Model CONTRACT DE ÎNCHIRIERE | Consultanță Juridică Online
avocat specializat
Model CONTRACT DE ÎMPRUMUT
7 ianuarie 2019
cabinet avocat
Model CONTRACT DE INTERMEDIERE
7 ianuarie 2019

Model CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

avocat bucuresti on line

avocat bucuresti on line

Model CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

Model CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

I. Părțile contractante

Între .......................... statutul juridic ........................... actul de înființare ............... cu sediul în ............................... reprezentat prin .................. funcția ........................ în calitate de locator și .................................................................. statutul juridic .................. cu sediul în ............................... reprezentat prin .................. funcția .................... în calitate de locatar,

În baza aprobării ............. din .................. s-a încheiat prezentul contract de închiriere.

II. Obiectul contractului

Art. 1. -
...................................................................................................................................... Obiectul contractului este procurarea folosinței bunului (imobil sau mobil) ..................................................................... situat în ................ .

Art. 2. -
Predarea-primirea obiectului închirierii este consemnată în procesul-verbal, anexă la contract.

III. Termenul

Art. 3. -
Termenul închirierii este de ............... ani (luni) cu începere de la data procesului-verbal menționat la art. 2.

IV. Prețul

Art. 4. -
Prețul închirierii - chiria - pentru folosirea obiectului închirierii este de .......................... .

V. Plata chiriei

Art. 5. -
Plata chiriei se face lunar (semestrial), cel mai tîrziu pînă la expirarea lunii (semestrului) pentru care se face plata.

Art. 6. -
Plata chiriei se face prin conturile:

Contul locatorului nr. ............ deschis la Banca ........................

Contul locatarului nr. ............ deschis la Banca ........................

Art. 7. -
Neplata chiriei la termen autoriză pe locator a cere rezilierea contractului și plata de daune.

VI. Obligațiile locatorului

Art. 8. -
Locatorul se obligă:

a) să predea bunul cu toate accesoriile sale în starea corespunzătoare folosinței pentru care a fost închiriat și să-l întrețină în această stare tot timpul cît durează închirierea;

b) să execute toate lucrările de reparații care nu sînt în sarcina locatarului;

c) să asigure folosința bunului închiriat în tot timpul contractului, garantînd pe locatar contra pierderii totale sau parțiale a bunului, contra viciilor bunului ori contra tulburării folosinței bunului.

VII. Obligațiile locatarului

Art. 9. -
Locatarul se obligă:

a) să folosească bunul închiriat după destinația care rezultă din contract;

b) să execute la timp și în bune condiții lucrările de întreținere și reparații ce-i revin;

c) să plătească chiria la termenele fixate prin contract;

d) la sfîrșitul contractului să restituie bunul închiriat în starea în care l-a primit, fiind considerat că l-a primit în stare bună.

VIII. Alte obligații

Art. 10. -
Locatorul suportă sarcinile și impozitele asupra bunului închiriat.

Art. 11. -
Taxele comunale, precum și utilitățile consumate sînt în sarcina locatarului.

IX. Subînchirierea și cesiunea

Art. 12. -
Subînchirierea în tot sau în parte a bunului închiriat sau cesiunea contractului de închiriere unui terț este permisă numai cu acordul prealabil scris al locatorului și cu respectarea condițiilor și obținerea aprobărilor cerute pentru închiriere.

X. Răspunderea contractuală

Art. 13. -
Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale părțile datorează despăgubiri.

Art. 14. -
Forța majoră apără de răspundere.

XI. Litigii

Art. 15. -
Litigiile de orice fel decurgînd din executarea prezentului contract de închiriere sînt de competența instanței judecătorești de drept comun sau arbitrajului.

XII. Clauze speciale

Art. 16. -
În raport de natura și specificul obiectului închirierii, părțile pot prevedea prin contract clauzele speciale de folosire a acestuia, obligații și garanții suplimentare, cazuri de reziliere a contractului și altele.

XIII. Prezentul contract se încheie în 2 exemplare, cîte unul pentru fiecare parte contractantă.

Anexa face parte integrantă din contract și se încheie în același număr de exemplare.

Data .............................

LOCATOR, ............

LOCATAR, .............

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

Art. 1.
PĂRȚILE

1. Dl./D-na ........................, domiciliat în ........................, str. ................, nr. ....., cetățean român, identificat cu C.I. seria .... nr. ..........., în calitate de proprietar

2. Dl./D-na ......................., domiciliat în ........................., str. ................, nr. ....., cetățean român, identificat cu C.I. seria .... nr. ..........., în calitate de chiriaș.

Art. 2.
OBIECTUL CONTRACTULUI

Proprietarul închiriază chiriașului garsoniera din str. ...................., nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., contra unei chirii.

Art. 3.
TERMENUL CONTRACTULUI

Închirierea va începe la data de ........ și se va sfârși la data de ...... . Contractul poate fi prelungit de comun acord.

Art. 4.
STAREA SPAȚIULUI

Proprietarul predă chiriașul garsoniera mobilată, dotată cu frigider, aragaz, telefon, cablu TV conform inventarului anexă la prezentul contract.

Art. 5.
OBLIGAȚIILE PROPRIETARULUI

a) să predea chiriașului locuința în stare normală de folosință;

b) să ia măsuri pentru repararea și menținerea în stare de siguranță în exploatare și de funcționalitate a clădirii pe toată durata închirierii locuinței;

c) să întrețină în bune condiții elementele structurii de rezistență a clădirii, elementele de construcție exterioare ale clădirii (acoperiș, fațadă, împrejmuiri, pavimente), curțile și grădinile, precum și spațiile comune din interiorul clădirii (casa scării, casa ascensorului, holuri, coridoare, subsoluri, scări exterioare);

d) să întrețină în bune condiții instalațiile comune proprii clădirii (ascensor, hidrofor, instalații de alimentare cu apă, de canalizare, instalații de încălzire centrală și de preparare a apei calde, instalații electrice și de gaze, centrale termice, crematorii, instalații de colectare a deșeurilor, instalații de antenă colectivă, telefonice etc.).

Art. 6.
OBLIGAȚIILE CHIRIAȘULUI

a) să efectueze lucrări de întreținere, reparații sau înlocuire a elementelor de construcții și instalații din folosința exclusivă;

b) să repare sau să înlocuiască elementele de construcții și de instalații deteriorate din folosința comună, ca urmare a folosirii lor necorespunzătoare, indiferent dacă acestea sunt în interiorul sau în exteriorul clădirii; dacă persoanele care au produs degradarea nu sunt identificate, cheltuielile de reparații vor fi suportate de cei care au acces sau folosesc în comun elementele de construcții, de instalații, obiectele și dotările aferente;

c) să asigure curățenia și igienizarea în interiorul locuinței și la părțile de folosință comună pe toată durata contractului de închiriere;

d) să predea proprietarului locuința în stare normală de folosință, la eliberarea acesteia;

e) să plătească chiria la termen, precum și telefonul, apa, energia electrică și căldura.

