Tabloul Anual Al Avocaților | Verifică Online Informatii Cu Privire La Tabloul Avocatilor
caut avocati bucuresti
Avocat Online Gratuit 2020 - Vineri, după ora 10.00
9 septembrie 2012
avocat pret
Codul Civil: Interpretarea și efectele legii civile
19 aprilie 2019

Tabloul anual al avocaților

caut avocat bun

caut avocat bun

Tabloul anual al avocaților

Tabloul anual al avocaților

Sediul materiei:

Legea nr.51/1995, art.1 (2), art.3, art.13 (6), art.24-26, art.49.
Statutul profesiei de avocat: art.30 (2), art.44-48, art.49, art.51, art.58 (2), art.291, Anexele VI-VIII la Statut.

Tablouri ținute obligatoriu în evidența fiecărui barou. Conținutul tabloului avocaților.

Până la data de 15 ianuarie a fiecărui an, decanul supune aprobării consiliului baroului tabloul avocaţilor, alcătuit potrivit anexei nr. VI.

Tabloul avocaţilor va cuprinde:
a) numele şi prenumele avocaţilor definitivi şi stagiari cu drept de exercitare a profesiei şi sediul profesional al acestora;
b) cabinetele asociate, societăţile civile profesionale şi societăţile profesionale cu răspundere limitată, cu indicarea sediului acestora şi a avocaţilor care le compun;
c) restrângeri ale dreptului de a profesa, potrivit prevederilor din Lege, precum din Statut;
d) menţiuni privind încetarea calităţii de avocat;
e) situaţiile de întrerupere a activităţii profesionale a formelor de exercitare a profesiei;
f) alte menţiuni relevante.
Avocaţii străini vor fi menţionaţi întrun tablou special. Separat se vor menţiona formele de exercitare a profesiei din care aceştia fac parte. Distinct sunt evidenţiaţi avocaţii străini care provin dintrun stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, care sunt autorizaţi să îşi desfăşoare activităţile profesionale sub titlul profesional corespunzător obţinut într-un stat membru, indicânduse şi dacă aceştia desfăşoară activităţi avocaţiale cu caracter permanent pe teritoriul României şi titlul profesional sub care îşi desfăşoară activitatea.
În cazul avocaţilor străini se va menţiona dacă aceştia sunt autorizaţi să acorde consultanţă juridică privind dreptul românesc.
Se va întocmi separat un tablou al avocaţilor incompatibili care se verifică şi se reactualizează până la data de 15 ianuarie a fiecărui an.
Tabloul avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei, tabloul special al avocaţilor străini şi tabloul avocaţilor incompatibili se reactualizează lunar şi se aduc la cunoştinţa tuturor membrilor baroului.
Tablourile menţionate vor fi comunicate U.N.B.R., pe cale electronică şi în forma stabilită de U.N.B.R., în termen de 5 zile de la actualizare.
Conform Anexei VI la Statut, în Tabloul avocaților definitivi și stagiari se vor menționa:
Numele și prenumele avocatului;
Titlul științific în domeniul științelor juridice;
Data înscrierii în barou/numărul deciziei de înscriere în barou;
În cazul avocaților stagiari: sediul profesional (adresa, telefon/fax, mail, pagina web)
În cazul avocaților definitivi: sediul profesional principal (adresa, telefon/fax, mail, pagina web); sediul profesional secundar, biroul de lucru;
În cazul avocaȚilor stagiari: denumirea formei de exercitare a profesiei în care își desfășoară activitatea;
În cazul avocaților definitivi: forma de exercitare a profesiei;
Modalitatea de exercitare a profesiei;
În cazul avocaților definitivi: instanțele la care avocatul are dreptul să depună concluzii;
Alte mențiuni: trecerea pe tabloul avocaților incompatibili, situații survenite în cusul anului privind suspendarea din exercițiul dreptului de a exercita profesia, interdicția de a exercita profesia, retragerea din profesie, decesul, etc.
În partea a doua a Tabloului, intitulat: Cabinete asociate, societăți civile profesionale și societățile profesionale cu răspundere limitată, se va menționa:
Denumirea cabinetelor asociate, a societăților civile profesionale sau societăților civile profesionale cu răspundere limitată;
Sediul principal (adresa, telefon/fax, mail, pagina web)
Biroul de lucru (adresa, telefon/fax, mail, pagina web)
Numele, prenumele avocaților care o compun/modalitatea în care aceștia își exercită profesia (asociat, colaborator, salarizat în interiorul profesiei).

Tabloul special al avocaților străini

Avocatul străin care exercită profesia în România este obligat să se înscrie în tabloul special ţinut de fiecare barou şi se supune prevederilor prezentei legi, ale statutului profesiei şi codului deontologic.
În Tabloul special al avocaților străini se vor menționa:
Numele și prenumele avocatului
Baroul străin în care este înscris
Numărul și data deciziei de înscriere în barou
Titlul științific în domeniul științelor juridice
Forma de execitare a profesiei
Sediul profesional (adresa, telefon/fax, mail, pagina web)
Modalitatea de exercitare a profesiei
Are sau nu dreptul de a da consultanță în dreptul românesc
Instanțele la care avocatul are dreptul să pună concluzii
Alte mențiuni

Tabloul avocaților incompatibili

Avocatul devenit incompatibil are obligaţia să încunoştinţeze în scris consiliul baroului, solicitând trecerea sa din tabloul avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei în tabloul avocaţilor incompatibili.
Consiliul baroului emite decizii de trecere pe tabloul avocaţilor incompatibili, la cerere sau din oficiu, iar reînscrierea pe tabloul avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei se face numai la cerere, după încetarea stării de incompatibilitate.
În cazurile în care există incompatibilitate, decizia de primire în profesie va produce efectele numai de la data încetării stării de incompatibilitate, care trebuie rezolvată în termen de două luni de la emiterea deciziei.
În Tabloul avocaților incompatibili se vor menționa:
Numele și prenumele avocatului;
Data aprobării cererii de trecere în tablou
Numărul deciziei Consiliului baroului;
Data radierii înregistrarii din acest tablou
Numărul deciziei Consiliului Baroului

Reactualizarea și comunicarea Tablourilor avocaților.

Tabloul avocaţilor definitivi şi stagiari, precum şi tabloul special al avocaţilor străini se comunică instantelor judecatoresti, organelor de urmarie penala i autoritatilor administrative ale judetului sau municipiului Bucuresti, cel târziu până la data de 31 ianuarie a fiecărui an.
Tabloul avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei, tabloul special al avocaţilor străini şi tabloul avocaţilor incompatibili se reactualizează lunar şi se aduc la cunoştinţa tuturor membrilor baroului.
Tablourile menţionate vor fi comunicate U.N.B.R., pe cale electronică şi în forma stabilită de U.N.B.R., în termen de 5 zile de la actualizare.
Cererea de inscriere in Tabloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei. Contestarea Deciziei Consiliului baroului.
Refuzul înscrierii, al reînscrierii sau al menţinerii în tabloul avocaţilor se contestă la consiliul baroului. Decizia consiliului baroului poate fi contestată la Consiliul U.N.B.R., în termen de 15 zile de la data comunicării. Contestaţia este suspensivă de executare.
Cererea de înscriere la examenul pentru primirea în profesie cu titlul de avocat stagiar se aprobă de consiliul baroului prin hotărâre, după îndeplinirea procedurii prevăzute de statut.
Solicitantul care a promovat examenul de primire în profesie obţine dreptul de a fi înscris în profesie, în baza deciziei de primire în profesie emise de Consiliul U.N.B.R. în urma validării examenului. La cerere, acesta va fi înscris în tabloul avocaţilor, în conformitate cu procedura prevăzută de statut, prin hotărâre a consiliului baroului. Hotărârea va fi comunicată solicitantului şi preşedintelui U.N.B.R. Hotărârea prin care se respinge cererea de înscriere va fi motivată şi va fi comunicată solicitantului.
Hotărârile consiliului baroului pronunţate în cererile de înscriere la examenul pentru primirea în profesie sau în tabloul avocaţilor pot fi contestate conform prevederilor statutului.
Mentiuni in Tabloul avocatilor cu privire la suspendarea dreptului de a profesa si cu privire la transferul avocatului in alt barou.

Radierea avocatului din Tabloul avocaților.

Exerciţiul profesiei de avocat se suspendă:
a) pe toată durata existenţei stării de incompatibilitate;
b) în temeiul unei hotărâri judecătoreşti sau disciplinare de interdicţie temporară de a profesa;
c) în caz de neplată totală sau parţială a taxelor şi a contribuţiilor profesionale către barou, către U.N.B.R. şi către sistemul propriu de asigurări sociale timp de 3 luni de la scadenţa acestora, până la lichidarea integrală a datoriilor;
d) la cererea scrisă a avocatului, pentru alte motive decât cele prevăzute la lit. a).
În cazul prevăzut la lit. a), baroul are obligaţia de a verifica trimestrial, precum şi înainte de data întocmirii tabloului anual al avocaţilor menţinerea situaţiei care a justificat suspendarea. În tabloul avocaţilor avocatul suspendat la cerere figurează în secţiunea destinată menţionării avocaţilor fără drept de exercitare a profesiei.
Avocatul este dator să încunoştinţeze de îndată consiliul baroului despre orice situaţie care ar putea duce la suspendarea exerciţiului dreptului de a profesa. Nerespectarea acestei obligaţii constituie abatere disciplinară.
Decanul şi consiliul baroului se pot sesiza pe orice cale cu privire la aplicarea dispoziţiilor Legii şi ale Statutului privind suspendarea exerciţiului dreptului de a profesa.
Consiliul baroului decide în toate cazurile după ascultarea avocatului în cauză.
Decizia consiliului baroului este executorie. Despre aceasta se va face menţiune, în mod corespunzător, în tabloul avocaţilor şi în tabloul avocaţilor incompatibili.
Decizia consiliului baroului poate fi contestată la Consiliul U.N.B.R., în termen de 15 zile de la comunicarea acesteia. Contestaţia nu suspendă executarea.
Încetarea calităţii de avocat se constată prin decizie a consiliului baroului şi are drept consecinţă radierea celui în cauză din tabloul avocaţilor.

Exercitarea activităților profesiei de avocat de către o persoană fizică sau juridică ce nu are calitatea de avocat înscris într-un barou și pe tabloul avocaților acelui barou. Consecințe.

Exercitarea oricărei activităţi de asistenţă juridică specifică profesiei de avocat şi prevăzută la art. 3 de către o persoană fizică sau juridică ce nu are calitatea de avocat înscris întrun barou şi pe tabloul avocaţilor acelui barou constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii penale.
Instanţele sunt obligate să verifice şi să se pronunţe asupra calităţii de reprezentant al unei persoane care se prezintă ca avocat, exercitând acte specifice acestei profesii şi folosind însemnele profesiei de avocat.
Actele specifice profesiei de avocat, efectuate în mod public de o persoană care nu a dobândit calitatea de avocat în condiţiile prezentei legi, sunt nule dacă sa produs o vătămare ce nu poate fi remediată în alt mod, în afară de cazul în care modul de îndeplinire a acestora a fost de natură să producă o eroare comună cu privire la calitatea celui care lea săvârşit.
În cazurile prevăzute, baroul are dreptul la acţiune în despăgubiri împotriva persoanei fizice sau juridice care exercită fără drept profesia de avocat.
Sumele obţinute cu titlu de despăgubiri vor fi cuprinse în bugetele barourilor şi vor fi folosite în mod exclusiv pentru organizarea activităţii de pregătire profesională a avocaţilor, în condiţiile legii.
Decanul baroului va desemna avocaţii responsabili cu verificarea cazurilor de exercitare a activităţii de asistenţă juridică de către persoanele neînscrise în tabloul avocaţilor.
Ori de câte ori va avea informaţii cu privire la persoane care exercită nelegal activităţi prevăzute de art. 3 din Lege, consiliul baroului va sesiza autorităţile competente şi va lua măsurile legale ce se impun în vederea realizării drepturilor mentionate mai sus.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.