Functionari Publici, Recalcularea Sporului De Vechime In Munca » Consultă Avocat
consultanta juridica avocat
Functionar public cu statut special din cadrul penitenciarelor, Obligatia de plata a drepturilor salariale corespunzatoare functiei
31 martie 2020
avocat
Impozit pe veniturile din transferul proprietatii imobiliare, Vanzarea imobilelor prin licitatie publica  
31 martie 2020

Functionari publici, Recalcularea sporului de vechime in munca

consultanta juridica avocat

consultanta juridica avocat


Functionari publici, Recalcularea sporului de vechime in munca


Desi la salariul de baza se adauga drepturile prevazute de art. 14 alin. 1 din Legea nr. 285/2010, (respectiv, stimulentul mediu din luna octombrie 2010), sporurile salariale se aplica prin raportare doar la salariul de baza initial, ce nu include drepturile prevazute de art. 14 alin. 1 din Legea nr. 285/2010. Mai mult, din art. 14 alin. 2 din Legea nr. 285/2010, rezulta ca inca din anul 2011, drepturilor incluse in salariul de baza (stimulentului mediu) nu li se aplica sporurile salariale permanente, sporurile salariale fiind calculate prin raportare doar la valoarea salariului de baza, fara includerea stimulentului mediu. Instanta de recurs retine de asemenea ca, potrivit dispozitiilor art. II, art. 11 din O.U.G. nr. 80/2011 aprobata prin Legea nr. 283/2011, stabilirea anumitor drepturi salariale, inclusiv a sporurilor se realizeaza fara a lua in calcul drepturile incluse in salariul de baza conform prevederilor art. 14 din Legea nr. 285/2010 si ale art. 10 din O.U.G. nr. 80/2011. De asemenea, nici majorarile salariilor de baza nu se calculeaza prin luarea in considerare a drepturilor incluse in salariul de baza conform prevederilor art. 14 din Legea nr. 285/2010. Aceeasi situatie se pastreaza si in reglementarile ulterioare, Legea nr. 283/2011, O.U.G. nr. 103/2013, O.U.G. nr. 83/2014. Sporurile permanente nu se raporteaza la intreg salariul de baza rezultat in urma cumularii salariului de baza anterior Legii nr. 285/2010 cu drepturile prevazute de art. 14 din lege, ci se determina prin luarea in considerare doar a salariului de baza, cu excluderea acestor stimulente, care au fost adaugate salariului dupa 01.01.2011.

Curtea de Apel Iasi - Sectia de contencios administrativ si fiscal, Decizia nr.

72/16.01.2019

Prin sentinta civila nr. XXXX, Tribunalul Iasi a respins actiunea formulata de reclamantele A.M., C.M., R.D. si S.M., in contradictoriu cu parata Casa Teritoriala de Pensii Iasi.

In motivarea sentintei s-a aratat ca reclamantele, functionari publici, s-au aflat in raporturi de serviciu cu parata Casa Teritoriala de Pensii Iasi pana in anul 2017.

Tribunalul Iasi a mai constatat ca potrivit art. 14 din Legea nr. 285/2010 salariile de baza cuvenite reclamantelor au fost calculate incepand cu data de 1.01.2011 prin includerea nivelului mediu al stimulentelor, insa sporurile aferente salariilor de baza, inclusiv cel de vechime invocat prin cererea de chemare in judecata au fost calculate la salariul de baza fara stimulente, reclamantele apreciind in prezenta cauza asupra necesitatii

recalcularii drepturilor salariale cuvenite prin aplicarea sporului de vechime la salariul de baza care include si drepturile prevazute de art. 14 din Legea nr. 285/2010.

A mai retinut prima instanta ca fata de prevederile cuprinse in legile de salarizare anuale rezulta modalitatea stabilirii sporurilor permanente recunoscute functionarilor publici, cum este sporul de vechime, fara a se lua in calcul si stimulentele incluse in salariul de baza, sub acest aspect instanta retinand ca parata a procedat in conformitate cu vointa expresa a legiuitorului, interpretand corect dispozitiile cu caracter special, aplicand sporul de vechime, fara a lua in drepturile incluse in salariul de baza cu titlu de stimulente potrivit art. 14 din Legea nr. 285/2010.

Impotriva acestei sentinte au declarat recurs reclamantele, considerand-o nelegala si netemeinica, solicitand, ca urmare a admiterii recursului, casarea in totalitate, cu finalitatea admiterii cererii de chemare in judecata.

In motivarea cererii de recurs au aratat ca prima instanta a ignorat principiul similaritatii in plata, care a fost stabilit ca fiind aplicabil la nivel national. Pentru acest considerent, incepand cu luna august 2016, parte dintre salariatii sau functionarii din cadrul CJP Iasi au fost reincadrati si au beneficiat de recalcularea drepturilor salariale, prin includerea in salariu si a stimulentelor, la care s-au aplicat ulterior sporurile.

S-a putut realiza aceasta motivat de pronuntarea unei hotarari intr-o speta similara pentru functionarii din CJP Botosani, sens in care Casa Nationala de Pensii, printr-o circulara a dispus reincadrarea, in sensul cresterilor salariale (spor de vechime aplicat si la stimulente), pentru a se respecta egalitatea de tratament, salariul in plata din tara - la acel moment - cel mai mare fiind cel castigat in instanta la nivelul CJF Botosani.

O a doua critica pe care au adus-o sentintei se refera la incalcarea, neaplicarea art. 22 C.proc.civ. de catre instanta de fond, aceasta fiind obligata sa staruie in aplicarea corecta si completa a legislatiei si a principiilor de drept ce guverneaza materia, nefiind tinuta doar de articolele mentionate ca temei al fondului cererii, ci din cadrul aceluiasi pachet legislativ, era datoare a identifica textele mai sus citate care legifereaza principiul similaritatii in plata si deciziile ICCJ, respectiv CCR general si obligatorii in aplicare.

Solutia instantei de recurs

In mod corect prima instanta a respins actiunea formulata de reclamantele A.M., C.M., R.D. si S.M., in limitele sesizarii si a regulilor de drept aplicabile in cauza, principiul rolului activ al judecatorului in aflarea adevarului, astfel cum este reglementat de prevederile art. 22 C.proc.civ., fiind respectat sub toate aspectele. Prin urmare, nu se poate retine ca fiind incident in cauza motivul de nelegalitate prevazut de art. 488 alin. 1 pct. 5 C.proc.civ., care, desi nu a fost invocat de recurenti in mod formal, poate fi dedus din argumentele prezentate in cererea de recurs, argumente ce se circumscriu acestui caz de casare.

Referitor la motivul de nelegalitate prevazut de art. 488 alin. 1 pct. 8 C.proc.civ., se constata ca in considerentele sentintei, pe care instanta de recurs si le insuseste, sunt prezentate, intr-o maniera clara si completa, argumentele pertinente care au stat la baza adoptarii solutiei. Tot cu argumente pertinente, prima instanta a inlaturat sustinerile formulate de reclamanti, demonstrand pe baza probatoriului administrat in dosar si a prevederilor legale incidente in speta ca cererea de chemare in judecata nu este intemeiata.

Efectuand propria verificare a aspectelor deduse judecatii, raportat la criticile din cererea de recurs, Curtea de Apel retine ca recurentii sunt functionari publici ai paratei Casa Judeteana de Pensii Iasi calitate in care au beneficiat de drepturi salariale reprezentand stimulente salariale - astfel cum sunt ele prevazute de art. 227 din OG nr. 92/2003 (Codul de procedura fiscala) si de OG nr. 29/2004, aprobata si completata prin Legea nr. 116/2004.

Asa dupa cum rezulta din actele si lucrarile dosarului precum si din pozitiile procesuale ale partilor, desi aceste stimulente au fost incluse in salariul de baza, stabilirea gradatiilor de vechime in munca s-a facut de catre parata la salariul de baza din care au fost excluse drepturile de care reclamantii beneficiau cu titlu de stimulente salariale.

Potrivit art. 9 alin. 2 si 3 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice,
sistemul de salarizare cuprinde salariile de baza, soldele/salariile de functie si indemnizatiile lunare de incadrare, sporurile, premiile, stimulentele si alte drepturi in bani si in natura, corespunzatoare fiecarei categorii de personal din sectorul bugetar
, iar
in cadrul legilor speciale de salarizare anuale se stabilesc majorarile salariilor de baza, soldelor/salariilor de functie si indemnizatiilor lunare de incadrare, astfel incat sa se realizeze trecerea de la valoarea acestora determinata potrivit art. 7 alin. (2) la valorile stabilite potrivit prezentei legi, pana la aplicarea integrala a prevederilor acesteia
.

Prin art. 1 alin 2 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice s-a stabilit ca
incepand cu 1 ianuarie 2011, cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunara bruta/salariul lunar brut, indemnizatia bruta de incadrare, astfel cum au fost acordate personalului platit din fonduri publice pentru luna octombrie 2010, se majoreaza cu 15%, in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii
.

De asemenea, prin art. 14 alin. 1 din Legea nr. 285/2010 s-a stabilit ca incepand cu data de 1 ianuarie 2011, pentru personalul din cadrul autoritatilor si institutiilor publice care beneficiaza de stimulente (drepturi banesti acordate din fondurile constituite in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Ordonantei Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor masuri financiare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 116/2004), salariile de baza
se calculeaza prin includerea in acestea a nivelului mediu a acestor drepturi banesti aferente lunii octombrie 2010, pentru fiecare functie publica, pe categorii, clase si grade profesionale, respectiv pentru fiecare functie contractuala, in functie de nivelul studiilor, pe grade sau trepte profesionale.
Cu toate acestea, prin alin. 3 al art. 14 din Legea nr. 285/2010 au fost exceptate expres de la majorare drepturile banesti ce se includ in salariul de baza, prevazute de alin. 1 (respectiv, stimulentele).

Pentru anul 2012, potrivit art. 1 alin 2 din Legea nr. 283/2011, legiuitorul a stabilit ca sporurile, indemnizatiile, compensatiile si celelalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut
se mentin la acelasi nivel cu cel ce se acorda personalului platit din fonduri publice pentru luna decembrie 2011, in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii
.

Pentru anul 2013, potrivit art. 1 alin 2 din OUG nr. 19/2012 legiuitorul a prevazut ca sporurile, indemnizatiile, compensatiile si al celelalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut se majoreaza potrivit alin. (1), in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii.”

Potrivit art. 3 din OUG nr. 103/2013 in anul 2014, indemnizatiile, compensatiile, sporurile, majorarile salariilor de baza prin acordarea de clase de salarizare suplimentare si alte drepturi acordate potrivit actelor normative in vigoare se stabilesc fara a lua in calcul drepturile incluse in salariul de baza conform prevederilor art. 14 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice si ale art. 10 al art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010. Or, drepturile la care se refera art. 14 din Legea nr. 285/2010 si art. 10 din art. II din OUG nr. 80/2010 sunt tocmai stimulentele (drepturi banesti acordate din fondurile constituite in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si

completarile ulterioare, si al Ordonantei Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor masuri financiare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 116/2004).

In anul 2015, indemnizatiile, compensatiile, sporurile, majorarile salariilor de baza prin acordarea de clase de salarizare suplimentare si alte drepturi acordate potrivit actelor normative in vigoare se stabilesc
fara a lua in calcul drepturile incluse in salariul de baza conform prevederilor art. 14 din Legea nr. 285/2010
privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice si art. 10 al art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 - art. 3 din OUG nr. 83/2014.

In anul 2016, potrivit art. 5 alin 4 din OUG nr. 57/2015, legiuitorul a reluat aceeasi dispozitie privind modul de calcul al indemnizatiilor, compensatiilor, sporurilor, majorarilor salariilor de baza prin acordarea de clase de salarizare suplimentare si a altor drepturi acordate potrivit actelor normative in vigoare, in sensul ca se stabilesc
fara a lua in calcul drepturile incluse in salariul de baza conform prevederilor art. 14 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice si art. 10 al art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010.

Fata de aceste prevederi legale clare, Curtea arata ca nu pot fi primite sustinerile recurentilor in sensul ca gradatia corespunzatoare vechimii in munca nu este un spor salarial, ci un element definitoriu al salariului de baza, astfel ca aceasta gradatie trebuia calculata in functie de salariul de baza rezultat in urma includerii stimulentelor de care au beneficiat recurentii, si nu cu eliminarea acestora.

Contrar sustinerilor recurentilor, Curtea retine ca in mod corect, intimata, dupa ce a adaugat salariului de baza drepturile banesti suplimentare prevazute de art. 14 din Legea nr. 285/2010, a calculat gradatia de vechime prin raportare doar la salariul de baza, ce nu includea si drepturile prevazute de art. 14 din Legea nr. 285/2010.

Din textele de lege anterior reproduse, reiese ca desi la salariul de baza se adauga drepturile prevazute de art. 14 alin. 1 din Legea nr. 285/2010, (respectiv, stimulentul mediu din luna octombrie 2010), sporurile salariale se aplica prin raportare doar la salariul de baza initial, ce nu include drepturile prevazute de art. 14 alin. 1 din Legea nr. 285/2010.

Mai mult, din art. 14 alin. 2 din Legea nr. 285/2010, rezulta ca inca din anul 2011, drepturilor incluse in salariul de baza (stimulentului mediu) nu li se aplica sporurile salariale permanente, sporurile salariale fiind calculate prin raportare doar la valoarea salariului de baza, fara includerea stimulentului mediu.

Instanta de recurs retine de asemenea ca, potrivit dispozitiilor art. II, art. 11 din O.U.G. nr. 80/2011 aprobata prin Legea nr. 283/2011, stabilirea anumitor drepturi salariale, inclusiv a sporurilor se realizeaza fara a lua in calcul drepturile incluse in salariul de baza conform prevederilor art. 14 din Legea nr. 285/2010 si ale art. 10 din O.U.G. nr. 80/2011. De asemenea, nici majorarile salariilor de baza nu se calculeaza prin luarea in considerare a drepturilor incluse in salariul de baza conform prevederilor art. 14 din Legea nr. 285/2010.

Aceeasi situatie se pastreaza si in reglementarile ulterioare, Legea nr. 283/2011, O.U.G. nr. 103/2013, O.U.G. nr. 83/2014. Sporurile permanente nu se raporteaza la intreg salariul de baza rezultat in urma cumularii salariului de baza anterior Legii nr. 285/2010 cu drepturile prevazute de art. 14 din lege, ci se determina prin luarea in considerare doar a salariului de baza, cu excluderea acestor stimulente, care au fost adaugate salariului dupa 01.01.2011.

In concluzie, toate aceste dispozitii legale releva vointa legiuitorului cu privire la efectele includerii in salariul de baza a stimulentelor prevazute de art. 14 alin. 1 din Legea nr. 285/2010, in sensul stabilirii drepturilor salariale subsecvente, precum sporurile permanente din prezenta cauza, fara a lua in calcul si drepturile incluse in salariul de baza. De altfel, drepturile incluse in salariul de baza conform prevederilor art. 14 din Legea nr. 285/2010 au caracterul unor sume tranzitorii, iar odata ce aceste stimulente au fost

abrogate, ele nu pot fi considerate parte integranta a salariului de baza, in functie de care sa se stabileasca alte drepturi de natura salariala.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.