Model CONTRACT DE LEASING | Consultanță Juridică Online
firma avocatura
Model CONTRACT DE KNOW HOW
7 ianuarie 2019
Avocat Online
Model CONTRACT DE LICENȚĂ
7 ianuarie 2019

Model CONTRACT DE LEASING

Plangere Penala

Plangere Penala

Model CONTRACT DE LEASING

Model CONTRACT DE LEASING

Art. 1.
PĂRȚILE CONTRACTANTE

Societatea comercială ........................ cu sediul în ................. str. ........ nr. .... sect./județ ............ tel. ......... fax ........... înmatriculată în Registrul Comerțului ........... sub nr. ............ având contul nr. ............. la Banca ................... și codul fiscal nr. .................. prin reprezentanți legali ............... având funcția .................. cetățean ................... posesor al actului de identitate/pașaport nr. .................... în calitate de LOCATOR și

Societatea comercială .......................... cu sediul în ............... str. ........ nr. .... sect/județ ............ tel. ......... fax .......... înmatriculată în Registrul comerțului ............ sub nr. ............... având contul nr. ............. la Banca ................ și codul fiscal nr. ............... prin reprezentanți legali .................. având funcția .................. cetățean ................ posesor al actului de identitate/pașaport nr. ....................... în calitate de UTILIZATOR.

S-a încheiat prezentul contract.

Art. 2.
OBIECTUL CONTRACTULUI

Locatorul .................... se obligă să transmită dreptul de folosință și posesia bunului descris mai jos (se precizează denumirea, marca și documentele de atestare al acestuia) în valoare de ...................., iar utilizatorul să plătească și să preia acest bun.

Predarea-primirea bunului ce face obiectul utilizării se consemnează în proces-verbal, anexat la prezentul contract.

Bunul ce face obiectul contractului va fi utilizat pentru ................... (scopul, destinația bunului, eficiența comercială).

Art. 3.
DURATA CONTRACTULUI

Contractul se încheie pe o durată de ............ ani, cu începere de la data de ............ până la data de ..............

Contractul se poate prelungi, în care scop părțile vor încheia și semna un act adițional scris.

Art. 4.
PREȚUL ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ

Prețul pentru folosirea bunului este de ........... pe lună.

Redevențele plătite care acoperă valoarea de circulație a bunului vor fi calculate ținând seama de o marje de profit și de amortizarea integrală a bunului, regimul de amortizare fiind stabilit de părți, de comun acord, în conformitate cu legea.

Evoluția ratei inflației care se înregistrează ulterior perfectării prezentului contract poate determina indexarea redevențelor.

Art. 5.
Părțile au convenit ca plata să se facă prin:

a) virament cu ordin de plată;

b) fila CEC;

c) cambie.

Plata se va face lunar, în a 25-a zi, în contul locatorului cu nr. .......... deschis la Banca .................... sucursala ............ . În cazul în care, la expirarea contractului de leasing, utilizatorul își exprimă intenția de a cumpăra bunul, locatorul trebuie să aibă în vedere vărsămintele efectuate anterior cu titlu de redevență și amortizările.

În situația în care contractul de leasing a fost încheiat ca urmare a unei novații, prin care s-a stins un raport juridic anterior născut în baza unui contract de locație de gestiune, locatorul va lua în considerare și ratele cu titlu de chirie plătite în baza contractului de locație la gestiune, dacă acest contract a fost încheiat cu același utilizator.

Art. 6.
GARANȚII ȘI ASISTENȚA TEHNICĂ

Locatorul garantează bunul predat în folosința utilizatorului pentru

a) performanțe ..............................................................

b) calitate ................................... pe o perioadă de ............ calculată de la ................. până la .................

Locatorul se obligă să acorde asistență tehnică în procesul de utilizare pe toată durata prezentului contract.

Locatorul va livra, odată cu bunul:

- cartea tehnică, instrucțiuni, documentație ...............................

Locatorul va garanta pe utilizator de evicțiune din partea oricărei persoane fizice sau juridice care ar pretinde vreun drept real asupra bunului închiriat.

Art. 7.
OBLIGAȚIILE LOCATORULUI

Locatorul se obligă:

a) să confere utilizatorului un drept de folosință și posesia bunului utilizat în sistem de leasing;

b) să-i predea utilizatorului bunul la termenul stipulat în contract ........ la adresa .............. pe bază de proces-verbal.

Cheltuielile de predare vor fi suportate de ...........................;

c) locatorul garantează bunul livrat pe o perioadă de ........ ani care curge din momentul recepției, în următoarele condiții ....................;

d) locatorul se obligă să nu înstrăineze, să nu greveze și să nu dispună de instalație în alt mod în proprie inițiativă pe durata contractului;

e) să respecte la expirarea contractului de leasing, dreptul de opțiune al utilizatorului, ce constă în posibilitatea de a solicita achiziționarea bunului sau restituirea acestuia.

Art. 8. OBLIGAȚIILE UTILIZATORULUI
Utilizatorul se obligă:

a) să preia și să folosească bunul, după destinația care rezultă din documentație și clauzele prezentului contract;

b) să nu încheie un contract de sublocație privind bunul încredințat, fără acordul locatorului;

c) să efectueze plățile cu titlu de redevență în cuantumul valoric stabilit și la datele fixate în prezentul contract;

d) să execute la termen și în bune condiții toate reparațiile capitale și curente;

e) să suporte cheltuielile de întreținere și reparațiile ocazionate de întrebuințarea bunului în activitatea sa;

f) să fixeze pe părțile și pe piesele componente ale instalației plăcuțe din care să rezulte numele furnizorului (în scop publicitar);

g) să apere, în raporturile cu alte persoane, dreptul de proprietate al locatorului cu privire la bunul ce face obiectul prezentului contract.

În caz de pierdere, deteriorare, furt, dispariție a bunului, din culpa sa, să plătească proprietarului contravaloarea bunului;

h) să asigure bunul la o societate de asigurări autorizată și să plătească sumele de asigurare, ori să preia contractul de asigurare de la locator;

i) să plătească toate impozitele și taxele, precum și utilitățile consumate (energie electrică, termică, gaze naturale, salubritate, telefon, fax etc.);

j) să efectueze investițiile convenite cu locatorul, prevăzute în anexa de la prezentul contract;

k) să restituie bunul locatorului, în stare de bună folosință, potrivit destinației sale, la expirarea sau rezilierea contractului, în cazul în care nu s-a exercitat dreptul de opțiune, prin notificare scrisă, cu cel puțin 30 de zile înainte de data expirării fiind considerat că, inițial, l-a primit în stare bună.

Art. 9.
RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

În cazul în care utilizatorul refuză să primească bunul la termenul stipulat, nu-și respectă obligațiile privitoare la investiții sau dacă se află în reorganizare judiciară sau faliment, locatorul are dreptul să rezilieze prezentul contract cu daune interese. În cazul în care utilizatorul nu-și execută obligația de plată a redevenței, locatorul are dreptul să perceapă penalități de ....% pe zi de întârziere, calculată la valoarea ratelor restante.

Pentru neplata redevenței, trei luni consecutiv, locatorul are dreptul a rezilia contractul prin simplă notificare, cu plata de daune interese, ce cuprind redevențele scadente și cuantumul valoric al redevențelor care au rămas de plătit până la expirarea prezentului contract. Pentru alte cauze, rezilierea poate avea loc prin convenția părților sau prin hotărâre judecătorească.

Nerespectarea dreptului de opțiune al utilizatorului obligă locatorul la plata de daune ce vor fi egale cu valoarea contabilă rămasă.

Art. 10.
FORȚA MAJORĂ

Forța majoră ivită după încheierea contractului care împiedică sau întârzie total/parțial executarea contractului apără de răspundere partea care nu și-a putut îndeplini obligațiile din această cauză pentru perioada în care această îndeplinire este împiedicată sau întârziată, conform art. 1533 din Codul civil republicat.

Prevederile articolului precedent nu se aplică în cazul în care partea care invocă forța majoră era în întârziere.

Prin forță majoră se înțelege un eveniment neprevăzut și de neînlăturat, independent de voința părților care întârzie sau împiedică total/parțial îndeplinirea obligațiilor contractuale, cum ar fi o calamitate naturală, incendiu, mobilizare, rechiziție, insurecție starea de război. Greva nu va fi considerată caz de forță majoră. Partea care invocă forța majoră este obligată să justifice celeilalte părți, în termen de 5 zile de la apariția cazului de forță majoră, existența acestuia, prin notificare scrisă însoțită de acte doveditoare, confirmate de Camera de Comerț și Industrie a României.

Dacă notificarea nu s-a transmis în condițiile stabilite, partea aflată în culpă este responsabilă de prejudiciile provocate celeilalte părți, întrucât nu a făcut dovada existenței cazului de forță majoră.

Art. 11.
MODIFICAREA CONTRACTULUI

Modificarea contractului se face de comun acord prin act adițional semnat de ambele părți.

Art. 12.
DISPOZIȚII FINALE

Litigiile apărute în legătură cu formarea, validitatea, interpretarea sau executarea obligațiilor contractuale se soluționează pe cale amiabilă sau arbitrală. În lipsa unei clauze compromisorii, litigiile vor fi soluționate la instanțele judecătorești competente.

Prezentul contract, inclusiv anexele, a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

LOCATOR,

UTILIZATOR,

Model CONTRACT DE LEASING

PĂRȚILE CONTRACTANTE

1. Societatea comercială ......................................, cu sediul în localitatea .........................., județul ..............................., str. ........................... nr. ......, bl. ....., sc. ....., ap. ........, tel. ....................., fax ......................, cont E-mail ..........., înregistrată la Registrul Comerțului sub Nr. ....................., având contul nr. ................., deschis la ......................, Cod Fiscal .........., reprezentată prin ......................, având funcția de ...................., în calitate de LOCATOR,

și

2. Societatea comercială ......................................, cu sediul în localitatea .........................., județul ..............................., str. ........................... nr. ......, bl. ....., sc. ....., ap. ........, tel. ....................., fax ......................, cont E-mail ..........., înregistrată la Registrul Comerțului sub Nr. ................., având contul nr. .................., deschis la ..................., Cod Fiscal ................, reprezentată prin ........................., având funcția de ................., în calitate de UTILIZATOR.

Art. 1.
OBIECTUL CONTRACTULUI

LOCATORUL urmează să acorde folosința bunului ce formează obiectul contractului în termenii detaliați mai jos

UTILIZATOR urmează să folosească bunul conform prevederilor de mai jos

FURNIZOR va livra bunul în condițiile specificate în Anexa .............

OBIECTUL CONTRACTULUI ..................................................

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ: conform Anexa ....................................

VALOAREA TOTALĂ A CONTRACTULUI: .................................... LEI

DIN CARE: valoarea de intrare ...................................... lei

DOBÂNDĂ ............................................................ lei

COMISION ........................................................... lei

DURATA LEASINGULUI: .................. luni de la data predării-primirii

LOCATORUL oferă în leasing UTILIZATORULUI sus-numitul obiect de leasing. O dată cu predarea-primirea obiectului de leasing, UTILIZATORUL este îndreptățit să-l folosească în conformitate cu următoarele condiții contractuale:

Art. 2.
CONDIȚII CONTRACTUALE

1) Plata ratelor de leasing se va efectua de către UTILIZATOR către LOCATOR în lei prin transfer bancar, în contul LOCATORULUI, indicat de acesta în factură, după următoarea eșalonare:

Rata 1: în valoare de ........., la semnarea contractului, la care se adaugă comision, în valoare de ..........,

Ratele 2-7: fiecare în valoare de ............., lei, prima rată fiind scadentă la 3 (trei) luni de la data protocolului de preluare, restul ratelor achitându-se trimestrial.

Valoarea reziduală: ............ lei

Graficul de eșalonare a plăților este prezentat în Anexa ...... a prezentului contract.

2) Părțile contractante, luând cunoștință de condițiile generale de vânzare (Anexa ....) ale FURNIZORULUI, în mod special acele prevederi care stipulează că termenul de livrare de ...... zile lucrătoare curge de la data încasării Ratei 1 și a comisionului, convin ca lansarea comenzii în specificația convenită în Anexa ..... depinde de plata Ratei 1, în cuantumul stabilit la alineatul 1.

UTILIZATORUL nu poate ridica pretenții ca LOCATORUL să achiziționeze obiectul de leasing de la FURNIZOR în alte condiții decât condițiile de livrare.

UTILIZATORUL și-a ales obiectul de leasing în conformitate cu propriile sale necesități funcționale. Condițiile generale de vânzare ale FURNIZORULUI sunt cuprinse în Anexa ....... la prezentul contract, aplicându-se numai în măsura în care acestea nu conțin dispoziții care contravin clauzelor prezentului contract.

3) Ratele de leasing se vor plăti fără nici un fel de scăderi (impozite, taxe, obligații bancare etc.). Toate costurile referitoare la derularea plăților și la contractul de leasing vor fi suportate de către UTILIZATOR.

Art. 3.
LIVRAREA, PRELUAREA, ÎNCEPEREA PERIOADEI DE LEASING

1) UTILIZATORUL va prelua obiectul contractului de leasing în termen de 90 de zile de la plata ratei 1. Data exactă a predării-primirii va fi comunicată în scris de către LOCATOR.

2) Locul predării-primirii va fi ....................

3) Predarea-primirea obiectului contractului se consemnează într-un proces-verbal care atestă condiția conformă și funcționabilitatea obiectului contractului.

4) Predarea-primirea obiectului contractului este admisă numai în situația în care UTILIZATORUL cesionează polița de asigurare în favoarea locatorului.

5) Predarea-primirea obiectului contractului va fi efectuată cel târziu în ....... zile de la avizarea făcută de LOCATOR.

6) Perioada de leasing începe o dată cu predarea-primirea. Dacă UTILIZATORUL întârzie preluarea obiectului de leasing, perioada de leasing va întrerupe în ziua în care trebuia efectuată predarea-primirea.

Art. 4. MENTENANȚĂ, ÎNTREȚINERE
UTILIZATORUL va utiliza obiectul contractului în mod corespunzător și-l va păstra în stare de funcționare. Obiectul contractului va fi întreținut de către UTILIZATOR conform prescripțiilor producătorului, în atelierele autorizate de LOCATOR. Costurile reparațiilor, neacoperite de garanție, sunt în sarcina exclusivă a UTILIZATORULUI.

Art. 5. PROPRIETATE, FOLOSINȚĂ
1) LOCATORUL rămâne proprietarul obiectului contractului pe toată durata contractului leasing.

2) Cu toate acestea, riscurile și beneficiile aferente dreptului de proprietate trec asupra UTILIZATORULUI din momentul încheierii contractului de leasing.

3) LOCATORUL garantează UTILIZATORULUI, sub condiția respectării tuturor clauzelor contractuale, liniștita folosință a obiectului contractului de leasing.

4) UTILIZATORUL își asumă pentru întreaga perioadă a prezentului contract, totalitatea obligațiilor care decurg din folosirea bunului în mod direct sau prin prepușii săi, precum și asigurarea continuității plăților cu titlu de rată de leasing, până la achitarea integrală a valorii contractului de leasing.

5) UTILIZATORUL se obligă să mențină obiectul contractului liber de orice obligații față de terți, fiindu-i interzisă transformarea obiectului contractului într-o parte componentă esențială sau accesorie a unui obiect cu altă destinație, precum și grevarea de orice sarcini a obiectului contractului de leasing, fără acordul scris al LOCATORULUI. UTILIZATORUL trebuie să se opună oricăror măsuri executorii și pretenții ale terților asupra obiectului contractului și să anunțe imediat, în scris, LOCATORUL despre aceasta.

6) Modificările și adăugirile aduse obiectului contractului, care schimbă considerabil capacitatea de funcționare și întreținere a acestuia, precum și cele care țin de estetica obiectului contractului de leasing, sunt permise numai cu acordul scris al LOCATORULUI.

7) UTILIZATORUL va permite LOCATORULUI verificarea periodică a stării și a modului de exploatare a obiectului contractului de leasing.

8) UTILIZATORUL este obligat să suporte pe cheltuiala sa obținerea aprobărilor oficiale necesare încheierii prezentului contract și utilizării obiectului contractului și să îndeplinească toate condițiile impuse de legi, ordonanțe și prescripții necesare pentru încheierea prezentului contract și pentru utilizarea, îngrijirea și menținerea obiectului contractului. În cazul în care obiectul contractului trebuie înregistrat sau înmatriculat, pentru protecția proprietății LOCATORULUI, UTILIZATORUL va efectua pe cheltuiala sa realizarea înregistrării, respectiv a înmatriculării.

9) UTILIZATORUL îl eliberează pe LOCATOR de orice obligații ca proprietar al obiectului contractului, ca și de alte pretenții exprimate față de LOCATOR, rezultate din nerespectarea de către UTILIZATOR a unor legi, ordonanțe sau prescripții.

Art. 6.
COSTURI, TAXE

În cazul în care sumele plătite de UTILIZATOR se micșorează din cauza impozitelor și taxelor, UTILIZATORUL va plăti o sumă suplimentară corespunzătoare, astfel încât LOCATORUL să primească la întreaga valoare plățile, în special ratele contractuale. În cazul în care organele financiare rambursează total sau parțial LOCATORULUI impozitele achitate de UTILIZATOR, LOCATORUL va înapoia suma rambursată UTILIZATORULUI, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data încasării sumei.

Art. 7.
ASIGURĂRI

Costurile ocazionate de asigurarea obiectului contractului sunt în totalitate în sarcina UTILIZATORULUI.

Art. 8.
ASUMAREA RISCULUI

1) UTILIZATORUL își asumă riscul în cazul deteriorării, pierderii sau furtului, cât și în cazul uzării premature a obiectului contractului, chiar dacă acestea nu s-au întâmplat din vina UTILIZATORULUI. Cazurile enumerate mai sus nu îl absolvă pe UTILIZATOR de obligațiile contractuale și, în special, de plata ratelor de leasing la întreaga lor valoare.

2) UTILIZATORUL poate să solicite la începutul lunii imediat următoare producerii unuia din evenimentele enumerate mai sus, rezilierea contractului de leasing și să preia proprietatea obiectului contractului prin achitarea ratelor leasingului rămase de plătit pe perioada de leasing, a unei valori reziduale și a unei despăgubiri de încetare înainte de termen a contractului

Art. 9.
GARANȚIE

1) LOCATORUL cedează UTILIZATORULUI toate pretențiile de garanție rezultate din contractul de leasing asupra obiectului contractului, cât și pretențiile suplimentare de garanție față de producător, respectiv furnizor. Acesta acceptă cesiunea și se obligă să valorifice aceste pretenții în nume propriu.

2) Eventualele vicii sau defecte ale obiectului contractului nu influențează obligația UTILIZATORULUI la plata ratelor de leasing la scadență și la întreaga valoare.

3) Dacă UTILIZATORUL face uz de dreptul său de a se retrage din contract, atunci contractul se încheie o dată cu validarea retragerii. Până la hotărârea judecătorească asupra retragerii, UTILIZATORUL este obligat la plata ratelor la întreaga valoare către LOCATOR.

Art. 10.
ÎNTÂRZIEREA

În cazul în care UTILIZATORUL întârzie plata ratelor ce rezultă din contractul de leasing, este obligat să plătească, începând din ziua scadenței, o penalitate de .....% pe zi de întârziere aplicată sumelor scadente, fără ca totalul penalităților să poată depăși valoarea asupra cărora sunt calculate.

Art. 11.
RENUNȚARE, RETRAGERE

1) LOCATORUL se poate retrage din contractul de leasing atunci când:

- utilizatorul nu își îndeplinește una sau mai multe din obligațiile prevăzute în prezentul contract;

- condițiile preliminare pentru începerea perioadei de leasing nu sunt îndeplinite în 2 (două) luni de la semnarea prezentului contract.

În cazul retragerii sale, LOCATORUL este eliberat de toate obligațiile ce rezultă din prezentul contract. În cazul în care UTILIZATORUL este vinovat de renunțarea la contract, acesta din urmă are obligația să achite până la acoperirea integrală a prejudiciului toate daunele ce au fost dovedite.

2) După începerea perioadei de leasing, renunțarea și retragerea sunt excluse. Dreptul de renunțare extraordinară se păstrează.

3) Un motiv important pentru renunțarea extraordinară pentru LOCATOR este întârzierea în efectuarea plății uneia sau a mai multor rate de leasing cu mai mult de o lună sau dovedirea insolvabilității acestuia. În cazul renunțării extraordinare, UTILIZATORUL este obligat să plătească LOCATORULUI daune.

4) În cazul renunțării extraordinare, obiectul contractului se va returna LOCATORULUI.

5) Dacă UTILIZATORUL întârzie returnarea obiectului contractului, LOCATORUL este îndreptățit să-l recupereze fără somație suplimentară, în baza dreptului său de proprietate și a prezentului contract care constituie titlu executoriu. UTILIZATORUL înțelege și se obligă încă de la semnarea acestui contract să nu se opună în nici un fel acestei recuperări.

Art. 12.
REȚINERE, CEDARE, RETURNARE

1) UTILIZATORUL renunță față de LOCATOR asupra dreptului de retenție în măsura în care nu sunt lezate drepturi conținute în acest contract.

2) O cedare a drepturilor și pretențiilor ce rezultă din acest contract către terți este exclusă, cu excepția cazului în care UTILIZATORUL are acordul scris al LOCATORULUI.

3) Dacă în timpul derulării contractului de leasing LOCATORUL vinde bunul care face obiectul prezentului contract unui finanțator, terț față de acest contract, acesta din urmă va fi legat de aceleași obligații contractuale ca și LOCATORUL (vânzător), care rămâne garant al îndeplinirii tuturor obligațiilor fără de UTILIZATOR.

Art. 13.
VÂNZARE, RETURNARE, PRELUNGIRE

1) Până la terminarea contractului de leasing, cu ........ de zile înainte de expirarea duratei de leasing și cu condiția ca toate ratele de leasing sau orice alte obligații de plată au fost achitate de către UTILIZATOR, UTILIZATORUL va notifica în scris LOCATORULUI una din cele trei opțiuni ale sale:

- să cumpere obiectul contractului de leasing la valoarea reziduală de ................ lei

- să returneze obiectul contractului de leasing către LOCATOR

- să solicite prelungirea contractului de leasing, ratele de leasing urmând a fi negociate ulterior. În cazul prelungirii contractului de leasing, prevederile acestui contract vor fi aplicabile în continuare, sub rezerva art. 16 alin. 3).

2) Dacă UTILIZATORUL optează pentru cumpărarea obiectului contractului de leasing, în măsura în care toate celelalte obligații decurgând din contract au fost îndeplinite de fiecare dintre părți, LOCATORUL se obligă expres ca, la expirarea contractului de leasing, să transfere utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului ce a făcut obiectul contractului de leasing.

3) Momentul transferului de proprietate va fi momentul confirmării în scris de către locator a intrării în contul LOCATORULUI a sumei reprezentând valoarea reziduală.

Art. 14.
RETURNAREA OBIECTULUI CONTRACTULUI DE LEASING

1) La expirarea duratei leasingului sau în cazul încetării acestui contract indiferent de motive sau dacă UTILIZATORUL nu și-a exprimat opțiunea de cumpărare sau de prelungire a contractului de leasing, UTILIZATORUL va returna obiectul contractului de leasing LOCATORULUI, în condițiile care vor fi notificate de către LOCATOR UTILIZATORULUI, în termen de 15 zile. Prevederile art. 12 alin. 5) se vor aplica și în acest caz.

2) Obiectul leasingului va fi returnat în starea în care a fost primit, mai puțin uzura normală, cheltuielile determinate de o astfel de returnare fiind suportate de către UTILIZATOR.

3) Până la restituirea efectivă a obiectului contractului de leasing către LOCATOR, conform art. 14, UTILIZATORUL va continua să plătească ratele leasingului sau alte sume scadente către LOCATOR conform acestui contract de leasing, iar UTILIZATORUL va suporta toate consecințele oricăror daune cauzate sau suferite de obiectul contractului de leasing, chiar dacă aceste daune sunt cauzate de un accident sau de un caz de forță majoră.

Art. 15.
DISPOZIȚII GENERALE

1) Acest contract și legăturile juridice referitoare la acesta se supun dreptului român. Locul de jurisdicție este ........... UTILIZATORUL poate fi dat în judecată și la instanța competentă în a cărei rază de jurisdicție se află sediul său.

2) Modificarea unilaterală a contractului este interzisă.

3) Partea care cauzează un prejudiciu celeilalte părți este ținută a-l repara. Forța majoră în accepțiunea uzuală apără de răspundere partea care o invocă, sub condiția comunicării celeilalte părți, a intervenției cazului de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile de la producere.

Acest contract s-a încheiat în 2 (două) exemplare originale, ambele în limba română, din care, după semnare și ștampilare, unul va fi înmânat LOCATORULUI și unuI UTILIZATORULUI.

LOCATOR,

UTILIZATOR,

CONTRACT DE LEASING

Art. 1.
PĂRȚILE CONTRACTANTE

Societatea comercială ........................ cu sediul în ........... str. ........ nr. .... sect. .... al municipiului București/județul ............... tel. ........... fax .............. înmatriculată în Registrul Comerțului ............... sub nr. ............ având contul nr. ................. la Banca ................... și codul fiscal nr. .................... prin reprezentanți legali ............... ........... având funcția .................. cetățean ................... posesor al actului de identitate/pașaport nr. ............. în calitate de LOCATOR și

Societatea comercială .......................... cu sediul în ............. str. ................ nr. .... sect. ......... al municipiului București/județul ............... tel. ........... fax .............. înmatriculată în Registrul comerțului .............. sub nr. ............... având contul nr. ............. la Banca ................... și codul fiscal nr. ............... prin reprezentanți legali ........... .............. având funcția .................. cetățean ............... posesor al actului de identitate/pașaport nr. ....................... în calitate de UTILIZATOR.

S-a încheiat prezentul contract.

Art. 2.
OBIECTUL CONTRACTULUI

LOCATORUL ................ se obligă să transmită UTILIZATORULUI dreptul de folosință și posesia unui automobil marca ......................., având caracteristicile tehnice prezentate în anexa I la contract, iar UTILIZATORUL să plătească și să preia acest bun.

Art. 3.
VALOAREA DE INTRARE a automobilului este de .....................

Art. 4.
DURATA CONTRACTULUI

Contractul se încheie pe o durată de 36 luni, cu începere de la data de ................. până la data de ..............

Art. 5.
VALOAREA CONTRACTULUI

Valoarea contractului este de .....................

Plățile sunt eșalonate potrivit tabelului de mai jos:

Rata nr. Val. rată Dobânda Comision de administrare fără TVA Total de plată fără TVA
Val. reziduală
Total contr.
În cazul exprimării de către UTILIZATOR a opțiunii de cumpărare, transferul de proprietate se va face la valoarea reziduală la care se adaugă taxele de import.

Art. 6.
MODALITĂȚI DE PLATĂ

Plata se va face prin transfer bancar în contul indicat de LOCATOR în facturi. Transformarea obligațiilor de plată din valută în lei se face la cursul zilei afișat de BNR. Diferențele de curs dintre cel utilizat în facturi și cel din ziua încasării de către LOCATOR mai mari de 2% se regularizează de părți prin achitarea diferenței către partea dezavantajată.

Art. 7.
TERMEN DE LIVRARE

UTILIZATORUL și-a ales obiectul leasingului în conformitate cu propriile necesități funcționale.

Termenul de livrare este de cel mult 15 zile de la încasarea de către LOCATOR a ratei 1.

Art. 8.
PREDAREA-PRIMIREA

UTILIZATORUL va prelua obiectul leasingului în termenul prevăzut la art. 6. data exactă a predării-primirii fiind comunicată în scris de către LOCATOR.

Locul predării-primirii va fi .............................................

Predarea-primirea obiectului leasingului se va face numai către reprezentantul autorizat al UTILIZATORULUI la prezentarea de către acesta a împuternicirii de reprezentare.

Predarea-primirea obiectului leasingului se consemnează într-un proces-verbal care atestă condiția conformă cu caracteristicile tehnice și funcționabilitatea obiectului leasingului.

Perioada de leasing începe odată cu predarea-primirea. Dacă UTILIZATORUL întârzie preluarea obiectului leasingului, perioada de leasing va începe în ziua în care trebuia efectuată predarea-primirea. În cazul neefectuării predării-primirii din vina uneia din părți, aceasta va suporta penalități de ........

Art. 9.
ÎNTREȚINEREA

UTILIZATORUL va folosi obiectul leasingului în mod corespunzător și-l va păstra într-o stare de funcționare și estetică ireproșabile.

Obiectul leasingului va fi întreținut de către UTILIZATOR conform prescripțiilor FURNIZORULUI, numai în atelierele autorizate de LOCATOR. Costurile reparațiilor, neacoperite de garanție sau rezultând din întreținerea în ateliere care nu sunt autorizate de LOCATOR sunt în sarcina exclusivă a UTILIZATORULUI. LOCATORUL, are un drept de retenție asupra obiectului leasingului, până la achitarea integrală a contravalorii reparațiilor ale căror costuri nu sunt acoperite de garanție sau se datorează neîntreținerii în starea prevăzută mai sus.

Art. 10.
PROPRIETATE. FOLOSINȚĂ

LOCATORUL rămâne proprietarul obiectului leasingului pe toată durata contractului de leasing.

Riscurile și beneficiile aferente dreptului de proprietate trec asupra UTILIZATORULUI din momentul predării-primirii obiectului leasingului.

LOCATORUL garantează UTILIZATORULUI, sub condiția respectării tuturor clauzelor contractuale, liniștita folosință a obiectului leasingului.

UTILIZATORUL își asumă în mod irevocabil, pentru întreaga perioadă a prezentului contract, totalitatea costurilor, impozitelor și taxelor care decurg din folosirea bunului în mod direct sau prin prepușii săi, precum și asigurarea continuității plății ratelor de leasing, până la achitarea integrală a valorii acestora și, după caz a valorii reziduale.

UTILIZATORUL va permite LOCATORULUI verificarea periodică a stării și a modului de exploatare a obiectului leasingului.

Art. 11.
ASIGURAREA

Costurile ocazionate de asigurarea obiectului leasingului sunt în totalitate în sarcina UTILIZATORULUI.

Asigurarea va fi încheiată la o societate de asigurare agreată de LOCATOR înaintea predării-primirii obiectului leasingului, pentru toată perioada prezentului contract și va fi cesionată LOCATORULUI.

Art. 12.
ASUMAREA RISCULUI

UTILIZATORUL își asumă riscul în cazurile deteriorării, daunei totale sau furtului neacoperite de polița de asigurare din vina sa, cât și în cazul uzurii premature a obiectului leasingului ca urmare a utilizării și întreținerii neconforme dispozițiilor art. 8.

În caz de daună totală sau furt, LOCATORUL va returna UTILIZATORULUI, din suma totală a plăților efectuate de către acesta în cadrul contractului de leasing și contravaloarea despăgubirii de la societatea de asigurări, diferența ce depășește valoarea contractului de leasing în scopul încheierii unui nou contract de leasing.

Art. 13.
ÎNTÂRZIEREA PLĂȚILOR

În cazul în care UTILIZATORUL întârzie cu mai mult de .... zile lucrătoare plata obligațiilor pecuniare ce rezultă din contractul de leasing, este obligat să plătească începând din ziua scadenței, o penalitate de ....% pe zi de întârziere aplicată sumelor scadente.

Art. 14.
VÂNZARE, RETURNARE, PRELUNGIRE

Cu ...... zile înainte de terminarea perioadei de leasing, cu condiția ca toate ratele de leasing sau orice alte obligații de plată să fi fost achitate de către UTILIZATOR, acesta va putea notifica în scris LOCATORULUI despre intenția sa de a exercita una din cele trei opțiuni:

- să cumpere obiectul leasingului achitând valoarea reziduală stabilită în contract, cu 30 de zile înainte de terminarea perioadei de leasing;

- să returneze obiectul leasingului către LOCATOR cu suportarea costurilor de returnare către LOCATOR sau FURNIZOR, în condițiile comunicate de LOCATOR;

- să solicite prelungirea contractului de leasing, ratele de leasing urmând a fi negociate ulterior.

În cazul în care UTILIZATORUL optează pentru cumpărarea obiectului leasingului, în măsura în care toate celelalte obligații decurgând din contract au fost îndeplinite de fiecare din părți, LOCATORUL se obligă expres ca, la expirarea contractului de leasing, să transfere UTILIZATORULUI dreptul de proprietate asupra bunului ce a făcut obiectul contractului de leasing.

Momentul transferului de proprietate va fi momentul confirmării în scris de către LOCATOR, a intrării în contul LOCATORULUI a sumei reprezentând valoarea reziduală.

Art. 15.
FORȚA MAJORĂ

Forța majoră ivită după încheierea contractului care împiedică sau întârzie total/parțial executarea contractului apără de răspundere partea care nu și-a putut îndeplini obligațiile din această cauză pentru perioada în care această îndeplinire este împiedicată sau întârziată, conform art. 1533 din Codul civil republicat.

Prevederile articolului precedent nu se aplică în cazul în care partea care invocă forța majoră era în întârziere.

Prin forță majoră se înțelege un eveniment neprevăzut și de neînlăturat, independent de voința părților care întârzie sau împiedică total/parțial îndeplinirea obligațiilor contractuale, cum ar fi o calamitate naturală, incendiu, mobilizare, rechiziție, insurecție starea de război. Greva nu va fi considerată caz de forță majoră. Partea care invocă forța majoră este obligată să justifice celeilalte părți, în termen de 5 zile de la apariția cazului de forță majoră, existența acestuia, prin notificare scrisă însoțită de acte doveditoare, confirmate de Camera de Comerț și Industrie a României.

Dacă notificarea nu s-a transmis în condițiile stabilite, partea aflată în culpă este responsabilă de prejudiciile provocate celeilalte părți, întrucât nu a făcut dovada existenței cazului de forță majoră.

Art. 16.
MODIFICAREA CONTRACTULUI

Modificarea contractului se face de comun acord prin act adițional semnat de ambele părți.

Art. 17.
DISPOZIȚII FINALE

Litigiile apărute în legătură cu formarea, validitatea, interpretarea sau executarea obligațiilor contractuale se soluționează pe cale amiabilă sau arbitrală. În lipsa unei clauze compromisorii, litigiile vor fi soluționate la instanțele judecătorești competente.

Prezentul contract, inclusiv anexele, a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

LOCATOR,

UTILIZATOR,

Contract de leasing imobiliar
Nr. ........ din ..../..../......

I. Părțile contractante

Între Societatea Comercială ................................................, reprezentată legal prin ..................., cu sediul în ...................... str. ......................, nr. .........., sectorul .............., municipiul București/județul .................., tel. ................, fax .............., cu contul nr. .........................., deschis la Banca ...................., Sucursala ..................., codul fiscal nr. ..................., denumită în continuare locator, și

Societatea Comercială ..................................., reprezentată legal prin ..................2), cu sediul în ................. str. ................. nr. ........................, înmatriculată la oficiul registrului comerțului cu nr. J/...../....3), codul fiscal nr. ............, cu contul nr. .............., deschis la Banca ............................., Sucursala ....................., denumită în continuare utilizator, s-a încheiat prezentul contract.

II. Obiectul contractului

ARTICOLUL 1
Locatarul se obligă să transmită dreptul de folosință și posesie, iar utilizatorul, să plătească și să preia bunul imobil4), situat în .............., cu terenul aferent5) în suprafață de ............, având următoarele vecinătăți:

- la nord: ........................;

- la sud: .........................;

- la vest: ........................;

- la est: ........................ .

ARTICOLUL 2
Predarea-preluarea bunului ce face obiectul utilizării în sistem de leasing imobiliar se consemnează în proces-verbal, anexat la prezentul contract.

Bunul imobil ce face obiectul prezentului contract va fi utilizat pentru:

...............................................................................

ARTICOLUL 3
Obligațiile locatorului

Locatorul se obligă:

a) să confere utilizatorului un drept de folosință și posesia bunului utilizat în sistem de leasing imobiliar;

b) să predea bunul la termenul stipulat în prezentul contract;

c) să respecte, la expirarea contractului de leasing imobiliar, dreptul de opțiune al utilizatorului, care constă în posibilitatea de a solicita achiziționarea bunului sau restituirea acestuia.

ARTICOLUL 4
Obligațiile utilizatorului
Utilizatorul se obligă:

a) să preia și să folosească bunul după destinația care rezultă din contract;

b) să nu încheie un contract de sublocație privind bunul încredințat, fără acordul locatorului;

c) să efectueze plățile cu titlu de redevență, în cuantumul valoric stabilit și la datele fixate în prezentul contract;

d) să execute la termen și în bune condiții toate reparațiile capitale și curente;

e) să apere, în raporturile cu alte persoane, dreptul de proprietate al locatorului cu privire la bunul ce face obiectul prezentului contract;

f) să asigure bunul la o societate de asigurări autorizată și să plătească primele de asigurare ori să preia contractul de asigurare de la locator;

g) să plătească toate impozitele și taxele, precum și utilitățile consumate (energie electrică, termică, gaze naturale, apă, salubritate, telefon, fax etc.);

h) să efectueze investițiile convenite cu locatorul, prevăzute în anexa la prezentul contract5);

i) să predea bunul locatorului, în stare bună de folosință, potrivit destinației sale, la expirarea sau la rezilierea prezentului contract, în cazul în care nu și-a exercitat dreptul la opțiune, prin notificare scrisă, cu cel puțin 30 de zile înainte de data expirării, fiind considerat că, inițial, l-a primit în stare bună.

III. Termen

ARTICOLUL 5
Termenul utilizării în sistem de leasing imobiliar este de .... ani, cu începerea de la data semnării procesului-verbal menționat la art. 2.

Contractul nu se poate prelungi peste termenul stipulat la alineatul precedent.

IV. Preț și modalități de plată

ARTICOLUL 6
Prețul contractului este de ....................... lei (inclusiv garanția de participare)6).

Redevențele locative acoperă valoarea de circulație a bunului și marja de profit a locatorului. La calculul redevenței se va ține seama și de nivelul de amortizare a bunului.

Evoluția ratei inflației, care se înregistrează ulterior perfectării prezentului contract, poate determina indexarea redevențelor locative.

ARTICOLUL 7
Modalități de plată
Părțile au convenit ca plata să se efectueze prin:

a) virament cu ordin de plată;

b) filă cec;

c) cambie.

Plata se face lunar, în a 25-a zi, în contul locatorului nr. ................ deschis la Banca - Sucursala ............ .

În cazul în care, la expirarea contractului de leasing imobiliar, utilizatorul își exprimă intenția de a cumpăra bunul, locatorul trebuie să aibă în vedere vărsămintele efectuate anterior cu titlu de redevență și amortizările.

V. Răspunderea contractuală

ARTICOLUL 8
În cazul în care utilizatorul refuză să primească bunul la termenul stipulat, nu își respectă obligațiile ce se referă la realizarea de investiții sau în situația în care se află în reorganizare ori faliment, locatorul are dreptul să rezilieze prezentul contract cu daune-interese7).

În cazul în care utilizatorului nu își execută obligația de plată a redevenței, două luni consecutive, locatorul are dreptul de a rezilia contractul cu daune-interese ce cuprind redevențele scadente și cuantumul valoric al redevențelor care au rămas de plătit până la expirarea prezentului contract.

Nerespectarea dreptului la opțiune al utilizatorului obligă locatorul la plata de daune care vor fi egale cu valoarea contabilă rămasă.

ARTICOLUL 9
Prevederile art. 8 nu se aplică, dacă un caz de forță majoră împiedică sau întârzie total/parțial executarea contractului. Pentru această situație, partea afectată va fi exonerată de răspundere privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire este împiedicată sau întârziată de cazul de forță majoră, conform art. 1533 din Codul civil republicat.

ARTICOLUL 10
Prevederile articolului precedent nu se aplică în cazul în care partea care invocă forța majoră era în întârziere.

ARTICOLUL 11
Prin forța majoră se înțelege un eveniment neprevăzut și de neînlăturat, independent de voința părților, care întârzie sau împiedică total/parțial îndeplinirea obligațiilor contractuale, cum ar fi: calamitate naturală, incendiu, stare de război.

Greva nu va fi considerată caz de forță majoră.

Partea care invocă forța majoră este obligată să justifice celeilalte părți, în termen de 5 zile de la apariția cazului de forță majoră, existența acesteia, prin notificare scrisă însoțită de acte doveditoare, confirmate de Camera de Comerț și Industrie a României.

Dacă notificarea nu s-a transmis în condițiile stabilite, partea aflată în culpă este responsabilă de prejudiciile provocate celeilalte părți, întrucât nu a făcut dovada existenței cazului de forță majoră.

VI. Modificarea contractului

ARTICOLUL 12
Modificarea clauzelor contractuale se face de comun acord, prin act adițional.

VII. Dispoziții finale

ARTICOLUL 13
Litigiile apărute în legătură cu formarea, validitatea, interpretarea sau executarea obligațiilor contractuale se soluționează pe cale amiabilă sau arbitrală. În lipsa unei clauze compromisorii, litigiile vor fi soluționate la instanțele judecătorești competente8).

ARTICOLUL 14
Prezentul contract, inclusiv anexele, a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Locator,

............

Utilizator,
...........

___________

1) Contractul este orientativ, părțile având dreptul să-și fixeze drepturile și obligațiile în funcție de particularitățile fiecărei situații, potrivit principiului libertății contractuale

2) Numele și prenumele persoanei fizice, precum și domiciliul.

3) Pentru persoanele fizice se vor menționa actele de identitate: C.I. seria și nr. .............., pașaportul, după caz.

4) Părțile vor face referire, în anexă, și la bunurile imobile prin destinația lor, dacă sunt afectate activității bunului imobil ce face obiceiul înstrăinării, precum și la teren, după caz.

5) În anexe vor fi enumerate toate obligațiile ce revin utilizatorului din oferta tehnică inclusă în documentația de prezentare a societății comerciale și asupra cărora s-a convenit.

6) Completarea este necesară numai în situația în care contractul s-a încheiat ca urmare a adjudecării unei licitații, precum și în toate situațiile în care se solicită depunerea unei garanții de participare.

7) Daunele interese se calculează, în acest caz, în mod similar cu clauzele stipulate în contractul de vânzare-cumpărare de active/părți sociale.

8) Contractul încheiat cu persoana fizică sau juridică străină este guvernat de legislația românească. În consecință, litigiile de orice fel apărute ca urmare a modului de formare, ori în legătură cu validitatea, interpretarea sau executarea obligațiilor contractuale se vor soluționa de către arbitrajul organizat pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României sau la instanțele judecătorești din România.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.