Model CONTRACT DE KNOW HOW | Consultanță Juridică Online
avocati
Model CONTRACT DE IPOTECĂ
7 ianuarie 2019
Plangere Penala
Model CONTRACT DE LEASING
7 ianuarie 2019

Model CONTRACT DE KNOW HOW

firma avocatura

firma avocatura

Model CONTRACT DE KNOW HOW

Model CONTRACT DE KNOW HOW

 

PĂRȚILE

1. S.C. ..................... cu sediul în .............., str. ............, nr. ...., sector ..........., tel. ..........., fax ..........., înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. ..............., cod fiscal nr. .............., cont nr. ............., deschis la ....................... reprezentată prin DIRECTOR GENERAL - .............................................. în calitate de FURNIZOR

2. S.C. ..................... cu sediul în ..........., str. ..............., nr. ......, sector ........., tel. ..........., fax ..........., înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. ..............., cod fiscal nr. .............., cont nr. ............., deschis la ....................... reprezentată prin DIRECTOR GENERAL - ........................................... în calitate de BENEFICIAR.

Art. 1. -
OBIECTUL CONTRACTULUI

Furnizorul transferă beneficiarului cunoștințele referitoare la tehnologia sau procedeul ................................................ contra unui preț.

Art. 2. -
TERMENUL CONTRACTULUI

Prezentul contract se încheie pe o perioadă de ...... ani și intră în vigoare la data semnării lui.

Art. 3. -
OBLIGAȚIILE FURNIZORULUI

- să asigure accesul beneficiarului la vizionarea procesului de fabricație ...............................................................................;

- să permită beneficiarului să fotografieze fazele procedeului ce face obiectul prezentului contract;

- să ofere beneficiarului posibilitatea de a se documenta în uzina furnizorului de know how;

- să ofere beneficiarului informații tehnice, documentări tehnologice referitoare la tehnologia sau procedeul ce face obiectului prezentului contract;

- să desemneze reprezentanți care să școlarizeze personalul beneficiarului în vederea aplicării în practică a cunoștințelor transmise.

Art. 4. -
OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

- să asigure reprezentanților furnizorului condițiile materiale pentru desfășurarea activității lor;

- să nu încheie contracte similare cu societăți comerciale cu același obiect de activitate cu furnizorul;

- să plătească furnizorului prețul stabilit în contract pentru serviciile sale.

Art. 5. -
PREȚUL

Prețul pe care beneficiarul se obligă să-l plătească furnizorului este de ........................................ lei.

Art. 6. -
CLAUZA DE CONFIDENȚIALITATE

Furnizorul se obligă prin prezentul contract să păstreze secretul cunoștințelor transmise beneficiarului pe toată perioada desfășurării prezentului contract și pentru un termen de 3 ani de la încheierea raporturilor contractuale cu beneficiarul.

Art. 7. -
LITIGII

Litigiile de orice fel dintre părțile contractante vor fi soluționate de instanțele judecătorești și de drept comun.

Art. 8. -
FORȚA MAJORĂ

Orice împrejurare independentă de voința părților contractante, intervenită după data semnării contractului și care împiedică executarea acestuia este considerată ca forță majoră și exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluție, calamități etc.

Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de 10 zile de la data apariției respectivului caz de forță majoră.

După încetarea cazului de forță majoră, partea care l-a invocat, își va relua obligațiile contractuale în termen de 3 zile și va anunța cealaltă parte.

Dacă nu procedează la anunțarea, în termenele prevăzute mai sus, a începerii și încetării cazului de forță majoră, partea care îl invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțarea în termen.

Art. 9. -
LICENȚA

Dacă tehnologia sau procedeul la care se referă cunoștințele transmise face obiectul unei licențe sau brevet de invenție, părțile pot stabili printr-un alt contract cesiunea de licență sau brevet.

Art. 10. -
REZILIEREA CONTRACTULUI

Se poate cere de către oricare dintre părțile contractante, în cazul neîndeplinirii culpabile a obligațiilor de către cealaltă parte, cu o notificare prealabilă în termen de 15 zile.

Art. 11. -
DISPOZIȚII FINALE

Modificarea ulterioară a clauzelor stipulate în prezentul contract este admisă numai cu acordul ambelor părți și se va realiza prin act adițional.

Prezentul contract a fost încheiat azi ................... în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

FURNIZOR,

BENEFICIAR,

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.