CONTRACT DE IPOTECĂ » Consultă Avocat
avocat bucuresti online
CONTRACT DE ÎNTREŢINERE
19 aprilie 2019
avocatura bucuresti
CONTRACT DE GAJ*)
19 aprilie 2019

CONTRACT DE IPOTECĂ

Avocat Online

Avocat Online

CONTRACT DE IPOTECĂ

CONTRACT DE IPOTECĂ Încheiat astăzi ................la ....................................

 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. Banca ............................................................., cu sediul în ........................................................, reprezentată legal prin ........................................, domiciliat în .................................................., str. ................................ nr. .........., bloc ..........., scara ............, etaj .........., apartament .........., judeţ/sector ..............., cu funcţia de ........................, în baza împuternicirii nr. ........................... din ......................................., în calitate de creditor ipotecar, pe de o parte, şi

1.2. S.C. ..................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) .........................., str. ......................................... nr. ..................., bloc ............., scara ..........., etaj ........, apartament ......., judeţ/sector ......................................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ......................................., sub nr. ........................... din ................................., cod fiscal nr. ............................................ din ..................................., având contul nr. ........................................, deschis la .........................................., reprezentată de ..................................................., cu funcţia de ..........................................................., precum şi

1.3. D ........................................................................, domiciliat în ...................................................., str. .................................. nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ......., sector/judeţ ................................., născut la data de (ziua, luna, anul) ....................................... în (localitatea) ...... sector/judeţ ....................................., fiul lui ................................................... şi al .........................., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ........... nr. ......................, eliberat de .........................., cod numeric personal .................................., în calitate de debitori ipotecari, pe de altă parte,

au convenit să încheie prezentul contract de ipotecă, cu respectarea următoarelor clauze:

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Prin convenţia de credit nr. ............................/............................, Banca ......................................... a acordat S.C. ......................................................... un credit revolving (plafon de lucru) în valoare de ................................................ rambursabili până la data de ...................................... .

2.2. S.C. ............................. şi ........................... în calitate de giranţi, sunt de acord să garanteze restituirea creditului revolving (plafon de lucru), în condiţiile din convenţia de credit sus-menţionată, al cărei conţinut se cunoaşte, până la concurenţa sumei de ..................... cu terenul şi imobilul situate în ............................................................... .

2.3. Banca în calitate de creditor, prin ...................................., în baza împuternicirii nr. ..................... din ........................... declară că acceptă drept garanţie pentru instituirea creditului revolving (plafon de lucru) acordat S.C. ........................................ în valoare de ......................, terenul în suprafaţă de ............................ mp şi imobilul ................................ situate în ............................, proprietatea S.C. ......................... conform ................................. autentificat sub nr. .................. la ................. şi, respectiv, a .............. şi este de acord cu toate clauzele prevăzute în acest contract.

 

III. GARANŢII ŞI RĂSPUNDERI

3.1. Terenul şi imobilul cu care se garantează nu sunt grevate de sarcini, servituţi sau urmărite în vreun fel nu au mai fost şi nu sunt ipotecate.

3.2. Terenul şi imobilul au o valoare de ........................... lei, conform Raportului de expertiză evaluare nr. ............................. din ............................ .

3.3. Taxele şi impozitele pentru terenul şi imobilul ce formează obiectul prezentului contract de ipotecă sunt achitate la zi, astfel cum rezultă din certificatul fiscal eliberat de administraţia financiară, ce constituie anexă la prezentul contract.

 

IV. DURATA CONTRACTULUI

    1. Prezentul contract se încheie pe o perioadă de ............................. ani/luni/zile, începând cu data de ......................... până la data de ................... .

 

V. CLAUZE FINALE

5.1. Banca solicită, iar debitorii ipotecari se obligă ca până la achitarea integrală a împrumutului acordat S.C. ................................................. să nu înstrăineze terenul şi imobilul care fac obiectul prezentului contract, să nu le ipotecheze şi să nu le greveze de alte sarcini cu alte împrumuturi sau datorii.

5.2. Creditorul, declară că renunţă la cercetarea registrelor de înscriere şi transcriere în conformitate cu art. 716 din Codul de procedură civilă.

5.3. Părţile contractante solicită expres judecătoriei înscrierea ipotecii de rangul I în Registrul de inscripţiuni imobiliare.

5.4. Taxele de autentificare, timbrul judiciar şi onorariul notarial sunt suportate de debitorul S.C. ................................ .

5.5. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de ..................... exemplare, din care .................. astăzi ............................., data semnării lui.

 

CREDITOR IPOTECAR,

 

DEBITORI IPOTECARI,

 

CONTRACT DE IPOTECĂ

 

Încheiat astăzi ...................

la .......................................

 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. D .........................................................................., domiciliat în ...................................................., str. .................................... nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ......., sector/judeţ ......................., născut la data de (ziua, luna, anul) ................................................... în (localitatea) ........................... sector/judeţ ...................................., fiul lui ................................. şi al ..........................., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria .......... nr. ........................, eliberat de ......................................, cod numeric personal .........................................., în calitate de creditor ipotecar, pe de o parte, şi

1.2. D ..........................................................................., domiciliat în ...................................................., str. ..................................... nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ......., sector/judeţ ........................, născut la data de (ziua, luna, anul) ................................................... în (localitatea) ........................... sector/judeţ ................................, fiul lui ...................................... şi al ........................., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria .......... nr. .........................., eliberat de ............................, cod numeric personal ...................................................., în calitate de debitor ipotecar, pe de altă parte,

au convenit să încheie prezentul contract de ipotecă, cu respectarea următoarelor clauze:

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul contractului îl reprezintă garantarea împrumutului în valoare de ........................... lei cu o dobândă de ......................... % pe an, obţinut de debitorul ipotecar de la creditorul ipotecar conform contractului de împrumut nr. ............................... încheiat la data de ............................. .

2.2. a) Imobilul ipotecat prin care se garantează împrumutul este situat în ......................................., str. ............................................. nr. ............., sectorul/judeţul ......................................... şi se compune din ............. camere plus dependinţe, fiind în suprafaţă totală de .................... mp.

b) Acest apartament se află în circuitul civil şi a intrat în proprietatea debitorului ipotecar prin contractul de vânzare-cumpărare nr. .................. din ............................... transcris în Cartea funciară nr. ..................................., fiind liber de orice sarcini aşa cum rezultă din Certificatul nr. ....................................... din .................................... anexat la prezentul contract.

2.3. a) Debitorul ipotecar se obligă să nu înstrăineze imobilul a cărui ipotecă constituie obiectul prezentului contract până la rambursarea împrumutului şi a dobânzilor aferente la scadenţă.

b) Totodată, debitorul ipotecar se obligă să transcrie ipoteca în Cartea funciară nr. ...................., iar în baza ei, creditorul ipotecar poate trece la executarea silită, în cazul în care debitorul ipotecar nu-şi lichidează datoria la scadenţă.

 

III. LITIGII

3.1. Părţile au convenit că toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.

3.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.

 

IV. CLAUZE FINALE

4.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.

4.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

4.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.

4.4. Redactat şi editat/dactilografiat în ............... exemplare la .......................................... .

S-au eliberat ........................ exemplare.

 

DEBITOR IPOTECAR

 

CREDITOR IPOTECAR

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.