţii ....., cu domiciliul în[171]  ....., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ..... şi solicităm citarea acestora.

În cadrul probei cu interogatoriul pârâtului, persoană juridică[172], ataşăm interogatoriul cererii de chemare în judecată, în două exemplare, din momentul depunerii acesteia, în conformitate cu art.194 alin.(1) lit.e) teza a-II-a din C. proc.civ..

Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[173], în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[174] ocazionate de acest proces.

          Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în[175] ..... exemplare.

          Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de[176] ..... şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[177]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[178]/extras din registrul public[179].

Data,                                                                      Semnătura[180] ,

Domnului Preşedinte al Tribunalului

 

 

 

7. Acţiune în excluderea asociatului

 

 

Sediul materiei:

 • 222 şi art. 223 Legea nr. 31/1990

 

Instanţa[181]

 

Domnule Preşedinte,

 

Subsemnatul[182] (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales[183] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având următoarele date de contact[184]..., personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar[185] (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[186] .....

sau

Subscrisa[187] (denumirea .....), cu sediul[188] în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului[189]/contul bancar ....., cu sediul procesual ales[190] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având următoarele date de contact[191]/prin reprezentant[192] (nume ....., prenume .....) / prin consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[193] .....

în contradictoriu cu pârâtul[194] (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având codul numeric personal[195] .....,

şi cu pârâta (denumirea societăţii[196].....), cu sediul în ....., având codul unic de înregistrare/ numărul de înmatriculare în registrul comerţului/ contul bancar[197], prin reprezentant[198] (nume ....., prenume .....)formulăm

 

ACŢIUNE ÎN EXCLUDEREA ASOCIATULUI

prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună:

-   excluderea asociatului-reclamant din S. .....

– cu privire la structura participării la capitalul social a celorlalţi asociaţi;

În fapt, arătăm că[199] ..... .

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 222 şi art. 223 din Legea nr. 31/1990

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri/probei testimoniale/probei cu interogatoriul pârâtului.

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[200] ....., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în[201] .... exemplare.

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiţii ....., cu domiciliul în[202]  ....., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ..... şi solicităm citarea acestora.

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, persoană fizică[203], cu menţiunea personal la intergatoriu, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art.358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând[204] ..... .

Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[205], în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[206] ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în[207] ..... exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de[208] ..... şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[209]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[210]/extras din registrul public[211].

Data,                                                                      Semnătura [212] ,

Domnului Preşedinte al Tribunalului

 

 

 

8. acţiune în dizolvarea societăţii la cererea asociatului

 

 

Sediul materiei:

 • 227 alin. (1) lit. e) Legea nr. 31/1990

 

Instanţa[213]

 

Domnule Preşedinte,

 

Subsemnatul[214] (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales[215] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având următoarele date de contact[216]..., personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar[217] (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[218] .....

sau

Subscrisa[219] (denumirea .....), cu sediul[220] în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului[221]/contul bancar ....., cu sediul procesual ales[222] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având următoarele date de contact[223]/prin reprezentant[224] (nume ....., prenume .....) / prin consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[225] .....

în contradictoriu cu pârâta (denumirea societăţii[226].....), cu sediul în ....., având codul unic de înregistrare/ numărul de înmatriculare în registrul comerţului/ contul bancar[227], prin reprezentant[228] (nume ....., prenume .....) formulăm

 

CERERE DE DIZOLVARE A SOCIETĂŢII .....

prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună:

–        dizolvarea societăţii pârâte S. ...... .

În fapt, arătăm că[229] ..... .

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 227 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 31/1990

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri/probei testimoniale.

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[230] ....., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în[231] .... exemplare.

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiţii ....., cu domiciliul în[232]  ....., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ..... şi solicităm citarea acestora.

          Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[233], în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[234] ocazionate de acest proces.

          Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în[235] ..... exemplare.

          Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de[236] ..... şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[237]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[238]/extras din registrul comertului[239].

Data,                                                                      Semnătura [240] ,

Domnului Preşedinte al Tribunalului

 

 

9. acţiune în dizolvarea judiciară a societăţii (dizolvarea judiciară – sancţiune)

 

Sediul materiei:

 

 • 237 Legea nr. 31/1990

 

 

Instanţa[241]

 

Domnule Preşedinte,

 

Subsemnatul[242] (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales[243] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având următoarele date de contact[244]..., personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar[245] (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[246] .....

sau

Subscrisa[247] (denumirea .....), cu sediul[248] în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului[249]/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice[250]/contul bancar ....., cu sediul procesual ales[251] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având următoarele date de contact[252]/prin reprezentant[253] (nume ....., prenume .....) / prin consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[254] .....

în contradictoriu cu pârâta (denumirea societăţii[255].....), cu sediul în ....., având codul unic de înregistrare/ numărul de înmatriculare în registrul comerţului/ contul bancar[256], prin reprezentant[257] (nume ....., prenume .....) formulăm

 

CERERE DE DIZOLVARE A SOCIETĂŢII...

prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună:

 • dizolvarea societăţii pârâte S. ......[258]

În fapt, arătăm că[259] ..... .

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 237 din Legea nr. 31/1990, astfel cum a fost modificată prin Legea 152/2015.[260]

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri.

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[261] ....., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în[262] .... exemplare.

Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[263], în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[264] ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în[265] ..... exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de[266] ..... şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[267]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[268]/extras din registrul public[269].

Data,                                                                      Semnătura[270] ,

Domnului Preşedinte al Tribunalului

 

 

10. acţiune în constatarea dizolvării de drept a societăţii

 

 

Sediul materiei:

 • 227 alin. (1) lit. a) Legea nr. 31/1990

 

Instanţa[271]

 

Domnule Preşedinte,

 

Subsemnatul[272] (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales[273] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având următoarele date de contact[274]..., personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar[275] (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[276] .....

sau

Subscrisa[277] (denumirea .....), cu sediul[278] în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului[279]/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice[280]/contul bancar ....., cu sediul procesual ales[281] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având următoarele date de contact[282]/prin reprezentant[283] (nume ....., prenume .....) / prin consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[284] .....

în contradictoriu cu pârâta (denumirea societăţii[285].....), cu sediul în ....., având codul unic de înregistrare/ numărul de înmatriculare în registrul comerţului/ contul bancar[286], prin reprezentant[287] (nume ....., prenume .....) formulăm

 

 

CERERE DE CONSTATARE A DIZOLVĂRII SOCIETĂŢII...

prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să constate:

–        dizolvarea societăţii pârâte S. ......

În fapt, arătăm că durata stabilită pentru funcţionarea societăţii a expirat şi nu s-a decis prelungirea duratei societăţii. [288]

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 227 alin. (1) lit. a)   din Legea nr. 31/1990.[289]

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri.

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[290] ....., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în[291] .... exemplare.

Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[292], în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[293] ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în[294] ..... exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de[295] ..... şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[296]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[297]/extras din registrul public[298].

Data,                                                                      Semnătura [299] ,

Domnului Preşedinte al Tribunalului

 

 

 

11. Cerere de numire a lichidatorului

 

 

Sediul materiei:

 • 262 alin. (2) Legea nr. 31/1990– pentru societăţile în nume colectiv, în comandită simplă şi cu răspundere limitată

sau

 • 264 alin. (3) Legea nr. 31/1990 – pentru societăţile de capital.

 

 

Instanţa[300]

 

Domnule Preşedinte,

 

 

Subsemnatul[301] (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales[302] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având următoarele date de contact[303]..., personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[304] .....

sau

Subscrisa[305] (denumirea .....), cu sediul[306] în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului[307]/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice[308]/contul bancar ....., cu sediul procesual ales[309] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având următoarele date de contact[310]/prin reprezentant[311] (nume ....., prenume .....) / prin consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....) [312], cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[313] .....

în contradictoriu cu pârâta (denumirea societăţii[314].....), cu sediul în ....., având codul unic de înregistrare/ numărul de înmatriculare în registrul comerţului/ contul bancar[315], prin reprezentant[316] (nume ....., prenume .....) formulăm

 

CERERE DE NUMIRE A LICHIDATORULUI

prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună:

 • numirea unui lichidator al S.....

În fapt, arătăm că[317] ..... .

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile:  art. 262 alin. (2) din Legea nr. 31/1990– în cazul societăţilor în nume colectiv, în comandită simplă şi cu răspundere limitată  sau art. 264 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 – pentru societăţile de capital.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri.

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[318] ....., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în[319] .... exemplare.

Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[320], în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[321] ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în[322] ..... exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de[323] ..... şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[324]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[325]/extras din registrul public[326].

Data,                                                                      Semnătura[327] ,

Domnului Preşedinte al Tribunalului

 

 

12. Acţiune privind plata dividendelor

 

 

Sediul materiei:

 • 67 Legea nr. 31/1990

 

 

Instanţa[328]

 

Domnule Preşedinte,

 

 

Subsemnatul[329] (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales[330] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având următoarele date de contact[331]..., personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[332] .....

sau

Subscrisa[333] (denumirea .....), cu sediul[334] în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului[335]/contul bancar ....., cu sediul procesual ales[336] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având următoarele date de contact[337]/prin reprezentant[338] (nume ....., prenume .....) / prin consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....) [339], cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[340] .....

în contradictoriu cu pârâta (denumirea societăţii[341].....), cu sediul în ....., având codul unic de înregistrare/ numărul de înmatriculare în registrul comerţului/ contul bancar[342], prin reprezentant[343] (nume ....., prenume .....) formulăm

 

 

ACŢIUNE PRIVIND PLATA DIVIDENDELOR

prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună:

 • obligarea pârâtei la plata sumei de ......., reprezentând
  dividende neachitate

– obligarea pârâtei la plata dobânzii legale în sumă de ........,de la data scadenţei până în prezent, precum şi plata acestora în continuare, până la achitarea integrală a debitului;

 

În fapt, arătăm că[344] ..... .

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 67 din Legea nr. 31/1990 şi art.3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, aprobată prin Legea nr. 43/2012.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri.

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[345] ....., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în[346] .... exemplare.

          Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[347], în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[348] ocazionate de acest proces.

          Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în[349] ..... exemplare.

          Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de[350] ..... şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[351]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[352]/extras din registrul public[353].

Data,                                                                      Semnătura[354] ,

 

Domnului Preşedinte al Tribunalului

 

 

13. Acţiune în radierea unei înmatriculări sau a unei menţiuni

 

 

Sediul materiei:

 • 25 Legea nr. 26/1990

 

 

    Instanţa:[355]

          Organul la care se depune cererea. Cererea de radiere se depune şi se menţionează în registrul comerţului la care s-a făcut înmatricularea comerciantului. În 3 zile de la data depunerii cererii, oficiul registrului comerţului înaintează cererea tribunalului în a cărui rază teritorială se află sediul comerciantului, iar în cazul sucursalelor înfiinţate în alt judeţ, tribunalului din acel judeţ, potrivit art. 25 alin. (2) din Legea nr. 26/1990.[356]

 

Domnule Preşedinte,

 

Subsemnatul[357] (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales[358] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având următoarele date de contact[359]..., personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[360] .....

sau

Subscrisa[361] (denumirea .....), cu sediul[362] în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului[363]/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice[364]/contul bancar ....., cu sediul procesual ales[365] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având următoarele date de contact[366]/prin reprezentant[367] (nume ....., prenume .....) / prin consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat[368] (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[369] .....

în contradictoriu cu pârâta (denumirea societăţii[370].....), cu sediul în ....., având codul unic de înregistrare/ numărul de înmatriculare în registrul comerţului/ contul bancar[371], prin reprezentant[372] (nume ....., prenume .....) formulăm

 

 

ACŢIUNE ÎN RADIEREA UNEI ÎNMATRICULĂRI
SAU A UNEI MENŢIUNI

prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună:

 • radierea înmatriculării comerciantului ........ /menţiunii
  privitoare la ......

În fapt, arătăm că  prin  hotărârea judecătorească irevocabilă nr...din data de... pronunțată de... au fost modificate, în tot sau în parte/au fost anulate actele ce au stat la baza înregistrării din Registrul Comerțului nr..., mențiune a cărei radiere o solicităm, întrucât prin această hotărâre nu s-a dispus și menționarea ei în registrul comerțului. [373]

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 25 din Legea nr. 26/1990.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri.

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[374] ....., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în[375] .... exemplare.

Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[376], în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[377] ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în[378] ..... exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de[379] ..... şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[380]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[381]/extras din registrul public[382].

Data,                                                                      Semnătura[383] ,

Domnului Preşedinte al Tribunalului

 

[1] Tribunalul (dacă există specializat) de la locul unde societatea îşi are sediul prin­cipal conform art. 63 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare şi art.119 C.proc.civ., art. 226 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare.

[2]Menţiunile se referă la persoana fizică. Poate introduce acţiunea orice persoană interesată, res­pectiv asociaţii, salariaţii societăţii, creditorii sociali etc.

[3]Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la altă adresă decât cea de domiciliu.

[4]Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[5] Prin decizia nr. 9/2016 a ÎCCJ– Secţia I civilă, hotărâre prealabilă pentru dezlegarea unei chestiuni de drept, s-a decis că: „În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 84 alin. (1) din Codul de procedură civilă, cererea de chemare în judecată şi reprezentarea convenţională a persoanei juridice în faţa instanţelor de judecată nu se pot face prin mandatar persoană juridică, nici prin consilierul juridic sau avocatul acesteia din urmă”.

[6]Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[7]Menţiunile se referă la persoana juridică.

[8]În raport de calitatea reclamantului şi de obiectul cererii de chemare în judecată se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ.

[9] Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului.

[10] Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice.

[11] Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat.

[12] Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[13] Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art.155 alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ.

[14] Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica  adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[15] Pârâţii sunt organele societăţii, respectiv administratorii sau cenzorii societăţii. De asemenea, se va cita şi societatea pentru opozabilitatea hotărârii.

[16] Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ.

[17] Se va cita şi societatea pentru opozabilitatea hotărârii

[18] Se vor indica de către reclamant, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ.

[19] Se va indica reprezentantul menţionat în Registrul Comerţului, administrator/preşedinte al consiliului de administraţie etc.

[20] Acţiunea în regularizare poate fi introdusă, potrivit art. 48 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulte­rioare, în termen de un an de la data înmatriculării societăţii în registrul comer­ţului. Această acţiune poate fi introdusă însă, potrivit art. 48 alin. (2), numai după trecerea unui termen de 8 zile de la constatarea neregularităţii, termen în care legea obligă organele societăţii să ia măsuri pentru înlăturarea acesteia.

[21] Se va motiva în fapt în ce constă neregularitatea a cărei înlăturare se cere.

[22] Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare, spre exemplu: certificatul de înregistrare a societăţii, actul constitutiv etc.

[23] Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă.

[24] Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată.

[25]Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor/experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului.

[26] Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi pârâţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţii au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru pârâţi.

[27] Taxa de timbru se va  calcula, în conformitate cu dispoziţiile O.U.G. nr. 80/2013.

[28] Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic.

[29] Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului.

[30] Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.

[31] Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate juridică.

[32] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână).

[33] Tribunalul (dacă există specializat) de la locul unde societatea îşi are sediul prin­cipal conform art. 63 din Legea nr. 31/1990 şi art.119 C.proc.civ., art. 56 din Legea nr. 31/1990

[34] Menţiunile se referă la persoana fizică. Poate introduce acţiunea orice persoană interesată, res­pectiv asociaţii, salariaţii societăţii, creditorii sociali etc.

[35] Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la altă adresă decât cea de domiciliu.

[36] Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[37] Se va indica reprezentantul menţionat în Registrul Comerțului. Prin decizia nr. 9/2016 a ÎCCJ– Secţia I civilă, hotărâre prealabilă pentru dezlegarea unei chestiuni de drept, s-a decis că: „În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 84 alin. (1) din Codul de procedură civilă, cererea de chemare în judecată şi reprezentarea convenţională a persoanei juridice în faţa instanţelor de judecată nu se pot face prin mandatar persoană juridică, nici prin consilierul juridic sau avocatul acesteia din urmă”.

[38]Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[39] Menţiunile se referă la persoana juridică.

[40] Se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ.

[41] Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului.

[42] Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat.

[43] Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[44] Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art.155 alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ.

[45] Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica  adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[46] Pârât este societatea, reprezentată prin consiliul de administraţie, respectiv prin directorat.

[47] Se vor indica de către reclamant, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ.

[48] Se va indica reprezentantul menţionat în Registrul Comerţului, administrator/preşedinte al consiliului de administraţie etc.

[49]Se va menţiona care din cauzele care atrag nulitatea societăţii sunt incidente în cauză. Aceste cazuri sunt enumerate limitativ de art. 56 din Legea nr. 31/1990, republicată:

 1. a) lipseşte actul constitutiv sau nu a fost încheiat în formă autentică, în situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (6) din lege.
 2. b) toţi fondatorii au fost, potrivit legii, incapabili, la data constituirii societăţii.
 3. c) obiectul de activitate al societăţii este ilicit sau contrar ordinii publice.
 4. d) lipseşte încheierea judecătorului-delegat de înmatriculare a societăţii.
 5. e) lipseşte autorizarea legală administrativă de constituire a societăţii.
 6. f) actul constitutiv nu prevede denumirea societăţii, obiectul său de activitate, aporturile asociaţilor sau capitalul social subscris.
 7. g) s-au încălcat dispoziţiile legale privind capitalul social minim, subscris şi vărsat.
 8. h) nu s-a respectat numărul minim de asociaţi, prevăzut de lege.

[50] Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare, spre exemplu: certificatul de înregistrare a societăţii, actul constitutiv etc.

[51] Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă.

[52] Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată.

[53]Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor/experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului.

[54] Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi pârâţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţii au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru pârâţi.

[55] Taxa de timbru se va  calcula, în conformitate cu dispoziţiile O.U.G. nr. 80/2013.

[56] Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic.

[57] Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului.

[58] Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.

[59] Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate juridică.

[60] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână).

[61] Tribunalul (dacă există specializat) de la locul unde societatea îşi are sediul prin­cipal conform art. 63 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare şi art.119 C.proc.civ.

[62] Menţiunile se referă la persoana fizică. Pot introduce acţiunea atunci când se invocă motive de nulitate relativă: acţionarii/asociaţii care nu au luat parte la adunarea generală, precum şi acţionarii/asociaţii care au luat parte la adunarea generală însă au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al adunării. Atunci când se invocă motive de nulitate absolută, orice persoană interesată poate introduce acţiunea.

[63] Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la altă adresă decât cea de domiciliu.

[64] Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[65]Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[66] Menţiunile se referă la persoana juridică. Pot introduce acţiunea atunci când se invocă motive de nulitate relativă: acţionarii/asociaţii care nu au luat parte la adunarea generală, precum şi acţionarii/asociaţii care au luat parte la adunarea generală însă au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al adunării. Atunci când se invocă motive de nulitate absolută, orice persoană interesată poate introduce acţiunea.

[67] Se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ.

[68] Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului.

[69] Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat.

[70] Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[71] Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art.155 alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ.

[72] Prin decizia nr. 9/2016 a ÎCCJ– Secţia I civilă, hotărâre prealabilă pentru dezlegarea unei chestiuni de drept, s-a decis că: „În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 84 alin. (1) din Codul de procedură civilă, cererea de chemare în judecată şi reprezentarea convenţională a persoanei juridice în faţa instanţelor de judecată nu se pot face prin mandatar persoană juridică, nici prin consilierul juridic sau avocatul acesteia din urmă”.

[73] Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica  adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[74] Pârâtă este societatea, reprezentată prin consiliul de administraţie, respectiv prin directorat.

[75] Se vor indica de către reclamant, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ.

[76] Se va indica reprezentantul menţionat în Registrul Comerţului, administrator/preşedinte al consiliului de administraţie etc.

[77]  Se vor menţiona cauza/cauzele de nulitate absolută sau relativă care afectează valabilitatea hotărârii adunării generale

[78] Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare, spre exemplu: hotărârea atacată, certificatul de înregistrare a societăţii, actul constitutiv etc.

[79] Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă.

[80] Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată.

[81]Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor/experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului.

[82] Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi pârâţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţii au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru pârâţi.

[83] Taxa de timbru se va  calcula, în conformitate cu dispoziţiile O.U.G. nr. 80/2013.

[84] Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic.

[85] Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului.

[86] Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.

[87] Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate juridică.

[88] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână).

[89]  Prin decizia recurs în interesul legii nr. LXII (62) din 24 septembrie 2007 cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 133 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, referitoare la admisibilitatea recursului impotriva ordonantei presedintiale prin care a fost respinsa cererea de suspendare a executarii hotararii adunarii generale a actionarilor

Prevederile cuprinse in art. 133 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se interpreteaza in sensul ca ordonanta presedintiala prin care s-a respins cererea de suspendare a executarii dispozitiilor unei hotarari a adunarii generale a actionarilor poate fi atacata cu recurs. 

[90] Tribunalul (dacă există specializat) de la locul unde societatea îşi are sediul prin­cipal conform art. 63 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare şi art.119 C.proc.civ.

[91] Menţiunile se referă la persoana fizică. Poate introduce cererea de suspendare reclamantul din cererea privind anularea hotărârii adunării generale.

[92] Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la altă adresă decât cea de domiciliu.

[93] Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[94] Prin decizia nr. 9/2016 a ÎCCJ– Secţia I civilă, hotărâre prealabilă pentru dezlegarea unei chestiuni de drept, s-a decis că: „În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 84 alin. (1) din Codul de procedură civilă, cererea de chemare în judecată şi reprezentarea convenţională a persoanei juridice în faţa instanţelor de judecată nu se pot face prin mandatar persoană juridică, nici prin consilierul juridic sau avocatul acesteia din urmă”.

[95]Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[96] Menţiunile se referă la persoana juridică. Poate introduce cererea de suspendare reclamantul din cererea privind anularea hotărârii adunării generale.

[97] În raport de calitatea reclamantului şi de obiectul cererii de chemare în judecată se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ.

[98] Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului.

[99] Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat.

[100] Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[101] Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art.155 alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ.

[102] Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica  adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[103] Pârâtă este societatea, reprezentată prin consiliul de administraţie, respectiv prin directorat.

[104] Se vor indica de către reclamant, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ.

[105] Se va indica reprezentantul menţionat în Registrul Comerţului, administrator/preşedinte al consiliului de administraţie etc.

[106]  Se vor menţiona motivele care justifică suspendarea

[107] Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare, spre exemplu: hotărârea atacată, certificatul de înregistrare a societăţii, actul constitutiv etc.

[108] Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă.

[109] Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată.

[110]Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor/experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului.

[111] Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi pârâţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţii au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru pârâţi.

[112] Taxa de timbru se va  calcula, în conformitate cu dispoziţiile O.U.G. nr. 80/2013.

[113] Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic.

[114] Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului.

[115] Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.

[116] Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate juridică.

[117] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână).

[118]  Tribunalul (dacă există specializat) de la locul unde societatea îşi are sediul prin­cipal conform art. 63 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare şi art.119 C.proc.civ.

[119] În cadrul întâlnirii reprezentanților Consiliului Superior al Magistraturii cu președinții secțiilor specializate (foste comerciale) de la nivelul curților de apel, în materia litigiilor cu profesioniști și insolvenței Curtea de Apel Craiova, 27-28 aprilie 2015, în unamitate, participanții au agreat punctul de vedere al INM, în sensul că cererea depusă direct la instanță nu poate fi respinsă ca inadmisibilă, depunerea la ORC nefiind prevăzută ca o condiție de exercițiu a acțiunii civile, ci doar în scopul înregistrării în registru și îndeplinirii, în acest fel, a exigențelor de publicitate și opozabilitate față de terți.

[120] Menţiunile se referă la persoana fizică. Pot introduce acţiune creditorii sociali şi orice alte per­soane interesate, respectiv creditorii particulari ai asociaţilor, adică persoanele care sunt prejudiciate prin hotărârea atacată.

[121] Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la altă adresă decât cea de domiciliu.

[122] Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[123] Prin decizia nr. 9/2016 a ÎCCJ– Secţia I civilă, hotărâre prealabilă pentru dezlegarea unei chestiuni de drept, s-a decis că: „În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 84 alin. (1) din Codul de procedură civilă, cererea de chemare în judecată şi reprezentarea convenţională a persoanei juridice în faţa instanţelor de judecată nu se pot face prin mandatar persoană juridică, nici prin consilierul juridic sau avocatul acesteia din urmă”.

[124] Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[125] Menţiunile se referă la persoana juridică. Pot introduce acţiune creditorii sociali şi orice alte per­soane interesate, respectiv creditorii particulari ai asociaţilor, adică persoanele care sunt prejudiciate prin hotărârea atacată.

[126]Se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ.

[127] Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului.

[128] Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat.

[129] Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[130] Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art.155 alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ.

[131] Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica  adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[132] Pârâtă este societatea, reprezentată prin consiliul de administraţie, respectiv prin directorat, precum şi asociaţii, în situaţia când se solicită obligarea acestora din urmă la repararea prejudiciului

[133] Se vor indica de către reclamant, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ.

[134] Se va indica reprezentantul menţionat în Registrul Comerţului, administrator/preşedinte al consiliului de administraţie etc. Prin decizia nr. 9/2016 a ÎCCJ– Secţia I civilă, hotărâre prealabilă pentru dezlegarea unei chestiuni de drept, s-a decis că: „În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 84 alin. (1) din Codul de procedură civilă, cererea de chemare în judecată şi reprezentarea convenţională a persoanei juridice în faţa instanţelor de judecată nu se pot face prin mandatar persoană juridică, nici prin consilierul juridic sau avocatul acesteia din urmă”.

[135] Pârâţi pot fi şi asociaţii, în situaţia când se solicită obligarea acestora din urmă la repararea prejudiciului.

[136] Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ.

[137] Opoziţia se face în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii asociaţilor sau a actului adiţional modificator în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, dacă legea nu prevede un alt termen

[138]  Se vor menţiona motivele care justifică opoziţia

[139] Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare.

[140] Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă.

[141] Dacă pârâtul este o persoană juridică, care potrivit art.355 din C. proc. civ., răspunde numai în scris la interogatoriu, reclamantul trebuie să ataşeze interogatoriul cererii de chemare în judecată, în două exemplare, din momentul depunerii acesteia, în conformitate cu art.194 alin.(1) lit.e) teza a-II-a din C. proc.civ.

[142] Se vor menţiona faptele, pe care reclamantul doreşte să le probeze.

[143] Se vor indica obiectivele urmărite, prin efectuarea raportului de expertiză, care vor viza în special cuantificarea prejudiciului.

[144] Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată.

[145]Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor/experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului.

[146] Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi pârâţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţii au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru pârâţi.

[147] Taxa de timbru se va  calcula, în conformitate cu dispoziţiile O.U.G. nr. 80/2013.

[148] Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic.

[149] Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului.

[150] Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.

[151] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână).

[152] Tribunalul (dacă există specializat) de la locul unde societatea îşi are sediul prin­cipal conform art. 63 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare şi art.119 C.proc.civ., art. 226 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare

[153] Menţiunile se referă la persoana fizică. Poate introduce acţiunea orice asociat în societatea în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată care doreşte să părăsească societatea, fără a fi îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 226 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare.

[154] Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la altă adresă decât cea de domiciliu.

[155] Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[156] Prin decizia nr. 9/2016 a ÎCCJ– Secţia I civilă, hotărâre prealabilă pentru dezlegarea unei chestiuni de drept, s-a decis că: „În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 84 alin. (1) din Codul de procedură civilă, cererea de chemare în judecată şi reprezentarea convenţională a persoanei juridice în faţa instanţelor de judecată nu se pot face prin mandatar persoană juridică, nici prin consilierul juridic sau avocatul acesteia din urmă”.

[157]Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[158] Menţiunile se referă la persoana juridică. Poate introduce acţiunea orice asociat în societatea în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată care doreşte să părăsească societatea, fără a fi îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 226 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare.

[159] Se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ.

[160] Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului.

[161] Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat.

[162] Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[163] Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art.155 alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ.

[164] Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica  adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[165] Pârâtă este societatea din cadrul căreia reclamantul-asociat îşi manifestă dorinţa de a se retrage

[166] Se vor indica de către reclamant, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ.

[167] Se va indica reprezentantul menţionat în Registrul Comerţului, administrator/preşedinte al consiliului de administraţie etc.

[168] Se vor arăta în fapt în ce constă motivele care justifică dorinţa asociatului de a se retrage

[169] Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare.

[170] Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă.

[171] Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, sectorul/judeţul).

[172] Dacă pârâtul este o persoană juridică, care potrivit art.355 din C. proc. civ., răspunde numai în scris la interogatoriu, reclamantul trebuie să ataşeze interogatoriul cererii de chemare în judecată, în două exemplare, din momentul depunerii acesteia, în conformitate cu art.194 alin.(1) lit.e) teza a-II-a din C. proc.civ.

[173] Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată.

[174]Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor/experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului.

[175] Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi pârâţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţii au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru pârâţi.

[176] Taxa de timbru se va  calcula, în conformitate cu dispoziţiile O.U.G. nr. 80/2013.

[177] Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic.

[178] Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului.

[179] Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.

[180] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână).

[181] Tribunalul (dacă există specializat) de la locul unde societatea îşi are sediul prin­cipal conform art. 63 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare şi art.119 C.proc.civ.

[182] Menţiunile se referă la persoana fizică. Poate introduce acţiunea societatea din care se cere excluderea sau orice asociat.

[183] Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la altă adresă decât cea de domiciliu.

[184] Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[185] Prin decizia nr. 9/2016 a ÎCCJ– Secţia I civilă, hotărâre prealabilă pentru dezlegarea unei chestiuni de drept, s-a decis că: „În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 84 alin. (1) din Codul de procedură civilă, cererea de chemare în judecată şi reprezentarea convenţională a persoanei juridice în faţa instanţelor de judecată nu se pot face prin mandatar persoană juridică, nici prin consilierul juridic sau avocatul acesteia din urmă”.

[186]Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[187] Menţiunile se referă la persoana juridică. Poate introduce acţiunea societatea din care se cere excluderea sau orice asociat.

[188] Se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ.

[189] Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului.

[190] Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat.

[191] Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[192] Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art.155 alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ.

[193] Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica  adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[194] Pârâtul este asociatul a cărui excludere se solicită din societatea în nume colectiv, în comandită simplă (precum şi asociaţii comanditaţi din societatea în comandită pe acţiuni) sau cu răspundere limitată. Dacă acţiunea este introdusă de un asociat, se citează şi societatea din cadrul căreia se solicită excluderea, pentru opozabilitate

[195] Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ.

[196] Dacă acţiunea este introdusă de un asociat, se citează şi societatea din cadrul căreia se solicită excluderea, pentru opozabilitate

[197] Se vor indica de către reclamant, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ.

[198] Se va indica reprezentantul menţionat în Registrul Comerţului, administrator/preşedinte al consiliului de administraţie etc.

[199] Se va menţiona care dintre motivele de excludere prevăzute de art. 222 din Legea nr. 31/1990 se invocă, respectiv:

 1. a) neefectuarea aportului de către asociat, deşi a fost notificat în acest sens;
 2. b) starea de faliment sau incapacitatea legală a asociatului cu răspundere neli­mitată (pentru asociaţii din societatea în nume colectiv şi comanditaţii din societatea în comandită);
 3. c) amestecul, fără drept, al asociatului cu răspundere nelimitată în adminis­trarea societăţii ori încălcarea de către acesta a dispoziţiilor art. 80 şi art. 82 din lege (pentru asociaţii obligaţi nelimitat);
 4. d) comiterea de către asociatul administrator a unei fraude în dauna societăţii ori întrebuinţarea semnăturii sociale sau a capitalului social în folosul său ori al altora.

[200] Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare.

[201] Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă.

[202] Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, sectorul/judeţul).

[203] Dacă pârâtul este o persoană juridică, care potrivit art.355 din C. proc. civ., răspunde numai în scris la interogatoriu, reclamantul trebuie să ataşeze interogatoriul cererii de chemare în judecată, în două exemplare, din momentul depunerii acesteia, în conformitate cu art.194 alin.(1) lit.e) teza a-II-a din C. proc.civ.

[204] Se vor menţiona faptele, pe care reclamantul doreşte să le probeze.

[205] Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată.

[206]Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor/experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului.

[207] Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi pârâţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţii au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru pârâţi.

[208] Taxa de timbru se va  calcula, în conformitate cu dispoziţiile O.U.G. nr. 80/2013.

[209] Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic.

[210] Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului.

[211] Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.

[212] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână).

[213] Tribunalul (dacă există specializat) de la locul unde societatea îşi are sediul prin­cipal conform art. 63 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare şi art.119 C.proc.civ. şi . art. 227 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 31/1990.

[214] Menţiunile se referă la persoana fizică. Poate introduce acţiunea orice asociat.

[215] Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la altă adresă decât cea de domiciliu.

[216] Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[217] Prin decizia nr. 9/2016 a ÎCCJ– Secţia I civilă, hotărâre prealabilă pentru dezlegarea unei chestiuni de drept, s-a decis că: „În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 84 alin. (1) din Codul de procedură civilă, cererea de chemare în judecată şi reprezentarea convenţională a persoanei juridice în faţa instanţelor de judecată nu se pot face prin mandatar persoană juridică, nici prin consilierul juridic sau avocatul acesteia din urmă”.

[218]Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[219] Menţiunile se referă la persoana juridică. Poate introduce acţiunea orice asociat.

[220] În raport de calitatea reclamantului şi de obiectul cererii de chemare în judecată se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ.

[221] Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului.

[222] Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat.

[223] Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[224] Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art.155 alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ.

[225] Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica  adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[226] Pârâtă este societatea a cărei dizolvare se solicită.

[227] Se vor indica de către reclamant, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ.

[228] Se va indica reprezentantul menţionat în Registrul Comerţului, administrator/preşedinte al consiliului de administraţie etc.

[229] Se vor arăta motivele temeinice care împiedică funcţionarea societăţii

[230] Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare.

[231] Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă.

[232] Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, sectorul/judeţul).

[233] Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată.

[234]Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor/experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului.

[235] Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi pârâţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţii au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru pârâţi.

[236] Taxa de timbru se va  calcula, în conformitate cu dispoziţiile O.U.G. nr. 80/2013.

[237] Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic.

[238] Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului.

[239] Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.

[240] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână).

[241] Tribunalul (dacă există specializat) de la locul unde societatea îşi are sediul prin­cipal conform art. 63 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare şi art.119 C.proc.civ. şi . art. 237 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

[242] Menţiunile se referă la persoana fizică. Poate introduce acţiunea orice persoană interesată, precum şi Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.

[243] Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la altă adresă decât cea de domiciliu.

[244] Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[245] Prin decizia nr. 9/2016 a ÎCCJ– Secţia I civilă, hotărâre prealabilă pentru dezlegarea unei chestiuni de drept, s-a decis că: „În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 84 alin. (1) din Codul de procedură civilă, cererea de chemare în judecată şi reprezentarea convenţională a persoanei juridice în faţa instanţelor de judecată nu se pot face prin mandatar persoană juridică, nici prin consilierul juridic sau avocatul acesteia din urmă”.

[246]Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[247] Menţiunile se referă la persoana juridică. Poate introduce acţiunea orice persoană interesată, precum şi Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.

[248] În raport de calitatea reclamantului şi de obiectul cererii de chemare în judecată se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ.

[249] Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului.

[250] Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice.

[251] Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat.

[252] Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[253] Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art.155 alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ.

[254] Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica  adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[255] Pârâtă este societatea a cărei dizolvare se solicită.

[256] Se vor indica de către reclamant, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ.

[257] Se va indica reprezentantul menţionat în Registrul Comerţului, administrator/preşedinte al consiliului de administraţie etc.

[258] Potrivit  art.237 din Legea 31/1990, astfel cum a fost modificată prin Legea 152/2015, lista societăților pentru care Oficiul Național al Registrului Comerțului urmează să formuleze acțiuni de dizolvare se afișează pe pagina sa de internet sau pe portalul de servicii on-line cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte și se transmite Ministerului Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală.

[259] Se va arăta care dintre motivele de dizolvare prevăzut de art.237 din Legea 31/1990, astfel cum a fost modificată prin Legea 152/2015 este incident, respectiv:

 1. a) societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot întruni;
 2. b) acționarii/asociații au dispărut ori nu au domiciliul cunoscut ori reședința cunoscută;
 3. c) nu mai sunt îndeplinite condițiile referitoare la sediul social, inclusiv ca urmare a expirării duratei actului care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social ori transferului dreptului de folosință sau proprietate asupra spațiului cu destinație de sediu social;
 4. d) a încetat activitatea societății sau nu a fost reluată activitatea după perioada de inactivitate temporară, anunțată organelor fiscale și înscrisă în registrul comerțului, perioadă care nu poate depăși 3 ani de la data înscrierii în registrul comerțului;
 5. e) societatea nu și-a completat capitalul social, în condițiile legii;
 6. f) societatea nu și-a depus situațiile financiare anuale și, după caz, situațiile financiare anuale consolidate, precum și raportările contabile la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în termenul prevăzut de lege, dacă perioada de întârziere depășește 60 de zile lucrătoare;
 7. g) societatea nu și-a depus la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în termenul prevăzut de lege, declarația că nu a desfășurat activitate de la constituire, dacă perioada de întârziere depășește 60 de zile lucrătoare.

[260] Prin decizia recurs in interesul legii nr. 6 din 21 ianuarie 2008 cu privire la calea de atac ce poate fi exercitata impotriva hotararii prin care s-a respins cererea de dizolvare a unei societati comerciale, in conditiile art. 237 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 s-a decis că hotararea prin care s-a respins cererea de dizolvare a unei societati comerciale poate fi atacata cu recurs in conditiile prevazute de acest text de lege. Potrivit art.237 alin.5 din Legea 31/1990, aastfel cum a fost modificat prin Legea 152/2015 , orice persoană interesată poate face numai apel împotriva hotărârii de dizolvare, în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Apelantul va depune o copie a apelului la oficiul registrului comerțului, pentru menționare în registrul comerțului.

[261] Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare.

[262] Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă.

[263] Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată.

[264]Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor/experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului.

[265] Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi pârâţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţii au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru pârâţi.

[266] Taxa de timbru se va  calcula, în conformitate cu dispoziţiile O.U.G. nr. 80/2013.

[267] Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic.

[268] Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului.

[269] Se va depune atunci cererea este formulată de către o societate.

[270] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână).

[271] Tribunalul (dacă există specializat) de la locul unde societatea îşi are sediul prin­cipal conform art. 63 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare şi art.119 C.proc.civ. şi . art. 227 alin. (2) din Legea nr. 31/1990.

[272] Menţiunile se referă la persoana fizică. Poate introduce aciunea orice persoană interesată.

[273] Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la altă adresă decât cea de domiciliu.

[274] Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[275] Prin decizia nr. 9/2016 a ÎCCJ– Secţia I civilă, hotărâre prealabilă pentru dezlegarea unei chestiuni de drept, s-a decis că: „În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 84 alin. (1) din Codul de procedură civilă, cererea de chemare în judecată şi reprezentarea convenţională a persoanei juridice în faţa instanţelor de judecată nu se pot face prin mandatar persoană juridică, nici prin consilierul juridic sau avocatul acesteia din urmă”.

[276]Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[277] Menţiunile se referă la persoana juridică. Poate introduce aciunea orice persoană interesată.

[278] În raport de calitatea reclamantului şi de obiectul cererii de chemare în judecată se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ.

[279] Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului.

[280] Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice.

[281] Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat.

[282] Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[283] Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art.155 alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ.

[284] Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica  adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[285] Pârâtă este societatea a cărei dizolvare se solicită.

[286] Se vor indica de către reclamant, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ.

[287] Se va indica reprezentantul menţionat în Registrul Comerţului, administrator/preşedinte al consiliului de administraţie etc.

[288] Asociaţii trebuie să fie consultaţi de către consiliul de administraţie, respectiv de directorat, cu cel puţin 3 luni înainte de expirarea duratei societăţii, cu privire la eventuala prelungire a acesteia. În lipsă, la cererea oricăruia dintre asociaţi, tribunalul poate dispune, prin încheiere, efectuarea consultării conform art. 119 alin. (3).

Dacă această procedură nu este îndeplinită, la expirarea duratei menţionate în actul constitutiv orice persoană interesată sau Oficiul Naţional al Registrului Comerţului poate sesiza judecătorul-delegat pentru constatarea dizolvării societăţii.

[289]  Apreciem că o astfel de cerere trebuie analizată din perspectiva dispoziţiilor art. 527-540 Cod proc. civ. care reglementează procedura necontencioasă întrucât, pentru recunoaşterea dreptului pretins de reclamanţi, este necesară intervenţia instanţei, fără să se urmărească, însă, stabilirea unui drept potrivnic faţă de o altă persoană.

Conform art. 530 alin. 2 C. proc. civ., cererea necontencioasă va fi însoţită de înscrisurile pe care se sprijină.  De asemenea, potrivit art. 532 alin. 2 C. proc. civ., instanţa poate dispune, chiar din oficiu, orice măsuri utile cauzei. Ea are dreptul de să asculte orice persoană  care poate aduce lămuriri în cauză, precum şi pe acelea ale căror interese ar putea fi afectate de hotărâre.

Instanţa, în temeiul dispoziţiilor normative anterior menţionate, are posibilitatea de a solicita petentului înscrisurile din care rezultă lichidarea averii societăţii al cărui asociat este petentul, pentru a stabili dacă există creditori neîndestulaţi. Totodată, instanţa, în temeiul art. 532 alin. 2 C. proc. civ., are posibilitatea de a asculta lichidatorul, neconstituind un impediment faptul că acesta a fost descărcat de gestiune, precum şi creditorii societăţii dizolvate şi radiate.

În ipoteza în care nu există creditori neîndestulaţi, cererea este admisibilă, iar în ipoteza în care există creditori neîndestulaţi, cererea prezintă caracter contencios, urmând a fi respinsă, conform art. 531 C. proc. civ.

[290] Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare.

[291] Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă.

[292] Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată.

[293]Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor/experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului.

[294] Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi pârâţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţii au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru pârâţi.

[295] Taxa de timbru se va  calcula, în conformitate cu dispoziţiile O.U.G. nr. 80/2013.

[296] Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic.

[297] Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului.

[298] Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.

[299] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână).

[300] Tribunalul (dacă există specializat) de la locul unde societatea îşi are sediul prin­cipal conform art. 63 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare şi art.119 C.proc.civ. şi . art. 264 alin. (3) din Legea nr. 31/1990.

[301] Menţiunile se referă la persoana fizică. Poate introduce acţiunea oricare asociat sau adminis­trator, respectiv membru al directoratului.

[302] Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la altă adresă decât cea de domiciliu.

[303] Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[304]Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[305] Menţiunile se referă la persoana juridică. Poate introduce acţiunea oricare asociat sau adminis­trator, respectiv membru al directoratului.

[306] În raport de calitatea reclamantului şi de obiectul cererii de chemare în judecată se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ.

[307] Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului.

[308] Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice.

[309] Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat.

[310] Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[311] Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art.155 alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ.

[312] Prin decizia nr. 9/2016 a ÎCCJ– Secţia I civilă, hotărâre prealabilă pentru dezlegarea unei chestiuni de drept, s-a decis că: „În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 84 alin. (1) din Codul de procedură civilă, cererea de chemare în judecată şi reprezentarea convenţională a persoanei juridice în faţa instanţelor de judecată nu se pot face prin mandatar persoană juridică, nici prin consilierul juridic sau avocatul acesteia din urmă”.

[313] Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica  adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[314] Pârâţi sunt ceilalţi asociaţi şi administratori, res­pectiv, membri ai directoratului, precum şi societatea dizolvată, care îşi păstrează personalitatea juridică pentru operaţiunile lichidării, până la terminarea acesteia.

[315] Se vor indica de către reclamant, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ.

[316] Se va indica reprezentantul menţionat în Registrul Comerţului, administrator/preşedinte al consiliului de administraţie etc.

[317]Se va arăta că societatea pentru care se solicită numirea unui lichidator a fost dizolvată şi că asociaţii nu s-au înţeles cu privire la numirea unui lichidator, motiv pentru care se solicită intervenţia instanţei.

[318] Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare.

[319] Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă.

[320] Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată.

[321]Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor/experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului.

[322] Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi pârâţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţii au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru pârâţi.

[323] Taxa de timbru se va  calcula, în conformitate cu dispoziţiile O.U.G. nr. 80/2013.

[324] Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic.

[325] Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului.

[326] Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.

[327] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână).

[328] Tribunalul (dacă există specializat) de la locul unde societatea îşi are sediul prin­cipal conform art. 63 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare şi art.119 C.proc.civ..

[329] Menţiunile se referă la persoana fizică. Poate introduce acţiunea asociatul/acţionarul îndreptăţit la plata dividendelor.

[330] Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la altă adresă decât cea de domiciliu.

[331] Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[332]Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[333] Menţiunile se referă la persoana juridică. Poate introduce acţiunea asociatul/acţionarul îndreptăţit la plata dividendelor.

[334] În raport de calitatea reclamantului şi de obiectul cererii de chemare în judecată se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ.

[335] Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului.

[336] Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat.

[337] Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[338] Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art.155 alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ.

[339] Prin decizia nr. 9/2016 a ÎCCJ– Secţia I civilă, hotărâre prealabilă pentru dezlegarea unei chestiuni de drept, s-a decis că: „În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 84 alin. (1) din Codul de procedură civilă, cererea de chemare în judecată şi reprezentarea convenţională a persoanei juridice în faţa instanţelor de judecată nu se pot face prin mandatar persoană juridică, nici prin consilierul juridic sau avocatul acesteia din urmă”.

[340] Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica  adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[341] Pârâtă este societatea al cărei asociat/acţionar este reclamantul.

[342] Se vor indica de către reclamant, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ.

[343] Se va indica reprezentantul menţionat în Registrul Comerţului, administrator/preşedinte al consiliului de administraţie etc.

[344]Se va arăta că pârâta nu şi-a îndeplinit obligaţia de plată a dividendelor cuvenite, deşi au fost aprobate situaţiile financiare anuale.

[345] Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare.

[346] Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă.

[347] Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată.

[348]Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor/experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului.

[349] Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi pârâţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţii au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru pârâţi.

[350] Taxa de timbru se va  calcula, în conformitate cu dispoziţiile O.U.G. nr. 80/2013.

[351] Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic.

[352] Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului.

[353] Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.

[354] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână).

[355] Tribunalul (dacă există specializat) de la locul unde societatea îşi are sediul prin­cipal conform art. 25 alin. (2) din Legea nr. 26/1990 şi art.119 C.proc.civ..

[356]În cadrul întâlnirii reprezentanților Consiliului Superior al Magistraturii cu președinții secțiilor specializate (foste comerciale) de la nivelul curților de apel, în materia litigiilor cu profesioniști și insolvenței Curtea de Apel Craiova, 27-28 aprilie 2015 s-a discutat dacă cererea de radiere a unei societăţi poate fi adresată direct de lichidator instanţei sau trebuie depusă la ORC şi trimisă spre soluţionare instanţei, conform art. 260 alin. (8) din Legea nr. 31/1990 şi art. 3 alin. (5) din O.U.G. nr. 116/2009. În unanimitate, participanții au agreat opinia formatorului INM, în sensul că depunerea cererii direct la instanţă atrage respingerea ei pentru lipsa calităţii procesuale active a lichidatorului. Lichidatorul nu are calitate procesuală activă pentru a sesiza direct instanţa cu o cerere de radiere, ci trebuie să adreseze solicitarea Oficiului Registrului Comerţului, care va sesizea instanţa.

[357] Menţiunile se referă la persoana fizică. Poate introduce cererea de radiere orice persoană fizică sau juridică prejudiciată ca efect al unei înmatriculări ori printr-o menţiune în registrul comerţului.

[358] Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la altă adresă decât cea de domiciliu.

[359] Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[360]Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[361] Menţiunile se referă la persoana juridică. Poate introduce cererea de radiere orice persoană fizică sau juridică prejudiciată ca efect al unei înmatriculări ori printr-o menţiune în registrul comerţului.

[362] În raport de calitatea reclamantului şi de obiectul cererii de chemare în judecată se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ.

[363] Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului.

[364] Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice.

[365] Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat.

[366] Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[367] Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art.155 alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ.

[368] Prin decizia nr. 9/2016 a ÎCCJ– Secţia I civilă, hotărâre prealabilă pentru dezlegarea unei chestiuni de drept, s-a decis că: „În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 84 alin. (1) din Codul de procedură civilă, cererea de chemare în judecată şi reprezentarea convenţională a persoanei juridice în faţa instanţelor de judecată nu se pot face prin mandatar persoană juridică, nici prin consilierul juridic sau avocatul acesteia din urmă”.

[369] Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica  adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

[370] Pârâtă este societatea a cărui înmatriculare sau menţiune se solicită a fi radiată. Pentru opozabilitate, se va cita şi oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal.

[371] Se vor indica de către reclamant, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ.

[372] Se va indica reprezentantul menţionat în Registrul Comerţului, administrator/preşedinte al consiliului de administraţie etc.

[373] Se va indica în ce constă menţiunea a cărei radiere se cere, precum şi cauza radierii. Prin recursul in interesul legii decizia nr. X din 20 martie 2006 cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicata, astfel cum a fost modificat prin art. VIII pct. 23 din Legea nr. 161/2003, referitoare la cazurile de admisibilitate a cererii de radiere a unei inmatriculari sau mentiuni din registrul comertului s-a stauat că cererea de radiere a unei inmatriculari sau mentiuni din registrul comertului este admisibila numai in conditiile in care persoana fizica ori juridica, ce se considera prejudiciata ca efect al unei inmatriculari sau ca urmare a efectuarii unei mentiuni in registrul comertului, face dovada existentei anterioare a unei hotarari judecatoresti irevocabile prin care au fost modificate, in tot sau in parte, ori au fost anulate actele ce au stat la baza inregistrarii a carei radiere se solicita, daca prin acea hotarare nu s-a dispus mentionarea ei in registrul comertului. Prin urmare, trebuie depusă dovada acestei hotărîri.

[374] Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare.

[375] Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă.

[376] Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată.

[377]Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor/experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului.

[378] Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi pârâţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţii au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru pârâţi.

[379] Potrivit art.14 alin.2 din OUG 80/2013, cererile de competenţa instanţelor judecătoreşti având ca obiect înregistrări în registrul comerţului se taxează cu 100 lei.

[380] Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic.

[381] Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului.

[382] Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.

[383] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.