Art. 7.
GARANȚII

Proprietarul garantează că el este proprietarul legal al spațiului și că are dreptul să îl închirieze locatarului. Proprietarul își asumă responsabilitatea deplină a plății tuturor impozitelor și altor sarcini de natură fiscală ce pot fi percepute pentru spațiu.

Chiriașul va plăti o sumă de ..................... proprietarului ca garanție în caz de deteriorări, la semnarea acestui contract de închiriere. La terminarea contractului de închiriere, proprietarul va inspecta spațiul și va decide dacă există deteriorări în afara uzurii normale. Chiriașul va fi informat de existența oricăror astfel de deteriorări și de costul reparațiilor. În termen de .... zile după terminarea acestui contract de închiriere, proprietarul va returna chiriașului garanția, mai puțin costul reparațiilor pentru deteriorările aduse spațiului.

Art. 8.
PLATA CHIRIEI

Chiriașul va plăti proprietarului o chirie de ............ pe lună. Chiriașul trebuie să plătească chiria pe prima lună de la semnarea contractului de închiriere. Toate plățile care urmează trebuie să se facă în prima zi din lună la adresa proprietarului .................

Art. 9.
DISTRUGEREA SPAȚIULUI

Dacă spațiul este distrus sau deteriorat de incendiu, cutremur, tulburări civile, război sau altă împrejurare care îl fac complet inutilizabil, chiriașul va avea dreptul să înceteze contractul de închiriere și să primească înapoi o parte din chiria plătită după ............. zile de la preavizul transmis proprietarului, prin care îl anunță pe acesta că intenționează să pună capăt contractului de închiriere potrivit acestei prevederi.

Art. 10.
VÂNZAREA SPAȚIULUI

Acest contract de închiriere rămâne valabil dacă proprietarul vinde sau transferă spațiul în proprietatea altei persoane.

Art. 11.
ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE

a) încălcarea de către proprietar

Dacă proprietarul nu îndeplinește oricare dintre obligațiile care îi revin potrivit acestui contract de închiriere, chiriașul trebuie să îl anunțe în scris pe proprietar de neîndeplinirea obligațiilor contractuale. Dacă proprietarul nu își îndeplinește aceste obligații în termen de .......... zile de la primirea în scris, chiriașul poate considera aceasta o încălcare a contractului. Dacă proprietarul încalcă contractul de închiriere, chiriașul poate înceta închirierea și elibera spațiul. Proprietarul trebuie să returneze prompt chiriașului orice chirie plătită anticipat și garanția în caz de deteriorări.

b) încălcarea contractului de închiriere de către chiriaș

Dacă chiriașul nu plătește chirie sau orice altă sumă de bani datorată proprietarului, acesta trebuie să îi anunțe în scris chiriașului neplata. Dacă chiriașul nu plătește în termen de ............ zile de la primirea notificării, atunci proprietarul poate considera aceasta o încălcare a contractului de închiriere.

Dacă chiriașul nu își îndeplinește nici una din celelalte obligații prevăzute în contractul de închiriere, proprietarul poate considera aceasta o încălcare a contractului de închiriere. Dacă chiriașul nu își îndeplinește obligațiile în termen de ........ zile de la primirea notificării, atunci proprietarul poate să considere aceasta o încălcare a contractului de închiriere.

Dacă chiriașul încalcă contractul de închiriere, proprietarul poate să pună capăt contractului de închiriere și să reintre în posesia spațiului. Chiriașul va plăti proprietarului o sumă egală cu balanța chiriei pentru restul termenului contractului de închiriere.

Art. 12.
DISPOZIȚII FINALE

La încheierea prezentului contract, și în caz de neprelungire a acestuia, chiriașul este obligat să predea cheile garsonierei proprietarului la domiciliul acestuia.

După cum atestă semnăturile de mai jos, locatorul și locatarul încheie acest contract de închiriere la data de ..................

LOCATOR,

LOCATAR,

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE DE DEPOZIT

Art. 1.
PĂRȚILE

Societatea comercială ..................... înmatriculată la nr. ......... în Registrul comerțului, cu sediul în ................., cod poștal .............., telefon .........., fax ................. având contul ................. deschis la .................., reprezentată de Președintele Consiliului de administrație director general ............... în calitate de proprietar

și

Societatea comercială ................... înmatriculată la nr. ........... în Registrul comerțului, cu sediul în ..................... str. .................. telefon ........... telex ............. fax ..........., având contul .......... deschis la ............. reprezentată prin ...................... în calitate de chiriaș, s-a încheiat prezentul contract.

Art. 2.
OBIECTUL CONTRACTULUI

Proprietarul închiriază chiriașului depozitul situat în ..................... str. .................... nr. ......, contra unei chirii.

Art. 3.
TERMENUL CONTRACTULUI

Contractul se încheie pe o perioadă de .......... ani și intră în vigoare de la data semnării lui.

Art. 4.
OBLIGAȚIILE PROPRIETARULUI

a) să predea chiriașului depozitul în stare bună de funcționare potrivit destinației sale;

b) să ia măsuri pentru repararea și menținerea în stare de siguranță în exploatare și de funcționalitate a depozitului pe toată durata închirierii;

c) să întrețină în bune condiții elementele structurii de rezistență a clădirii, elementele de construcție exterioare ale clădirii (acoperiș, fațadă, împrejmuiri, pavimente);

d) să întrețină în bune condiții instalațiile comune proprii clădirii (hidrofor, instalații de alimentare cu apă, de canalizare, instalații de încălzire centrală și de preparare a apei calde, instalații electrice și de gaze, centrale termice, crematorii, instalații de colectare a deșeurilor, instalații de antenă colectivă, telefonice etc.).

Art. 5.
OBLIGAȚIILE CHIRIAȘULUI

a) să folosească spațiul închiriat potrivit destinației sale;

b) să asigure curățenia și igienizarea în interiorul depozitului și la părțile de folosință comună pe toată durata contractului de închiriere;

c) să plătească la termen chiria convenită cu proprietarul;

Art. 6.
MODALITĂȚI DE PLATĂ

Chiria pe care trebuie să o plătească chiriașul proprietarului este stabilită la valoarea de ................ pe lună.

Plata se va face prin ordin de plată în contul proprietarului nr. ........... deschis la banca ..............

Art. 7.
CAZURI DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI

a) nerespectarea obligațiilor contractuale de către una dintre părți determină rezilierea contractului de către cealaltă parte;

b) ajungerea contractului la termen;

Art. 8.
LITIGII

Litigiile ce decurg din interpretarea prezentului contract vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu este posibil vor fi deferite instanței competente.

Art. 9.
RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

În cazul în care din neglijența proprietarului (neefectuarea la timp a unor reparații etc.), se produce un prejudiciu chiriașului (deteriorarea mărfii etc.), acesta are dreptul de a cere daune interese reprezentând contravaloarea mărfii și a profitului nerealizat datorită întârzierilor în livrarea mărfii, cu posibilitatea pierderilor unor clienți.

Art. 10.
DISPOZIȚII FINALE

La încetarea contractului chiriașul este obligat să restituie proprietarului cheile depozitului.

Prezentul contract a fost încheiat azi .............. în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

PROPRIETAR,

CHIRIAȘ,

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE DE ECHIPAMENT

Art. 1.
Părțile:

Societatea Comercială ..................... cu sediul în .................... str. ................... nr. ..... bl. ..... et. .... ap. .... județul/sector al municipiului București ......... înmatriculată la Registrul Comerțului ......... sub nr. .......... și codul fiscal nr. ........... reprezentată prin ........... în calitate de PROPRIETAR și

Societatea Comercială .................... cu sediul în ..................... str. ................... nr. ..... bl. ..... et. .... ap. .... județul/sector al municipiului București .......... înmatriculată la Registrul Comerțului ........ sub nr. ........ și codul fiscal nr. ........ reprezentată prin ................ în calitate de CHIRIAȘ, au convenit încheierea prezentului contract de închiriere de echipamente (LEASING), în următoarele condiții:

Art. 2.
Descrierea echipamentului închiriat:

PROPRIETARUL va închiria CHIRIAȘULUI ........................... (de exemplu, două autotrenuri frigorifice pentru transportul de preparate din carne), cu următoarele caracteristici ............................... .

Art. 3.
Termenul de închiriere

Închirierea începe la data de .............................. și se încheie la data de ................... (după ........ ani), cu excepția rezilierii.

Art. 4.
Chiria pentru echipamentul închiriat

Chiriașul este de acord să plătească proprietarului, drept chirie, următoarele sume:

a) Chiria corespunzătoare vieții economice a echipamentului, respectiv perioadei primare ..................... pe an, din care:

- amortizare ..............................,

- cheltuieli de gestiune ..................,

- profitul proprietarului .................,

- prima de asigurare împotriva riscului de insolvabilitate a chiriașului .............................. .

Plata se face în 12 rate lunare, în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni de folosință.

b) Chiria corespunzătoare vieții tehnice a echipamentului (după intervenția uzurii morale), respectiv perioadei secundare, ................ (sumă forfetară) plătibilă anual, în ultima zi lucrătoare a anului de folosință.

Art. 5.
Garanții de calitate a echipamentului închiriat

Proprietarul garantează că:

a) Echipamentul este de fabricație recentă; se anexează la contract certificatul uzinal.

b) Performanțele tehnice, respectiv faptul că echipamentul nu este uzat moral și acest moment nu va interveni înainte de împlinirea a 3 (trei) ani din termenul de folosință prevăzut în acest contract. Se anexează la contract raportul tehnic al producătorului.

Art. 6.
Dobânda pentru întârzieri în plata chiriei.

Pentru orice întârziere în plata chiriei, chiriașul plătește proprietarului dobânzi la nivelul actualizat al dobânzii pe piața bancară La momentul încheierii prezentului contract dobânda comunicată de Banca .................... este de .........%.

Art. 7.
Plata chiriei și dobânzilor

Plata chiriei și a eventualelor dobânzi se face în contul proprietarului nr. ................ deschis la Banca .................. din ....................... (localitatea chiriașului).

Art. 8.
Proprietatea asupra echipamentului închiriat

Proprietarul păstrează proprietatea asupra echipamentului închiriat, precum și asupra modificărilor aduse acestuia în procesul de întreținere.

Chiriașul execută întreținerea și reparațiile echipamentului pe contul său.

Art. 9.
Restricții asupra echipamentului

Proprietarul nu va vinde, închiria sau dispune de echipament pe perioada prezentului contract, cu excepția cazului de reziliere.

Proprietarul nu va interveni în modul de utilizare de către chiriaș a echipamentului.

Chiriașul nu va subînchiria echipamentul.

Chiriașul este răspunzător de pierderea sau deteriorarea ireparabilă a echipamentului.

Art. 10.
Livrarea echipamentului

Proprietarul va livra echipamentul chiriașului în maximum .............. zile de la data semnării ........................... la ...................... (locul livrării). Chiriașul plătește chiriei numai de la data primirii echipamentului.

Art. 11.
Încălcarea contractului

a) Se consideră încălcare a contractului de către chiriaș dacă acesta continuă să întârzie plata chiriei și a dobânzilor acumulate după ce proprietarul l-a avertizat în scris că nu și-a îndeplinit obligația. Această încălcare a contractului de către chiriaș dă dreptul proprietarului să ceară dezdăunări sau rezilierea contractului.

b) Se consideră încălcare a contractului de către proprietar, dacă nu își respectă obligațiile ce îi revin prin acest contract de închiriere și după ..... zile de la data la care chiriașul îl avertizează în scris de nerespectarea obligațiilor. Această încălcare a contractului de către proprietar dă dreptul chiriașului să ceară dezdăunări sau să rezilieze contractul și să înapoieze echipamentul proprietarului.

Art. 12.
Sfârșitul perioadei de închiriere

Cu excepția situației în care proprietarul sau chiriașul au pus capăt acestei închirieri datorită unei încălcări a contractului, la sfârșitul perioadei de închiriere chiriașul va înapoia proprietarului echipamentul la ................. sau în alt loc menționat de proprietar, care se află la o distanță rezonabilă față de sediul chiriașului.

Art. 13.
Reprezentarea legală

1. ............... (numele avocatului), care îl reprezintă pe proprietar la încheierea contractului.

2. ............... (numele avocatului), care îl reprezintă pe chiriaș la încheierea contractului.

După cum atestă semnăturile de mai jos, chiriașul și proprietarul au încheiat contractul de închiriere la data de ...............

Proprietar Chiriaș
Prin: ............. Prin: ...........
(Numele) (Numele)
................... ................
(Funcția) (Funcția)

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE DE ECHIPAMENT

1. PĂRȚILE

Închirierea de echipament are loc la data de ........., între ............... (proprietar), cu sediul în ............ și ..............., (chiriaș), cu sediul în ....................

