Functionar Public Cu Statut Special Din Cadrul Penitenciarelor, Obligatia De Plata A Drepturilor Salariale Corespunzatoare Functiei » Consultă Avocat
avocat bucuresti
Decizie nelegala de incetare de drept a raportului de serviciu, Principiului prioritatii dreptului UE fata de dreptul national
31 martie 2020
consultanta juridica avocat
Functionari publici, Recalcularea sporului de vechime in munca
31 martie 2020

Functionar public cu statut special din cadrul penitenciarelor, Obligatia de plata a drepturilor salariale corespunzatoare functiei

consultanta juridica avocat

consultanta juridica avocat

Functionar public cu statut special din cadrul penitenciarelor, Obligatia de plata a drepturilor salariale corespunzatoare functiei

Faptul ca directorul unitatii nu a facut decat sa aprobe fisa postului si sa stabileasca atributii, in limitele stabilite de Ordinul MJ nr. 1662/C/2011, nu exclude

acordarea unor drepturi salariale suplimentare, in cazul in care aceste atributii sunt corespunzatoare unei functii prevazute cu solda de comanda/
salariu de comanda. Instanta de recurs constata ca deciziile de zi nu constituie simple operatiuni administrative cu caracter organizatoric, cum incearca sa sugereze recurentul, ci, prin efectele pe care le produc asupra sarcinilor de serviciu ale reclamantului, reprezinta acte administrative care modifica acest raport de serviciu. Astfel, prin impunerea in sarcina reclamantului a obligatiei de a indeplini atributii specifice unei functii de conducere (sef de tura) si completarea fisei postului cu atributii specifice acestei functii de conducere, s-a produs o modificare a raportului de serviciu printr-o modalitate echivalenta imputernicirii pe functie de conducere reglementata de art. 55 alin. 3 din Legea nr. 293/2004. De asemenea, instanta de recurs observa ca, desi prin deciziile de zi reclamantului nu i-a fost schimbata si functia de executie pe ca o ocupa, nefiind vorba de o imputernicire pe functie conform art. 55 alin. 3 din Legea nr. 293/2004, paratul a dispus ca reclamantul sa fie imputernicit sa indeplineasca atributiile unei functii prevazute cu solda de comanda/salariul de comanda, situatie care reclama un tratament juridic similar cu cel prevazut de art. 55 alin. 3 din Legea nr. 293/2004.

Curtea de Apel Iasi - Sectia de contencios administrativ si fiscal, Decizia nr.

510/27.03.2019

Prin sentinta civila nr. 450/CA din data de 29.10.2018 a Tribunalului Vaslui a fost admisa cererea formulata de reclamantul Sindicatul „X.” din cadrul Penitenciarului, in numele membrului de sindicat Y., in contradictoriu cu paratul Penitenciarul, acesta din urma fiind obligat sa calculeze si sa plateasca diferentele salariale pentru Y., pentru imputernicirea acestuia in functia de sef tura incepand cu data de 01.08.2017 si sa actualizeze diferentele salariale cu indicele de inflatie de la data platii.

In motivarea sentintei, instanta de fond a retinut ca reclamantul este functionar public cu statut special in cadrul Penitenciarului, avand functia de agent. Datorita lipsei de personal cu functii de conducere si din cauza ca aceste functii sunt esentiale pentru buna functionare a unitatii, prin Decizia de zi pe unitate numarul 154 din 18 august 2017 emisa de directorul Penitenciarului, reclamantul a preluat atributiile specifice functiei de sef tura. Ulterior, prin Dispozitia nr. 4 din 08.01.2018 s-a dispus prelungirea acestei imputerniciri.

Reclamantul solicita sa-i fie platite drepturile banesti aferente functiei in care acesta a fost imputernicit prin decizia anterior amintita, respectiv sef de tura incepand cu data de 18 august 2017, aducand in discutie dispozitiile art. 39 alin. (1) si (2) din Legea nr. 293/2004.

In ceea ce priveste actul normativ aplicabil, avand in vedere perioada precizata de reclamant, instanta de fond a retinut ca in cauza sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 153/2017. Asadar, instanta are obligatia de a verifica daca reclamantul are dreptul de a fi remunerat potrivit functiei in care a fost imputernicit prin decizia de zi pe unitate.

In drept, potrivit art. 39 alin. (1) si (2) din Legea nr. 293/2004, functionarii publici cu statut special isi pastreaza, pe perioada delegarii, detasarii ori trecerii temporare in alta functie, functia, gradul si drepturile salariale avute anterior, acordate conform prevederilor actelor normative privind salarizarea acestora.

In situatia in care drepturile salariale corespunzatoare functiei pe care este detasat sau, dupa caz, trecut temporar in alta functie sunt mai mari, personalul prevazut la alin. (1) beneficiaza de aceste drepturi salariale.

Ratiunea avuta in vedere de legiuitor la momentul introducerii acestei dispozitii legale a constituit-o remunerarea functionarului la nivelul functiei in care a fost imputernicit avand in vedere ca functia ce o indeplineste presupune anumite responsabilitati si solicitari de o complexitate mai ridicata decat cele indeplinite pana la acel moment, ori date fiind aceste imprejurari este normal ca persoana care o desfasoara sa beneficieze si de drepturile salariale aferente acestei functii si nu numai de obligatiile specifice.

De asemenea, in conformitate cu prevederile art. 5 alin. (5) al Anexei VII din Legea nr. 153/2017, salariul de functie se acorda de la data prevazuta in ordinul/dispozitia/decizia de numire. Pentru persoanele nou-incadrate sau reintegrate in randul politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, salariul de functie se acorda de la data prezentarii la serviciu.

Parata a sustinut ca in lipsa unei decizii administrative de personal nu pot fi platite drepturile specificate acestei functii, numirea in functie facandu-se prin decizia de zi pe unitate emisa de directorul Penitenciarului, document care nu genereaza drepturi banesti.

Tribunalul a observat in primul rand ca prin aceasta imputernicire obligatiile de serviciu ale reclamantului au cunoscut o modificare sub aspectul intinderii raspunderii si complexitatii aferente functiei. Astfel, in ipoteza in care reclamantul nu si-ar fi indeplinit corespunzator atributiile ce decurg din indeplinirea acestei functii acesta ar fi putut suferi consecinte pe plan profesional, respectiv angajarea raspunderii disciplinare sau patrimoniale.

In al doilea rand, a observat ca aceasta imputernicire nu a fost facuta pentru cateva zile ci pentru o perioada mai lunga de timp, respectiv incepand cu data de 01 august 2017, aceasta functie fiind indeplinita si la acest moment de reclamant.

Asadar, prin folosirea acestei metode de imputernicire parata si-a suplinit golurile in schema managementului pe o perioada mai mare de un an fara niciun efort financiar suplimentar, aspect de natura sa conduca instanta la concluzia ca prin acest mecanism, parata a eludat legea, intelegand ca prin aceasta modalitate sa nu recompenseze activitatea efectiv prestata.

De asemenea, Tribunalul a retinut ca potrivit art. 20 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor, numirea si eliberarea din functie, precum si celelalte modificari ale raporturilor de serviciu pentru functiile de director general, director general adjunct si director in sistemul administratiei penitenciare se dispun prin ordin al ministrului justitiei. Pentru celelalte functii de conducere, precum si pentru functiile de executie din Administratia Nationala a Penitenciarelor si unitatile de penitenciare, se dispun, dupa caz, prin decizie a directorului general sau a directorilor unitatilor de penitenciare, potrivit competentelor legale.

Tribunalul a considerat ca in raport de prevederile legale aratate mai sus, desemnarea reclamantului prin decizia zilnica de unitate sa indeplineasca temporar atributiile corespunzatoare functiei de sef tura, se incadreaza in rigorile impuse de art. 39 alin. (2) din Legea nr. 293/2004, si beneficiaza, in consecinta, de salariul pentru functia respectiva.

Imprejurarea ca in fapt reclamantului nu i s-a emis o decizie de catre directorul Penitenciarului nu este culpa acestuia. Reclamantul era obligat sa respecte dispozitiile date de conducatorul ierarhic, in contextul art. 48 lit. j) din Legea nr. 293/2004, iar unei astfel de indatoriri ii corespunde obligatia corelativa a unitatii de a achita drepturile salariale cuvenite pentru munca efectiv prestata.

Impotriva acestei sentinte a declarat recurs Penitenciarul, prin care a aratat ca in baza Legii-cadru nr. 153/2017, Anexa VI, Sectiunea a 2-a soldele de functie si salariile de functie, art. 5 alin. 5 salariul d functie se acorda de la data prevazuta in ordinul/dispozitia/decizia de numire, coroborat cu art. 8 alin. 3 solda de comanda/salariul de comanda se acorda de la data numirii in functiile cu drept la solda de comanda/salariul de comanda si inceteaza la data schimbarii din functie, fapt ce determina acordarea acestor drepturi numai in baza ordinului/dispozitiei/deciziei de numire.

Considera ca in speta nu s-a efectuat o numire prin decizie administrativa, emisa de Biroul Resurse Umane, ci a operat doar o preluare a atributiilor unui post de conducere prin Decizia de zi pe unitate, motiv pentru care nu pot fi platite drepturile corespunzatoare functiei in cauza.

A mai precizat ca petentul nu a fost delegat/detasat/trecut in alta functie, ci i s-au acordat prin Decizie de zi pe unitate atributii suplimentare fiind desemnat sa indeplineasca atributii specifice functiei de conducere prin operarea de completari specifice in fisa postului, fiind aplicabile prevederile art. 55 alin. 3 din Legea nr. 293/2004.

Solutia instantei de recurs

Prin cererea de recurs se invoca, in esenta, gresita aplicare de catre prima instanta a normelor de drept materiale referitoare la modul de acordare a soldei de comanda/salariului de comanda si acordarea de atributii suplimentare functionarilor publici cu statut special ce isi desfasoara activitate in cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

Este necontestat in cauza ca prin decizii de zi ale directorului Penitenciarului, incepand cu luna august 2017 si pana, cel putin, la momentul pronuntarii primei instante, reclamantul, avand in vedere calitatea sa de functionar public cu statut special in cadrul sistemului penitenciar, avand gradul profesional de agent sef principal, a fost desemnat sa indeplineasca atributii specifice functiei de sef de tura, cu completarea acestor atributii in fisa postului, invocand in Decizia zilnica a Directului unitatii nr. 4/08.01.2018 prevederile Ordinului Ministrului Justitiei nr. 1662/C/01.08.2011.

Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor este reglementat prin Legea nr. 293/2004, prin care se prevede ca acestia au dreptul al un
salariu lunar, compus din salariul de baza, indemnizatii, sporuri, precum si premii si prime, ale caror cuantumuri se stabilesc prin lege,

iar
salariul de baza cuprinde salariul corespunzator functiei indeplinite, gradului profesional detinut, gradatiile, sporurile pentru misiune permanenta si, dupa caz, indemnizatia de conducere si salariul de merit.

In contextul legislativ si factual dat, se constata ca reclamantul face parte din categoria personalului din sectorul bugetar careia i se aplica dispozitiile Legii-cadru nr. 153/2017, prin care s-au aprobat grilele de salarizare si coeficientii de ierarhizare a salariilor de baza ale angajatilor din sectorul bugetar pentru anul 2022, precum si masurile tranzitorii aferente perioadei 2018 - 2022.

In privinta modului de stabilire a salariilor de baza, soldelor de functie/salariilor de functie, a indemnizatiilor de incadrare si a indemnizatiilor lunare, prin art. 12 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, este de precizat ca salariile de baza, soldele de functie/salariile de functie, soldele de grad/salariile gradului profesional detinut, gradatiile,
soldele de comanda/salariile de comanda
, indemnizatiile de incadrare si indemnizatiile lunare se stabilesc potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 si anexelor nr. I - IX, astfel incat, impreuna cu celelalte elemente ale sistemului de salarizare, sa se incadreze in fondurile aprobate de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale pentru cheltuielile de personal, in vederea realizarii obiectivelor, programelor si proiectelor stabilite.

In Anexa VI la Legea-cadru nr. 153/2017, Sectiunea a 2-a, art. 5 s-a stabilit ca functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare au dreptul la salariu lunar, care se compune din
salariul de functie, salariul gradului profesional detinut, gradatii si, dupa caz, salariul de comanda, indemnizatii, compensatii, sporuri, prime, premii si din alte drepturi salariale.

De asemenea, s-a mai stabilit prin art. 9 alin. 1 din Sectiunea a 2-a, Anexa VI la Legea nr. 153/2017 ca
functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, care indeplinesc, prin imputernicire, atributiile functiilor prevazute cu solda de comanda/salariul de comanda beneficiaza, pe perioada imputernicirii, de solda de

functie/salariul de functie si de solda de comanda/salariul de comanda corespunzator functiilor in care sunt imputernicite.

Pe de alta parte, art. 55 alin. 3 din Legea nr. 293/2004, invocat de recurent in cererea de recurs, prevede ca
ofiterii pot fi imputerniciti in functii de conducere in unitatea in care sunt incadrati sau in care au fost detasati, imputernicirea pe functie se poate face pentru o perioada de maximum 6 luni si se poate prelungi, cu acordul scris al acestora, potrivit competentelor, cu inca 6 luni. Ofiterii beneficiaza pe perioada respectiva de salariul pentru functia in care sunt imputerniciti si de indemnizatia de conducere corespunzatoare functiei respective.

Paratul a justificat refuzul de acordare a drepturilor salariale solicitate de reclamant prin aceea ca, pe de o parte, reclamantul face parte din corpul agentilor si nu i-ar putea fi aplicate prevederile art. 55 alin. 3 din Legea nr. 293/2004 privind imputernicirea pe functie, iar, pe de alta parte, ca nici nu ar fi vorba de o imputernicire in sensul art. 55 alin. 3 din Legea nr. 293/2004 intrucat nu a fost emisa o decizie administrativa in acest sens si ca decizia de zi a directorului are in vedere doar stabilirea unor atributii suplimentare.

Analizand aceste aparari ale paratului, instanta de recurs constata ca ele sunt neintemeiate.

Astfel, desi recurentul sustine ca reclamantul face parte din corpul agentilor de penitenciare, astfel ca nu poate fi imputernicit in functii de conducere, intrucat prevederile din statut se refera doar la categoria ofiterilor din penitenciare, aceasta imprejurare nu a constituit si nu constituie o piedica pentru imputernicirea indeplinirii unor atributii suplimentare specifice unei functii de conducere si completarea fisei postului in acest sens.

Mai mult, in conditiile art. 7 lit. n si p din Ordinul MJ nr. 1662/C/2011 directorul de unitate avea competenta de a stabili atributii si aproba fisa postului pentru functionarii publici cu statut special din unitate, chiar daca acestea sunt unele specifice unei functii de conducere, in aceasta privinta ordinul nefacand nicio distinctie. Prin urmare, faptul ca directorul unitatii nu a facut decat sa aprobe fisa postului si sa stabileasca atributii, in limitele stabilite de Ordinul MJ nr. 1662/C/2011, nu exclude acordarea unor drepturi salariale suplimentare, in cazul in care aceste atributii sunt corespunzatoare unei functii prevazute cu solda de comanda/salariu de comanda.

Instanta de recurs constata ca deciziile de zi nu constituie simple operatiuni administrative cu caracter organizatoric, cum incearca sa sugereze recurentul, ci, prin efectele pe care le produc asupra sarcinilor de serviciu ale reclamantului, reprezinta acte administrative care modifica acest raport de serviciu. Astfel, prin impunerea in sarcina reclamantului a obligatiei de a indeplini atributii specifice unei functii de conducere (sef de tura) si completarea fisei postului cu atributii specifice acestei functii de conducere, s-a produs o modificare a raportului de serviciu printr-o modalitate echivalenta imputernicirii pe functie de conducere reglementata de art. 55 alin. 3 din Legea nr. 293/2004.

De asemenea, instanta de recurs observa ca, desi prin deciziile de zi reclamantului nu i-a fost schimbata si functia de executie pe ca o ocupa, nefiind vorba de o imputernicire pe functie conform art. 55 alin. 3 din Legea nr. 293/2004, paratul a dispus ca reclamantul sa fie imputernicit sa indeplineasca atributiile unei functii prevazute cu solda de comanda/salariul de comanda, situatie care reclama un tratament juridic similar cu cel prevazut de art. 55 alin. 3 din Legea nr. 293/2004.

De altfel, aceasta modalitate de modificare a raportului de serviciu prin care functionarul cu statut special a fost desemnat sa indeplineasca, prin imputernicire, atributii ale unei functii prevazute cu solda de comanda/salariu de comanda (acest ultim aspect nefiind contestat in cauza) a fost recunoscuta si reglementata special prin art. 9 din Anexa VI, Sectiunea a 2-a din Legea nr. 153/2017.

In aceasta prevedere speciala cuprinsa in legea care reglementeaza aspectele referitoare la salarizarea personalului platit din fonduri publice, pe de o parte, legiuitorul face referire la functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, fara a face vreo distinctie intre corpul agentilor si cel al ofiterilor, iar, pe de alta parte, textul de lege vizeaza indeplinirea, prin imputernicire, a atributii specifice functiilor de conducere si nu imputernicire pe functie de conducere reglementata de art. 55 alin. 3 din Legea nr. 293/2004.

Or, in conditiile in care a intervenit o modificare a raportului de serviciu, ce presupunea acordarea unor drepturi salariale suplimentare, acestea trebuie recunoscute si platite reclamantului, chiar daca modificarile s-au facut prin decizii de zi ale directorului unitatii, care ca act de organizare interna ar fi trebuit sa aiba alt scop, potrivit art. 15 alin. 3 din Regulamentul de organizare si functionare a Administratiei Nationale a Penitenciarelor aprobat prin Ordinul MJ nr. 2003/2008 (abrogat prin Ordinul MJ nr. 160/2018, insa in vigoare la data emiterii ultimei decizi zilnice).

Lipsa unei decizii administrative emise de directorul unitatii, in conditiile art. 7 lit. o din Ordinul MJ nr. 1662/C/2011, nu poate justifica nerecunoasterea unor drepturi salariale prevazute de lege, astfel ca nici aceste sustineri ale recurentului nu pot fi retinute pentru a se dispune respingerea actiunii reclamantului.


Imprejurarile invocate cu privire la lipsa personalului cu functii de conducere din cadrul sistemului administratiei penitenciare pot determina luarea unor masuri exceptionale de imputernicire a unor agenti de penitenciar cu atributii specifice functiilor de conducere, insa acestea nu sunt justifica lipsa unei remuneratii corespunzatoare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.