Model CONTRACT DE INTERMEDIERE | Consultanță Juridică Online
avocat bucuresti on line
Model CONTRACT DE ÎNCHIRIERE
7 ianuarie 2019
avocati
Model CONTRACT DE IPOTECĂ
7 ianuarie 2019

Model CONTRACT DE INTERMEDIERE

cabinet avocat

cabinet avocat

Model CONTRACT DE INTERMEDIERE

Model CONTRACT DE INTERMEDIERE

CONTRACT DE INTERMEDIERE

Art. 1.
PĂRȚILE CONTRACTULUI

Societatea Comercială ................... cu sediul social în .............., telefon ........ fax ........ înregistrată în Registrul Comerțului ............. sub nr. .............., având contul nr. ........ la Banca ..................... și codul fiscal nr. ......... prin reprezentanții legali ................. având funcția de ............................. cetățean ................... posesor al actului de identitate/pașaport nr. .................. în calitate de INTERMEDIAR și

Societatea Comercială ................. cu sediul social în ................, telefon ....... fax ........ înregistrată în Registrul Comerțului .............. sub nr. .........., având contul nr. ........... la Banca ...................... și codul fiscal nr. ............. reprezentată prin .............. având funcția de ................... cetățean ..................... legitimat cu ............. în calitate de BENEFICIAR au convenit încheierea prezentului contract, cu următoarele clauze:

Art. 2.
OBIECTUL CONTRACTULUI

Intermediarul se obligă să identifice un partener pentru beneficiar și să mijlocească acceptarea ofertei ferme anexate. Această ofertă constă în esență în următoarele: ................................................................ .

Art. 3.
TERMENUL

Termenul pentru executarea prestației de către intermediar este ........... . Acest termen va putea fi prelungit prin act adițional.

Art. 4.
OBLIGAȚIILE INTERMEDIARULUI

1. Să facă demersurile necesare pentru identificarea acceptantului ofertei.

2. Să-l informeze de îndată pe beneficiar asupra acceptării ofertei.

3. Să faciliteze stabilirea contactului între beneficiar și acceptantul ofertei.

4. Să efectueze demersurile profesionale uzuale necesare pentru a determina părțile de la pct. 3 să încheie operația comercială avută în vedere.

Intermediarul nu-și asumă obligația:

a) să redacteze proiectul contractului comercial care se va încheia între beneficiar și acceptant. La cererea oricăreia din aceste persoane, intermediarul va putea presta și acest serviciu contra cost;

b) să garanteze executarea contractului comercial de către părți;

c) să garanteze solvabilitatea acceptatului sau ofertantului.

Art. 5.
OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

1. Să predea intermediarului, la semnarea acestui contract, oferta fermă, completă și precisă, și să declare că este în măsură să o onoreze integral și imediat.

2. Să precizeze numele persoanelor neagreate ca parteneri în cuprinsul ofertei. Lista acceptanților neagreați nu va putea fi extinsă după predarea ofertei ferme.

3. Să mențină oferta fermă până la data de ..........................

4. Să se prezinte la tratative conform protocolului convenit de părțile interesate cu participarea intermediarului și să trateze cu intenția de a se obliga juridic, în deplin acord cu conținutul ofertei ferme.

5. Să încheie cu acceptantul contractul comercial, dacă oferta a fost acceptată sau în conținutul ei inițial sau în conținutul negociat la tratative.

6. Să plătească intermediarului remunerația stabilită, dacă oferta a fost acceptată de partenerul indicat de intermediar.

Plata remunerației este datorată de beneficiar și dacă a acesta nu respectă oricare din obligațiile prevăzute la pct. 1-5.

7. Să plătească intermediarului o remunerație de .............. . Remunerația poate fi determinată:

a) procentual din valoarea ofertei;

b) în sumă forfetară .............................

8. Să plătească, la data semnării prezentului contract, cu titlu de acont asupra remunerației cuvenite intermediarului, suma de .................. .

Art. 6.
DISPOZIȚII FINAFE.

Dispozițiile prezentlui contract se completează cu prevederile art. 2.096 - 2.102 din Codul civil, referitoare la contractul de intermediere.

Încheiat astăzi ................. în 3 exemplare, din care unul a fost predat beneficiarului.

INTERMEDIAR,

BENEFICIAR,

PROTOCOL
Încheiat astăzi ........... în .............

Beneficiarul, reprezentat prin ................. în calitate de ............. legitimat cu ....................... recunoaște că intermediarul și-a îndeplinit integral obligațiile asumate prin contractul de intermediere nr. ............... semnat la data de .................... și, în consecință, datorează acestuia, în întregime și de îndată, remunerația de ................ .

Model CONTRACT DE INTERMEDIERE

Încheiat azi .......... în localitatea ........... de către ............. și între următoarele părți

.............. , cu sediul în ............... Director General și ............ Contabil șef, numită în continuare COMISIONAR pe de o parte

Și

............. , cu sediul în ..............., reprezentată prin .............. Director General și ................ Director Economic, numită în continuarea COMITENT pe de altă parte.

I. PREAMBUL

Având în vedere interesul COMITENTULUI pentru promovarea produselor sale la export și creșterea volumului de export;

Având în vedere experiența COMISIONARULUI în operațiunile de export, precum și relațiile sale cu parteneri externi tradiționali;

Părțile din prezentul contract stabilesc următoarele condiții de cooperare:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

1. Stabilirea drepturilor și obligațiilor părților în activitățile de prospectare, contractare și derulare a operațiunilor de export pentru mărfurile COMITENTULUI

2. Încheierea contractelor comerciale externe se face de către COMISIONAR în nume propriu, dar pe seama COMITENTULUI și în limitele împuternicirii scrise date de acesta pentru fiecare contract în parte sau cu participarea directă la negocieri a reprezentanților împuterniciți ai COMITENTULUI.

3. Prevederile contractelor comerciale de export încheiate de COMISIONAR în condițiile prevăzute de la paragraful anterior, ca și anexele convenite în aceleași condiții sunt opozabile COMITENTULUI.

III. OBLIGAȚIILE COMISIONARULUI

1. Să acționeze pentru promovarea și contractarea produselor prevăzute în OFERTA GENERALĂ DE EXPORT și ofertele tehnico-economice transmise de COMITENT.

2. Să prospecteze piețele externe, antrenând după caz COMITENTUL, pentru stabilirea posibilităților de comercializare a produselor COMITENTULUI.

3. La cererea expresă a COMITENTULUI, să întocmească studii de piață pentru stabilirea condițiilor și posibilităților de comercializare a unor produse ale COMITENTULUI pe anumite piețe externe.

4. Să prezinte COMITENTULUI cererile de ofertă primite de la clienții externi.

5. Să întocmească și să transmită clienților externi ofertele tehnico-comerciale întocmite în baza ofertelor tehnico-economice ale COMITENTULUI.

6. Să negocieze și să încheie contracte externe în limitele și condițiile ofertelor COMITENTULUI, cu clauze privind prețurile externe, modalitățile de plată, recepția mărfurilor, calitatea acestora, garanția acordată, modul de raportare și soluționare a reclamațiilor, penalități pentru nerespectarea termenului de livrare stabilit etc., stabilite de COMITENT.

7. Să obțină licențele de export necesare.

8. Să transmită COMITENTULUI traducerea în limba română a contractelor comerciale externe și a anexelor aferente în termen de 5 zile de la semnarea acestora.

9. Dacă este cazul, să încheie contracte de transport extern, în condiții avantajoase.

10. Să transmită COMITENTULUI, pe măsura îndeplinirii de către partenerul extern a obligațiilor legate de asigurarea mijloacelor de plată și de asigurarea mijloacelor de transport extern a următoarelor:

- COMANDA FERMĂ, în baza căreia COMITENTUL va executa și pregăti marfa pentru livrare la export;

- DISPOZIȚIA DE LIVRARE, pentru încărcarea de către COMITENT a mărfii pe mijlocul de transport extern și expedierea la extern.

11. Să sprijine pe COMITENT în rezolvarea problemelor externe legate de executarea contractelor externe.

12. Să reprezinte interesele COMITENTULUI în fața organelor jurisdicționale și arbitrale internaționale, COMITENTUL fiind obligat să acorde sprijinul necesar în problemele tehnice, de producție etc.

13. Să întocmească formalitățile pentru vămuire și transport necesare livrării mărfurilor la extern, precum și pentru asigurările externe în conformitate cu uzanțele interne și internaționale. În cazul în care expedierea la extern se face de la COMITENT, COMISIONARUL va transmite COMITENTULUI formalitățile pentru vămuire și transport extern odată cu

DISPOZIȚIA DE LIVRARE.

14. Să întocmească toate formalitățile necesare încasării de la partenerii externi a sumelor rezultate din vânzări.

15. Să transmită COMITENTULUI comunicările clienților externi legate de derularea contractelor externe, în termen de 5 zile de la primire.

16. Să apere interesele COMITENTULUI prin obținerea de condiții de preț, comerciale și juridice favorabile COMITENTULUI și în general să susțină interesele COMITENTULUI ca și cum ar fi propriile sale interese.

17. Să transmită COMITENTULUI reclamațiile externe în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea lor de la partenerii externi și să urmărească rezolvarea acestora potrivit prevederilor contractuale externe.

18. Să facă modificări ale clauzelor contractuale externe referitoare la prețuri, calitate, recepție, garanție, reclamații numai cu acordul scris al COMITENTULUI

19. După încasarea de la partenerii externi a valorii mărfurilor exportate să întocmească formele pentru decontarea la COMITENT a contravalorii mărfurilor exportate conform actelor normative în vigoare. Să achite COMITENTULUI contravaloarea mărfurilor exportate după reținerea comisionului, a comisioanelor bancare, a eventualelor cheltuieli efectuate de COMISIONAR în numele COMITENTULUI pentru pregătirea/încărcarea pe mijlocul de transport și transportul intern al mărfurilor de la locul de încărcare până la frontiera română, precum și a celorlalte cheltuieli în legătură cu realizarea exportului respectiv.

20. Să întocmească formele pentru trimiterea produselor COMITENTULUI la testări, la târguri și expoziții internaționale, precum și pentru vânzarea acestora pe piața respectivă sau returnarea în țară. Cheltuielile pentru rezervarea de spații de expunere la târguri și expoziții vor fi suportate de COMITENT.

21. În cazul nerealizării contractului extern din motive neimputabile COMITENTULUI, COMISIONARUL va sprijini COMITENTUL pentru asigurarea desfacerii pe piața externă sau internă a produselor ce au făcut obiectul comenzilor ferme date de COMISIONAR în cadrul contractului respectiv.

22. COMISIONARUL răspunde pentru culpa proprie.

IV. OBLIGAȚIILE COMITENTULUI

1. COMITENTUL va asigura creșterea permanentă și diversificarea producției pentru export pusă la dispoziția COMISIONARULUI și va asigura realizarea de produse competitive la un înalt nivel tehnic, adaptarea operativă a producției la cerințele pieții externe.

2. Să întocmească și să transmită COMISIONARULUI cu 30 de zile înainte de începerea anului sau la semnarea prezentului contract, OFERTA GENERALĂ DE EXPORT formată din:

- PROGRAMUL ANUAL DE EXPORT conținând denumirea și codul produselor, cantitățile disponibile pentru export și eșalonarea pe trimestre, prețul intern de export în lei și valută convertibilă (în condițiile de livrare franco frontiera română, ambalat și încărcat în mijlocul de transport, comision COMISIONAR inclus) etc.;

- INFORMAȚII privind termenele de livrare (de la data comenzii ferme a COMISIONARULUI), controlul calității, condițiile de garanție (inclusiv modul de soluționare: înlocuirea gratuită a produselor defecte și plata contravalorii), modalități de ambalare (variante posibile, dimensiuni, greutate, acces la cale ferată etc.), recepția produselor la sosirea acestora la partenerul extern, condiții pentru acceptarea reclamațiilor externe, service-ul și asistența tehnică (dacă este cazul) etc.;

- prospecte, broșuri, desene etc. (în limba română și/sau o limbă de circulație internațională pentru prezentarea produselor.

3. Să analizeze cererile de ofertă externe primite de la COMISIONAR pentru produsele și/sau cantitățile necuprinse în OFERTA GENERALĂ DE EXPORT și să transmită acestuia ofertele tehnico-economice în termen de 5 zile. Aceste oferte tehnico-economice trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru OFERTA GENERALĂ DE EXPORT.

4. Să participe împreună cu COMISIONARUL la prospectarea piețelor externe prin specialiștii săi și să ia măsurile necesare de adaptare a produselor la cerințele pieții, adică în condițiile de calitate, preț și timp de livrare comparabile cu cele de pe piața respectivă.

5. Să pună la dispoziția COMISIONARULUI, ori de câte ori este necesar, delegați sau împuterniciți pentru tratativele cu partenerii externi în vederea semnării contractelor externe.

6. Să confirme COMISIONARULUI comenzile ferme în 2 zile de la primirea acestora.

7. Să execute întocmai prevederile contractelor externe, comenzilor ferme și dispozițiilor de livrare.

8. Să comunice COMISIONARULUI punctul de vedere asupra reclamațiilor partenerilor externi în termen de 5 zile de la primirea acestora.

9. Să rezolve împreună cu COMISIONARUL toate problemele și reclamațiile izvorâte din realizarea contractelor externe, în termenele și condițiile prevăzute în acestea. Să pună la dispoziția COMISIONARULUI toate actele și documentele necesare soluționării de către organele jurisdicționale și arbitrale competente a litigiilor ce eventual se vor ivi în derularea contractelor externe.

10. Să pună la dispoziția COMISIONARULUI în termen de 48 de ore de la livrarea mărfii, documentele de livrare și facturare stabilite prin contractele externe pentru încasarea de la partenerii externi a contravalorii mărfurilor livrate (document de transport, certificate de calitate etc.).

11. Să asigure transportul pe parcursul intern și să suporte toate cheltuielile interne în lei pentru punerea la dispoziție a mărfii în condiții franco frontiera română, ambalat, protejat și încărcat pe mijlocul de transport.

12. Să asigure transportul pe parcursul extern și să suporte toate cheltuielile externe pentru punerea la dispoziție a mărfii în condiții franco la frontiera română, potrivit facturilor externe, a mărfurilor exportate. Acest comision va fi reținut de COMISIONAR în momentul plății către COMITENT a contravalorii mărfurilor încasate de la partenerul extern.

13. Cota de comision stabilită la paragraful IV,12 se poate modifica la cererea COMISIONARULUI și cu acordul COMITENTULUI, dar nu mai mult de o dată pe an.

14. Să asigure pe cheltuiala sa asistența tehnică, service-ul și, dacă este cazul, înlocuirea produselor exportate găsite neconforme în perioada de garanție în condițiile prevăzute în contractele externe.

15. Dacă este prevăzut în contractul extern, să trimită în străinătate specialiști cunoscători ai unei limbi de circulație internațională pentru asigurarea asistenței tehnice, service-ului și/sau înlocuirii produselor defecte. COMITENTUL coordonează și răspunde de activitatea acestor specialiști.

16. Să comunice COMISIONARULUI imposibilitatea executării obligațiilor contractuale datorate unor cauze de forță majoră în termen de 5 zile de la apariția acestor cauze și să transmită actele doveditoare în termen de 1O zile de la aceeași dată. COMISIONARUL va elabora documentația de notificare a partenerului extern conform prevederilor din contractul extern.

17. Să comunice COMISIONARULUI în termen util data exactă la care COMISIONARUL trebuie să asigure mijlocul de transport pe parcursul extern pentru livrările maritime, fluviale și în camion. Pentru celelalte modalități de livrare, COMITENTUL trebuie să asigure mijlocul de transport pe parcursul extern pentru încadrarea în termenul de livrare contractual.

18. Să suporte comisioanele și spezele bancare legate de încasarea de la extern și plata către COMITENT a contravalorii mărfurilor exportate, iar dacă este cazul, cele legate de mărfurile comandate COMITENTULUI și nelivrate la export din vina COMITENTULUI.

19. Să anunțe partenerul extern prin intermediul COMISIONARULUI, înainte de eventualele modificări constructive ale unor repere și să transmită buletinele de modificări.

V. ALTE PREVEDERI

1. Drepturile de proprietate asupra bunurilor formând obiectul contractelor externe ca și riscurile privind aceste bunuri trec de la COMITENT direct la partenerul extern, la data și în condițiile și modalitățile prevăzute în contractele externe.

2. Corespondența cu partenerul extern se va purta de către COMISIONAR.

3. COMITENTUL acordă COMISIONARULUI dreptul exclusiv pentru exportul produselor sale către partenerii externi prezentați de COMISIONAR.

4. Pentru fiecare propunere concretă a COMISIONARULUI pentru exportul produselor COMITENTULUI pe o piață, COMITENTUL va informa COMISIONARUL asupra eventualelor sale exporturi sau negocieri directe sau prin intermediul unor terți în vederea elaborării unei politici comerciale comune în interesul reciproc al părților pe piața respectivă.

5. Alte condiții specifice nestipulate în prezentul contract vor fi menționate în contractele externe sau/și comenzile ferme transmise de COMISIONAR.

6. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării și este valabil până la ............., după care valabilitatea lui se prelungește automat pe perioade de câte un an prin tacita reconducție, dacă nici una din părți nu-l denunță cu cel puțin 90 de zile înainte de începerea următoarei perioade de un an.

7. Prezentul contract este valabil pe toată durata derulării contractelor externe încheiate în timpul de valabilitate a acestui contract.

8. Clauzele contractului pot fi modificate numai pe baza acordului comun scris al părților.

Prezentul contract a fost încheiat în 2 (două) exemplare, fiecare fiind considerat original, câte unul pentru fiecare parte, pentru a fi semnat de reprezentanții autorizați ai părților.

PENTRU COMISIONAR PENTRU COMITENT

....................

DIRECTOR GENERAL,

....................

DIRECTOR GENERAL,

....................

CONTABIL SEF,

DIRECTOR ECONOMIC,

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *