Anulare Obligatie De Plata, Neindeplinirea Conditiilor Impuse De Art. 1257, 1207 Si Art. 1214 - 1215 Cod Civil » Consultă Avocat
avocati
Anulare decizie, Inexistenta intentiei de a se sustrage de la plata ori de a ascunde sau de a risipi patrimoniul
31 martie 2020
avocat bucuresti on line
Aplicarea unui tratament fiscal de scutire de la plata impozitului pe cladire
31 martie 2020

Anulare obligatie de plata, Neindeplinirea conditiilor impuse de art. 1257, 1207 si art. 1214 - 1215 Cod civil

avocati bucuresti

avocati bucuresti

Anulare obligatie de plata, Neindeplinirea conditiilor impuse de art. 1257, 1207 si art. 1214 - 1215 Cod civil


Sentinta
civila nr. 175/CA/15.10.2015

Potrivit art. 1214 alin. (1) Cod civil „Consimtamantul este viciat prin dol atunci cand partea s-a aflat intr-o eroare provocata de manoperele frauduloase ale celeilalte parti ori cand aceasta din urma a omis, in mod fraudulos, sa il informeze pe contractant asupra unor imprejurari pe care se cuvenea sa i le dezvaluie. ”

Potrivit art. 1215 Cod civil „(1) Partea care este victima dolului unui tert nu poate cere anularea decat daca cealalta parte a cunoscut sau, dupa caz, ar fi trebuit sa cunoasca dolul la incheierea contractului.

(2) Independent de anularea contractului, autorul dolului raspunde pentru prejudiciile ce ar rezulta. "

Potrivit art. 1207 alin.(2), pct.1 Cod civil, "Eroarea este esentiala cand poarta asupra naturii sau obiectului contractului".

Reclamanta a cerut anularea Dispozitiei nr. [...]/2.02.2015 si anularea angajamentului de plata autentic, fara a face dovada ca sunt intrunite cerintele prevazute de art.1207, 1214 si 1215 Cod civil, avand in vedere ca inca de cand a solicitat prin cererea sa nr. .../19.02.2012, inregistrata la Primaria Constanta, convocarea Comisiei in vederea negocierii valorilor pentru diferenta de pret pentru schimbarea destinatiei terenurilor, cunostea ca Municipiul Constanta nu mai este proprietar al terenurilor, reclamanta efectuand chiar plata sumelor de bani respective si participand la lucrarile comisiei de negociere directa din 30.01.2015.

Art. 1 alin.(1) si art. 8 din Legea 554/2004 Art. 1214 alin. (1) Cod civil Art. 1215 Cod civil Art. 1207 alin. (2), pct. 1 Cod civil

Prin cererea adresata instantei la data de 21.04.2015 reclamanta SC [...] SRL a chemat in judecata pe paratul MUNICIPIUL CONSTANTA prin PRIMAR solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna:
in principal:

 • admiterea plangerii impotriva Dispozitiei nr. [...]/ 02.02.2015,
 • anularea Dispozitiei nr.[...]/02.02.2015, respectiv anularea obligatiei de plata a sumei de 1.183.349,83 Euro plus TVA la curs BNR, cu titlu de diferenta de pret / taxe ca urmare a schimbarii destinatiei din vila turistica P+1 in imobil P+5+7E+ spatii comerciale;
 • constatarea nulitatii absolute a tuturor actelor subsecvente respectiv:

= conventia aut. nr. [...]/ 09.03.2015 BNP Asoc. [...] si [...] pentru suprafata de

515 m.p.;

= conventia aut. nr. [...]/ 09.03.2015 BNP Asoc. [...] si [...] pentru suprafata de

 1. m.p.;

= conventia aut. nr. [...]/ 09.03.2015 BNP Asoc. [...] si [...] pentru suprafata de

1081,63 m.p.;

= conventia aut. nr. [...]/ 09.03.2015 BNP Asoc. [...] si [...] pentru suprafata de

 1. m.p.;
 • sa se constate ca dispozitiile
  HCL nr. 62 / 2014
  si
  Dispozitia 330
  din 03.02.2014 nu sunt aplicabile societatii reclamante, fata de modul de dobandire a bunurilor imobile - terenuri de la terti agenti economici si nu din domeniul privat al Municipiului Constanta;
 • sa se anuleze Raportul de expertiza efectuat de parat;
 • sa se dispuna restituirea sumelor achitate in baza conventiilor autentice nr. [...], [...], [...], [...] din 09.03.2015 conform facturilor fiscale emise de parata in suma de 4.735.858,44 lei;

iar in subsidiar:

 • sa se dispuna admiterea plangerii impotriva Dispozitiei [...]/ 02.02.2015,
 • anularea Dispozitiei nr.[...]/ 02.02.2015,
 • sa se dispuna asupra eventualelor sume cu titlu de diferente de pret / taxe ca urmare a schimbarii destinatiei din Vila turistica P+1 in imobil P+5+7E+spatii comerciale;
 • sa se constate nulitatea partiala a conventiilor aut. [...], [...], [...], [...] din 09.03.2015 BNP [...] si [...] numai in ceea ce priveste cuantumul sumelor;
 • sa se dispuna restituirea sumelor achitate in plus catre parata;
 • cu cheltuieli de judecata.

In motivarea actiunii reclamanta arata ca desfasoara activitati de dezvoltare imobiliara. In acest sens a achizitionat de pe piata libera terenuri in suprafata de 5.363,92 m.p. situate in Careul ..., loturile ., ... , ... si ....

Aceste terenuri aveau categoria de folosinta „curti constructii”.

De asemenea, vanzatorii au mentionat ca terenurile sunt libere de sarcini sau procese, nu sunt scoase din circuitul civil.

In urma demersurilor efectuate pentru obtinerea autorizatiei de constructie pentru terenurile rubricate, s-a invocat existenta si aplicarea dispozitiilor HCL 62 / 2014 si a Dispozitiei 330 / 2014 si societatea reclamanta, cu toate ca aceste terenuri au fost dobandite de la terti agenti economici si nu prin contracte de vanzare - cumparare din domeniul privat al Municipiului Constanta.

Reclamanta nu este titulara de drept a unei eventuale obligatii de plata, raportat la inexistenta unui contract de vanzare-cumparare cu parata, context in care dispozitiile HCL 62/2014 si Dispozitiei 330 /2014 nu sunt aplicabile societatii reclamante.

Parata a emis Dispozitia [...]/ 02.02.2015.

SC [...] SRL Constanta retracteaza Angajamentul de plata autentificat cu nr. ... din 16.01.2015 BNP [...], invocand nulitatea acestuia in temeiul art. 1257 coroborat cu art. 1207 alin. 2 pct. 1 C. Civ. - eroarea obstacol si art. 1214 - 1215 C. Civ. - dolul.

Acest act unilateral nu ar fi fost perfectat daca beneficiarul acestuia - municipiul Constanta prin Primar ar fi prezentat situatia reala si calculul fundamentat al pretentiilor sale fata de Rapoartele de evaluare ale loturilor 11, 12, 15, 16 si 17, in posesia exclusiva a acestuia, neprezentate si neagreate de catre SC [...] SRL Constanta.

Partile au convenit prin Certificatul de informare 01/15.01.2015 si Acordul de mediere 01 din 16.01.2015 ca eventualele diferente de pret vor rezulta dintr-un raport de evaluare raportat la data retrocedarii si la regimul de inaltime stabilit de PUZ in vigoare.

In conditiile in care nu vor fi insusite concluziile raportului, vor fi contestate la instanta competenta. Angajamentul de plata ar fi operat numai sub aceste conditii.

SC [...] SRL Constanta considera ca nu este titularul de drept al obligatiei de plata, cu titlu de diferenta de pret / taxe, ca urmare a schimbarii destinatiei pentru suma totala de 1.183.349,83 Euro + TVA (in echivalent lei 5.206.739 lei + TVA), intrucat acesta este tert dobanditor in baza contractelor de vanzare-cumparare si nu este titular al retrocedarii acestor terenuri in baza Lg. 10 / 2001.

Prin negocierile si corespondenta partilor au convenit fata de Dispozitia [...]/2015 ca reclamanta este de acord, in principiu, cu plata eventualelor diferente de pret ce vor rezulta dintr-un raport de evaluare intocmit de Municipiul Constanta, raportat la data retrocedarii si la regimul de inaltime stabilit de Puz-ul in vigoare in prezent, cu precizarea ca la momentul retrocedarii - 2003 terenul constructie avea destinatia „vila turistica P+1”, iar conform Puz-ului in vigoare „vila turistica P+5-8E.

Se mai arata ca rapoartele de evaluare au fost intocmite cu incalcarea dispozitiilor legale, cat si a normelor de aplicare a evaluarii bunurilor imobile, stabilind valori supraevaluate.

Conventiile autentice si plata diferentelor de pret / taxe s-au efectuat in conditii de impunere, fata de conditia de eliberare a autorizatiilor de constructie pentru imobile / constructiile aferente celor 4 (patru) terenuri.

Astfel, reclamanta a fost nevoita sa perfecteze actele autentice mentionate fata de situatia speciala creata, respectiv conditiile economice ale societatii - imobilizarii de 1.600.000 Euro in terenuri, aprovizionare cu materiale de 1.200.000 Euro, precum si impactul social - 100 salariati angajati in activitatea de constructii.

Reclamanta a achitat suma de 4.735.858,44 lei, conform facturilor fiscale emise de parata.

Considera ca sunt intrunite conditiile de invocare a nulitatii in temeiul art. 1257 coroborat cu art. 1207 alin. 2 pct. 1 C. Civ. - eroarea obstacol si art. 1214-1215 C.Civ. - dolul.

Contractul poate fi inteles ca un mecanism volitional, care are ca scop si efect producerea de efecte juridice.

Consimtamantul este o conditie esentiala a actului civil, definit ca vointa exteriorizata in sensul de a produce efectele unui act juridic. Vointa interna trebuie sa fie libera si constienta.

Viciile de consimtamant exprima situatia in care vointa interna exista, dar nu e libera si constienta. Aceste vicii de consimtamant sunt sanctionate cu nulitate relativa, al carei remediu presupune anularea actului juridic.

Astfel, in conformitate cu dispozitiile art. 1206 alin.1 N.C.Civ., consimtamantul este viciat, este dat din „eroare” surprins prin „dol”.

Eroarea este definita prin ignorarea sau cunoasterea gresita a realitatii.

Eroarea obstacol este definita astfel pentru ca ea impiedica pur si simplu intalnirea manifestarilor de vointa care formeaza contractul.

Conform art. 1207 alin. 2 pct. 1 N.C.Civ., eroarea este asupra naturii sau obiectului contractului.

Astfel, eroarea asupra obiectului se refera asupra modului de evaluare a valorii obiectului, in speta asupra modalitatii de stabilire prin Raport de expertiza efectuat in alte conditii decat cele legale.

Un alt viciu de consimtamant aplicabil in speta este dolul.

Dolul este falsa reprezentare a realitatii, intentia de a induce in eroare pe celalalt contractant. Astfel, prin informarea de mediere din 15.01.2015 autentificata sub nr. ... / 16.01.2015, Acord de mediere 01 din 16.01.2015 autentificat sub nr. ... / 16.01.2015 si Angajament de plata autentificat sub nr. .../16.01.2015 BNP [...], parata, cu rea credinta si cu intentia vadita de a duce in eroare reclamanta, a ascuns / omis sa aduca la cunostinta intocmirea Raportului de evaluare a terenurilor, inducand in eroare si viciind consimtamantul dat de reclamanta la incheierea acestor acte juridice premergatoare ca numai dupa insusirea concluziilor raportului sau contestarea la instanta competenta vor interveni eventuale obligatii de plata.

Fata de dispozitiile art. 1214 N.C.Civ. s-a apreciat ca fiind indeplinite conditiile juridice ale dolului, sanctionat cu nulitatea relativa, prin desfiintarea actelor juridice viciate, respectiv anularea tuturor actelor juridice privind obligatiile de plata cu titlu de diferente de pret pentru suprafata de 5.363,92 m.p. teren curti constructii.

In sustinerea actiunii reclamanta a depus la dosar actul contestat, contracte de vanzare cumparare prin care face dovada proprietatii sale asupra imobilelor mentionate in Dispozitia [...]/2.02.2015, extrase de carte funciara, rapoarte de evaluare.

Prin intampinare, paratul Municipiul Constanta prin Primar arata ca solicita respingerea actiunii reclamantei ca nefondata.

Astfel se arata ca, desi invoca ca si motiv de retractare nulitatea angajamentului, iar ca si motiv de nulitate dolul si eroarea obstacol, pe langa faptul ca incearca prin aceasta sa produca o inducere in eroare a instantei, omite a reliefa atat imprejurarea ca angajamentul de plata autentificat sub nr..../16.01.2015 la BNP [...] a fost dat exclusiv de aceasta prin administratorul sau fara vreo forma de participare a paratului sau a vreunui reprezentant al acestuia, cat si imprejurarea ce a generat incheierea acestui angajament de plata de catre reclamant.

Astfel, urmare a invitatiei la mediere ce i-a fost adresata, dand curs acestei invitatii in referire la pretentiile reprezentand plata diferentelor de pret ca urmare a schimbarii destinatiei terenului in suprafata totala de 5.363,92 mp. reprezentat de careul ..., reclamanta s-a prezentat prin reprezentantul sau (acelasi din prezenta cauza) la Biroul de Mediator, si fata de continutul invitatiei si pretentiilor din aceasta, fara a fi determinat constrans sau indus in eroare, precum si fara a-i fi viciat consimtamantul de catre mediator sau de catre reprezentantul subscrisului, si-a expus punctul de vedere fata de pretentiile ce faceau obiectul invitatiei la mediere, punct de vedere ce este redat in cuprinsul certificatului de informare nr. 01/15.01.2015.

Din analiza continutului acestui certificat de informare se observa faptul ca acesta cuprinde pe de o parte pozitia exprimata de reprezentantul reclamantei fata de obiectul conflictului despre care a luat la cunostinta prin invitatia la mediere si anexele la aceasta, iar pe de alta parte in raport de pozitia astfel exprimata de acesta, doar solicitarea reprezentantului subscrisului de a se incheia un angajament de plata autentificat care sa cuprinda obligatiile pe care intelegea reclamanta prin reprezentant sa si le asume.

Nicaieri in cuprinsul certificatului de informare subscrisul sau reprezentantul subscrisului nu a impus reclamantei prin reprezentantul sau sa fie de acord cu plata diferentelor de pret ori cu rezervarea dreptului de a-si insusi ori nu concluziile raportului de evaluare si functie de aceasta de-al contesta sau nu in fata instantei competente, aceasta pozitie fiind exprimata doar de reprezentantul reclamantei.

Aprecierile ca urma sa se desfasoare un raport de evaluare au apartinut exclusiv reprezentantului reclamantei fata de imprejurarea ca acesta a vrut sa sublinieze doar acordul de principiu al platii diferentelor de pret in masura in care vor exista, urmarind sa isi rezerve dreptul de a contesta doar cuantumul acestora, nu si acordul de principiu.

Acest lucru este certificat nu doar de faptul ca certificatul de informare a fost incheiat de catre mediator in prezenta caruia si-a exprimat pozitia reprezentantul reclamantei, ci si de faptul ca pentru urmatoarea intrunire convenita de parti in desfasurarea procedurii medierii a si fost prezentat de catre reprezentantul reclamantei angajamentul de plata nr..../16.01.2015 autentificat de BNP [...] ce a stat la baza intocmirii de catre mediator a acordului de mediere nr. 01/16.01.2015 astfel cum rezulta din cuprinsul acordului de mediere.

Revenind la angajamentul de plata nr..../16.01.2015, asa cum se poate observa din cuprinsul acestuia si din incheierea de autentificare, el a fost dat de catre reclamanta prin reprezentantul sau fara prezenta subscrisului sau a reprezentantului subscrisului, ci numai in prezenta Notarului Public.

In cuprinsul acestui angajament de plata reclamanta arata faptul ca intrucat a solicitat schimbarea destinatiei initiale a imobilului descris ce a facut obiectul Dispozitiei de Primar nr.[...]/09.12.2003, este de acord sa plateasca catre Primaria Municipiului Constanta sumele rezultate din reevaluarea imobilului ca urmare a modificarii destinatiei din Vila Turistica P+1E in Vila Turistica P+5-8E conform certificatului de urbanism nr..../10.11.2014, sume ce vor fi stabilite prin raport de evaluare efectuat de catre Primaria Municipiului Constanta.

Totodata, in cuprinsul aceluiasi angajament de plata reclamanta invedereaza ca isi rezerva dreptul de a contesta in instanta concluziile raportului de evaluare, in aceasta situatie fiind de acord sa plateasca sumele stabilite de instanta.

Asadar, prin angajamentul de plata asumat reclamanta nu mai reitereaza faptul ca este de acord numai in principiu cu plata eventualelor diferente de pret rezultate din schimbarea destinatiei terenurilor, ci invedereaza ferm faptul ca intrucat a solicitat schimbarea destinatiei initiale a terenurilor, in temeiul disp. art. 1327 Cod civ. este de acord sa plateasca sumele rezultate din reevaluare, rezervandu-si numai dreptul de a contesta in instanta concluziile raportului de evaluare, situatie in care a invederat faptul ca este de acord sa plateasca sumele stabilite de instanta.

Este cert astfel faptul ca la acel moment reclamantei nu i-a fost viciat in niciun fel consimtamantul prin eroare sau dol ci, dimpotriva, daca initial acordul a fost in principiu, ulterior el a fost unul ferm asumat in fata notarului public si mediatorului.

Sustinerea reclamantei din actiune cum ca la momentul intocmirii actelor de catre mediator si prin angajamentul de plata autentificat de reprezentantul sau din proprie vointa a fost indusa in eroare si a fost viciat consimtamantul in sensul ca numai dupa insusirea concluziilor raportului sau contestarea la instanta competenta vor interveni eventuale obligatii de plata este nefundamentata si lipsita de realitate intrucat din continutul certificatului de informare si a acordului de mediere se poate observa clar faptul ca reprezentantul subscrisului nu a sustinut aceste aspecte, ci a exprimat doar punctul sau de vedere fata de punctul de vedere exprimat de reprezentantul reclamantei.

Astfel, in certificatul de informare nr. 01/15.01.2015, fata de punctul de vedere exprimat de reprezentantul reclamantei, reprezentantul subscrisului a solicitat doar incheierea unui angajament de plata autentificat care sa cuprinda obligatiile pe care intelege sa si le asume reclamanta, si nu a facut nicio mentiune potrivit cu care numai dupa insusirea concluziilor raportului sau contestarea la instanta competenta vor interveni eventuale obligatii de plata in sarcina reclamantei.

Cat priveste acordul de mediere nr.01/16.01.2015, din cuprinsul acestuia se poate observa faptul ca dupa exprimarea pozitiei reprezentantului reclamantei si consemnarea aspectelor invederate de acesta - care a si prezentat de altfel angajamentul de plata, reprezentantul subscrisului doar a precizat ca va aduce la cunostinta clientilor aspectele invederate de reprezentantul reclamantei nefacand nicio afirmatie in sensul ca reclamantei ii vor reveni eventuale obligatii de plata numai dupa insusirea concluziilor raportului sau contestarea la instanta competenta.

De altfel, nimic si nimeni nu a impiedicat-o pe reclamanta ca in masura in care nu isi insusea concluziile rapoartelor de evaluare sa le conteste la instanta competenta, dimpotriva, aceasta a inteles sa efectueze plata sumelor astfel rezultate fara a mai intelege sa le conteste in prealabil.

Cu privire la aspectul aratat de reclamanta potrivit cu care considera ca nu e titularul de drept al obligatiei de plata intrucat e tert dobanditor in baza contractului de vanzare - cumparare si nu este titular al retrocedarii acestor terenuri in baza Legii nr.10/2001, s-au invederat urmatoarele:

Prin invitatia la mediere, a fost adus la cunostinta reclamantei atat obiectul pretentiei, cat si izvorul acestora, respectiv diferente de pret rezultate ca urmare a schimbarii destinatiei initiale a terenurilor ce au facut obiectul acordarii in compensare prin Dispozitia Primarului nr. [...]/09.12.2003 afectate de clauza conform careia schimbarea destinatiei terenurilor nu poate fi facuta decat cu acordul primariei si numai dupa ce proprietarul va plati eventualele diferente de pret rezultate din reevaluarea terenurilor in raport de noile destinatii.

In referire la invocarea nelegalitatii Dispozitiei nr.[...]/02.02.3015 pentru nemotivarea in drept a acesteia, respectiv neindicarea dreptului material pentru a determina natura juridica a obligatiei de plata, aceasta sustinere este nu doar nereala, ci contrazisa de insasi continutul acestei Dispozitii din care rezulta faptul ca s-a luat act de acordul SC [...] SRL de a plati diferenta de pret pentru terenurile situate in Statiunea Mamaia Nord - Navodari, careul ... (indicandu-se si loturile aferente), urmare a schimbarii destinatiei acestora din Vila turistica P+l in imobil P+5 - 7E + spatii comerciale, indicandu-se sumele ce urmau a fi platite de catre reclamanta cu acest titlu pentru fiecare lot in parte.

Dispozitia nr.[...]/2015 a fost emisa in conditiile in care anterior a fost intocmit procesul verbal din data de 30.01.2015 al Comisiei de Negociere directa din cadrul Primariei Constanta, la ale carei lucrari s-a prezentat si reprezentantul SC [...] SRL, caruia i-au fost comunicate/i-au fost aduse la cunostinta valorile rezultate din reevaluarea terenurilor ca urmare a schimbarii destinatiei pentru fiecare lot in parte, respectiv valorile din rapoartele de evaluare intocmite de SC [...] SRL.

Actiunea reclamantei este nefondata.

Potrivit art. 1 alin.(1) „
Orice persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim, de catre o autoritate publica, printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea in termenul legal a unei cereri, se poate adresa instantei de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim si repararea pagubei ce i-a fost cauzata. Interesul legitim poate fi atat privat, cat si public."

Art. 8 din Legea 554/2004 prevede ca
”(1) Instanta, solutionand cererea la care se refera art.8 alin.(1), poate, dupa caz, sa anuleze, in tot sau in parte, actul administrativ, sa oblige autoritatea publica sa emita un act administrativ, sa elibereze un alt inscris sau sa efectueze o anumita operatiune administrativa."

In cauza se constata ca prin actul atacat, respectiv Dispozitia [...]/2.02.2015 emisa de Primarul Municipiului Constanta, s-a luat act de acordul SC [...] SRL de a plati diferenta de pret pentru terenurile situate in statiunea Mamaia Nord - Navodari, Careul ..., Lot ... in suprafata de 1232,83 m.p., Lot.. - in suprafata de 1081,63 m.p., Lot.. - in suprafata de 1267,23 m.p., Lot.. in suprafata de 1267,23 m.p. si Lot.. in suprafata de 515 m.p., urmare schimbarii destinatiei acestora din vila turistica P+1 in imobil P+ 5 - 7E + spatii comerciale, respectiv 1324243,29 Euro, 69224,32 Euro, 325678,11 Euro, 325678, 11 Euro si 138535 Euro, fara TVA.

Anterior emiterii actului atacat, reclamanta, prin administrator a emis angajamentul de plata autentificat sub nr. ./16.01.2015 la BNP [...], in conditiile art.1326 Cod civil.

Sustinerile reclamantei ca nulitatea actului rezulta din indeplinirea conditiilor art.1257, 1207 alin.2 pct.1 si art.1214-1215 Cod civil nu sunt dovedite.

Potrivit art. 1214 alin. (1) Cod civil
„Consimtamantul este viciat prin dol atunci cand partea sa aflat intr-o eroare provocata de manoperele frauduloase ale celeilalte parti ori cand aceasta din
urma a omis, in mod fraudulos, sa il informeze pe contractant asupra unor imprejurari pe care se cuvenea sa i le dezvaluie. ”

Potrivit art. 1215 Cod civil
„(1) Partea care este victima dolului unui tert nu poate cere anularea decat daca cealalta parte a cunoscut sau, dupa caz, ar fi trebuit sa cunoasca dolul la incheierea contractului.

(2) Independent de anularea contractului, autorul dolului raspunde pentru prejudiciile ce ar rezulta. "

Potrivit art. 1207 alin.(2), pct.1 Cod civil
" Eroarea este esentiala cand poarta asupra naturii sau obiectului contractului".

Dimpotriva, actul atacat, respectiv Dispozitia nr.[...]/2.02.2015, a fost emisa avand in vedere referatul Directiei Administratiei Publice Locala nr. .../30.01.2015 in care se consemneaza ca SC [...] SRL a mentionat ca este de acord cu plata diferentei de pret, dar contesta sumele stabilite prin rapoartele de evaluare.

Reclamanta cere anularea Dispozitiei nr. [...]/2.02.2015 si anularea angajamentului de plata autentic, fara a face dovada ca sunt intrunite cerintele prevazute de art.1207, 1214 si 1215 Cod civil, avand in vedere ca inca de cand a solicitat prin cererea sa nr. .../19.02.2012, inregistrata la Primaria Constanta, convocarea Comisiei in vederea negocierii valorilor pentru diferenta de pret pentru schimbarea destinatiei terenurilor, cunostea ca Municipiul Constanta nu mai este proprietar al terenurilor, reclamanta efectuand chiar plata sumelor de bani respective (OP-urile .../2.03.2015, .../2.03.2015, nr..../2.03.2015 si .../2.03.2015) si participand la lucrarile comisiei de negociere directa din 30.01.2015.

Cererea de repunere pe rol va fi respinsa intrucat decizia de impunere nr. .../08.07.2015 si Raportul de inspectie fiscala emis de DGRFP Galati - AJFP Constanta nu fac obiectul actiunii de fata.

Pentru aceste considerente, actiunea reclamantei va fi respinsa.

In baza art.453 Cod procedura civila, reclamantul va fi obligat la plata sumei de 550 lei cheltuieli de judecata catre parat.

Judecator redactor Adriana Pintea


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.