2. DESCRIEREA ECHIPAMENTULUI

Proprietarul va închiria chiriașului următorul echipament: ................. ................................................................................

3. TERMENUL

Închirierea începe de la data de .......... și se încheie la data de ........ cu excepția încetării înaintea termenului prevăzut în acest acord de închiriere.

4. CHIRIA PENTRU ECHIPAMENTUL ÎNCHIRIAT

Chiriașul este de acord să plătească proprietarului ............. lei, pe an, drept chirie pentru echipamentul închiriat. Chiriașul este de acord să plătească această chirie anuală în .......... rate lunare de ........... lei, plătibile la data de ........ a fiecărei luni, începând cu .......... Dacă chiriașul nu plătește chiria la data convenită, chiriașul îi va mai datora proprietarului dobânda anuală calculată la .....% începând cu data convenită a plății până la data efectuării plății.

5. PROPRIETATEA

Proprietarul păstrează proprietatea asupra echipamentului închiriat, precum și asupra fiecărei modificări aduse echipamentului. El nu poate fi obligat să returneze contravaloarea nici unei reparații sau îmbunătățiri aduse echipamentului de către chiriaș.

6. RESTRICȚII ASUPRA ECHIPAMENTULUI

a. Proprietarul va continua să rămână proprietarul echipamentului pe perioada închirierii.

b. Proprietarul nu va vinde, închiria sau dispune de echipament pe perioada închirierii.

c. Proprietarul nu va interveni în modul de utilizare de către chiriaș a echipamentului.

7. LIVRAREA

a. Proprietarul va livra echipamentul chiriașului înainte de ............... la ............ (locul de livrare).

b. Chiriașului nu i se cere să plătească chirie pentru echipament înainte ca echipamentul să-i fie livrat.

c. Proprietarul nu este răspunzător de pierderile pe care chiriașul le suferă datorită întârzierii livrării.

8. ÎNTREȚINEREA

a. Chiriașul va suporta cheltuielile de întreținere și reparații.

b. Chiriașul nu va fi răspunzător de uzura datorată folosirii normale a echipamentului și nici de deprecierea valorii echipamentului.

9. DETERIORAREA

a. Chiriașul trebuie să repare orice deteriorare a echipamentului.

b. Chiriașul trebuie să continue să plătească chirie pentru echipament chiar dacă acesta este deteriorat.

10. PIERDEREA

Dacă echipamentul este furat, pierdut sau deteriorat ireparabil, chiriașul trebuie să plătească proprietarului cât mai curând posibil valoarea echipamentului deteriorat plus ........ lei. După ce această plată a fost efectuată, chiriașul va deveni proprietarul echipamentului și va avea dreptul să caute orice modalitate de compensare permisă de lege pentru echipamentul furat, pierdut sau distrus.

11. LIMITE PRIVIND RĂSPUNDEREA PROPRIETARULUI

a. Proprietarul închiriază acest echipament așa cum este la data livrării și nu este răspunzător pentru modul de funcționare, designul, eficiența comercială sau conformitatea lui pentru un anumit scop.

b. Proprietarul nu este răspunzător de pierderea, deteriorarea sau cheltuielile legate de echipament sau care se datorează utilizării de către chiriaș a echipamentului.

12. SUBÎNCHIRIEREA ECHIPAMENTULUI

Chiriașul nu are voie să subînchirieze echipamentul nimănui fără consimțământul exprimat în scris al proprietarului.

13. ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI DE CĂTRE CHIRIAȘ

a. Chiriașul a încălcat contractul dacă:

- chiriașul nu plătește chiria lunară la data convenită sau nu plătește dobânda, sau

- chiriașul nu își îndeplinește o obligație care îi revine prin acest contract de închiriere în termen de ..... zile după ce proprietarul îl anunță în scris că nu și-a îndeplinit obligația.

b. Dacă chiriașul a încălcat contractul, proprietarul poate pune capăt acestui contract. Proprietarul îl va anunța în scris pe chiriaș despre încetarea acestui contract.

c. Dacă contractul încetează datorită încălcării lui de către chiriaș, atunci chiriașul trebuie să returneze proprietarului echipamentul cât mai curând posibil. Chiriașul trebuie să plătească proprietarului chiria pentru toată perioada în care chiriașul a avut echipamentul în posesia sa plus ......... lei.

Proprietarul, de asemenea, are dreptul de a primi de la chiriaș despăgubirile prevăzute de lege ca urmare a încălcării de acesta a contractului.

d. Dacă chiriașul nu returnează echipamentul proprietarului după ce proprietarul pune capăt contractului de închiriere, chiriașul trebuie să plătească proprietarului:

- costul înlocuirii echipamentului,

- chiria pentru toată perioada cât echipamentul s-a aflat în posesia chiriașului și

- ............... lei.

Proprietarul păstrează, dreptul de a recupera de la chiriaș orice sumă de bani în conformitate cu legile privind despăgubirile, ca urmare a încălcării de către chiriaș a obligației de returnare a echipamentului.

14. ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI DE CĂTRE PROPRIETAR

a. Proprietarul a încălcat contractul dacă nu își respectă obligațiile ce îi revin prin acest contract de închiriere și după ........ zile de la data la care chiriașul îl informează în scris de nerespectarea obligațiilor.

b. Dacă proprietarul încalcă contractul, chiriașul poate pune capăt contractului de închiriere.

c. Dacă închirierea încetează datorită încălcării contractului de către proprietar, chiriașul trebuie să înapoieze echipamentul proprietarului.

Proprietarul va plăti costurile rezonabile legate de returnarea echipamentului. Chiriașul păstrează dreptul de a fi despăgubit în conformitate de legile românești pentru încălcarea de către proprietar a contractului de închiriere.

15. SFÂRȘITUL PERIOADEI DE ÎNCHIRIERE

Cu excepția situației în care proprietarul sau chiriașul au pus capăt acestei închirieri datorită unei încălcări a contractului, la sfârșitul perioadei de închiriere chiriașul va înapoia proprietarului echipamentul la ............... sau în alt loc menționat de proprietar, care se află la o distanță rezonabilă față de sediul chiriașului.

16. REPREZENTAREA LEGALĂ

1. ................. (numele avocatului), care îl reprezintă pe proprietar la încheierea contractului.

2. .................... (numele avocatului), care îl reprezintă pe chiriaș la încheierea contractului.

După cum atestă semnăturile de mai jos, chiriașul și proprietarul au încheiat contractul de închiriere la data de ...............

Proprietar Chiriaș
Prin: ............. Prin: ...........
(Numele) (Numele)...................
.................(Funcția) (Funcția)

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE SEIF

Art. 1.
Părți contractante:

1. BANCA ...................... din ............, str. ............, nr. ..., bloc ......, ap. ....., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. ....., cont curent ........., deschis la ............ reprezentată prin ........ în calitate de ......................., denumită în continuare LOCATOR

și

2. ......................... cu domiciliul în ..........., str. ............, nr. ...., ap. ...., legitimat cu C.I. seria ...... nr. ........., în calitate de LOCATAR.

Art. 2.
Obiectul prezentului contract îl constituie închirierea de către locator a casetei nr. ............... pentru depozitarea de către locatar a unor valori, bunuri etc., în schimbul unei chirii de .............. .

Art. 3.
Termenul prezentului contract este de ............. .

Art. 4.
Obligațiile locatorului:

a) să asigure clientului locatar accesul la seif în condițiile prevăzute de regulamentul interior;

b) să asigure securitatea seifului;

c) să verifice dacă obiectul ce va fi depus în seif nu este periculos sau ilegal deținut;

d) să sigileze în fața clientului ambalajul care conține obiectul și să elibereze recipisa de depozit.

Art. 5.
Obligațiile locatarului:

a) să plătească chiria;

b) să respecte regulile stabilite de bancă pentru utilizarea seifului.

c) să constituie un depozit de garanție în numerar, destinat să acopere eventualele cheltuieli de reparații pentru cazul în care caseta ar trebui forțată ca urmare a pierderii cheii.

d) Să semneze cu ocazia fiecărei vizitări a seifului, în carnetul de vizită alcătuit din file cu matcă.

Art. 6.
Răspunderea locatorului:

Banca în calitate de locator răspunde pentru deteriorarea sau furtul obiectelor depozitate.

Clientului îi revine obligația de a dovedi, prin orice mijloc legal de probă, prezența în seif a obiectelor pentru care pretinde să fie despăgubit.

Art. 7.
Forța majoră

Răspunderea locatorului nu intervine în caz de forță majoră. Sunt considerate ca forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluție, calamități.

Art. 8.
Prezentul contract se reziliază de drept de către oricare dintre părți în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către cealaltă parte.

LOCATOR,

LOCATAR,

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE COMERCIALĂ

1. PĂRȚILE

Acest contract de închiriere se încheie între ............., denumit locator, și .................. denumit chiriaș, la data de ............

2. DESCRIEREA SPAȚIULUI

Locatorul închiriază chiriașului spațiul de la adresa .......................

3. TERMENUL

Închirierea va începe la data de ........ și se va sfârși la data de ........ La sfârșitul acestui contract de închiriere, locatorul și chiriașul pot să îl prelungească de comun acord.

4. STAREA SPAȚIULUI

Locatorul garantează că spațiul va fi menținut în bună stare, inclusiv toaletele, holurile, intrările și lifturile. Locatorul, de asemenea, va asigura condițiile de lumină, căldură, electricitate și apă. Chiriașul răspunde de plata telefonului, apei, electricității și căldurii.

Locatorul va face reparațiile privind spațiul, cu excepția celor datorate folosirii corespunzătoare a acestuia de către chiriaș sau de oaspeții sau clienții chiriașului.

Locatorul va plăti pentru toate reparațiile cu excepția celor datorate comportamentului necorespunzător al chiriașului sau al oaspeților sau clienților chiriașului.

5. PROPRIETATEA ȘI IMPOZITUL PE SPAȚIU

Locatorul garantează că el este proprietarul legal al spațiului și că are dreptul să îl închirieze chiriașului. Locatorul își asumă responsabilitatea deplină a plății tuturor impozitelor și altor sarcini de natură fiscală ce pot fi percepute pentru spațiu.

6. FOLOSIREA SPAȚIULUI

Chiriașul are dreptul la folosința exclusivă a spațiului pe durata contractului de închiriere. Chiriașul are dreptul să folosească spațiul ca birouri.

Locatorul se obligă că nu va pătrunde în spațiul închiriat sau că nu-l va deranja în nici un fel pe chiriaș pe perioada închirierii. Locatorul, totuși, poate să intre în spațiu pentru a face reparații la o oră stabilită de comun acord cu chiriașul, după ce locatorul anunță cu ........ zile în prealabil pe chiriaș. Locatorul, de asemenea, poate să pătrundă pentru a prezenta spațiul altor posibili chiriași în timpul programului normal de lucru și anunțându-l cu ..... zile înainte pe chiriaș.

7. MOBILIERUL

Chiriașul poate să mobileze spațiul în ce fel dorește. Concret, chiriașul, are dreptul să instaleze mobilier de birou și echipament (de exemplu, copiatoare, computere, faxuri etc.).

La terminarea contractului de închiriere, chiriașul trebuie să îndepărteze cu grijă tot mobilierul și echipamentul și să readucă spațiul la aceeași stare ca la data în care chiriașul s-a mutat în el, exceptând uzura normală.

8. ÎNTREȚINEREA SPAȚIULUI

Chiriașul va avea mare grijă de spațiu și nu va permite sau nu va face nimic pentru a-l deteriora, cu excepția uzurii normale.

9. CHIRIA

Chiriașul va plăti locatorului o chirie de ............... pe lună. Chiriașul trebuie să plătească chiria pe prima lună de la semnarea contractului de închiriere. Toate plățile care urmează trebuie să se facă în prima zi din lună la adresa locatorului .................... Chiriașul rămâne răspunzător de plata chiriei dacă abandonează spațiul fără consimțământul locatorului.

10. MODIFICAREA SPAȚIULUI

Chiriașul nu va modifica spațiul fără consimțământul prealabil al locatorului.

11. GARANȚIA ÎN CAZ DE DETERIORĂRI

Chiriașul va plăti ........... locatorului ca garanție în caz de deteriorări, la semnarea acestui contract de închiriere. La terminarea contractului de închiriere, locatorul va inspecta spațiul și va decide dacă există deteriorări în afara uzurii normale. Chiriașul va fi informat de existența oricăror astfel de deteriorări și de costul reparațiilor. În termen de .... zile după terminarea acestui contract de închiriere, locatorul va returna chiriașului garanția, mai puțin costul reparațiilor pentru deteriorările aduse spațiului.

12. DISTRUGEREA SPAȚIULUI

Dacă spațiul este distrus sau deteriorat de incendiu, cutremur, tulburări civile, război sau altă împrejurare care îl fac complet inutilizabil, chiriașul va avea dreptul să înceteze contractul de închiriere și să primească înapoi o parte din chiria plătită după ....... zile de la preavizul transmis locatorului, prin care îl anunță pe acesta că intenționează să pună capăt contractului de închiriere potrivit acestei prevederi.

13. SUBÎNCHIRIERE

Chiriașul nu poate să cesioneze acest contract de închiriere altcuiva sau să subînchirieze spațiul vreunei persoane sau companii.

14. VÂNZAREA SPAȚIULUI

Acest contract de închiriere rămâne valabil dacă locatorul vinde sau transferă spațiul în proprietatea altei persoane.

15. ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE

a) încălcarea de către locator.

Dacă locatorul nu îndeplinește oricare dintre obligațiile care îi revin potrivit acestui contract de închiriere, chiriașul trebuie să îl anunțe în scris pe locator de neîndeplinirea obligațiilor contractuale. Dacă locatorul nu își îndeplinește aceste obligații în termen de ....... zile de la primirea în scris, chiriașul poate considera aceasta o încălcare a contractului. Dacă locatorul încalcă contractul de închiriere, chiriașul poate înceta închirierea și elibera spațiul. Locatorul trebuie să returneze prompt chiriașului orice chirie plătită anticipat și garanția în caz de deteriorări.

b) încălcarea contractului de închiriere de către chiriaș.

Dacă chiriașul nu plătește chirie sau orice altă sumă de bani datorată locatorului, locatorul trebuie să îi anunțe în scris chiriașului neplata. Dacă chiriașul nu plătește locatorului în termen de ....... zile de la primirea notificării, atunci locatorul poate considera aceasta o încălcare a contractului de închiriere.

Dacă chiriașul nu își îndeplinește nici una din celelalte obligații prevăzute în contractul de închiriere, locatorul poate considera aceasta o încălcare a contractului de închiriere. Dacă chiriașul nu își îndeplinește obligațiile în termen de ........ zile de la primirea notificării, atunci locatorul poate să considere aceasta o încălcare a contractului de închiriere.

Dacă chiriașul încalcă contractul de închiriere, locatorul poate să pună capăt contractului de închiriere și să reintre în posesia spațiului. Chiriașul va plăti locatorului o sumă egală cu balanța chiriei pentru restul termenului contractului de închiriere.

Chiriașul va plăti, de asemenea, locatorului orice altă sumă de bani pe care o datorează locatorului.

După cum atestă semnăturile de mai jos, locatorul și chiriașul încheie acest contract de închiriere la data de 200....

Locator Chiriaș
Prin: Prin:
................. ..............
(Numele) (Numele)

CONTRACT îNCHIRIERE

A. PĂRȚILE:

Asociația Locatarilor din blocul ......., str. .................... nr. ...., sector ....., București în calitate de proprietar, denumit mai jos PROPRIETARUL, reprezentată prin: Dna T.C. legitimată cu CI Seria .... Nr. ........... eliberat de PMB Secția ...... la data ............. având calitatea de președinte al asociației locatarilor. Dl. D.B. legitimat cu CI Seria .... Nr. ........... eliberat de IMB Secția ........ la data ........... având calitatea de vicepreședinte al asociației locatarilor. Dl. C.V. legitimat cu CI Seria ..... Nr. .......... eliberat de PMB Secția ...... la data ........... având calitatea de administrator

Și

S.C. "......................" S.R.L. înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. ........... cod fiscal ......... cu sediul social la adresa: Str. .......... nr. ...., bl. ...., ap. ...., sc. ...., sector ...., București, în calitate de chiriaș, denumit mai jos CHIRIAȘUL reprezentat prin Dl. H.F. legitimat cu pașaport nr. ........ eliberat de autoritățile ............., cetățean ......... rezident în România cu domiciliul în: ..............., Str. .......... nr. ...., bl. ...., ap. ...., sc. ...., sector .....

B. OBIECTUL ÎNCHIRIERII:

Spațiul construit constituit din holul de intrare din str. ............... în scara ........., bl. ......., în suprafața de ..... m2 conform schiței din Anexa 1 la prezentul contract.

C. CLAUZELE CONTRACTULUI:

Parte integrantă a prezentului contract

1. Chiria lunară reprezintă echivalentul în lei a sumei de ........... dolari SUA la cursul BNR la data efectuării plății chiriei.

2. Plata chiriei se face lunar în perioada ......... ale respectivei luni în contul PROPRIETARULUI Nr. ................. deschis la CEC filiala sector ....., neplata chiriei în termen atrăgând plata unei majorări de ....% pe zi din chiria datorată.

3. Chiria se va majora corespunzător în cazul creșterii impozitului conform legii peste .......%, încât majorarea să acopere integral creșterea impozitului.

4. Durata contractului este de 3 (trei) ani de la data intrării sale în vigoare, cu posibilitatea prelungirii lui cu acordul ambelor părți, CHIRIAȘUL actual având prioritate la oferte egale în cazul unei noi analize de oferte.

5. Contractul intră în vigoare de la data înregistrării sale la Circumscripția Financiară a sectorului .....

6. Energia electrică va fi livrată CHIRIAȘULUI din rețeaua electrică a scării B prin circuit separat și va contoriza de contor separat instalat de către CHIRIAȘ.

7. Costul instalației electrice suplimentare (cablu, contor, manoperă) ca și costul energiei electrice consumate va fi acoperit integral de către CHIRIAȘ.

8. Amenajările privind spațiul închiriat (ușile de acces din strada și din holul scării, vitrină, amenajări pereți) sunt suportate de CHIRIAȘ și rămân proprietatea PROPRIETARULUI la încetarea contractului la termen sau prematur.

9. CHIRIAȘUL este obligat ca la încetarea contractului la termen sau prematur să restituie spațiul închiriat și căile de acces în bună stare, nedegradate și funcționale.

10. CHIRIAȘUL este obligat să suporte toate remedierile datorate degradării spațiului închiriat (pereți, podea, plafon, uși de acces, vitrină, instalații) din vina acestuia.

11. CHIRIAȘUL se obligă să utilizeze spațiul închiriat numai în scopul declarat (unitate de schimb valutar) cu respectarea liniștii locatarilor, schimbarea profilului activității putând fi făcută numai cu acordul PROPRIETARULUI și cu respectarea legislației în vigoare. Nerespectarea oricăreia din clauzele de mai sus poate atrage rezilierea prezentului contract prin hotărârea unilaterală a PROPRIETARULUI. Executarea silită se face pe baza prezentului contract de închiriere și a extrasului de cont emis de CEC, prezentul contract constituind titlu executoriu.

PROPRIETAR CHIRIAȘ

Administrator -
Redactat azi ....... în 4 (patru) exemplare.

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE COMERCIALĂ

Art. 1.
PĂRȚILE

Societatea Comercială .................. cu sediul social în ................ str. ............. nr. ......... județul/sector al municipiului București ...... înmatriculată în Registrul comerțului .......... sub nr. .......... având contul curent nr. ........... deschis la Banca ............ și codul fiscal nr. ....... prin reprezentanții legali .................. și ...................... în calitate de PROPRIETAR (LOCATOR)

și

Societatea Comercială ................ cu sediul social în .................. str. ............ nr. ......... județul/sector al municipiului București ....... înmatriculată în Registrul comerțului ............... sub nr. ............ având contul curent nr. ..................... deschis la Banca .................... și codul fiscal nr. ..................... prin reprezentanții legali .............. și ...................... în calitate de CHIRIAȘ (LOCATAR) au încheiat prezentul contract de închiriere cu respectarea următoarelor clauze:

Art. 2.
OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului este folosința spațiului comercial (bunului imobil construcție sau/și teren) în suprafață de ....... mp situat în ................. str. ....................... et. ......... apartament ........... (cu precizarea numărului de camere, dependințe, curte, grădină etc și a suprafețelor dar și al modulului de folosință: birouri, magazine, depozite etc).

Predarea-primirea obiectului închirierii va f consemnată în procesul-verbal de predare-primire care se încheie până la data de ......, care constituie anexa 1 la prezentul contract și face parte integrantă din acesta (în procesul-verbal de predare-primire se va menționa starea bunului și gradul de utilizare al acestuia).

Art. 3.
TERMENUL CONTRACTULUI

Durata închirierii este de ....... ani, cu începere de la data de ........... până la data de ............ La sfârșitul acestui contract de închiriere părțile pot să îl prelungească de comun acord.

Art. 4.
STAREA SPAȚIULUI

Locatorul garantează că spațiul va fi menținut în bună stare, inclusiv toaletele, holurile, intrările și lifturile. Locatorul, de asemenea, va asigura condițiile de lumină, căldură, electricitate și apă. Locatarul răspunde de plata telefonului, apei, electricității și căldurii.

Locatorul va face reparațiile privind spațiul, cu excepția celor datorate folosirii corespunzătoare a acestuia de către locatar sau de oaspeții sau clienții locatarului.

Locatorul va plăti pentru toate reparațiile cu excepția celor datorate comportamentului necorespunzător al locatarului sau al oaspeților sau clienților acestuia.

Art. 5.
PROPRIETATEA ȘI IMPOZITUL PE SPAȚIU

Locatorul garantează că el este proprietarul legal al spațiului și că are dreptul să îl închirieze locatarului. Locatorul își asumă responsabilitatea deplină a plății tuturor impozitelor și altor sarcini de natură fiscală ce pot fi percepute pentru spațiu.

Art. 6.
FOLOSIREA SPAȚIULUI

Locatarul are dreptul la folosința exclusivă a spațiului pe durata contractului de închiriere. Locatarul are dreptul să folosească spațiul ca birouri.

Locatorul se obligă că nu va pătrunde în spațiul închiriat sau că nu-l va deranja în nici un fel pe locatar pe perioada închirierii. Locatorul, totuși, poate să intre în spațiu pentru a face reparații la o oră stabilită de comun acord cu locatarul, după ce locatorul anunță cu .......... zile în prealabil pe locatar. Locatorul, de asemenea, poate să pătrundă pentru a prezenta spațiul altor posibili locatari în timpul programului normal de lucru și anunțându-l cu ..... zile înainte pe locatar.

Art. 7.
MOBILIERUL

Locatarul poate să mobileze spațiul în ce fel dorește. Concret, locatarul, are dreptul să instaleze mobilier de birou și echipament (de exemplu, copiatoare, computere, faxuri etc.).

La terminarea contractului de închiriere, locatarul trebuie să îndepărteze cu grijă tot mobilierul și echipamentul și să readucă spațiul la aceeași stare ca la data în care locatarul s-a mutat în el, exceptând uzura normală.

Art. 8.
ÎNTREȚINEREA SPAȚIULUI

Locatarul va avea mare grijă de spațiu și nu va permite sau nu va face nimic pentru a-l deteriora, cu excepția uzurii normale.

Art. 9.
CHIRIA

Chiria pentru folosirea spațiului/bunului închiriat este de ............ lei, lună (se va preciza dacă chiria se stabilește pe mp. sau pe totalul suprafeței închiriate).

Chiria va fi indexată trimestrial în funcție de rata medie lunară a inflației și va face obiectul unui adițional semnat și ștampilat de părți.

Plata chiriei se va face lunar, până la data ............... ale lunii pentru luna respectivă. Chiria pentru prima lună se va plăti la semnarea contractului.

Plata chiriei se va face cu dispoziție de plată în contul locatorului nr. ..................... deschis la Banca ........................

Neplata chiriei în termeni autorizează pe locator să perceapă penalități de întârziere de ............% pe zi, calculată la valoarea chiriei și să solicite rezilierea contractului și evacuarea silită a locatarului.

Locatarul rămâne răspunzător de plata chiriei dacă abandonează bunul închiriat fără consimțământul locatorului.

Art. 10.
MODIFICAREA SPAȚIULUI

Locatarul nu va modifica spațiul fără consimțământul prealabil al locatorului.

Art. 11.
GARANȚIA ÎN CAZ DE DETERIORĂRI

Locatarul va plăti ........... locatorului ca garanție în caz de deteriorări, la semnarea acestui contract de închiriere. La terminarea contractului de închiriere, locatorul va inspecta spațiul și va decide dacă există deteriorări în afara uzurii normale. Locatarul va fi informat de existența oricăror astfel de deteriorări și de costul reparațiilor. În termen de ........... zile după terminarea acestui contract de închiriere, locatorul va returna locatarului garanția, mai puțin costul reparațiilor pentru deteriorările aduse spațiului.

Art. 12.
DISTRUGEREA SPAȚIULUI

Dacă spațiul este distrus sau deteriorat de incendiu, cutremur, tulburări civile, război sau altă împrejurare care îl fac complet inutilizabil, locatarul va avea dreptul să înceteze contractul de închiriere și să primească înapoi o parte din chiria plătită după ....... zile de la preavizul transmis locatorului, prin care îl anunță pe acesta că intenționează să pună capăt contractului de închiriere potrivit acestei prevederi.

Art. 13.
SUBÎNCHIRIERE

Locatarul nu poate să cesioneze acest contract de închiriere altcuiva sau să subînchirieze spațiul vreunei persoane sau companii.

Art. 14.
VÂNZAREA SPAȚIULUI

Acest contract de închiriere rămâne valabil dacă locatorul vinde sau transferă spațiul în proprietatea altei persoane.

Art. 15.
ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE

a) încălcarea de către locator.

Dacă locatorul nu îndeplinește oricare dintre obligațiile care îi revin potrivit acestui contract de închiriere, locatarul trebuie să îl anunțe în scris pe locator de neîndeplinirea obligațiilor contractuale. Dacă locatorul nu își îndeplinește aceste obligații în termen de ....... zile de la primirea în scris, locatarul poate considera aceasta o încălcare a contractului. Dacă locatorul încalcă contractul de închiriere, locatarul poate înceta închirierea și elibera spațiul. Locatorul trebuie să returneze prompt locatarului orice chirie plătită anticipat și garanția în caz de deteriorări.

b) încălcarea contractului de închiriere de către locatar.

Dacă locatarul nu plătește chirie sau orice altă sumă de bani datorată locatorului, locatorul trebuie să îi anunțe în scris locatarului neplata. Dacă locatarul nu plătește locatorului în termen de ............. zile de la primirea notificării, atunci locatorul poate considera aceasta o încălcare a contractului de închiriere.

Dacă locatarul nu își îndeplinește nici una din celelalte obligații prevăzute în contractul de închiriere, locatorul poate considera aceasta o încălcare a contractului de închiriere. Dacă locatarul nu își îndeplinește obligațiile în termen de ........ zile de la primirea notificării, atunci locatorul poate să considere aceasta o încălcare a contractului de închiriere.

Dacă locatarul încalcă contractul de închiriere, locatorul poate să pună capăt contractului de închiriere și să reintre în posesia spațiului. Locatarul va plăti locatorului o sumă egală cu balanța chiriei pentru restul termenului contractului de închiriere.

Locatarul va plăti, de asemenea, locatorului orice altă sumă de bani pe care o datorează locatorului.

După cum atestă semnăturile de mai jos, locatorul și locatarul încheie acest contract de închiriere la data de .......

Locator Chiriaș
Prin: Prin:
................. ..............
(Numele) (Numele)

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE pentru suprafețe cu destinație de locuințe

Între subsemnatul ...................... domiciliat în ....................., str. ................. nr. .... bl. .... sc. .... et. .... sect. ...., posesor al C.I. seria ........... nr. .... eliberat de ............ la data ........... în calitate de PROPRIETAR al locuinței din str. ............ nr. .... bl. ..... sc. .... et. .... ap. .... în baza actului de proprietate nr. ........... din data de ...............

Și...................... soția................... și copii................ în calitate de chiriaș domiciliat în.................... str.................. sc..... et..... ap..... posesor al C.I. seria........... nr................ eliberat de............. la data........... a intervenit următorul contract de închiriere căruia îi sunt aplicate reglementări legale privind administrarea fondului locativ și reglementarea raporturilor dintre proprietar și chiriaș.

1. Primul în calitate de proprietar, închiriază, iar al doilea în calitate de chiriaș, ia cu chirie pentru el și familia sa o suprafață locativă de ...... mp.

2. Termenul închirierii este de .... ani, cu începere de la data de ......... până la data de .........

3. Chiria lunară pentru folosirea suprafețelor închiriate este de ........... lei. Chiria se calculează cu data prevăzută în contract. Prezentul contract se completează în mod corespunzător cu prevederile legale.

4. Prezentul contract are valoare de înscris autentic ce constituie titlu executoriu și s-a încheiat astăzi .............. în trei exemplare, proprietarul având obligația de a-l înregistra la Administrația Financiară după care va preda chiriașului un exemplar.

PROPRIETAR,

..................

CHIRIAȘ,
.............

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

Art. 1.
PĂRȚILE

1. Dl./D-na. ........................, domiciliat în ......................., str. ................, nr. ....., cetățean român, identificat cu B.I. seria .... nr. ..........., în calitate de LOCATOR

2. S.C. ................... S.R.L., cu sediul în ..........................., str. .........., nr. ....., înmatriculat la Registrul Comerțului sub nr. ......, cod fiscal ................., cont nr. ............, deschis la ................ în calitate de LOCATAR.

Art. 2.
OBIECTUL CONTRACTULUI

LOCATORUL închiriază LOCATARULUI terenul situat în ................... contra unei chirii.

Art. 3.
TERMENUL CONTRACTULUI

Închirierea va începe la data de .......... și se va sfârși la data de ...... Contractul poate fi prelungit de comun acord.

Art. 4.
SCOPUL CONTRACTULUI

LOCATARUL închiriază prezentul contract în scopul de a construi pe acesta un spațiu comercial.

Art. 5.
OBLIGAȚIILE PROPRIETARULUI

a) să predea terenul LOCATARULUI;

b) să asigure LOCATARULUI folosința liniștită a terenului;

c) la sfârșitul perioadei de închiriere, să vândă LOCATARULUI terenul la un preț de 3/4 din valoarea din acel moment a acestuia.

Art. 6.
OBLIGAȚIILE CHIRIAȘULUI

a) să folosească terenul potrivit scopului contractului;

b) să cumpere, la sfârșitul perioadei de închiriere, terenul în condițiile stipulate în contract;

c) să plătească chiria la termen.

Art. 7.
GARANȚII

LOCATORUL garantează că el este proprietarul legal al terenului și că are dreptul să îl închirieze locatarului. LOCATORUL își asumă responsabilitatea deplină a plății tuturor impozitelor și altor sarcini de natură fiscală ce pot fi percepute pentru spațiu.

Art. 8.
PLATA CHIRIEI

LOCATARUL va plăti proprietarului o chirie de ............ pe lună. LOCATARUL trebuie să plătească chiria pe prima lună de la semnarea contractului de închiriere. Toate plățile care urmează trebuie să se facă în prima zi din lună la adresa proprietarului .................

Art. 9.
FORȚA MAJORĂ

Situațiile de forță majoră (cutremur, inundații, calamități sau situații asimilate forței majore, interdicții legale sau situații ce nu depind nemijlocit de una dintre părți) vor fi notificate de către partea care le invocă în termen de 5 zile de la data apariției. Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă. Încetarea cazului de forță majoră determină reluarea obligațiilor de către partea care l-a invocat.

Art. 10.
LITIGII

Eventualele litigii ce decurg din derularea prezentului contract vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare a acestora, părțile se vor adresa instanțelor competente.

Art. 11.
DISPOZIȚII FINALE

Prezentul contract s-a încheiat azi ..........., în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

LOCATOR,

LOCATAR,

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *