Model CONTRACT DE IPOTECĂ | Consultanță Juridică Online
cabinet avocat
Model CONTRACT DE INTERMEDIERE
7 ianuarie 2019
firma avocatura
Model CONTRACT DE KNOW HOW
7 ianuarie 2019

Model CONTRACT DE IPOTECĂ

avocati

avocati

Model CONTRACT DE IPOTECĂ

Model CONTRACT DE IPOTECĂ

 

Între

Banca ............ societate pe acțiuni, Sucursala ....... Filiala ....... În baza împuternicirii date prin Decizia Consiliului de Administrație al ................... București, denumită în prezentul contract CREDITOR IPOTECAR, reprezentată prin ..................., în calitate de director și .........., în calitate de contabil șef

și

S.C. .................. S.R.L. cu sediul în ............., str. ............. nr. ...., bl. ...., sc. ....., et. ....., ap. ....., sector ..., înregistrată cu Nr. Ord. Reg. Comerțului .............., cod fiscal .................., tel./fax .............., numită în prezentul contract DEBITOR IPOTECAR, reprezentată prin ............, în calitate de director și .............., în calitate de contabil șef, a intervenit în prezentul contract.

Art. 1.
OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul prezentului contract îl constituie garantarea creditului în sumă de ......... lei, cu o dobândă de ......% pe an pe termen de ...................... cu o perioadă de grație de .......... luni, care începe de la data de .......... conform contractului de credit nr. .................... din data de ............

Art. 2.
DEBITORUL IPOTECAR garantează împrumutul cu imobilul ipotecat situat în ............... str. ............, nr. ...., compus din ............... fiind în suprafață totală de ................. evaluat la valoarea de ............ lei conform Raportului de expertiză.

Art. 3.
DEBITORUL IPOTECAR declară că imobilul se află în circuitul civil și că a intrat în proprietatea sa prin contractul de vânzare-cumpărare nr. .................... din data de .......... transcris în Cartea funciară sub nr. .......... Imobilul este liber de orice sarcini așa cum rezultă din certificatul fiscal nr. .............. din ............ eliberat de administrația financiară, anexat la prezentul contract.

Art. 4.
OBLIGAȚIILE DEBITORULUI IPOTECAR

DEBITORUL IPOTECAR se obligă:

- să nu înstrăineze imobilul ipotecat până la rambursarea integrală a creditului și a dobânzilor aferente la scadență;

- să nu greveze imobilul ipotecat de alte sarcini cu alte împrumuturi sau datorii;

- să solicite înscrierea ipotecii în Cartea Funciară.

Art. 5.
CREDITORUL IPOTECAR declară că acceptă drept garanție imobilul ipotecat pentru restituirea creditului acordat DEBITORULUI IPOTECAR.

Art. 6.
TERMENUL CONTRACTULUI

Prezentul contract se încheie pe o durată de ............... începând cu data de ............

Art. 7.
CLAUZE FINALE

Taxele de autentificare, timbrul judiciar și onorariul notarial sunt suportate de DEBITORUL IPOTECAR.

Prezentul contract a fost încheiat astăzi ......... în .......... exemplare.

DEBITOR IPOTECAR,

CREDITOR IPOTECAR,

 

 

CONTRACT DE IPOTECĂ

Art. 1.
Între:

Dl./D-na ...................., domiciliat(ă) în .........., județul ........, str. ................, nr. ...., ap. ...., identificat(ă) cu actul de identitate seria ................ nr. ..................., în calitate de CREDITOR IPOTECAR

și

Dl./D-na ............................., domiciliat(ă) în .............județul .............., str. ..........., nr. ...., ap. ...., identificat(ă) cu actul de identitate seria .......... nr. .............., în calitate de DEBITOR IPOTECAR.

Art. 2.
OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului îl constituie garantarea împrumutului în valoare de .............. lei cu o dobândă de ......% pe an, acordat de creditorul ipotecar debitorului ipotecar în baza contractului nr. ............ din data de .........

Art. 3.
Imobilul ipotecat cu care se garantează împrumutul este situat în ............... str. .............., nr. ....... și este compus din ........, în suprafață totală de ......... mp.

Imobilul este proprietatea debitorului ipotecar, dovada fiind contractul de vânzare-cumpărare nr. ......... din ............... transcris în Cartea funciară nr. .................

Imobilul se află în circuitul civil și este liber de orice sarcini așa cum rezultă din certificatul fiscal nr. ............................. din ..........

Art. 4.
OBLIGAȚIILE DEBITORULUI

Debitorul ipotecar se obligă:

a) să nu înstrăineze imobilul a cărui ipotecă constituie obiectul prezentului contract până la rambursarea împrumutului și a dobânzilor aferente la scadență.

b) să transcrie ipoteca în Cartea funciară nr. ................. Transcrierea constituie actul în baza căruia creditorul ipotecar poate trece la executare silită, în cazul în care debitorul ipotecar nu-și lichidează datoria la scadență.

Art. 5.
LITIGII

Litigiile ce decurg din îndeplinirea obligațiilor prevăzute în prezentul contract se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiile se vor rezolva de instanța competentă.

Art. 6.
FORȚA MAJORĂ

Orice împrejurare independentă de voința părților, intervenită după data semnării contractului și care împiedică executarea acestuia este considerată ca forță majoră și exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluție, cutremur, marile inundații, embargo.

Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariției respectivului caz de forță majoră și, de asemenea, de la încetarea acestui caz.

Dacă nu procedează la anunțarea, în termenele prevăzute mai sus, a începerii și încetării cazului de forță majoră, partea care îl invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțarea în termen.

În cazul când împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc o perioadă mai mare de șase luni, fiecare parte poate cere rezoluțiunea contractului.

Art. 7.
CLAUZE FINALE

Modificarea dispozițiilor prezentului contract se realizează doar prin act adițional la prezentul contract.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi .................., în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

CREDITOR IPOTECAR,

DEBITOR IPOTECAR,

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.