Revizuirea - Procedura De Judecata | Discută Cu Un Avocat Specializat în Drept Civil
firma avocatura
Revizuirea - cazuri de revizuire
22 februarie 2013
avocat consultanta juridica
Termenele procedurale - procedura civila
22 februarie 2013

Revizuirea - procedura de judecata

avocat specializat

avocat specializat

Revizuirea - procedura de judecata

Revizuirea - procedura de judecata

Cererea de revizuire

Întrucât legiuitorul nu prevede condiţii speciale pentru cererea de revizuire, înseamnă că pentru determinarea cuprinsului acesteia se vor aplica prin asemănare dispoziţiile art.82 şi ale art.112 C.proc.civ.. Ca atare, cererea de revizuire va cuprinde:

- numele şi domiciliul revizuientului;

- obiectul cererii (adică hotărârea atacată şi motivul de revizuire);

- probele folosite;

- semnătura.

Sub sancţiunea nulităţii, cererea de revizuire se timbrează cu taxă judiciară în sumă fixă şi cu timbru judiciar.

Termenul de exercitare a revizuirii

Potrivit art.324 alin.1 C.proc.civ., termenul de revizuire este de o lună şi se va socoti:

1. în cazurile prevăzute de art.322 pct.1, 2 şi 7 ain.1, de la comunicarea hotărârilor definitive, iar când hotărârile au fost date de instanţe de recurs după evocarea fondului, de la pronunţare; pentru hotărârile prevăzute la punctul 7 alin. 2 de la pronunţarea ultimei hotărâri;

2. în cazul prevăzut de art.322 pct.3, de la cel din urmă act de executare;

3. în cazurile prevăzute de art.322 pct.4, din ziua în care partea a luat cunoştinţă de hotărârea instanţei penale de condamnare a judecătorului, martorului sau expertului ori de hotărârea care a declarat fals înscrisul. În lipsa unei astfel de hotărâri termenul curge de la data când partea a luat cunoştinţă de împrejurările pentru care constatarea infracţiunii nu se mai poate face printr-o hotărâre penală, dar nu mai târziu de 3 ani de la data producerii acestora;

4. în cazurile prevăzute de art.322 pct.5, din ziua în care s-au descoperit înscrisurile ce se invocă ori, după caz, din ziua în care partea a luat cunoştinţă de hotărârea desfiinţată sau modificată pe care s-a întemeiat hotărârea a cărei revizuire se cere;

5. în cazurile prevăzute de art.322 pct.6 teza I, de la comunicarea hotărârii definitive făcută statului ori celorlalte persoane de drept public sau de utilitate publică. De la regula că termenul de revizuire este de o lună, legiuitorul instituie şi unele excepţii.

Astfel, termenul de revizuire este de 6 luni pentru invocarea motivului prevăzut în cazul art.322 pct.5 teza a II-a C.proc.civ., când dispăruţii sau incapabilii nu au fost apăraţi deloc ori au fost apăraţi cu viclenie. Acest termen curge de la întoarcerea dispărutului ori de la dobândirea capacităţii de exerciţiu de către incapabil, minor sau interzis judecătoresc.

În cazul prevăzut de art.322 pct.8 termenul de revizuire este de 15 zile şi se socoteşte de la încetarea împiedicării.

Pentru motivul prevăzut la art.322 pct.9, termenul este de 3 luni de la data publicării hotărârii Curţii Europene a Drepturilor Omului în Monitorul Oficial al României, partea I.

Indiferent că a participat sau nu la judecată, procurorul trebuie să exercite revizuirea în termenul stabilit de lege pentru părţi.

Dacă partea nu a putut exercita revizuirea în termenul prevăzut de lege, dintr-o împrejurare mai presus de voinţa sa, ea poate solicita repunerea în termen, în condiţiile art.103 C.proc.civ.

Instanţa competentă

Potrivit art.323 alin.1 C.proc.civ., cererea de revizuire se îndreaptă la instanţa care a dat hotărârea rămasă definitivă şi a cărei revizuire se cere.

Ca o excepţie, legiuitorul prevede în alineatul 2 al art.323 C.proc.civ. că, în cazul motivului întemeiat pe existenţa unor hotărâri potrivnice, revizuirea se va îndrepta la instanţa mai mare în grad faţă de instanţa sau instanţele care au pronunţat hotărârile potrivnice. Dacă cele două instanţe care au dat hotărârile potrivnice fac parte din circumscripţii judecătoreşti deosebite, instanţa mai mare în grad la care urmează să se îndrepte cererea de revizuire va fi aceea a instanţei care a dat prima hotărâre.

În cazul în care hotărârile potrivnice au fost pronunţate de instanţele de recurs, iar una dintre acestea este Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cererea se soluţionează de către instanţa supremă.

Compunerea completului de judecată

Judecarea cererii de revizuire se face în complet compus din acelaşi număr de judecători ca şi completul care a pronunţat hotărârea atacată. Nu sunt incompatibili să soluţioneze revizuirea, judecătorii care au dat hotărârea atacată, cu excepţia situaţiei în care, după admiterea revizuirii, judecătorul se găseşte în una din ipotezele prevăzute în art.24 C.proc.civ.

Procedura de judecată a revizuirii

Potrivit art.326 alin.1 C.proc.civ., cererea de revizuire se judecă potrivit dispoziţiilor prevăzute pentru cererea de chemare în judecată. De unde rezultă că normele speciale cuprinse în art.326-328 C.proc.civ. se completează cu dispoziţiile dreptului comun de la judecata în primă instanţă. Totuşi, în alineatul 3 al art.326 C.proc.civ. se stabileşte că dezbaterile sunt limitate la admisibilitatea revizuirii şi la faptele pe care se întemeiază.

Întâmpinarea este obligatorie şi se depune la dosar cu cel puţin 5 zile înaintea termenului de judecată (art.326 alin.2 C.proc.civ.).

Referitor la probele folosite în această cale de atac, trebuie avute în vedere motivele de revizuire, însă, în principiu, fiind vorba de o situaţie de fapt, sunt admise orice mijloace de probă permise de lege. Indiferent care este instanţa competentă să soluţioneze revizuirea, vor fi administrate aceleaşi mijloace de probă, întrucât, spre deosebire de contestaţia în anulare unde legea nu conţine dispoziţii privind judecata, în materia revizuirii legiuitorul prevede că cererea se soluţionează potrivit normelor prevăzute pentru cererea de chemare în judecată. Pe de altă parte, dacă s-ar aplica regulile de la judecata în recurs, unde nu sunt admise decât înscrisurile noi, unele motive de revizuire n-ar putea fi dovedite.

Potrivit art.325 C.proc.civ., instanţa poate suspenda executarea hotărârii a cărei revizuire se cere, sub condiţia dării unei cauţiuni. Dispoziţiile art.403 alin. 3 şi 4 se aplică în mod corespunzător. De unde rezultă că instanţa se va pronunţa printr-o încheiere, care poate fi atacată cu recurs în mod separat. În cazuri urgente, dacă s-a plătit cauţiunea, preşedintele instanţei poate dispune suspendarea provizorie a executării, până la soluţionarea cererii de suspendare de către instanţă, în condiţiile art.403 alin.4 C.proc.civ..

Dacă instanţa încuviinţează cererea de revizuire, ea va schimba, în tot sau în parte, hotărârea atacată, iar în cazul hotărârilor definitive potrivnice va anula cea din urmă hotărâre. Se va face arătare de hotărârea dată în revizuire, în josul originalului hotărârii revizuite (art.327 C.proc.civ.).

Hotărârea asupra revizuirii este supusă căilor de atac prevăzute de lege pentru hotărârea revizuită (art.328 alin.1 C.proc.civ.). Ca atare, hotărârea pronunţată în revizuire va putea fi atacată cu apel sau cu recurs, dacă hotărârea revizuită este susceptibilă, potrivit legii, de a fi atacată pe calea apelului sau a recursului.

Afla mai multe informatii accesand pagina Avocat drept civil.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *