Model Cerere De Deschidere A Procedurii Insolvenţei Formulată De Debitor | Avocat
avocat online bun
Model Cerere de reexaminare timbraj
15 februarie 2017
Plangere Penala
Model Acţiune privind atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere
15 octombrie 2017

Model Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de debitor

avocat bun

avocat bun

Model Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de debitor

Model Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de debitor

Sediul materiei:

 • Art.66-69 Legea nr. 85/2014

Instanţa[1]

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul[2] (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales[3] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., personal/reprezentat prin mandatar convenţional/legal/judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[4] .....

sau

Subscrisa[5] (denumirea .....), cu sediul[6] în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului[7]/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice[8]/contul bancar ....., cu sediul procesual ales[9] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., prin reprezentant[10] (nume ....., prenume .....) şi prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[11] ..... în calitate de debitor[12], formulez prezenta

CERERE DE DESCHIDERE A PROCEDURII INSOLVENŢEI

a subscrisei/subsemnatului, prin care îmi manifest intenţia de intrare în procedura simplificată[13]/reorganizare ...........[14].

În fapt, arătăm că debitorul se află în stare de insolvenţă prezumată[15], întrucât fondurile băneşti disponibile sunt insuficiente pentru plata datoriilor exigibile în sumă de .....[16]Astfel, în cauză este aplicabilă prezumţia prevăzută de art. 5 pct. 29) din Legea 85/2014, întrucât deşi au trecut mai mult de 60 de zile de la scadenţă, nu am plătit datoriile faţă de creditorii noştri....

Arătăm că am formulat cererea în termenul de maximum 30 de zile de la apariţia acestei stări prevăzut de lege.[17]

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art.66-69 din Legea 85/2014.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri.

În cadrul probei cu înscrisuri, depun următoarele înscrisuri prevăzute de art.67 alin.1 din Legea 85/2014[18] ....., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în .... [19] exemplare:

a) ultima situaţie financiară anuală, certificată de către administrator şi cenzor/auditor, balanţa de verificare pentru luna precedentă datei înregistrării cererii de deschidere a procedurii;

b) lista completă a tuturor bunurilor debitorului, incluzând tóate conturile şi băncile prin care debitorul îşi rulează fondurile; pentru bunurile grevate se vor menţiona datele din registrele de publicitate;

c) lista numelor şi a adreselor creditorilor, oricum ar fi creanţele acestora: certe sau sub condiţie, lichide ori nelichide, scadente sau nescadente, necontestate ori contestate, arătându-se suma, cauza şi drepturile de preferinţă;

d) lista cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale efectuate de debitor în cele 6 luni anterioare înregistrării cererii introductive;

e) contul de profit şi pierdere pe anul anterior depunerii cererii;

f) lista membrilor grupului de interes economic sau, după caz, a asociaţilor cu răspundere nelimitată, pentru societăţile în nume colectiv şi cele în comandită;

g) declaraţie prin care ne exprimăm intenţia de intrare în procedură simplificată sau de reorganizare, conform unui plan, prin restructurarea activităţii ori prin lichidarea, în tot sau în parte, a averii, în vederea stingerii datoriilor sale;

h) descrierea sumară a modalităţilor pe care le avem în vedere pentru reorganizarea activităţii;

i) declaraţie pe propria răspundere, autentificată la notar ori certificată de un avocat, sau un certificat de la registrul societăţilor agricole ori, după caz, oficiul registrului comerţului sau alte registre în a cărui rază teritorială se află sediul profesional/sediul social, din care rezultă că un am mai fost supus procedurii de reorganizare judiciară prevăzute de prezenta lege într-un interval de 5 ani anterior formulării cererii introductive;

j) declaraţie pe propria răspundere, autentificată de notar ori certificată de avocat, din care să rezulte că debitorul sau administratorii, directorii si/sau acţionarii/asociaţii/asociaţii comanditari care deţin controlul debitorului nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate contra patrimoniului, de corupţie şi de serviciu, de fals, precum şi pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 22/1969, cu modificările ulterioare, Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 656/2002, republicată, cu modificările ulterioare, Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 241/2005, cu modificările ulterioare, şi infracţiunile prevăzute de prezenta lege în ultimii 5 ani anterior deschiderii procedurii;

k) certificatul de admitere la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a valorilor mobiliare sau a altor instrumente financiare emise;

1) declaraţia prin care arăt că sunt membru al unui grup de societăţi, respectiv…;

m) dovada Codului Unic de Înregistrare;

n) dovada notificării organului fiscal competent.

Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[20], în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[21] ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în ..... [22] exemplare.

Anexăm dovada notificării organului fiscal competent cu privire la intenţia de deschidere a procedurii insolvenţei[23], achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei [24] şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[25]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[26]/extras din registrul public[27]/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare[28].

Data, Semnătura[29] ,

 1. Tribunalul sau, dacă este cazul, a tribunalul specializat, în a cărui circumscripţie debitorul şi-a avut sediul principal cel puţin 6 luni anterior datei sesizării instanţei. Dacă în cadrul tribunalului a fost creată o secţie specială de insolvenţă, acesteia îi aparţine competenţa pentru derularea procedurilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. Sediul principal al debitorului este cel cu care figurează acesta în registrul comerţului, respectiv în registrul societăţilor agricole sau în registrul asociaţilor şi fundaţiilor. În cazul în care sediul a fost schimbat cu mai puţin de 6 luni anterior depunerii cererii de deschidere a procedurii insolvenţei, sediul principal al debitorului este cel cu care acesta figura la registrul comerţului, respectiv în registrul societăţilor agricole sau în registrul asociaţilor şi fundaţiilor înainte de schimbare. Tribunalul, legal învestit cu o cerere de deschidere a procedurii insolvenţei va rămâne competent să soluţioneze cauza, indiferent de schimbările ulterioare de sediu ale debitorului. (Art. 41(1) din Legea 85/2014) ↑
 2. Menţiunile se referă persoana fizică. Debitorii persoane fizice care pot cere deschiderea procedurii sunt profesioniştii, astfel cum sunt definiţi de art. 3 alin. (2) din Codul civil. Potrivit art. 3 alin. (2) din Codul civil, sunt consideraţi profesionişti toţi cei care exploatează o întreprindere. Exploatarea unei întreprinderi reprezintă exercitarea sistematică, de către una sau mai multe persoane, a unei activităţi organizate ce constă în producerea, administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de servicii, indiferent dacă are sau nu un scop lucrativ.Nu pot formula o astfel de cerere cei care exercită profesii liberale, precum şi cei cu privire la care se prevăd dispoziţii speciale în ceea priveşte regimul insolvenţei lor. (art.3 din Legea 85/2014) ↑
 3. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt domiciliu, decât cel indicat. ↑
 4. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ.. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 5. Menţiunile se referă la persoana juridică. Debitorii persoane juridice care pot cere deschiderea procedurii sunt profesioniştii, astfel cum sunt definiţi de art. 3 alin. (2) din Codul civil. Potrivit art. 3 alin. (2) din Codul civil, sunt consideraţi profesionişti toţi cei care exploatează o întreprindere. Exploatarea unei întreprinderi reprezintă exercitarea sistematică, de către una sau mai multe persoane, a unei activităţi organizate ce constă în producerea, administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de servicii, indiferent dacă are sau nu un scop lucrativ. Prin urmare, pot fi supuse procedurii şi asociaţiile şi fundaţiile fără scop patrimonial.De asemenea, procedura aplică şi regiilor autonome.Nu pot formula o astfel de cerere cei care exercită profesii liberale, unităţile şi instituţiile de învăţământ preuniversitar, universitar şi entităţile prevăzute de art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cei cu privire la care se prevăd dispoziţii speciale în ceea priveşte regimul insolvenţei lor, spre exemplu unităţile admistrativ-teritoriale. (art.3 din Legea 85/2014) ↑
 6. Se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 pct.3 şi 4 din C. proc. civ. ↑
 7. Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. ↑
 8. Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor etc. ↑
 9. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt domiciliu, decât cel indicat. ↑
 10. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. . Potrivit art.66 alin.(5) din Legea 85/2014, cererile persoanelor juridice vor fi semnate de persoanele care, potrivit actelor constitutive sau statutelor, au calitatea de a le reprezenta, fără a fi necesară o hotărâre a asociaţilor/acţionarilor. În cazul în care prin cererea debitorului se solicită aplicarea proceduriisimplificate, se va depune şi hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor în acest sens. ↑
 11. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ.. Se pot indica adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 12. Potrivit art.66 din Legea 85/2014, debitorul aflat în stare de insolvenţă este obligat să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus procedurii insolvenţei, în termen de maximum 30 de zile de la apariţia stării de insolvenţă.Debitorii care pot cere deschiderea procedurii sunt profesioniştii, astfel cum sunt definiţi de art. 3 alin. (2) din Codul civil. Potrivit art. 3 alin. (2) din Codul civil, sunt consideraţi profesionişti toţi cei care exploatează o întreprindere. Exploatarea unei întreprinderi reprezintă exercitarea sistematică, de către una sau mai multe persoane, a unei activităţi organizate ce constă în producerea, administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de servicii, indiferent dacă are sau nu un scop lucrativ. Prin urmare, pot fi supuse procedurii şi asociaţiile şi fundaţiile fără scop patrimonial.De asemenea, procedura se aplică şi regiilor autonome.Nu pot formula o astfel de cerere cei care exercită profesii liberale, unităţile şi instituţiile de învăţământ preuniversitar, universitar şi entităţile prevăzute de art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cei cu privire la care se prevăd dispoziţii speciale în ceea priveşte regimul insolvenţei lor. (art.3 din Legea 85/2014) ↑
 13. Procedura simplificată se aplică debitorilor aflaţi în stare de insolvenţă care se încadrează în una dintre următoarele categorii: a)profesionişti persoane fizice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului, cu excepţia celor care exercită profesii liberale; b)întreprinderi familiale, membrii întreprinderii familiale; c)profesionişti persoane juridice care îndeplinesc una dintre următoarele condiţii: 1. nu deţin niciun bun în patrimoniul lor;2. actele constitutive sau documentele contabile nu pot fi găsite;3. administratorul nu poate fi găsit;4. sediul nu mai există sau nu corespunde adresei din registrul comerţului;d)persoane juridice dizolvate voluntar, judiciar sau de drept anterior formulării cererii introductive, chiar dacă lichidatorul judiciar nu a fost numit sau, deşi numit, menţiunea privitoare la numirea sa nu a fost înscrisă în registrul comerţului;e)debitori care şi-au declarat prin cererea introductivă intenţia de intrare în faliment;f)orice persoană care desfăşoară activităţi specifice profesioniştilor, care nu a obţinut autorizarea cerută de lege pentru exploatarea unei întreprinderi şi nu este înregistrată în registrele speciale de publicitate. (art.38 din Legea 85/2014) ↑
 14. Procedura generală se aplică debitorilor prevăzuţi la art. 3, cu excepţia celor cărora li se aplică procedura simplificată. Articolul 69 din Legea 85/2014 prevede că nu pot formula o cerere de reorganizare judiciară debitorii, persoane juridice, care în ultimii 5 ani, precedenţi hotărârii de deschidere a procedurii, au mai fost supuşi unei astfel de proceduri. ↑
 15. Se va invoca faptul că debitorul se află în stare de insolvenţă, definită ca atare în art. 3 pct. 1 din lege ca acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.Potrivit art.5 pct. 29 din Legea nr.85/2014, insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentruplata datoriilor certe, lichide şi exigibile, astfel:a) insolvenţa debitorului se prezumă atunci când acesta, după 60 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de creditor; prezumţia este relativă;b) insolvenţa este iminentă atunci când se dovedeşte că debitorul nu va putea plăti la scadenţă datoriile exigibile angajate, cu fondurile băneşti disponibile la data scadenţei; ↑
 16. Potrivit art.5 pct.72 din Legea 85/2014, cuantumul minim al creanţei, pentru a putea fi introdusă cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă de către debitor (valoarea-prag) este de 40.000 lei, la fel ca pentru cererea creditorilor
 17. Dacă la data expirării termenului de 30 de zile de la apariţia stării de insolvenţă debitorul este angrenat, cu bună-credinţă, în negocieri extrajudiciare pentru restructurarea datoriilor sale, acesta are obligaţia de a adresa tribunalului cererea de deschidere a procedurii, în termen de 5 zile de la eşuarea negocierilor. În aceleaşi condiţii şi în acelaşi termen trebuie să introducă cererea de deschidere a procedurii şi debitorul de bună-credinţă, dacă în cursul negocierilor derulate în cadrul unei proceduri de mandat ad-hoc sau de concordat preventiv debitorul ajunge în stare de insolvenţă, dar există indicii serioase că rezultatele negocierilor ar putea fi valorificate în termen scurt prin încheierea unui acord extrajudiciar. În caz contrar, debitorul trebuie să introducă cererea de deschidere a procedurii insolvenţei în termen de 30 de zile de la apariţia stării de insolvenţă.Evident, acest termen nu se aplică în situaţia cererii debitorului în cazul căruia apariţia stării de insolvenţă este doar iminentă, nu actuală.Potrivit legii, introducerea prematură, cu rea-credinţă de către debitor a unei cereri de deschidere a procedurii atrage răspunderea patrimonială a debitorului persoană fizică sau juridică pentru prejudiciile pricinuite. ↑
 18. Potrivit art.67 alin.2 din Legea 85/2014, documentele prevăzute la alin. (1) se depun odată cu cererea de deschidere a procedurii sau, cel mai târziu, până la termenul de judecată stabilit de judecătorul-sindic. Nedepunerea documentelor prevăzute la alin. (1) lit. a)-g), k), l), m) atrage respingerea cererii de deschidere a procedurii, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. c) şi d), precum şi a cazului în care cererea de deschidere a procedurii este formulată de lichidatorul numit în procedura de lichidare prevăzută de Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Nedepunerea documentelor prevăzute la lit.h), i) şi j) este sancţionată cu decăderea din dreptul de a depune un plan de reorganizare.. ↑
 19. Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. ↑
 20. Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată. ↑
 21. Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor/experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului. ↑
 22. Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi pârâţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţi au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru pârâţi. ↑
 23. Potrivit art.66 alin.2 din Legea 85/2014, la cererea adresată tribunalului va fi ataşată dovada notificării organului fiscal competent cu privire la intenţia de deschidere a procedurii insolvenţei. ↑
 24. Potrivit art.14 din O.U.G. nr.80/2013. ↑
 25. Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. ↑
 26. Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului. Potrivit art.66 alin.5 din Legea 85/2014, cererile persoanelor juridice vor fi semnate de persoanele care, potrivit actelor constitutive sau statutelor, au calitatea de a le reprezenta, fără a fi necesară o hotărâre a asociaţilor/acţionarilor. În cazul în care prin cererea debitorului se solicită aplicarea procedurii simplificate, se va depune şi hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor în acest sens. ↑
 27. Se depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat. ↑
 28. Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii societăţii sau entităţii fără personalitate juridică. ↑
 29. Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână), nesemnarea acesteia putând determina nulitatea cererii, în conformitate cu art. 196 din C. proc. civ. Potrivit art.66 alin.5 din Legea 85/2014, cererile persoanelor juridice vor fi semnate de persoanele care, potrivit actelor constitutive sau statutelor, au calitatea de a le reprezenta, fără a fi necesară o hotărâre a asociaţilor/acţionarilor. În cazul în care prin cererea debitorului se solicită aplicarea procedurii simplificate, se va depune şi hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor în acest sens. ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.