Model CONTRACT DE ÎMPRUMUT | Consultanță Juridică Online
cabinet avocat
Model CONTRACT DE FRANCIZĂ FRANCHISING
7 ianuarie 2019
avocat bucuresti on line
Model CONTRACT DE ÎNCHIRIERE
7 ianuarie 2019

Model CONTRACT DE ÎMPRUMUT

avocat specializat

avocat specializat

Model CONTRACT DE ÎMPRUMUT

Model CONTRACT DE ÎMPRUMUT

Art. 1. Între
S.C. .......X.......... S.R.L., cu sediul în ..........., str. .............. nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., sector ................., Tel/Fax: ............, înregistrată la Registrul Comerțului sub Nr. ..........., având contul nr. ..........., deschis la ..............., Cod Fiscal ..........,

și

Dl./D-na ..................., cetățean român, identificat cu C.I. seria ..... nr. .......... eliberat de ......................, la data de ............., cod numeric personal .............., domiciliat în ............, str. ............., nr. ....., bl. ......, sc. ...., ap. ....., sector ....., în calitate de asociat al S.C. .......X............... S.R.L.

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Societatea comercială ......X.......... S.R.L. acordă asociatului un împrumut în sumă de ................. lei, pe termen de 3 ani, cu o perioadă de grație de 1 an.

Art. 3. TERMENUL de rambursare a împrumutului de către asociat începe de la data de .............. și se va încheia la .............., termen de cuprinde și perioada de grație mai sus menționată.
Art. 4. MODALITATEA DE EFECTUARE A PLĂȚILOR
Plata împrumutului acordat se efectuează de către S.C. ............X......... S.R.L., în numerar, în plăți lunare, până la data de .......... .

Art. 5. Asociatul trebuie să restituie întreaga suma împrumutată la termenul stipulat în contract.
Art. 6. Litigiile decurgând din interpretarea și executarea prezentului contract, vor fi soluționate de către părți pe cale amiabilă. În cazul nesoluționării lor în acest mod, litigiile vor fi supuse instanțelor judecătorești competente.
Art. 7. Modificarea prezentului contract poate fi făcută numai în scris, prin acordul ambelor părți, sub forma unui act adițional.
Art. 8. Prezentul contract a fost încheiat astăzi .............., în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
S.C. ............. S.R.L.

Administrator,

Asociat,

CONTRACT DE ÎMPRUMUT BANCAR
Nr. ......... din .............
Încheiat astăzi ..............

CAPITOLUL I

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Între:

Art. 1. Banca "................." Sucursala (Agenția) ............. cu sediul în ........... str. .......... nr. .... județul .......... denumită în prezentul contract "banca", reprezentată prin ............. în calitate de ............... și ............... în calitate de ............... pe de o parte și:
Art. 2. Agentul economic ................... cu sediul în ................... str. .............. nr. .... județul (sectorul) ........ telefon nr. ....... fax nr. ............. telex ................. înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului .................. sub nr. ............ din ............ reprezentată prin ............ în calitate de ................ și ............... în calitate de ............... denumită în prezentul contract "împrumutat", a intervenit prezentul contract de împrumut, în condițiile care urmează:
CAPITOLUL II

OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 3. Obiectul contractului îl constituie un împrumut în sumă de .......... lei (......................) pe termen de .............. cu o perioada de grație de ................. pe care banca îl acordă împrumutatului, care se obligă să-l utilizeze pentru ...............................
CAPITOLUL III

TERMENE DE ACORDARE ȘI UTILIZARE

Art. 4. Împrumutul se acordă astfel:
a) integral la data de ..................

b) eșalonat la datele de ................

Art. 5. Perioada maximă de neutilizare a creditului este de 10 zile lucrătoare.
Plățile se efectuează prin: virament, numerar, cecuri.

Împrumutul se acordă prin contul ............ deschis la Banca .............. din localitatea .................

CAPITOLUL IV

DOBÂNZI ȘI COMISIOANE

Art. 6. Împrumutul se acordă cu o dobândă de .......% pe an și un comision de gestiune de .........%.
Art. 7. Comisionul de gestiune se calculează și se reține din împrumut în momentul acordării acestuia, iar dobânda se calculează și se încasează de bancă lunar, iar în funcție de numărul de zile cât s-a utilizat împrumutul, înaintea oricăror alte plăți, începând cu luna următoare angajării împrumutului (inclusiv în perioada de grație, când nu se rambursează rate din împrumut).
Art. 8. Banca are dreptul să recalculeze procentul de dobândă în funcție de dobânda pieței și rata inflației, noul procent de dobândă aplicându-se inclusiv la soldul împrumutului existent, precum și la creditele ce se vor acorda ulterior în baza prezentului contract. Banca va anunța în scris pe împrumutat despre majorarea dobânzii.
Art. 9. Rambursarea ratelor scadente se face din inițiativa debitorului, la termenul prevăzut în contract, din contul de disponibilizări sau prin preluarea de către bancă, cu nota de contabilitate. În cazul lipsei de disponibilități în cont, rata va fi înregistrată la împrumuturi nerambursate la scadență, total sau parțial, după caz, prin nota de contabilitate.
Art. 10. În cazul în care împrumutatul nu utilizează împrumutul la datele și sumele stabilite prin contract, banca va percepe și împrumutatul va plăti un comision de ........... pe zi, asupra sumei neutilizate din împrumut, de la data stabilită pentru utilizare și până la utilizarea efectivă a împrumutului.
Art. 11. Comisionul pentru neutilizarea împrumutului se încasează de către bancă din disponibilitățile împrumutatului aflate în cont.
CAPITOLUL V

DREPTURILE BĂNCII

Art. 12. Banca are dreptul să verifice respectarea condițiilor în care se acordă împrumutul, existența permanentă și integritatea garanțiilor împrumutului (mobiliare sau imobiliare) pe toată perioada acestuia.
Art. 13. Înstrăinarea, degradarea, păstrarea sau utilizarea bunurilor admise în garanție în condiții necorespunzătoare, dă dreptul băncii de a cere rambursarea împrumutului negarantat, înainte de scadențele stabilite.
Art. 14. Banca are dreptul să solicite și împrumutatul are obligația să pună la dispoziția băncii documentele solicitate (buget de venituri și cheltuieli, bilanț contabil, contul de profit și pierderi), precum și orice alte documente oficiale privind garanțiile, bunurile realizate sau cumpărate din credit, precum și cele care privesc activitatea desfășurată. Nerespectarea de către împrumutat a acestor obligații atrage după sine dreptul băncii de a trece la retragerea creditului înainte de scadență și de a recupera daunele pentru această retragere.
Art. 15. Banca are dreptul să verifice faptic existența bunurilor depuse în garanție.
Art. 16. Banca poate reduce sau anula împrumutul aprobat dacă împrumutatul a furnizat date nereale.
Art. 17. Banca poate retrage, fără preaviz, împrumutul înainte de scadență în următoarele situații:
- împrumutatul nu respectă destinația împrumutului;

- împrumutatul nu plătește la scadență dobânda sau ratele din împrumut;

- împrumutatul are o situație financiară precară sau compromisă;

- împrumutatul este în incapacitate de plată, precum și în situația prevăzută în art. 382 C. proc. civilă.

Art. 18. Banca nu preia riscul politic sau calamitățile naturale și nu răspunde de autenticitatea documentelor și a datelor prezentate de împrumutat.
Art. 19. Pentru împrumuturile restante, banca va calcula, din ziua trecerii la credite nerambursabile la scadență, dobânzi penalizatoare, cu 10 procente peste cele curente, care se vor prelua direct, cu prioritate din încasări.
CAPITOLUL VI

OBLIGAȚIILE ÎMPRUMUTATULUI

Art. 20. Împrumutatul se obligă:
a) să restituie băncii împrumutul primit la termenele și în sumele stabilite:

b) să utilizeze împrumutul numai în scopul pentru care a fost solicitat și acordat în condițiile stabilite prin prezentul contract;

c) să respecte prevederile normelor tehnice de lucru ale băncii și să reflecte corect și la zi în evidențele sale contabile toate operațiunile economice privind activitatea ce o desfășoară;

d) să păstreze integritatea și să asigure conservarea corespunzătoare a bunurilor materiale ce constituie garanția împrumutului și să nu le înstrăineze;

e) să garanteze împrumutul primit cu următoarele garanții în sumă de:

Garanții Valoare Nr. actului

- bunurile admise în garanție sunt asigurate astfel:

................................................................................

................................................................................

Drepturile de despăgubire ce vor rezulta din contractele de asigurare încheiate pentru bunurile admise în garanție sunt cesionate în favoarea băncii. Contractele de asigurare vor fi reînnoite astfel încât creditul rămas de rambursat să fie permanent acoperit de garanții asiguratorii. Originalul contractelor de asigurare se păstrează la bancă până la rambursarea creditului.

f) să menționeze pe documentele de plată poziția din documentația unde se regăsește cheltuiala, precum și sursa din care se efectuează plata (surse proprii sau credit) în cazul creditelor pentru investiții.

g) să garanteze împrumutul primit cu întregul său patrimoniu (bunuri mobile și imobile) asupra căruia se constituie dreptul de gaj al băncii în condițiile art. 2343 din Codul civil republicat, de asemenea cu bunurile procurate sau realizate din prezentul credit asupra căruia dreptul de gaj al băncii se constituie prin semnarea contractului de împrumut, fără alte formalități.

Art. 21. Împrumutatul garantează rambursarea creditului, plata dobânzilor cuvenite băncii în baza prezentului contract, cu sumele de bani aflate în conturile împrumutatului sau care vor intra pe orice cale și cu orice titlu în conturile acestuia deschise la orice bancă din țară și/sau străinătate. În baza prezentului contract, aceste bănci sunt împuternicite de către împrumutat să transfere la Banca ............ sumele solicitate de aceasta la prezentarea la ghișeele lor a prezentului contract care constituie titlu executoriu și în baza căruia transferul se face fără nici o formalitate de executare silită, fără notificare sau înștiințare de plată.
Art. 22. Împrumutatul se obligă să înștiințeze banca încă din faza de proiect despre modificările preconizate în structura sa organizatorică și de producție, precum și în valoarea garanțiilor care au stat la baza acordării împrumutului. Modificările efective intervenite în acest sens vor fi aduse la cunoștința băncii, oficial în termen de 48 de ore.
Art. 23. Împrumutatul este de acord și predă în custodie în depozitul și să plătească cheltuielile de conservare.
Art. 24. Împrumutatul declară băncii că are următoarele contracte de credite cu alte unități bancare, cu următoarele garanții:
Banca Cont nr. Val. împrumut Garanții Termen de rambursare

CAPITOLUL VII

CLAUZE SPECIALE

Art. 25. Împrumutatul este de acord ca în cazul neplății ratelor și dobânzilor aferente la creditul acordat, precum și al nerespectării vreuneia din clauzele prevăzute în acest contract, banca să treacă la retragerea imediată a împrumutului și a dobânzilor datorate, din contul de disponibilități al împrumutatului, iar când acest lucru nu este posibil, să treacă la recuperarea împrumutului și a dobânzilor prin executorii proprii sau executorii judecătorești, debitorul fiind de drept în întârziere. Împrumutatul recunoaște acestui contract caracterul de titlul executoriu și consimte ca banca să treacă direct la executarea silită, fără să mai obțină un alt titlu pe cale judecătorească și fără ca banca să-l înștiințeze în prealabil.
Împrumutatul consimte ca bunurile aduse în garanție să fie sechestrate cu lăsarea lor în posesia sa, iar în faza de executare silită, cu sechestrarea bunurilor și valorificarea acestora de către bancă pe orice cale sau luarea lor de către bancă în schimbul creanței sale.

Art. 26. Litigiile de orice fel dintre părțile contractante în cazul în care nu vor rezolvate pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele judecătorești.
Prezentul contract a fost încheiat în ......... exemplare, toate originale, din care numerele ........ rămân la bancă și numerele ......... la împrumutat.

Anexele nr. .................... fac parte din contract.

BANCA

Domnul ..................... în calitate de ..................

Domnul ..................... în calitate de ..................

AVIZAT OFICIUL JURIDIC

Domnul .................... în calitate de ..................

Domnul .................... în calitate de ..................

CONTRACT DE ÎMPRUMUT CU DOBÂNDĂ

Între subsemnații:

1. Creditor ............... domiciliat .....................

2. Debitor ................ domiciliat în .................. a intervenit prezentul CONTRACT de împrumut cu dobândă.

I. Eu, debitorul, declar că am împrumutat de la creditorul ............, suma de ......... lei, pe care am primit-o la semnarea acestui contract și această declarație a mea are valoare de chitanță autentică de primire a acestei sume.

- Dobânda curentă este de .........., plătibilă ............. (lunar, la data de .........., trimestrial, la data de .........., semestrial, la data de ......... sau la datele de ............);

- Termenul împrumutului este de ............ care curge de la data încheierii acestui CONTRACT, termen facultativ pentru debitor care poate achita împrumutul într-un termen mai scurt și obligatoriu pentru creditor.

- Plățile capitalului și ale dobânzilor se vor face la domiciliul creditorului.

- Dacă debitorul nu va plăti o rată de dobândă la vreunul din termenele de mai sus, între capitalul împrumutat devine de îndată exigibil.

- În caz de neplată a capitalului împrumutat la termenul stabilit sau de neplată a unei rate a dobânzilor, creditorul poate învesti prezentul CONTRACT cu formulă executorie și fără somație să treacă la executarea silită a acestui CONTRACT.

- Pentru orice comunicare de acte judiciare sau extrajudiciare, eu, debitorul, îmi aleg domiciliul în .....................

II. Eu, creditorul .............., declar că am împrumutat pe debitor cu suma de ............, pe care i-am plătit-o la semnarea acestui CONTRACT pe care-l accept.

Încheiat astăzi ........... în ...... exemplare.

CREDITOR

............

DEBITOR,
............

CONTRACT DE ÎMPRUMUT CU GAJ DE MĂRFURI

Între subsemnații:

1. ..................... domiciliat în ......................... ca debitor,

și

2. Banca .................. cu sediul în ....................... s-a încheiat prezentul gaj în următoarele condiții:

I. Subsemnatul .......................... declar că am luat cu împrumut de la Banca ................, suma de ............ lei, declarație care are valoare de chitanță autentică de primire a sumei.

- Termenul împrumutului este de 1 an de la data prezentului contract.

- Dobânda cuvenită pe an este de ....%, plătibilă trimestrial și anticipat.

- Pentru garantarea plății capitalului împrumutat, a dobânzilor și a cheltuielilor de executare, am depus gaj comercial în favoarea băncii, următoarele bunuri: .............. a căror valoare este de ............ lei.

- Banca a fost pusă în posesia bunurilor prin remiterea cheilor și a contractului de închiriere asupra spațiului în care sunt depozitate, iar bunurile date în gaj au fost asigurate de bancă prin polița de asigurare nr. ... din data de ........... .

- La orice plată parțială care va fi efectuată, eu, debitorul, sunt în drept să-mi retrag din gajul constituit o parte din bunuri, echivalentă cu valoarea capitalului depus.

- În caz de exigibilitate, banca mă va putea urmări prin vânzarea gajului, cât și prin urmărirea asupra oricărei alte averi mobile sau imobile a mea.

- Toate cheltuielile efectuate cu asigurarea mărfurilor gajate, chiria depozitului, salariul custodelui etc. sunt în sarcina mea, debitorul.

II. Banca ................... reprezentată prin ................., declară că acceptă condițiile de mai sus și că a plătit debitorului suma de .......... lei.

Pentru orice comunicări judiciare sau extrajudiciare, ne alegem domiciliul, eu debitorul în .................., iar Banca la sediul ei din ............... .

Prezentul contract a fost încheiat astăzi ............... în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

BANCA,

DEBITOR,

CONTRACT DE ÎMPRUMUT CU GARANȚIE FIDEIUSIUNE

Între subsemnații:

1. Creditor .............. domiciliat în .....................

2. Debitor .............. domiciliat în .....................

3. Fideiusor ............. domiciliat în ..................... s-a încheiat următorul contract de împrumut cu garanție.

I. Eu, debitorul ....................... declar că am luat cu împrumut de la creditorul ............. suma de .......... lei, pe care am primit-o la semnarea acestui contract și această declarație a mea are valoare de chitanță autentică de primire a acestei sume.

- Dobânda curentă este de ..... plătibilă ......... (lunar, la data de .....; trimestrial, la data de .......; semestrial, la data de .......; sau la datele de .........).

- Termenul împrumutului este de ...... care curge de la data încheierii acestui CONTRACT, termen facultativ pentru mine, debitor, care pot achita împrumutul într-un termen mai scurt și obligatoriu pentru creditor.

- Plățile capitalului și ale dobânzilor se vor face la domiciliul creditorului.

- Dacă eu, debitorul, nu voi plăti o rată de dobândă la vreunul din termenele de mai sus, întreg capitalul împrumutat devine de îndată exigibil.

- În caz de neplată a capitalului împrumutat la termenul stabilit sau de neplată a unei rate a dobânzilor, creditorul poate învesti prezentul CONTRACT cu formulă executorie și fără somație să treacă la executarea silită a acestui CONTRACT, cerând scoaterea la vânzare a bunurilor mele, mobile sau imobile.

II. Eu, ................. fideiusor, garantez plata capitalului, a dobânzilor și a celorlalte cheltuieli ce se vor efectua de către creditor, solidar cu debitorul ...................... renunțând la beneficiul discuțiunii prevăzut de art. 2.293 din Codul civil republicat. Drept urmare, dacă debitorul ............ nu va plăti dobânda sau capitalul la termenele stabilite, executarea se poate îndrepta și împotriva mea, tot fără somație, punere în întârziere sau judecată, creditorul putând să mă urmărească și pe mine.

Eu, .............. fideiusor, care garantez pe debitor, voi face plata tot la domiciliul creditorului și acesta se obligă a-mi da descărcare autentică pentru sumele pe care i le voi plăti, acte în temeiul cărora mă voi substitui în drepturile lui, având dreptul ca, din momentul plății, să am automat drept de regres împotriva debitorului, conform art. 2.306 din Codul civil republicat. Deci, voi avea dreptul să încep sau să continui executarea împotriva debitorului, fără somație, punere în întârziere sau judecată, pentru a-mi recupera sumele plătite și eventualele cheltuieli de executare.

III. Eu, creditorul ............................ declar că am dat cu împrumut debitorului ............. suma de ......... lei, cu dobânda și garanția solidară a d-lui ................. și accept toate condițiile enunțate în acest contract, pe care înțeleg să-l accept în întregul său.

Cele trei părți declară că orice comunicare judiciară sau extrajudiciară se va face la domiciliile enunțate mai sus.

Încheiat astăzi ....... în .... exemplare.

CREDITOR
...................

DEBITOR
.....................

FIDEIUSOR (GARANT)
......................

CONTRACT DE ÎMPRUMUT CU GARANȚIE DE AMANET

Între subsemnații:

1. Creditor .............. domiciliat în .......................

2. Debitor .............. domiciliat în ....................... a intervenit prezentul CONTRACT de împrumut garantat cu amanet.

I. Eu, debitorul ........................ declar că am luat cu împrumut de la creditorul ..................... suma de ........... lei, pe care am primit-o la semnarea acestui contract și această declarație a mea are valoare de chitanță autentică de primire a acestei sume.

- Dobânda curentă este de ........., plătibilă .............. (lunar, la data de ........ trimestrial, la data de .......... semestrial, la data de .......... sau la datele de ..........).

- Termenul împrumutului este de ..........., care curge de la data încheierii acestui CONTRACT, termen facultativ pentru debitor care poate achita împrumutul într-un termen mai scurt și obligatoriu pentru creditor.

- Plățile capitalului și ale dobânzilor se vor face la domiciliul creditorului.

- Dacă debitorul nu va plăti o rată de dobândă la vreunul din termenele de mai sus, întreg capitalul împrumutat devine de îndată exigibil.

- În caz de neplată a capitalului împrumutat la termenul stabilit sau de neplată a unei rate a dobânzilor, creditorul poate învesti prezentul CONTRACT cu formulă executorie și fără somație să treacă la executarea silită a acestui CONTRACT, cerând scoaterea la vânzare a bunurilor gajate, potrivit art. 2.445 coroborat cu art. 2.435 lit. a și art. 2.494 din Codul civil republicat, spre a se despăgubi.

În vederea garantării capitalului împrumutat, a dobânzilor și a eventualelor cheltuieli de executare, eu, debitorul, predau creditorului, ca amanet, următoarele bunuri: .................... (se enunță bunurile și valoarea lor), a căror valoare s-a stabilit prin expertiză efectuată de ................. (sau de către noi, părțile contractante), bunuri pe care, în caz de neplată a capitalului și a dobânzilor, creditorul le poate scoate la vânzare.

- Pentru orice comunicare de acte judiciare sau extrajudiciare, eu, debitorul, îmi aleg domiciliul în .................

II. Eu, creditorul .................... declar că am împrumutat pe debitor cu suma .............. pe care i-am plătit-o la semnarea acestui CONTRACT pe care-l accept.

Încheiat astăzi .......... în ..... exemplare.

CREDITOR

............................

DEBITOR,
.......................

CONTRACT DE ÎMPRUMUT CU CREANȚĂ ÎN AMANET

Între subsemnații:

1. Creditor ..............., domiciliat în ...................

2. Debitor ................, domiciliat în ................... s-a încheiat acest contract.

I. Eu, debitorul .........., recunosc că datorez creditorului .............., suma de ....... lei, pe care sunt obligat să i-o achit până la data de .........

În vederea garantării plății sumei de ............... și a dobânzilor în sumă de ............ calculate până la data de ........., am remis ca amanet, conform art. 2.481 alin. 2 din Codul civil, creditorului, creanța în valoare de ................ lei, cu dobânda de .............. pe care mi-o datorează .................... domiciliat în .................... creanță ce rezultă din actul (autentic sau sub semnătură privată) intitulat .............. din data de ..........., cu termen de plată la data de ..............

Suma pe care mi-o datorează .................... este de ............. lei.

Substitui pe creditorul ............... în toate drepturile mele, care decurg din creanța amanetată, creditorul meu având dreptul ca până la data de ......... să facă toate demersurile necesare pe căile legale, pe care eram și eu în drept să le fac, pentru a putea încasa de la debitorul meu suma datorată, dobânzile și cheltuielile pe care eventual le va face.

Dacă creditorul meu nu va reuși ca până la data de ............ să încaseze sumele pe care i le datorez de la debitorul meu, mă oblig să-i achit suma datorată împreună cu dobânzile.

În cazul în care eu, debitor, nu-mi voi respecta obligația asumată, creditorul are dreptul să învestească acest contract cu formulă executorie și să treacă la executare fără somație, urmând ca în primul rând să urmărească vânzarea bunurilor debitorului meu, din creanța amanetată și în caz de neîndestulare, va fi în drept să mă urmărească în orice altă avere a mea.

Prezentul contract se notifică debitorului meu ..............., cu domiciliul în ............ conform cu prevederile Codului civil, republicat, și se va face mențiunea în registrele de constituire a amanetului, la cererea creditorului.

Pentru executarea contractului, noi, părțile, ne alegem domiciliul în .................

II. Eu, creditorul .................... declar că am împrumutat pe debitor cu suma de ................ lei și sunt de acord cu condițiile acestui contract, pe care-l accept în întregime.

Încheiat astăzi ......... în ....... exemplare.

CREDITOR

............

DEBITOR
..........

CONTRACT DE ÎMPRUMUT DE CONSUMAȚIE

Art. 1.
PĂRȚILE:

Subsemnații:

1. Împrumutător .........., domiciliat(ă) (sau cu sediul) în ............, și

2. Împrumutatul .........., domiciliat(ă) (sau cu sediul) în ................

Astăzi .......... a intervenit prezentul contract de împrumut.

Art. 2.
OBIECTUL CONTRACTULUI

Împrumutătorul transmite în proprietatea împrumutatului o cantitate de ...... kg. nutreț pentru animale pentru o perioadă de ........................... luni.

Art. 3.
OBLIGAȚIILE ÎMPRUMUTATULUI

a) să restituie împrumutătorului, la scadență, nutreț pentru animale în aceeași cantitate și de aceeași calitate cu cel primit cu titlu de împrumut;

b) să facă plata în bani, dacă la scadență este în imposibilitate de a restitui lucruri de aceeași natură, după valoarea pe care o au lucrurile la termenul și în locul unde urma a se face restituirea;

Art. 4.
OBLIGAȚIILE ÎMPRUMUTĂTORULUI

a) să garanteze pentru vicii;

b) să remită împrumutatului la data semnării prezentului contract cantitatea de nutreț pentru animale care face obiectul contractului.

Art. 5.
Transportul nutrețului de la împrumutător la împrumutat și invers cade în sarcina împrumutatului.

Art. 6.
Depozitarea de către împrumutat a nutrețului trebuie să se facă în condiții optime, în caz contrar împrumutătorul fiind exonerat de răspunderea pentru vicii.

Art. 7.
Litigiile ivite între părți din interpretarea prezentului contract sunt de competența instanțelor judecătorești.

ÎMPRUMUTAT,

ÎMPRUMUTĂTOR,

CONTRACT DE ÎMPRUMUT GARANTAT CU AMANET

Între:

1. ..................., domiciliat în ......................., în calitate de împrumutător-creditor

Și

2. ......................, domiciliat în ...................., în calitate de împrumutat-debitor, a intervenit următorul contract de împrumut garantat cu amanet, având următorul conținut:

Art. 1.
Subsemnatul ............., declar pe proprie răspundere că am luat cu împrumut de la dl./d-na .......... suma de ............ lei, pe care am primit-o la semnarea acestui contract. Consider că acest contract are valoarea unei chitanțe autentice de primire a sumei.

Art. 2.
Termenul împrumutului este de .......... zile socotit de la data autentificării acestui contract.

Art. 3.
Dobânda cuvenită este de .......% pe an, plătibilă trimestrial și anticipat la data de ..... ale fiecărei luni (sau an).

Art. 4.
Subsemnatul ........................ declar că voi plăti capitalul și dobânzile la domiciliul creditorului.

Pentru garantarea împrumutului și a dobânzilor, am dat amanet creditorului următoarele bunuri evaluate de noi (sau de expertul ............);

BUNUL

VALOARE LEI

Art. 5.
În caz de neplată la termenele stabilite, capitalul împrumutat devine exigibil. În acest caz creditorul va putea să ceară, "fără somație, punerea în întârziere sau judecată", fie scoaterea la vânzare a amanetului, fie să rămână bunul amanetat asupra sa, până la concurența sumei datorate, cu dobânzile care se cuvin, a cheltuielilor de executare. Mă oblig să plătesc creditorului și onorariul de avocat în sumă de .............. lei.

Art. 6.
Pentru orice comunicări judiciare sau extrajudiciare, declar că îmi aleg domiciliul în ................... .

Art. 7.
Subsemnatul ....................., în calitate de creditor, declar că am dat cu împrumut d-lui/d-nei ..................... suma de .............. lei, cu garanția amanetului asupra obiectelor specificate mai sus, pe care le-am primit de la debitor și sunt de acord cu dobânda și cu toate celelalte clauze enunțate mai sus.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi în 3 exemplare, câte unul pentru fiecare parte și un exemplar se va depune la Judecătoria pentru înregistrare și depunere în mapa de amanete.

Autentificarea acestui contract se va face la Notarul public până la data de ......, și cheltuielile de autentificare cad în sarcina debitorului.

În cazul în care una dintre părți va refuza să se prezinte la Notarul public pentru autentificare, prezentul contract își va produce efectele ca un contract autentic.

CREDITOR,

DEBITOR,

CONTRACT DE ÎMPRUMUT GARANTAT CU GAJ

Art. 1.
PĂRȚILE CONTRACTANTE

1. Dl./D-na ..................... domiciliat în ........... str. ..........., nr. ...., identificat cu actul de identitate seria .......... nr. .........., în calitate de împrumutător

2. Dl./D-na ..................... domiciliat în ........... str. ..........., nr. ...., identificat cu actul de identitate seria .......... nr. .........., în calitate de împrumutat

3. S.C. ................ S.A. cu sediul în ............., str. .............. nr. ..., bl. ...., sc. ....., et. ....., ap. ....., sector ..., înregistrată cu Nr. Ord. Reg. Comerțului .............., cod fiscal ........., tel./fax ........, reprezentată prin ............, cu funcția de .................. în calitate de girant.

Art. 2.
OBIECTUL CONTRACTULUI

Împrumutătorul acordă împrumutatului suma de .................... cu titlu de împrumut, cu obligația împrumutatului de a restitui suma până la data de ...............

Art. 3.
TERMENUL CONTRACTULUI

Împrumutul se acordă pe o perioadă de ..............., cu începere de la data de ............ și până la data de ..........

Art. 4.
Împrumutatul declară că primește cu titlu de împrumut suma de ............ și că este de acord cu termenul și condițiile de rambursare a împrumutului convenite prin prezentul contract.

Art. 5.
GARANȚII

S.C. ........... S.A., în calitate de girant, garantează restituirea împrumutului prin constituirea, în favoarea împrumutătorului, a unui drept de gaj asupra unui număr de ..... acțiuni la purtător, cu o valoare nominală de .............., acțiuni numerotate de la ....... până la ............., libere de sarcini.

Acțiunile sunt proprietatea S.C. ............ S.A. conform înscrisurilor ............

Girantul se obligă să nu înstrăineze acțiunile până la scadența împrumutului.

Art. 6.
LITIGII

Litigiile decurgând din interpretarea și executarea prezentului contract, vor fi soluționate de către părți pe cale amiabilă. În cazul nesoluționării lor în acest mod, litigiile vor fi supuse instanțelor judecătorești competente.

Art. 7.
DISPOZIȚII FINALE

În cazul neachitării împrumutului la scadență precum și în cazul refuzului girantului de a preda acțiunile gajate, împrumutătorul are dreptul de a cere instanței competente să ceară vânzarea lor la licitație, cu dreptul de a fi plătit cu preferință față de alți creditori potrivit art. 2.464 din codul civil și art. 2.445 coroborat cu art. 2.435 din Codul civil republicat.

Girantul trebuie să înscrie constituirea gajului asupra acțiunilor în registrul acționarilor conform legii nr. 31/1990, republicată.

Taxa de timbru, timbrul judiciar și onorariul notarial sunt suportate de împrumutat.

Prezentul contract a fost încheiat astăzi ............. în ....... exemplare.

ÎMPRUMUTĂTOR,

ÎMPRUMUTAT,

GIRANT,

CONTRACT DE ÎMPRUMUT ȘI GARANȚIE

1. PĂRȚILE:

Subsemnații:

1. Împrumutător .........., domiciliat(ă) (sau cu sediul) în ............, și

2. Împrumutatul .........., domiciliat(ă) (sau cu sediul) în ...............

Astăzi .......... a intervenit prezentul contract de împrumut și garanție.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ÎMPRUMUT

În baza acestui contract, împrumutătorul:

- vinde pe credit împrumutatului următoarele bunuri: ................... sau

- împrumută (sau acordă credit) împrumutatului suma de ............. lei, în următoarele condiții: ..........................................................

3. OBIECTUL CONTRACTULUI DE GARANȚIE

Împrumutatul garantează plata datoriei față de împrumutător, cu o rată a dobânzii de ............. lunar (sau anual).

Împrumutatul se obligă să respecte condițiile stabilite mai sus și, în caz contrar, garantează executarea cu următorul (sau următoarele) bunuri: ................... al cărui (sau căror) proprietar devine împrumutătorul sub condiția suspensivă.

4. LOCALIZAREA BUNULUI

Împrumutătorul va păstra garanția la .................... (adresa).

Împrumutătorul va notifica împrumutatului în termen de 3 zile lucrătoare intenția de a schimba localizarea garanției.

5. VÂNZAREA GARANȚIEI

Împrumutătorul nu va vinde, oferi spre vânzare sau transmite în orice alt mod garanția, fără acordul scris prealabil al împrumutatului.

6. ÎNTREȚINEREA GARANȚIEI

Împrumutătorul va întreține garanția și o va păstra în bune condiții. El nu va folosi sau permite folosirea garanției de către o altă persoană.

7. ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI

Împrumutatul încalcă acest contract dacă:

a. nu face plata (plățile) cerută(e) de acest contract, sau

b. face declarații false către împrumutător, sau

c. încalcă obligațiile sale de împrumutat, sau

d. împrumutatul moare sau devine insolvabil.

8. EFECTELE ÎNCĂLCĂRII CONTRACTULUI

Dacă împrumutatul încalcă prezentul contract, împrumutătorul devine proprietarul garanției și poate declara scadentă întreaga datorie a împrumutatului. Împrumutătorul poate întreprinde orice acțiune legală în scopul recuperării sumei împrumutate, inclusiv vânzarea garanției la un preț care este rezonabil și se apropie de valoarea ei pe piață.

9. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Acest contract va înceta în momentul în care împrumutatul plătește în întregime împrumutul iar împrumutătorul restituie garanția către împrumutat.

10. NOTIFICĂRI

Orice notificare în baza prezentului contract trebuie să fie făcută în scris și să fie înmânată personal părții notificate la următoarele adrese:

- (numele, firma și adresa împrumutatului)

- (numele, firma și adresa împrumutătorului).

După cum este probat prin semnăturile de mai jos, acest contract a fost încheiat astăzi ...........

Împrumutător

...............

Împrumutat
..........

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *