Model CONTRACT DE FRANCIZĂ FRANCHISING | Consultanță Juridică
avocati
Model CONTRACT de formare profesională
7 ianuarie 2019
avocat specializat
Model CONTRACT DE ÎMPRUMUT
7 ianuarie 2019

Model CONTRACT DE FRANCIZĂ FRANCHISING

cabinet avocat

cabinet avocat

Model CONTRACT DE FRANCIZĂ FRANCHISING

Model CONTRACT DE FRANCIZĂ FRANCHISING

S.C. ............... având sediul în ..................... și înregistrată în Registrul comerțului sub nr. ............ reprezentată prin .................... denumită în cele ce urmează "Francizor"

Și

S.C. ............... având sediul în ..................... și înregistrată în registrul comerțului sub nr. .......... reprezentată prin ............. denumită în cele ce urmează "Francizat", unde:

Francizorul desfășoară o activitate de ..................... și și-a stabilit o certă reputație în ce privește înalta calitate (fiabilitate, etc.) a Produsului(elor) care fac obiectul prezentului CONTRACT.

Francizatul dorește să vândă Produsul sub numele și în concordanță cu practica de afaceri ale Francizorului.

Francizorul se obligă, în condițiile prezentului CONTRACT, să îi permită și să îl asiste pe Francizat în desfacerea Produsului prin intermediul unor magazine deschise de Francizat în Teritoriu.

I. DEFINIȚII

În următorul CONTRACT, termenii/expresiile de mai jos vor avea semnificațiile următoare:

a) "prețul de livrare" - prețul la care Produsul este livrat în mod direct de Francizor terților beneficiari, minus TVA, cheltuieli de transport și asigurare.

b) "sub numele" - cuprinde numele comercial al Francizorului și/sau mărcile de fabrică, comerț și/sau serviciu, embleme, alte simboluri utilizate de acesta în identificarea și promovarea produsului, excluzând pe cele care în mod expres nu au fost cesionate Francizatului.

c) "Teritoriul" - înseamnă (se delimitează geografic aria în care Francizatul își poate desfășura activitatea în condițiilor prezentului CONTRACT și care poate fi teritoriul României, un județ, un oraș etc.).

d) "magazin" - înseamnă toate magazinele deschise de Francizat în Teritoriu în condițiile prezentului CONTRACT.

II. LICENȚA ȘI DURATA

1. Francizorul transmite Francizatului, pe durata prezentului contract, dreptul de a vinde Produsul sub numele Francizorului și în condițiile acestui CONTRACT.

2. Acest CONTRACT va intra în vigoare la data semnării lui de ambele părți și, exceptând art. XV, își va produce efectele până la data de ......... (pentru ușurința operațiunilor contabile, este bine ca data de expirare a contractului să fie ultima zi a anului fiscal).

3. Acest CONTRACT poate fi reînnoit pentru perioade consecutive de ...... ani dacă, în termen de 6 luni înainte de expirarea fiecărei perioade, părțile decid prorogarea lui. În cazul în care, în interval de 6 luni, ambele părți nu își manifestă expres intenția de a reînnoi CONTRACTUL, acesta se consideră prorogat în mod tacit pe o perioadă de ..... ani (de regulă este mult mai scurtă decât în cazul prorogării exprese). CONTRACTUL poate fi prorogat tacit numai o singură dată.

În cazul în care părțile refuză prorogarea CONTRACTULUI, nici una dintre părți nu va putea fi obligată să plătească celeilalte compensații ca urmare a pierderilor suferite de aceasta din urmă și datorate încetării efectelor Contractului.

III. DESCHIDEREA DE MAGAZINE

1. Francizatul va deschide primul magazin la ....................... (se trec datele de localizare a acestuia), în maximum .......... zile de la data semnării acestui CONTRACT, urmând ca ulterior să se deschidă un magazin în fiecare an pe durata prezentului CONTRACT, cu excepția anului în care expiră valabilitatea lui.

2. Francizatul va pune la dispoziția Francizorului fotografii de calitate privind clădirea și vecinătățile sale, pe care Francizatul urmărește să o achiziționeze în scopul deschiderii unui nou magazin, și nu o va achiziționa dacă în termen de 30 de zile de la data transmiterii fotografiilor, Francizorul va ridica obiecții în legătură cu clădirea sau amplasamentul ei.

3. În termen de 30 de zile de la data achiziționării clădirii, Francizatul va transmite Francizorului o copie după contractul de cumpărare/locațiune (în cazul locațiunii de imobile, este bine să se prevadă că numai acele contracte de închiriere încheiate pe o durată mai mare de ..... ani și care au anumite clauze prevăzute prin contractul de franciză vor fi acceptabile pentru Francizor) însoțită de un plan de organizare a spațiului achiziționat, în vederea desfășurării activității de desfacere a Produsului.

În termen de 30 de zile de la primirea actelor mai sus menționate, Francizorul va pune la dispoziția Francizatului, în mod gratuit, un design corespunzător planului de organizare a spațiului de desfacere, care va include și specificații referitoare la mobilier și materialele folosite la decorare.

4. La cererea Francizatului, Francizorul:

- va recomanda pe Francizat firmelor producătoare/distribuitoare ale mobilierului și materialelor decorative specificate de Francizor, sau

- va furniza Francizatului mobilierul și materialele cerute de acesta în maximum ........ zile de la data transmiterii comenzii, la un preț de livrare egal cu cel la care Francizorul a cumpărat produsele respective, cheltuielile livrării urmând să cadă în sarcina Francizatului.

5. Fiecare magazin deschis de Francizat va avea o deschidere la stradă de minimum ...... m și o suprafață a parterului de minimum ......... m2.

6. Cu ...... zile înainte de data deschiderii fiecăruia din primele magazine, Francizorul - pe cheltuiala sa - va pune la dispoziția Francizatului salariați cu experiență în distribuția Produselor care fac obiectul prezentului CONTRACT, în scopul pregătirii personalului și a magazinului în cauză pentru desfacerea Produselor.

IV. PREGĂTIREA PERSONALULUI

1. În maximum 90 de zile de la data semnării acestui contract, Francizorul va pregăti, timp de trei săptămâni, pe Directorul General (sau un administrator) al Francizatului în modul de organizare și funcționare ale unui magazin exploatat în concordanță cu politica comercială a Francizorului. Programul de pregătire va avea loc la sediul Francizorului (sau al unui magazin al Francizorului).

2. Francizatul se obligă ca, periodic, să permită Directorului General să frecventeze asemenea cursuri de pregătire, la date și pentru durate stabilite de către părți.

3. Francizorul se obligă ca, în decursul fiecărui an, să instruiască un număr de maximum ............ salariați ai Francizatului în tehnici și metode de distribuire a Produselor, la sediul Francizorului și pe o perioadă nu mai lungă de ........ zile.

4. În cazurile prevăzute de pct. 1-3 ale acestui articol, cheltuielile de salarizare, transport și cazare ale personalului instruit vor fi suportate de Francizat.

V. MANUALE ȘI KNOW-HOW

1. Periodic, Francizorul va pune gratuit la dispoziția Francizatului orice Know-how administrativ, tehnic și operațional legat de distribuția Produselor. În mod special, va pune la dispoziția Francizatului manuale de utilizare a produsului, privind service-ul Produsului privind modul de pregătire al personalului vânzător, privind strategia și tehnicile de marketing ale produselor. Titularul drepturilor de autor în cazul acestor manuale rămâne Francizorul.

2. Francizatul se obligă să utilizeze know-how-ul și informațiile primite numai în scopul deschiderii de magazine și desfășurării activității acestora.

VI. DREPTUL FRANCIZORULUI DE A RETRAGE ANUMITE PRODUSE

1. Francizorul are dreptul să înceteze furnizarea anumitor produse Francizatului, dacă acest lucru se justifică prin condițiile economice, sanitare, de ordine morală ale Teritoriului.

2. Francizorul are dreptul ca, în condițiile pct. 1, să ceară Francizatului încetarea distribuirii Produselor aflate în stocul acestuia din urmă, caz în care devin aplicabile prevederile art. XII.

VII. MĂRCI DE FABRICĂ, COMERȚ SERVICIU

1. Francizorul se obligă să transmită Francizatului folosința exclusivă, în limitele Teritoriului, a mărcilor utilizate în legătură cu Produsele care fac obiectul acestui CONTRACT (dacă se transmite folosința numelui comercial - în cazul în care el nu este protejat prin intermediul unei mărci - există riscul ca în Teritoriu să existe deja, în cadrul aceleași "industrii", un comercial având aceleași nume comercial sau un nume similar. În aceste condiții, pentru a evita un eventual litigiu este bine ca părțile să se informeze atent la Registrul Comerțului asupra denumirii firmelor care fac parte din "industria" lor).

2. Francizatul va utiliza mărcile transmise numai în legătură cu Produsele convenite și numai în formele, stilurile, culorile și mărimile autorizate în scris de Francizor.

3. Francizorul se obligă să nu folosească nici o altă marcă sau nume pentru Produsele respective, altele decât cele care au fost cesionate Francizatului. De asemenea, pe întreaga durată a prezentului CONTRACT, Francizorul se obligă să nu folosească pentru alte (decât cele convenite) produse nume sau mărci capabile să creeze confuzie cu cele cesionate Francizatului.

4. Francizatul se obligă ca la terminarea prezentului CONTRACT să înceteze orice folosință a mărcilor cedate și să restituie Francizorului toate documentele primite în legătură cu mărcile respective.

5. Pe durata prezentului CONTRACT ca și după încetarea lui, Francizatul se obligă să nu includă în numele său comercial un nume sau o marcă din cele care fac obiectul acestui CONTRACT.

6. Orice atingere ori contestare din partea unor terțe persoane, în limitele Teritoriului, la adresa mărcilor cesionate va fi adusă imediat de Francizat la cunoștința Francizorului, specificându-se toate aspectele relevante. Francizatul va lua orice măsuri (administrative, legale, etc. de natură a preveni eventualele încălcări sau de a apăra mărcile cedate. Asemenea măsuri pot fi luate și de Francizor, în nume propriu ori în numele Francizatului. Costurile asociate unor asemenea măsuri vor fi suportate în mod egal de cele două părți.

VIII. ACTIVITATEA DE DISTRIBUȚIE A PRODUSELOR

1. Magazinele vor fi utilizate numai pentru vânzarea Produselor furnizate de Francizor ori de terțe persoane agreate în scris de către Francizor.

2. Francizatul este obligat să desfășoare o activitate în conformitate cu standardele și utilizând metodele și formele stabilite de Francizor prin prezentul CONTRACT și prin instrucțiunile ulterioare comunicate Francizatului. Personalul Francizatului va purta, în cadrul magazinelor, uniformele furnizate de către Francizor, după consultarea prealabilă a Francizatului și pe costul acestuia din urmă.

3. Francizatul va folosi în interiorul magazinelor numai acele articole promoționale (ambalaje, embleme etc.) care sunt aprobate în scris de către Francizor. Francizorul va furniza astfel de articole Francizatului, la cererea și pe costul acestuia din urmă.

4. Francizatul va indica terțelor persoane, inclusiv consumatorii, că desfășoară o activitate în calitate de Francizat al Francizorului.

5. Întreaga activitate a Francizatului va fi desfășurată în contul și pe riscul său, fără a aduce nici o atingere numelui sau reputației Francizorului. Activitatea Francizatului implică, între altele, curtoazie și solicitudine în relațiile cu partenerii de afaceri și consumatorii, eficiență în rezolvarea plângerilor adresate de consumatori.

6. Persoane abilitate din partea Francizorului au dreptul să viziteze oricând în timpul orelor de lucru oricare dintre magazinele deschise în baza prezentului CONTRACT.

7. Francizatul va vinde la prețuri care nu pot fi mai mici decât prețul lor de achiziție.

8. Francizatul va informa Francizorul asupra schimbărilor vizând cadrul administrativ, legislativ și de afaceri din Teritoriu.

IX. COMENZILE ADRESATE FRANCIZORULUI

1. Nu mai târziu de 60 de zile înainte de data deschiderii fiecărui magazin, Francizatul va comanda Francizorului o cantitate de produse care să asigure funcționarea normală a magazinului la data deschiderii.

2. În a ............. săptămână (se trece acea săptămână înainte de expirarea perioadei, care permite Francizatului să primească Produsele în termen util, astfel încât să aibă tot timpul în stoc un număr suficient de Produse) a fiecărei perioade de 4 săptămâni și ori de câte ori este nevoie, Francizatul va transmite prin fax Francizorului comenzile de Produse în cantitățile necesare funcționării normale a fiecărui magazin în perioada următoare. Comenzile vor indica în mod clar numărul de catalog al fiecărui produs și cantitatea cerută, în cifre și litere, în caz contrar nu vor fi luate în considerare.

3. Francizatul este obligat să se conformeze procedurilor de redactare, transmitere a comenzilor, astfel cum au fost ele comunicate în scris de către Francizor, iar Francizorul este obligat să se conformeze procedurilor de livrare a produselor, astfel cum au fost ele notificate de către Francizat.

X. PREȚUL

Prețul de achiziție pe care Francizatul îl plătește pentru Produsele ce îi sunt furnizate este prețul de livrare minus un rabat de ......%. Cheltuielile de transport și asigurare sunt în sarcina Francizatului.

Redevențe

Francizatul va plăti o sumă de ........ lei, liberă de orice sarcini fiscale, astfel:

- ......... lei la data semnării CONTRACTULUI

- ......... lei la 3 luni de la data semnării CONTRACTULUI.

- ......... lei la 6 luni de la data semnării CONTRACTULUI.

Francizatul va plăti Francizorului lunar o redevență de ........%, liberă de orice sarcini fiscale, din valoarea Produselor cumpărate și recepționate în luna precedentă, cel mai târziu ......... zi a lunii următoare celei luate în calcul.

XI. LIVRAREA PRODUSELOR

1. Produsele comandate de Francizat vor fi livrate acestuia sau agenților săi la .................... (se indică locul și modalitatea de livrare)

2. Pentru viciile aparente sau pierderea Produselor, Francizorul nu răspunde decât dacă:

- viciul/pierderea a fost observată de Francizat sau agenții săi în momentul livrării și a fost anunțată Francizorului în termen de ........ ore de la data livrării.

- viciul/pierderea a fost observată de Francizat sau agenții lui în momentul recepționării bunurilor la sediul Francizatului și sunt indicii relevante că ea a avut loc înainte de momentul livrării. În acest caz, Francizorul va fi anunțat în maximum ........ zile de la data recepției.

XII. VICII ASCUNSE

1. Garanțiile pentru remedierea viciilor ascunse ale Produselor livrate, termenele în care asemenea vicii pot fi reclamate Francizorului sunt cele prevăzute de Anexa nr. 2 la prezentul CONTRACT.

2. În cazul în care Francizorul cere Francizatului retragerea anumitor Produse de pe piață, acesta din urmă va fi indemnizat pentru toate pierderile suferite, mai puțin pierderile de profit.

Dacă Francizatul nu dă curs cererii Francizorului, acesta din urmă nu va fi răspunzător pentru eventualele pagube suferite de Francizat ca rezultat al distribuirii Produselor respective.

XIII. PLATA

Plata se va face ............... (se trece data, locul plății, modalitatea de plată). În cazul în care plata nu se face la data stabilită, va fi plătită o penalizare .........% pe zi de întârziere din suma datorată.

XIV. RESTRICȚII DE CONCURENȚĂ

1. Francizatul nu va promova distribuirea Produselor în afara Teritoriului, dar va putea să onoreze comenzi pentru livrarea de Produse în afara Teritoriului emise de:

- consumatori,

- alți Francizat ai Francizorului.

2. Francizorul nu va promova și nu va onora comenzile pentru distribuirea Produselor în Teritoriu și nici nu va permite altui Francizat sau distribuitor al Francizorului să distribuie asemenea Produse în Teritoriu, cu excepția cazului în care consumatori din Teritoriu adresează comenzi acestor francizați/distribuitori.

XV. CONFIDENȚIALITATE

18. Beneficiarul se obligă să trateze toate informațiile și documentele de care a luat cunoștință în timpul derulării prezentului contract ca informații confidențiale și să nu le divulge unei terțe persoane.

XVI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Se redactează o clauză cu un conținut asemănător celei folosite în cazul contractului de distribuție exclusivă.

XVII. FORȚA MAJORĂ

Forța majoră ivită după încheierea contractului apără de răspundere partea care o invocă, cu condiția ca să fie adusă la cunoștința celeilalte părți în termen de 5 zile de la apariție, iar dovada forței majore să se comunice în maximum 15 zile de la apariție.

Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunoștința celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 6 luni, fiecare parte poate renunța la executarea contractului în continuare. În acest caz, niciuna din părți nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-și onora toate obligațiile până la această dată.

XVIII. CONSECINȚE ALE ÎNCETĂRII EFECTELOR CONTRACTULUI

În cazul încetării efectelor prezentului CONTRACT, Francizatul este obligat să:

- restituie, pe cheltuiala sa, Francizorului toate produsele aflate în stoc și care nu au fost integral plătite;

- plătească toate sumele datorate Francizorului, chiar dacă asemenea sume au o scadență ulterioară datei încetării CONTRACTULUI.

XIX. DIVIZAREA CONTRACTULUI

Se folosește clauza tip.

XX. CESIUNEA CONTRACTULUI

Se folosește clauza tip.

XXI. NOTIFICĂRI

Se folosește clauza tip.

XXII. PREVEDERI FINALE

Se folosește clauza tip.

Încheiat astăzi ............. în .............. exemplare.

FRANCIZOR

..........

FRANCIZAT

..........

Model CONTRACT DE FRANCIZĂ RESTAURANT

Încheiat între:

1. S.C. ..................., cu sediul în .................................., str. ............, nr. ........, bl. ......., sc. .... ap. ...., țara ........., având contul nr. ........... deschis la ....................., reprezentată prin dl. ......... în calitate de Director, denumită în continuare FRANCIZOR

și

2. S.C. ..................... S.R.L., cu sediul în ........................., str. .........., nr. ........, bl. ......., sc. .... ap. ...., sector ........., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. ..............., având codul fiscal nr. .......... și contul nr. ............. deschis la ............, reprezentată prin dl. ............ în calitate de Director, denumită în continuare FRANCIZAT.

Art. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI
(1) Francizorul a dezvoltat un tip de restaurant și un sistem de operare utilizând tehnici specializate, originale, cunoștințe, competențe, abilități și informații personale privind dezvoltarea și operarea restaurantelor cu meniu limitat, recunoscute ca fiind ale sale, cu un design și decor propriu pentru clădiri, o anumită organizare pentru bucătărie și sala de servire, un anumit tip de serviciu, cu o calitate și uniformitate a produselor și serviciilor oferite și proceduri pentru inventar și control managerial recunoscute, numit în continuare sistemul Francizorului.

(2) Francizatul a adresat francizorului o cerere prin care îi solicită dreptul de a opera un restaurant francizat într-un loc stabilit; el recunoaște că Francizorul este proprietarul oricărui drept și titlu asupra sistemului și mărcilor sale.

Art. 2. CEDAREA FRANCIZEI ȘI TERMENUL CONTRACTULUI
(1) Francizorul cedează francizatului o licență pentru folosirea sistemului și a mărcilor francizorului - numită în continuare franciză pentru operarea unui restaurant francizat la următoarea adresă: ............................. - numit în continuare restaurant francizat.

Francizatul va utiliza franciza exclusiv pentru operarea sus-menționatului restaurant francizat și pentru nici un altul decât cel din amplasamentul menționat.

(2) Durata francizei va fi de 20 de ani și va începe la data la care francizorul va semna prezentul contract. Contractul încetează după expirarea acestei perioade, fără a necesita o notificare prealabilă din partea francizorului sau a francizatului. Francizatul recunoaște că nu are nici un drept de reînnoire a prezentului contract la expirarea termenului convenit.

(3) Oricare dintre părți poate denunța unilateral contractul în concordanță cu termenii și condițiile prevăzute.

Art. 3. GARANȚIILE FRANCIZATULUI
(1) Francizatul declară și garantează că semnează prezentul contract cu francizorul din propriul său interes, și nu ca mandatar al unei alte părți, și că nu a acordat nici unei terțe părți nici un avantaj direct sau indirect în această franciză sau în restaurantul francizat operat în baza prezentului contract, inclusiv profituri realizate din operarea acestuia, și nici nu va acorda nici unei alte terțe părți un astfel de avantaj pe durata prezentului contract fără aprobarea prealabilă în scris a francizorului.

(2) Francizorul și francizatul consimt că, sub acest contract, francizatul va opera restaurantul francizat independent, pe contul său propriu. Francizatul nu va avea dreptul de a acționa sau de a hotărî în numele sau în locul francizorului sau de a-l obliga pe francizor în vreun fel.

Art. 4. OBLIGAȚIILE FRANCIZATULUI
a) Francizatul recunoaște și consimte să adere la designul și culorile însemnelor și siglei, la decorul interior și la uniformitatea echipamentelor și organizării, a meniului și serviciului și la prevederile Manualului de Date Operatorii (MOD).

Manualul MOD conține standardele oficiale de operare a restaurantului, precizări și proceduri generale prevăzute de francizor pentru operarea restaurantelor francizate.

Francizorul poate să suplimenteze aceste standarde, precizări sau proceduri dacă consideră acest lucru necesar, iar francizatul consimte să accepte și să fie de acord cu orice modificări, revizuiri și adăugiri aduse manualului MOD. Manualul MOD, incluzând modificările și adăugirile, precum și orice altă precizare, standarde și proceduri de operare comunicate în scris francizatului, va fi considerat ca parte a prezentului contract.

Informațiile și datele cuprinse în acest document sunt confidențiale.

b) Francizatul va construi și va aduce îmbunătățiri imobilului restaurantului având autorizarea și aprobarea francizorului, iar aspectul clădirii și al spațiului aferent nu vor fi schimbate ulterior decât în cazul în care acest lucru va fi aprobat în scris de francizor. Francizatul va decora, mobila și echipa restaurantul cu echipament specific restaurantelor, mobilier și accesorii care sunt conforme cu specificațiile și imaginea actuală a unui restaurant francizor. Mai mult, francizatul va întreține, repara, dacă este cazul, clădirea, spațiul aferent și decorul interior al restaurantului în condiții de o calitate superioară, și va aduce îmbunătățirile și schimbările care sunt necesare pentru a reflecta imaginea unui restaurant al francizorului proaspăt deschis.

c) Francizatul va expune mărcile francizorului care reflectă imaginea actuală a restaurantelor francizorului, punându-se de acord cu francizorul, și le va întreține și repara în mod corespunzător pe toată durata contractului. Orice modificare sau expunere ulterioară a altor însemne sau afișe în spațiul aferent restaurantului sau în imediata lui vecinătate necesită consimțământul prealabil din partea francizorului.

La cererea francizorului, francizatul va scoate orice însemn sau marcă a cărei utilizare nu mai este permisă de către francizor în țara respectivă.

d) Francizatul va folosi în restaurantul francizat numai echipamentul și numai o organizare a acestuia care au fost aprobate de către francizor ca satisfăcând criteriile și standardele de performanță general acceptate. Echipamentul va fi întreținut, reparat și menținut de către francizat într-o stare care satisface standardele operaționale precizate în manualul MOD și, pe măsură ce echipamentul devine demodat și inoperabil, francizatul îl va înlocui cu acele tipuri și feluri de echipament care sunt instalate, atunci, în momentul înlocuirii, în restaurantele francizorului nou deschise.

Dacă se dovedește că, din cauza unor schimbări în meniu sau a metodelor de preparare și a serviciilor, este nevoie de echipament adițional sau de echipament de schimb, francizatul va instala, la cererea francizorului, noul echipament, într-o perioadă rezonabilă de timp.

e) Francizatul se obligă să aibă în permanență toate produsele și băuturile din meniu, pe care francizorul le consideră potrivite pentru a profita din plin de potențialul pieței și care îndeplinesc standardele sistemului francizor, și să nu vândă produse sau băuturi care nu figurează în manualul MOD sau care nu sunt aprobate în scris în mod expres de către francizor.

f) Francizatul se angajează să țină deschis restaurantul francizat zilnic, cel puțin între orele ..............., cu excepția cazurilor în care acest lucru este contrar unor norme guvernamentale sau a cazurilor în care francizorul a dispus sau a autorizat să se facă altfel.

g) Francizatul va asigura angajaților săi uniformele care sunt în general prevăzute de către francizor, pentru uniformitate.

h) Francizatul este de acord să respecte standardele de publicitate stabilite, din când în când, de către francizor, precum și să respecte prevederile legale în acest sens. Pot fi utilizate, vândute sau distribuite de către francizat doar materialele și produsele publicitare și promoționale care sunt, în prealabil, autorizate în scris de către francizor. La cererea francizorului, francizatul va renunța imediat la orice măsură publicitară asupra căreia francizorul obiectează. Nu se vor expune sau utiliza mărcile francizorului fără consimțământul prealabil scris al francizorului.

i) Francizatul este obligat să obțină pe cheltuiala proprie toate licențele și alte aprobări cerute de autoritățile din domeniul construcțiilor, să echipeze și să deschidă restaurantul francizat;

j) Francizatul se obligă să plătească la timp orice taxe, impozite și alte costuri care decurg din posesia și operarea restaurantului francizat;

k) Francizatul va obține pe propria sa cheltuială, la prețuri rezonabile și având garanți de cea mai bună calitate, asigurări împotriva oricăror riscuri pentru afacerea sa.

Fiecare poliță îi va menționa și pe francizor, și filialele acestuia ca părți asigurate adiționale și va arăta că polița nu poate fi anulată fără a se acorda, francizorului un preaviz de 30 de zile și de a-i da acestuia posibilitatea de a constata evenimentul care să justifice preavizul de anulare. Înainte de deschiderea restaurantului francizat, francizatul îi va furniza francizorului certificate de asigurări care să ateste că polița de asigurare este în vigoare.

Art. 5. FORMAREA PROFESIONALĂ
1) Francizatul sau persoana din cadrul personalului francizatului, desemnată a fi responsabilă pentru operarea de zi cu zi a restaurantului francizat, trebuie să participe la .................. cursuri de formare în ............... sau în orice alt loc care va fi desemnat de către francizor. Francizatul va plăti toate cheltuielile de călătorie și cazare, toate compensațiile datorate angajatului francizatului care este trimis la aceste cursuri, precum și orice alte cheltuieli personale care apar.

2) Francizatul va implementa un program de pregătire pentru angajații restaurantului francizat, conform standardelor și procedurilor prevăzute de francizor, și va avea în orice moment în restaurantul francizat un număr de .... astfel de angajați care au urmat aceste cursuri, inclusiv cel puțin un manager care a absolvit cu succes programul de formare a francizorului.

Art. 6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE FRANCIZORULUI
a) Francizorul sau reprezentanții autorizați ai acestuia vor avea dreptul să intre și să inspecteze restaurantul francizat precum și produsele servite, pentru a certifica respectarea de către francizat a condițiilor impuse în contract. Inspecția poate avea loc fără o avizare prealabilă, la orice oră, în timpul programului obișnuit de deschidere pentru clienți;

b) Francizorul se obligă prin personalul său autorizat să supravegheze și să acorde asistență la restaurantul francizat în perioada premergătoare deschiderii și în cea a deschiderii;

c) Francizorul va conduce campaniile promoționale destinate deschiderii și va ajuta francizatul în alegerea unor programe promoționale adecvate. În acest scop, costul programului de publicitate și promovare a vânzărilor francizatului pe perioada primelor două luni calendaristice de la deschiderea restaurantului francizat, va fi suportat de către francizor dacă și atât timp cât această promovare are loc în intervalul de 90 de zile de la deschiderea restaurantului francizat. Orice cost suplimentar care apare în implementarea programelor de promovare va fi suportat de francizat;

d) Francizorul îi va asigura francizatului manualul său secret, MOD, care va fi păstrat strict confidențial; la sfârșitul perioadei de valabilitate a prezentului contract, francizatul îi va returna francizorului acest așa-zis manual MOD, fără ca acesta din urmă să îl ceară;

e) Francizorul îi va furniza francizatului datele legate de orice studii de piață, datele legate de studiile de marketing și publicitate pe care francizorul le efectuează, precum și recomandările pe care francizorul le elaborează din când în când și documentația corespunzătoare;

f) Francizorul va furniza informații și va face recomandări pertinente legate de contabilitate, controlul costurilor și sistemul de control al inventarului;

g) Francizorul va pune la dispoziția francizatului orice tehnici și îmbunătățiri nou dezvoltate de către francizor în prepararea mâncării, în echipament, produse alimentare, ambalare și managementul restaurantelor francizate.

Art. 7. MĂRCILE FRANCIZORULUI
Francizorul cedează francizatului dreptul de folosință a mărcilor sale. Francizorul declară și garantează că mărcile enumerate în Anexa la prezentul contract sunt înregistrate în țara respectivă.

Francizatul îl va sprijini, la cerere și fără nici o cheltuială din partea sa, pe francizor în obținerea înregistrării pentru mărcile francizorului neînregistrate.

Francizatul îi va semnala imediat francizorului orice încălcare sau imitare a mărcilor francizorului de către orice terță parte, care a fost sesizată de francizat sau care recuză utilizarea de către francizat a oricărei mărci a francizorului.

Art. 8. PLĂȚILE FRANCIZATULUI
1) Taxa de franciză

Cedarea acestei francize se face contra unei remunerații de ................, sumă care va fi dobândită în totalitate de către francizor la validarea prezentului contract și va fi plătită de francizat imediat.

2) Redevențe lunare.

Francizatul acceptă să-i plătească francizorului o indemnizație lunară de 4% din vânzările brute, în schimbul consimțământului de a folosi mărcile francizorului și sistemul francizorului pe toată durata prezentului contract.

Redevența lunară va fi plătită lunar, prin transfer bancar în contul francizorului menționat în prezentul contract, în a ........ zi a fiecărei luni, fiind percepută asupra vânzărilor brute din luna precedentă.

3) Contribuția francizatului la reclamă și promovarea vânzărilor

Francizatul plătește lunar francizorului sau celor desemnați de acesta o sumă egală cu 4% din vânzările brute, sumă ce va fi folosită de francizor pentru a plăti cheltuielile administrative ale departamentului său de publicitate, taxe vamale și media pentru publicitate și materialele promoționale, precum și cheltuieli de prospectare a pieței pentru dezvoltarea și evaluarea eficienței publicității și vânzărilor promoționale. Această sumă se plătește în a 15-a zi a lunii, pentru luna calendaristică precedentă, în moneda țării în care se află restaurantul francizat.

Art. 9. CONCURENȚA
Francizatul este de acord să nu opereze în țara respectivă nici un alt restaurant, fie de către el sau de către o a treia persoană, și să nu aibă nici un avantaj, direct sau indirect, dintr-o afacere a unui restaurant cu meniu limitat, în timpul valabilității prezentului contract, fără a avea aprobarea în scris a francizorului.

Art. 10. TERMENUL ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Prezentul contract expiră la termenul stipulat în art. 2, fără a fi nevoie de un preaviz din partea francizorului sau a francizatului. Francizatul nu va avea dreptul la o reînnoire a contractului la expirarea termenului asupra căruia s-a convenit.

Francizorul poate să ceară rezilierea, din considerente materiale, a prezentului contract, în special dacă apare unul din evenimentele de mai jos, iar francizatul nu reușește să remedieze greșeala (evenimentul):

(a) francizatul vinde anumite produse sau băuturi, știind că acestea nu îndeplinesc cerințele francizorului sau asupra vânzării cărora francizorul nu și-a dat consimțământul, sau francizatul neglijează vânzările produselor și băuturilor alese de francizor;

(b) francizatul nu reușește să plătească în termen de zece zile de la data stabilită redevențele și taxele publicitare sau promoționale sau alte contribuții care trebuie plătite și care intră sub incidența prezentului contract;

(c) francizatul transmite un raport financiar în care vânzările brute sunt declarate mai mici decât în realitate;

(d) francizatul închide sau abandonează posesiunea restaurantului francizat fără a avea consimțământul scris al francizorului;

(e) francizatul lichidează, oprește plățile sau prezintă o petiție, sau cerere pentru a solicita în instanță declararea falimentului sau a insolvabilității, sau inițiază orice alte proceduri judecătorești sau în afara instanței, sau orice fel de reparație care se află sub incidența Legii falimentului sau oricare din creditorii francizatului care înaintează o petiție sau o cerere ca cele de mai sus și nu-și retrage respectiva cerere sau petiție în termen de 60 de zile de la depunere, sau nu este respinsă de instanță datorită lipsei de fonduri pentru acoperirea costurilor;

(f) francizatul nu reușește să plătească la timp facturile, notele de plată, care nu sunt contestabile, furnizorilor de bunuri și servicii ai restaurantului francizat;

(g) francizatul nu respectă obligațiile care decurg din prevederile referitoare la concurență sau la păstrarea secretului;

(h) dreptul de folosință asupra spațiului în care este operat restaurantul francizat încetează înaintea expirării termenului prezentului contract;

(i) se constată, în repetate rânduri, că francizatul nu operează restaurantul francizat în conformitate cu prevederile prezentului contract.

Art. 11. FORȚA MAJORĂ
Forța majoră cuprinde toate evenimentele ce se vor produce după intrarea în vigoare a contractului, în afara voinței și controlului părților, ca: cutremure, incendii, război, catastrofe etc. și care împiedică, total sau parțial, îndeplinirea obligațiilor din contract.

Prin notificarea situației de forță majoră către cealaltă parte, partea afectată de forța majoră va fi exonerată fără nici o răspundere din partea ei de a executa obligațiile sale din prezentul contract, dar numai în măsura și numai pentru perioada în care executarea obligațiilor sale este împiedicată de cazul de forță majoră. Notificarea va include o descriere a naturii evenimentului, cauzele sale și consecințele posibile. Partea care reclama forța majoră va notifica celeilalte părți terminarea acestei perioade. Toate notificările făcute conform acestui alineat vor fi date în 15 zile de la data de începere sau terminare a cazului de forță majoră, prin scrisoare recomandată. În situația în care cazul de forță majoră împiedică transmiterea notificării în acest termen de 15 zile, aceasta se va da în cel mai scurt timp posibil.

Partea invocând forța majoră va asigura celeilalte părți confirmarea existenței faptelor constituind forță majoră. Această dovadă constă în declarație sau certificat al oricărui organ guvernamental sau instituție calificată sau Camera de Comerț. În cazul în care un asemenea certificat nu poate fi obținut, partea care reclamă forța majoră va putea în locul acestuia să facă o declarație autentificată la notariat, descriind în detaliu faptele reclamate ca forță majoră și motivele pentru care un certificat sau declarație autorizată, confirmând aceste fapte, nu pot fi obținute.

Art. 12. DISPOZIȚII FINALE
Toate litigiile care ar putea apărea între părțile prezentului contract vor fi soluționate pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiile vor fi deduse spre soluționare instanțelor de drept comun competente.

Prezentul contract poate fi modificat sau amendat doar printr-un document scris semnat de ambele părți.

Prezentul contract se află sub incidența și va fi interpretat în conformitate cu legile ...................... .

Dacă oricare din prevederile prezentului contract este sau devine, total sau parțial, nulă sau neaplicabilă, acest lucru nu va afecta valabilitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi. Francizatul și francizorul sunt de acord că nulitatea și neaplicabilitatea prevederii va conduce la înlocuirea ei cu o prevedere valabilă și executorie, care reflectă scopurile economice ale prevederii nule și neexecutorii din punct de vedere legal.

FRANCIZOR,

FRANCIZAT,

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.