Model CONTRACT DE IPOTECĂ MOBILIARĂ | Discută Cu Avocat Online
firma avocatura
Model CONTRACT DE IPOTECĂ IMOBILIARĂ
3 octombrie 2018
avocati bucuresti
Model CONTRACT DE MANDAT PENTRU DESEMNAREA TUTORELUI
3 octombrie 2018

Model CONTRACT DE IPOTECĂ MOBILIARĂ

Avocat Online

Avocat Online

Model CONTRACT DE IPOTECĂ MOBILIARĂ

Model CONTRACT DE IPOTECĂ MOBILIARĂ

1. Subsemnatul . . . . . . . . . . ., domiciliat în . . . . . . . . . ., cnp, . . . . . . . . . . .

în calitate de CREDITOR,

2. Subsemnatul . . . . . . . . . . ., domiciliat în . . . . . . . . . ., cnp . . . . . . . . . .

în calitate de GARANT IPOTECAR,

am hotărât încheierea prezentului contract de ipotecă mobiliară:

Eu, Garantul ipotecar constitui în favoarea Creditorului drept de ipotecă mobiliară asupra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .** (se va descrie bunul ipotecat), pentru garantarea . . . . . . . . . .*** (se va descrie obligația garantată).

Elementele contractului de ipotecă mobiliară****:

- constituitorul ipotecii este liber să folosească, să administreze și să dispună de bunul ipotecat, cu obligația de a nu prejudicia drepturile creditorului ipotecar (art. 2373, art. 2374 C. civ.)*****.

- când ipoteca este consimțită pentru garantarea restituirii unei sume de bani, aceasta poate fi determinată în cuprinsul contractului, sau, poate fi determinabilă. Determinarea ulterioară trebuie să se rezulte din cuprinsul contractului de ipotecă și nu prin trimitere la alte convenții (art. 2372 alin. 1 C. civ.)

- se poate constitui drept de ipotecă asupra unui bun mobil ce este grevat deja de un drept de ipotecă convențională fără a fi necesar consimțământul titularului garanției anterioare.

- atunci când garantul ipotecar este debitorul, părțile pot conveni limitarea dreptului creditorului de a urmări numai bunul ipotecat, nu și bunurile neipotecate ale debitorului (art. 2325 C. civ.).

- se va preciza caracterul de titlu executoriu al ipotecii (art. 2431 C. civ.).

- se va preciza extinderea de drept a ipotecii asupra fructelor și productelor bunului, precum și asupra tuturor bunurilor primite de constituitor în urma unui act de administrare ori de dispoziție încheiat cu privire la bunul mobil ipotecat (art. 2392 C. civ.);

- în situația în care contractul de ipotecă cuprinde clauze neuzuale dintre cele enumerate limitativ de art. 1203 C. civ. (ex: limitarea dreptului de a opune excepții, decăderea din drepturi sau din beneficiul termenului), acestea trebuie să fie acceptate expres (nominal) de către garantul ipotecar, pentru a-și produce efecte. - creditorul ipotecar are următoarele drepturi:

- să inspecteze bunul ipotecat, fără a stânjeni activitatea celui care deține bunul ipotecat (art. 2394 C. civ.);

- să-și însușească produsele bunului ipotecat în contul creanței, cu condiția să stabilească în mod detaliat condițiile și proporția în care urmează a se reduce creanța garantată în urma exercitării acestui drept (art. 2395 C. civ.);

- să considere exigibilă creanța garantată și să execute ipoteca în cazul în care constată lipsa unei întrețineri corespunzătoare a bunului ipotecat sau alte fapte, imputabile debitorului, de natură să facă dificilă sau imposibilă executarea ipotecii, astfel cum aceste fapte sunt determinate prin contractul de ipotecă (art. 2396 C. civ.).

- publicitatea ipotecii mobiliare se asigură prin înscrierea acesteia în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare.

- în cel mult 10 zile de la data la care obligația garantată a fost plătită, creditorul ipotecar este obligat să ceară operatorului arhivei radierea ipotecii (art. 2419 C. civ.).

- în caz de neexecutare a obligației garantate, creditorul are dreptul, la alegerea sa:

- să vândă bunul ipotecat în condițiile art. 2445-2459 C. civ.;

- să își însușească bunul pentru a stinge creanța ipotecară în condițiile art. 2460 -2463 C. civ.;

- să preia bunul în scop de administrare în condițiile art. 2468-2473 C. civ..

Tehnoredactat la . . . . . . . . . ., în . . . . . . . . . . .exemplare, din care un exemplar pentru arhiva biroului notarial, un exemplar pentru Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .exemplare s-au eliberat părților.

CREDITOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

GARANT IPOTECAR . . . . . . . . . .

* Ipoteca mobiliară se constituie fără deposedarea garantului ipotecar de bunul mobil ipotecat.

Ipoteca mobiliară poate fi perfectă sau imperfectă (art. 2387 C. civ.). Dacă obligația garantată nu a luat naștere sau constituitorul nu este titularul dreptului ipotecat, ipoteca este imperfectă. Aceasta va deveni perfectă la data nașterii obligației și a dobândirii de către constituitor a drepturilor asupra bunului ipotecat (art. 2409 C. civ.).

** Enumerarea cuprinsă în art. 2389 C. civ. este exemplificativă. Se poate ipoteca o creanță sau o universalitate de creanțe (art. 2398-2408 C. civ.).

*** Ipoteca este accesorie unui raport juridic principal și este indivizibilă (art. 2344 C. civ.). Se poate garanta îndeplinirea oricărui fel de obligații: pure și simple, simple, condiționale (art. 2369 C. civ.), prezente sau viitoare (art. 2370 C. civ.).

**** Este considerată nescrisă clauza potrivit căreia, pentru a garanta executarea obligației debitorului său, creditorul își rezervă dreptul să devină proprietarul irevocabil al bunului sau să dispună de acesta fără formalitățile impuse de lege (art. 2433 C. civ.).

***** Noul C. civ. restabilește regula potrivit căreia proprietarul bunului păstrează neafectate toate prerogativele dreptului său, astfel încât orice eventuale clauze de limitare a acestuia ("interdicții") introduse în contract vor fi fără efect. Principiul este întărit prin declararea valabilă a actelor de înstrăinare, chiar dacă ar exista o clauză de inalienabilitate în cuprinsul contractului (art. 2376 C. civ.).

CONTRACT DE IPOTECĂ MOBILIARĂ

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1. Societatea . . . . . cu sediul în . . . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . , nr. . . . . . . . .. . ., bloc. . . . ., ap. . . . . , sc.. . . . , jud./sect. . . . . . . ,, înmatriculată la ORC . . . . sub nr. . . . . ., având atribut . . . . . ., reprezentată prin administrator unic. . . . . , în calitate de CREDITOR IPOTECAR și

2. Societatea..... cu sediul în.............. str..........., nr............, bloc....., ap....., sc....., jud./sect.......,, înmatriculată la ORC.... sub nr......, având atribut......, reprezentată prin administrator unic....., în calitate de GARANT IPOTECAR și 1.

hotărâm încheierea prezentului contract de ipotecă mobiliară: 2.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 3.

Eu, garantul ipotecar..........., constitui în favoarea creditorului ipotecar..............., un drept de ipotecă mobiliară asupra......... (se va descrie bunul ipotecat) 4., pentru garantarea............. (se va descrie obligația garantată) 5.

Eu, garantul ipotecar, declar că bunul ipotecat prin prezentul contract este proprietatea mea conform.......... 6., nu este sechestrat și nu constituie obiectul altor contracte de ipotecă sau garanție către alte persoane juridice sau persoane fizice. 7.

Ipoteca se va extinde de drept, conform art.2392 Cod Civil, asupra fructelor și productelor bunului mobil ipotecat, precum și asupra tuturor bunurilor primite de constituitor în urma unui act de administrare ori de dispoziție încheiat cu privire la bunul mobil ipotecat. Se va considera, de asemenea, a fi un produs al bunului mobil ipotecat orice bun care îl înlocuiește sau în care trece valoarea acestuia.

III. DREPTURILE SI OBLIGATIILE CONSTITUTORULUI

Garantul ipotecar are următoarele drepturi și obligații:

- are dreptul, conform art.2373 și art.2374 Cod Civil, să folosească, să administreze și să dispună de bunul grevat cu obligația de a nu aduce atingere drepturilor creditorului ipotecar; 8.

- se obligă sa conserve bunul ce face obiectul prezentului contract ca un bun proprietar;

- se obligă să încheie un contract valid de asigurare pentru avarieze sau pierdere totală bunului, pentru o suma asigurată cel puțin egală cu suma ramasă de plată și să cesioneze creditorului orice drepturi pe care le va avea față de asigurator sau în cazul împlinirii vreunui eveniment asigurat, până la concurenta sumei datorate.

- nu poate distruge sau deteriora bunul grevat și nici nu poate diminua în mod substanțial valoarea acestuia decât daca aceasta distrugere, deteriorare sau diminuare a valorii se produce în cursul utilizarii normale a bunului sau în caz de necesitate.

IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE CREDITORULUI IPOTECAR

Creditorul, conform art.2396 Cod Civil, are dreptul să verifice bunurile afectate garanției și în cazul unei întrețineri necorespunzătoare imputabile debitorului de natură să facă dificilă sau imposibilă executarea ipotecii, să considere că obligația garantului a devenit exigibilă și să treacă la executare fără o notificare prealabilă.

Dacă debitorul nu-și executa obligațiile, inclusiv pe cea de a asigura bunurile mobile corporale cu care a garantat, creditorul are dreptul, la alegerea sa:

a) să treacă la vânzarea bunuluui ipotecat în condițiile art. 2445-2459 Cod Civil;

b) să își însușească bunul în condițiile art. 2460 -2463 Cod Civil pentru a stinge creanța ipotecară precum și celelalte obligații bănești, cheltuieli de executare silite născute după data reluării executării silite în caz de neexecutare sau executare necorespunzatoare a tranzactiei;9.

c) să preia bunurile în scop de ad¬ministrare, în condițiile art. 2468-2473 Cod Civil, în mod temporar, până la data satisfacerii creanței pentru care s-a constituit garanția.

Creditorul, conform art. 2375 Cod civil, poate cere, în limita creanței sale ipotecare, daune-interese pentru prejudiciile suferite prin distrugerea, deteriorarea ori diminuarea valorii bunului grevat, chiar și atunci când creanța sa nu este lichidă ori exigibilă. Daunele-interese plătite astfel creditorului se impută asupra creanței ipotecare.

V. FORTA MAJORA

Forța majoră exonerează de răspundere părțile contractante pentru neexecutarea și/sau execunarea în mod necorespunzător obligațiilor prevăzute în prezentul contract.

Partea care invocă forța majoră are obligația să notifice celeilalte părți, în termen de 3 zile, producerea evenimentului și să ía toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

VI. LITIGII

Diferendele care nu se pot rezolva pe cale amiabilă se vor supune spre soluționare înstanțelor judecătorești competente.

VII. CLAUZE FINALE 10.

Daca debitoriul . . . . . . . . . . . . . . . . nu își îndeplinește obligația de plată stabilită prin tranzacția încheiată la . . . . . . , creditorul ipotecar . . . . . . va putea, la alegere, fie să vândă bunul ipotecat în condițiile art. 2445 art. 2459 Cod civil, fie să își însușească bunul pentru a stinge creanța, în condițiile art. 2460 art. 2463 Cod civil.

În cazul în care părțile își încalcă obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.

Prezentul contract de ipotecă mobiliară, care face parte integrantă din tranzacția încheiată la............ între creditorul...... și debitorul.......... constituie titlu executoriu conform art. 2431 din Noul Cod Civil, și se pune în executare fără acordul garantului ipotecar pe cheltuiala sa. 11.

Contractul de ipotecă mobiliară se va înregistra în termen de . . . . zile la Arhiva Electronica de Garanții Reale Mobiliare iar creditorul ipotecar va comunica garantului ipotecar o copie de pe avizul de ipotecă în cel mult 24 de ore de la înscrierea acesteia la arhiva.

În cel mult 10 zile de la data la care obligația garantată a fost platită creditorul ipotecar este obligat să solicite operatorului arhivei radierea ipotecii. (art.2419 Cod Civil).

Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional încheiat între părtile contractante.

Prezentul contract reprezinta voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

Tehnoredactat la.............., în...... exemplare, din care un exemplar pentru arhiva biroului notarial, un exemplar pentru Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare,..... exemplare s-au eliberat părților. 12.

GARANT IPOTECAR CREDITOR IPOTECAR

NOTE:

1. sau

Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . , domiciliat în . . . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . , nr. . . . . . . . .. . ., bloc. . . . ., ap. . . . . , sc.. . . . , jud./sect. . . . . . . , CNP, . . . . . . . . . .

în calitate de CREDITOR IPOTECAR, pe de o parte, și

Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . , domiciliat în . . . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . , nr. . . . . . . . .. . ., bloc. . . . ., ap. . . . . , sc.. . . . , jud./sect. . . . . . . , CNP, . . . . . . . . . .

în calitate de GARANT IPOTECAR, pe de altă parte

2. Ipoteca este accesorie unui raport juridic principal și este indivizibilă (art.2344 Cod Civil).

3. Ipoteca mobiliară se constituie fără deposedarea garantului ipotecar de bunul mobil ipotecat.

4. Enumerarea cuprinsă în art.2389 Cod Civil este exemplificativă. Se poate ipoteca o creanță sau o universalitate de creanțe (art.2398-2408 Cod Civil).

5. Se poate garanta îndeplinirea oricărui fel de obligații: pure și simple, simple, condiționale (art.2369 Cod Civil), prezente sau viitoare (art.2370 Cod Civil).

Când ipoteca este consimțită pentru garantarea restituirii unei sume de bani, aceasta poate fi determinată în cuprinsul contractului, sau, poate fi determinabilă. Determinarea ulterioară trebuie să se rezulte din cuprinsul contractului de ipotecă și nu prin trimitere la alte convenții (art.2372 alin.1 Cod Civil)

Exemplu garantare creanță sumă de bani: Eu, garantul ipotecar . . . . . . . . . . . , constitui în favoarea creditorului ipotecar . . . . . . . . . . . . . . ., un drept de ipotecă mobiliară asupra . .. . . . . . . (se va descrie bunul ipotecat) , . . . . . . . . pentru garantarea creanței de . . . . . . . . . . . . lei (litere), reprezentând obligația de plată stabilită în tranzacția încheiată la data de . . . . . . . . . . . între creditorul . . . . . . . . . . . . , și debitiorul . . . . . . . . . . . . . ., precum și celelate obligații bănești, cheltuieli de executare silite sau născute după data reluării executrăii silite în caz de neexecutare corespuzătoare a tranzacției.

6. Ipoteca mobiliară poate fi perfectă sau imperfectă (art.2387 Cod Civil). Dacă obligația garantată nu a luat naștere sau constituitorul nu este titularul dreptului ipotecat, ipoteca este imperfectă. Aceasta va deveni perfectă la data nașterii obligației și a dobândirii de către constituitor a drepturilor asupra bunului ipotecat (art.2409 Cod Civil).

7. Se poate constitui drept de ipotecă asupra unui bun mobil ce este grevat deja de un drept de ipotecă convențională fără a fi necesar consimțământul titularului garanției anterioare.

8. Proprietarul bunului păstrează neafectate toate prerogativele dreptului său, astfel încât orice eventuale clauze de limitare a acestuia (“interdicții”) introduse în contract vor fi fără efect, actele de dispoziție asupra bunului ipotecat rămânând valabile chiar dacă dobânditorul bunului cunoaște stipulația din contractul de ipotecă ce interzice transferul sau declară că acest transfer este echivalent cu neîndeplinirea obligației garantate. (art.2376 Cod Civil).

Actele de dispoziție cu privire la bunul ipotecat, încheiate în condițiile art. 2.393 din Codul civil, sunt anulabile la cererea creditorului ipotecar numai atunci când produsele bunului ipotecat nu pot fi urmărite de către creditorul ipotecar cu același rang ca și ipoteca inițială. Cu toate acestea, creditorul ipotecar nu poate obține anularea acestor acte în cazul în care le-a aprobat expres sau tacit. (art. 167 Legea nr. 71/2011)

9. Creditorul poate să-și însușească produsele bunului ipotecat în contul creanței, cu condiția să stabilească în mod detaliat condițiile și proporția în care urmează a se reduce creanța garantată în urma exercitării acestui drept (art.2395 Cod Civil);

10. În situația în care contractul de ipotecă cuprinde clauze neuzuale dintre cele enumerate limitativ de art.1203 Cod Civil (ex: limitarea dreptului de a opune excepții, decăderea din drepturi sau din beneficiul termenului), acestea trebuie să fie acceptate expres (nominal) de către garantul ipotecar, pentru a-și produce efecte.

Orice clauză potrivit căreia, pentru a garanta executarea obligației debitorului său, creditorul își rezervă dreptul să devină proprietarul irevocabil al bunului sau să dispună de acesta fără formalitățile impuse de lege se consideră nescrisă. (art.2433 Cod Civil).

11. Antunci când garantul ipotecar este debitorul, părțile pot conveni limitarea dreptului creditorului de a urmări numai bunul ipotecat, nu și bunurile neipotecate ale debitorului (art.2325 Cod Civil).

12. sau: Prezentul contract a fost incheiat astazi . . . . . . . intr-un numar de . . . . . exemplare din care câte un exemplar pentru fiecare parte, unul pentru înregistrarea în Arhiva Electronica de Garanții Reale Mobiliare și unul pentru cabinet avocat . . . . . . . . Sub sancțiunea nulității contractul de ipotecă mobiliară trebuie încheiat în formă autentică sau sub semnătură privată.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *