Violul
avocat bucuresti
Santajul
12 septembrie 2012
consultanta juridica avocat
Actiunea civila in procesul penal
15 septembrie 2012

Violul

Avocat Online

Avocat Online

Violul - Update

Violul

Conform art. 218 Cod Penal, raportul sexual, actul sexual oral sau anal cu o persoană, săvârșit prin constrângere, punere în imposibilitate de a se apăra ori de a-şi  exprima voința sau profitând de această stare, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

Cu aceeaşi pedeapsă se sancționează orice alte acte de penetrare vaginală sau anală comise în condițiile de mai sus.

Pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi atunci când:

 • Victima se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului;
 • Victima este rudă în linie directă, frate sau soră;
 • Victima este un minor;
 • Fapta a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice;
 • Fapta a avut ca urmare vătămarea corporală;
 • Fapta a fost săvârșită de două sau mai multe persoane împreună.

Dacă fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 18 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

Acțiunea penală pentru fapta în forma tip şi varianta asimilată se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

Tentativa se pedepseşte.

Obiectul

 • Obiectul juridic principal: relațiile sociale privitoare la libertatea sexuală a persoanei;
 • Obiectul juridic secundar: relațiile sociale privitoare la viața, sănătatea, integritatea fizică sau psihică a peroanei;
 • Obiectul material: corpul persoanei.

Subiectul

 • Subiectul activ: orice persoană;
 • Participația penală este posibilă sub forma instigării şi a complicității anterioare la varianta tip şi la cea asimilată;
 • Săvârșirea faptei de două sau mai multe persoane împreună reprezintă o variantă agravată a infracțiunii;
 • La variantele agravate, participația penală este posibilă în toate formele, inclusiv autorat şi complicitate concomitentă;
 • Subiectul pasiv: orice persoană;
 • Pluralitatea de subiecți pasivi determină reținerea unei pluralități de infracțiuni;
 • Dacă subiectul pasiv este decedat, iar subiectul activ întreține cu bună ştiință acte sexuale cu acesta, se va reține infracțiunea de profanare de cadavre şi morminte.

Latura obiectivă

 • Elementul material: întreținerea unui raport sexual, act sexual oral sau anal ori efectuarea oricăror alte acte de penetrare vaginală sau anală cu o persoană de acelaşi sex sau de sex diferit, prin constrângere, punere în imposibilitate de a se apăra ori de a-şi exprima voința sau profitând de această stare;
 • La varianta asimilată elementul material poate consta în introducerea de obiecte sau degete, obligarea victimei de a întreține un act sexual cu un animal, etc.; nu contează dacă actele de penetrare vaginală sau anală au fost comise de făptuitor, de făptuitor prin intermediul unui animal sau de victimă obligată de făptuitor;
 • Variantele tip şi asimilată, comise prin constrângere, absorb infracțiunile de amenințare, lovire sau alte violențe şi lipside de libertate în mod ilegal pe durata necesară săvârșirii infracțiunii de viol, fiind reținute însă în concurs cu aceasta din urmă dacă privarea de libertate precedă sau depăşeşte ca durată violul;
 • Urmarea imediată rezultă din materialitatea faptei;
 • La variantele agravate care produc urmări praeterintenționate, trebuie dovedită;
 • Legătura de cauzalitate: încălcarea libertății victimei.

Latura subiectivă

 • Intenție directă;
 • Pentru variantele tip şi asimilată nu interesează mobilul sau scopul săvârşirii faptei;
 • Săvârșirea faptei în scopul producerii de materiale pornografice determină reținerea variantei agravate a infracțiunii de viol.

Variante agravate

 • Fapta s-a săvârșit asupra unei persoane care se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului; vizează atât forma tip, cât şi pe cea asimilată;
 • Fapta a fost comisă asupra unei persoane care este rudă în linie directă, frate sau soră;
 • Varianta agravată absoarbe incestul;
 • Violul comis între soți ori între veri primari îmbracă forma tip sau asimilată, dacă nu există alta circumstanță agravantă;
 • Fapta a fost săvârșită asupra unui minor;
 • Făptuitorul trebuie să cunoască minoritatea subiectului pasiv;
 • Se va reține violul în formă agravată dacă subiectul pasiv are o vârstă fragedă, chiar dacă nu s-a folosit violența împotriva lui;
 • Fapta a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice;
 • Nu este necesar ca scopul să fi fost atins;
 • Fapta a avut ca urmare vătămarea corporală;
 • Agravanta constă în urmarea imediată praeterintenționată a faptei: o infirmitate, leziuni traumatice sau afectarea sănătății unei persoane care au necesitat pentru vindecare mai mult de 90 de zile de îngrijiri medicale sau un prejudiciu estetic grav şi permanent, avortul, punerea în primejdie a vieții persoanei;
 • Dacă există intenția făptuitorului de a provoca aceste consecințe, se va reține concursul între infracțiunea de viol şi cea de vătămare corporală;
 • Fapta a fost săvârșită de două sau mai multe persoane împreună;
 • Făptuitorii trebuie să fie coautori, autori succesvi sau complici concomitenți; dacă ambii făptuitori violează victima, imobilizând-o pe rând, fiecare va avea calitatea de autor al violului în formă agravată;
 • Fapta a avut ca urmare moartea victimei; dacă decesul victimei survine ca urmare a exercitării cu intenție a activităților violente asupra victimei, violul poate fi reținut în concurs cu omorul calificat.

Tentativa

 • Actele preparatorii sunt posible, dar nu sunt incriminate;
 • Tentativa este posibilă şi se pedepeşte;
 • Este posibilă desistarea drept cauză de nepedepsire, dar nu şi împiedicarea producerii rezultatului.

Consumarea și epuizarea

 • În momentul întreținerii raportului sexual, actului sexual oral sau anal ori actelor de penetrare vaginală sau anală;
 • Dacă violul nu se consumă, poate exista concurs între tentativa de viol şi infracțiunea de lipsire de libertate în mod ilegal.
 • Fapta poate fi comisă în formă continuată şi se epuizează după ultimul act de executare.

Pedeapsa

 • Violul în forma tip şi asimilată se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi;
 • Dacă fapta s-a săvârșit asupra unei persoane care se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului, asupra unei persoane care este rudă în linie directă, frate sau soră, asupra unei persoane minore, în scopul producerii de materiale pornografice, a avut ca urmare vătămarea corporală sau a fost săvârșită de două sau mai multe persoane împreună, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi;
 • Dacă fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoare de la 7 la 18 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi;
 • În cazul în care tentativa de viol a avut ca urmare moartea victimei, se va aplica pedeapsa pentru infracțiunea consumată.

Elemente de procedură

 • Acțiunea penală pentru violul în formă tip şi asimilată se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate;
 • Acțiunea penală poate fi pusă în mişcare şi din oficiu;
 • Răspunderea penală este înlăturată prin retragerea plângerii prealabile, nu şi prin împăcare.

Violul

Violul

Actul sexual, de orice natură, cu o persoană de sex diferit sau de acelaşi sex,prin constrângerea acesteia sau profitând de imposibilitatea ei de a se apăra ori de a-şiexprima voinţa, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unordrepturi.

Pedeapsa este închisoarea de la 5 la 18 ani şi interzicerea unor drepturi, dacă :

a) fapta a fost săvârşită de două sau mai multe persoane împreună;

b) victima se afla în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau în tratamentulfăptuitorului;

b1) victima este membru al familiei

c) s-a cauzat victimei o vătămare gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii.

Pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi  dacă victima nu a împlinit vârsta de 15 ani, iar dacă fapta a avut ca urmare moarteasau sinuciderea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 15 la 25 de ani şi interzicereaunor drepturi.

Acţiunea penală pentru fapta prevăzută în alin.1 se pune în mişcare laplângerea prealabilă a persoanei vătămate.

Conţinutul infracţiunii

Obiectul juridic îl constituie relaţiile sociale privitoare la libertatea şiinviolabilitatea sexuală a persoanei. Totodată se mai aduce atingere şi libertăţii fizicesau morale, demnităţii sau chiar integrităţii corporale, sănătăţii ori vieţii persoaneiviolate.

Obiectul material îl constituie corpul persoanei aflate în viaţă care estesupusă actului sexual.

Subiecţii infracţiunii:

Subiect activ poate fi orice persoană, indiferent de sex.

Violul

Subiect pasiv poate fi orice persoană indiferent de sex şi indiferent dacă estede acelaşi sex sau de sex opus faţă de subiectul activ.

Latura obiectivă elementul material – constă în acţiunea de viol, de actsexual cu o altă persoană.

În accepţiunea incriminării prin “act sexual” trebuie să înţelegem atât raportulsexual obişnuit dintre bărbat şi femeie cât şi relaţia sexuală de pederastie (între bărbatşi bărbat) sau de lesbianism (între femeie şi femeie), deci atât raporturile sexuale întrepersoane de sex diferit cât şi relaţiile sexuale între persoane de acelaşi sex.

Cerinţa esenţială – actul sexual să aibă loc fără consimţământul victimei sauprofitând de imposibilitatea ei de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa. (Lipsaconsimţământului rezultă din opunerea verbală, din acte, din gesturi care exprimăatitudinea persoanei de a nu dori întreţinerea unui act sexual; profitând deimposibilitatea de a se apăra – paralizie etc.; profitând de imposibilitatea victimei dea-şi exprima voinţa – debilitate mintală, victima se află sub narcoză etc.)

Sub raportul laturii obiective – acţiunea de viol se compune din două acte carese realizează în momente succesive, legate între ele printr-un raport de la mijloc lascop:

1. Primul act – mijlocul de realizare a violului constă în înfrângerea opoziţieisau rezistenţei victimei şi se poate realiza prin două modalităţi:

a) prin constrângere, prin violenţă sau ameninţare a unei persoane de a avea un actsexual.

Pentru aceasta trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

− constrângerea prin violenţă sau ameninţarea să fie efectivă şi suficientă caintensitate pentru a înfrânge sau paraliza opunerea sau rezistenţa victimei;

− victima să fi manifestat o opunere sau rezistenţă efectivă, categorică şifermă;

− constrângerea prin violenţă sau ameninţare să fie exercitată în scopulsăvârşirii actului sexual cu victima.

b) a doua modalitate constă în a acţiona profitând de imposibilitatea victimei de a seapăra ori de a-şi exprima voinţa (dacă victima este debilă mintal, dar posedăcunoştinţa faptelor, ştie ce este un act sexual, a practicat astfel de acte – nu poate ficonsiderată ca fiind în imposibilitate de a-şi exprima voinţa).

2. Al doilea act component al acţiunii de viol constă în actul sexual cupersoana victimei în condiţiile create prin actul precedent.

Din punct de vedere al incriminării mai trebuie lămurite câteva noţiuni:

∗ Prin constrângere fizică înţelegem folosirea forţei fizice a făptuitorului asupravictimei pentru a înfrânge rezistenţa fizică a acesteia şi pentru a face posibil actulsexual (lovire, imobilizarea victimei, ţinerea de braţe, imobilizarea întregului corp,legare etc.); forţa folosită trebuie să fie suficient de intensă şi exercitată în timp.

Constrângerea morală constă în ameninţarea victimei cu un pericol grav pentrupersoana ei sau pentru altă persoană în astfel de condiţii încât să-i inspire temereaserioasă că acel pericol nu va putea fi înlăturat fără cedarea în faţa ameninţării.

Constrângerea poate fi exercitată fie de autorul actului sexual, fie de complici.

Profitarea de imposibilitatea victimei de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa

– înseamnă folosirea conştientă a stării victimei (oboseală, boală, beţie în fazacomatoasă, somn hipnotic, leşin, alienaţie mintală).

Urmarea imediată constă în producerea unei vătămări efective a libertăţii şiinviolabilităţii sexuale a persoanei. (Uneori pot surveni şi consecinţe materiale, ca de

exemplu: vătămare corporală gravă; graviditate, contaminare venerică; chiar moartea sau sinuciderea victimei – în cazul formelor agravate).

Legătura de cauzalitate trebuie să existe între elementul material şi urmarea sau rezultatul produs.

Latura subiectivă. Fapta se comite cu vinovăţie sub forma intenţiei directe.

Pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.

Forme agravate – calificate.

Pe lângă modalitatea simplă de la alin. 1, se prevăd şi modalităţi agravate, caracterizate fiecare prin anumite împrejurări considerate de lege ca circumstanţe agravante speciale (art. 197, alin. 2 şi 3).

1. prima categorie de circumstanţe agravante prevăzute de art. 197 alin. 2 :

a) fapta a fost săvârşită de două sau mai multe persoane împreună;

b) victima se afla în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului;

b1) victima este membru al familiei;

c) s-a cauzat victimei o vătămare gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii.

Sancţiunea este închisoarea de la 5 la 18 ani şi interzicerea unor drepturi.

2. a doua categorie de circumstanţe agravante prevăzute de art. 197 alin. 3:

a) dacă victima nu a împlinit vârsta de 15 ani (pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 ani şi interzicerea unor drepturi);

b) dacă fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei (pedeapsa este de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi).

Aspecte procesuale – Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă pentru fapta din alin. 1.

Acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu pentru toate celelalte forme ale infracţiunii.

Tentativa se pedepseşte.

Afla mai multe detalii accesand pagina Avocat drept penal.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *