Cererea Debitorului » Consultă Avocat
avocat specializat
Efectele deschiderii procedurii
17 martie 2020
avocati bucuresti online
Criterii pentru aprobarea, respingerea cererii introductive Art. 33 alin. (4), (5) Si (6)
17 martie 2020

Cererea debitorului

avocat bucuresti on line

avocat bucuresti on line


Cererea debitorului


Continutul cererii debitorului


Art. 27

 1. Debitorul aflat In stare de insolventa este obligat sa adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispozitiilor prezentei legi, In termen de maximum 30 de zile de la aparitia starii de insolventa.
 2. Va putea sa adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispozitiilor prezentei legi Si debitorul In cazul caruia aparitia starii de insolventa este iminenta.
 3. Cererile persoanelor juridice vor fi semnate de persoanele care, potrivit actelor constitutive sau statutelor, au calitatea de a le reprezenta.
 4.  Introducerea prematura, cu rea-credinta, de catre debitor, a unei cereri de deschidere a procedurii atrage raspunderea patrimoniala a debitorului, persoana fizica sau juridica, pentru prejudiciile pricinuite,.

Art. 29

 1. In cazul unei cereri introduse de o societate In nume colectiv sau In comandita, acea cerere nu va fi considerata ca fiind facuta Si de asociatii cu raspundere nelimitata sau, in conditiile art. 31 - 33, Si impotriva lor.
 2.  O cerere introdusa de un asociat cu raspundere nelimitata sau impotriva acestuia pentru datoriile sale va fi fara efecte juridice cu privire la societatea In nume colectiv sau in comandita din care face parte.
 3.  Prevederile alin. (1) Si (2) se aplica, in mod corespunzator, in privinta cererilor introduse de grupurile de interes economic sau de membrii acestora.

Art. 32

 1. Daca cererea debitorului corespunde conditiilor prevazute la art. 27 judecatorul- sindic va pronunta o incheiere de deschidere a procedurii generale, iar, daca prin declaratia facuta conform art. 28 alin. (1) lit. h) debitorul iSi arata intentia de a intra in procedura simplificata, sau nu depune documentele prevazute de art. 28 alin. (1) lit. a) - f) Si h) la termenele prevazute la art. 28 alin. (2), sau se incadreaza intr-una dintre categoriile prevazute la art. 1 alin. (2), judecatorul va pronunta o incheiere de deschidere a procedurii simplificate.
 2. Prin incheierea de deschidere a procedurii judecatorul va dispune administratorului judiciar sau, dupa caz, lichidatorului sa efectueze notificarile prevazute de art. 61. In cazul in care, in termen de 15 zile de la notificare, creditorii se opun deschiderii procedurii, judecatorul-sindic va tine, in termen de 10 zile, o Sedinta la care vor fi citati administratorul judiciar, debitorul Si creditorii care se opun deschiderii procedurii, in urma careia va solutiona, deodata, printr-o sentinta, toate opozitiile. Admitand opozitia, judecatorul-sindic va putea pastra deschisa procedura insolventei, cu consecinta calificarii cererii debitorului de deschidere a procedurii ca fiind prematura, sau va putea revoca incheierea de deschidere a procedurii. Deschiderea ulterioara a procedurii, la cererea debitorului sau a creditorilor, nu va putea modifica data aparitiei starii de insolventa. Reaua- credinta a debitorului trebuie dovedita de creditorul care se opune la deschiderea procedurii insolventei.

Comentarii generale

Debitorul nu va formula cerere de deschidere a procedurii insolvenţei cu scopul de a tergiversa procesele aflate pe rol sau pentru a împiedica executările silite pornite de creditori în mod individual.

Cererea debitorului se semnează de reprezentantul statutar, de regulă administratorul special al societăţii. În acest caz, trebuie verificate limitele mandatului de reprezentare conferit şi, numai în cazul în care puterile acestuia nu sunt depline şi nelimitate, cererea va trebui să aibă la bază şi hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor luată în condiţiile de cvorum şi majoritate prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, şi de actul constitutiv.


Comentarii la art. 27

Argumentele invocate in cererea introductiva se vor selecta in functie de situatia concreta a debitorului, respectiv daca acesta este deja in insolventa sau aparitia starii de insolventa este iminenta.

Astfel, sesizarea instantei cu o cerere de deschidere a procedurii insolventei trebuie sa respecte termenele legale prevazute de art. 27 din lege, Si anume in termen de 30 de zile de la momentul aparitiei starii de insolventa. Aprecierea aparitiei starii de insolventa trebuie facuta de debitor, tinand cont de elemente precum: lipsa de disponibilitati baneSti pentru achitarea datoriilor exigibile; lipsa de lichiditati nu se datoreaza unei jene financiare momentane, ci persista de cca. 30 de zile; somatiile primite de la creditori care refuza acordarea oricaror eSalonari la plata sau, chiar daca asemenea propuneri exista, debitorul nu le poate onora, nefiind perspective de redresare.

In ipoteza prevazuta la art. 27 alin. (2) din lege, ceea ce debitorul trebuie sa aprecieze este iminenta aparitiei starii de insolventa, care se poate constata prin cateva elemente: perspectiva acumularii de datorii in urmatorul interval de timp Si absenta surselor de lichiditati pentru acoperirea lor; existenta unor stocuri de marfa nevandabila care determina blocari de cash pe termen nedefinit; lipsa perspectivei de a semna contracte etc.

Renuntarea ulterioara la judecata a debitorului care a cerut deschiderea procedurii nu are ca efect impiedicarea continuarii procedurii, pe baza cererilor de admitere a creantelor inregistrate de creditori. In cazul in care au fost inregistrate atat cererea debitorului, cat Si cererile unor creditori pentru deschiderea procedurii, toate cererile de deschidere a procedurii se conexeaza la cererea formulata de debitor.

Administratorul debitoarei are obligatia de a se comporta ca un bun gospodar Si, bazandu-se pe metodele actuale, Stiintifice, de previziune, inclusiv pe raportarea privitoare la evolutia fluxurilor de numerar - obligatorie, conform standardelor internationale de contabilitate, adoptate in Romania cu incepere de la 1 ianuarie 2006, ca parte a situatiilor financiare contabile - are posibilitatea de a anticipa iminenta deschiderii procedurii insolventei.

In conditiile in care legea nu prevede, pentru cererile introductive formulate de debitor, necesitatea existentei unui cuantum minim al creantei, judecatorul-sindic va fi chemat sa aprecieze starea de insolventa prin raportare la nivelul creantelor contractate de debitor, scadente Si imposibil de achitat in termenele convenite.

Legiuitorul sanctioneaza „atat abuzul grav, sub forma calificata a relei-credinte, in cazul prematuritatii, cat Si intarzierea, din neglijenta sa voita, a sesizarii tribunalului. Textul art. 27 alin. (1) nu pretinde rea-credinta Si in ipoteza tardivei sesizari. Pe de alta parte, ipoteza neintroducerii cererii, contrar obligatiei prevazute in art. 27 alin. (1) fiind o mai grava forma de manifestare a tardivitatii, atat neintroducerea, cat Si introducerea tardiva de catre debitorul persoana fizica ori de catre reprezentantul persoana fizica al debitorului persoana juridica sunt incriminate sub calificarea juridica de infractiune de bancruta simpla Si sunt pedepsite cu inchisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amenda, prin dispozitiile alin. (1) al art.

143 Interesele creditorilor sunt prejudiciate atat prin intarziere, prin agravarea starii de insolventa, cat Si de prematuritate, prin efectul paralizant al dispozitiilor art. 36 ()


[10]


Comentarii la art. 29

Cele trei aliniate ale art. 29 sunt menite a preciza efectele produse de cererile formulate de debitori in cazul societatilor in nume colectiv Si in comandita.

Astfel, atunci cand cererea este facuta de societate ca persoana juridica, ea nu poate fi considerata ca fiind facuta Si de asociatii cu raspundere nelimitata sau impotriva lor. De asemenea, daca cererea este facuta de un asociat raspunzator nelimitat, in nume propriu Si in calitate de comerciant, sau este introdusa de creditori, pentru datoriile proprii ale asociatului respectiv, cererea nu va produce efecte asupra societatii ca persoana juridica distincta. AceleaSi prevederi se aplica in mod corespunzator cererilor introduse de grupurile de interes economic sau de membrii acestora, iar principala ratiune a acestora rezida in faptul ca, spre deosebire de dreptul francez, in dreptul roman, asociatii cu raspundere nelimitata nu sunt comercianti.


Comentarii la art. 32

Calea de atac impotriva incheierii de deschidere a procedurii la cererea debitorului este opozitia Si nu recursul, dupa cum rezulta din textul acestui articol. Judecarea opozitiei este de competenta judecatorului-sindic caruia i-a fost repartizata solutionarea cererii privind deschiderea procedurii insolventei.

Creditorii vor putea invoca prin opozitia formulata neindeplinirea cerintelor prevazute de art. 27 sau 30 din lege, pentru motive cum sunt: declaratia falsa a debitorului in sensul ca acesta a format obiectul procedurii prevazute de Legea privind procedura insolventei in ultimii 5 ani; prematuritatea sau reaua-credinta a debitorului etc. Recursul creditorului impotriva hotararii judecatorului-sindic prin care s-a deschis procedura la cererea debitorului nu poate fi admis daca creditorul nu a facut opozitie prealabila Si invoca in recurs numai absenta Sanselor de redresare a debitorului.

In cazul in care apreciaza opozitia formulata de creditori ca fiind intemeiata, judecatorul-sindic va putea pastra deschisa procedura insolventei, cererea debitorului fiind calificata ca prematura, sau va putea revoca incheierea de deschidere a procedurii. Deschiderea ulterioara a procedurii, la cererea debitorului sau a creditorilor, nu va putea modifica data aparitiei starii de insolventa.


Formulare recomandate

F0002 Cererea de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de debitor

F0007 Opoziţia creditorului împotriva încheierii de deschidere a procedurii

insolvenţei la cererea debitorului


Documentele care trebuie sa insoteasca cererea debitorului Art. 28

 1. Cererea debitorului va trebui sa fie insotita de urmatoarele acte:
 1.  bilantul certificat de catre administrator Si cenzor (auditor), balanta de verificare pentru luna precedenta datei inregistrarii cererii de deschidere a procedurii;
 2. o lista completa a tuturor bunurilor debitorului, incluzand toate conturile Si bancile prin care debitorul iSi ruleaza fondurile; pentru bunurile grevate se vor mentiona datele din registrele de publicitate;
 3.  o lista a numelor Si a adreselor creditorilor, oricum ar fi creantele acestora: certe sau sub conditie, lichide sau nelichide, scadente sau nescadente, necontestate sau contestate, aratandu-se suma, cauza Si drepturile de preferinta;
 4. o lista cuprinzand platile Si transferurile patrimoniale efectuate de debitor in cele 120 de zile anterioare inregistrarii cererii introductive;
 5.  o lista a activitatilor curente pe care intentioneaza sa le desfaSoare in perioada de observatie;
 6. contul de profit Si pierderi pe anul anterior depunerii cererii;
 7.  o lista a membrilor grupului de interes economic sau, dupa caz, a asociatilor cu raspundere nelimitata, pentru societatile in nume colectiv Si cele in comandita;
 8.  o declaratie prin care debitorul iSi arata intentia de intrare in procedura simplificata, faliment sau de reorganizare, conform unui plan, prin restructurarea activitatii sau prin lichidarea, in tot sau in parte, a averii, in vederea stingerii datoriilor sale; daca aceasta declaratie nu va fi depusa pana la expirarea termenului stabilit la alin. (2), se prezuma ca debitorul este de acord cu initierea procedurii simplificate;
 9.  o descriere sumara a modalitatilor pe care le are in vedere pentru reorganizarea activitatii;
 10.  o declaratie pe propria raspundere sau un certificat de la registrul societatilor agricole ori, dupa caz, oficiul registrului comertului in a carui raza teritoriala se afla domiciliul profesional/sediul social, din care sa rezulte daca a mai fost supus procedurii prevazute de prezenta lege intr-un interval de 5 ani anterior formularii cererii introductive;
 11.  o declaratie pe proprie raspundere autentificata de notar sau certificata de avocat, din care sa rezulte ca nu a fost condamnat definitiv pentru fals sau pentru infractiuni prevazute in Legea concurentei nr.21/1996 Si ca administratorii, directorii Si/sau asociatii nu au fost condamnati definitiv pentru bancruta frauduloasa, gestiune frauduloasa, abuz de incredere, inSelaciune, delapidare, marturie mincinoasa, infractiuni de fals ori infractiuni prevazute in Legea concurentei nr.21/1996, in ultimii 5 ani anteriori deschiderii procedurii;un certificat de admitere la tranzactionare pe o piata reglementata a valorilor mobiliare sau a altor instrumente financiare emise ;
 12.  un certificat de admitere la tranzactionare pe o piata reglementata a valorilor mobiliare sau a altor instrumente financiare emise.
 1. Daca debitorul nu dispune la momentul inregistrarii cererii de vreuna dintre informatiile prevazute la alin. (1) lit. a) - f) Si h), el va putea inregistra acea informatie la tribunal, in termen de 10 zile; daca nu o va face, cererea sa va fi considerata ca declaratie a debitorului privind existenta starii de insolventa, caz in care judecatorul-sindic va pronunta o sentinta de intrare in procedura simplificata conform art. 1 alin. (2) lit. c) sau d).

Art. 30

Nu pot formula o cerere de reorganizare judiciara debitorii, persoane juridice, care in ultimii 5 ani precedenti hotararii de deschidere a procedurii au mai fost supuSi unei astfel de proceduri. .

Comentarii generale

Neanexarea, în termen de maximum 10 zile de la înregistrare, de către debitor, la cererea de deschidere a procedurii, a documentelor prevăzute de art. 28 alin. (1) are drept consecinţă deschiderea procedurii simplificate.


Comentarii la art. 28

Toate documentele mentionate in cuprinsul acestui articol vor fi depuse de debitor la tribunal, in dosarul constituit pentru solutionarea cererii privind deschiderea procedurii insolventei, in copii certificate de reprezentantul legal al debitorului Si purtand Stampila societatii.

Debitoarea nu va anexa cererii introductive orice bilant contabil, ci numai bilantul contabil certificat de catre administratorul judiciar Si cenzor (auditor), impreuna cu balanta de verificare pentru luna precedenta datei inregistrarii cererii de deschidere a procedurii Si cu copii de pe registrele contabile curente.

In cazul in care cererea introductiva este inregistrata la tribunal in prima parte a lunii, respectiv inainte ca debitorul sa fi reuSit inchiderea situatiilor financiare ale lunii precedente, la cererea introductiva va fi anexata balanta de verificare pe luna anterioara.

Debitorul va prezenta datele la zi cu privire la bunurile imobile aflate in patrimoniul sau la data formularii cererii introductive privind deschiderea procedurii insolventei. Bunurile imobile se identificata prin datele din registrele de publicitate imobiliara. Vor fi mentionate eventualele sarcini Si modalitati de care sunt afectate bunurile debitorului.

Debitorul va prezenta datele la zi cu privire la bunurile mobile aflate in patrimoniul sau la data formularii cererii introductive privind deschiderea procedurii insolventei, indicand numarul de inventar al acestora.

Debitorul nu va omite cu buna-Stiinta furnizarea unor date importante cu privire la bunurile mobile din patrimoniul sau Si care ar fi de natura a afecta in orice mod dreptul de proprietate al debitorului asupra acestora (de exemplu, eventuale executari silite initiate de creditorii garantati in mod individual inainte de inregistrarea cererii introductive; existenta unor stocuri de marfa in curs de expirare; bunuri care, deSi se gasesc in custodia debitorului, acesta nu detine un drept de proprietate asupra acestora sau, dupa caz, bunuri detinute cu titlu de inchiriere).

Debitorul va prezenta Si lista clientilor neincasati, mai ales atunci cand valoarea creantelor de incasat este semnificativa in raport de pasivul neacoperit, precum Si vechimea acelor creante Si eventualele litigii aferente.

Debitorul va include in aceasta lista conturile bancare operationale la data formularii cererii introductive, dar Si conturile care, deSi nu mai sunt operationale in mod curent, nu au fost inchise pana la momentul respectiv. Debitorul va indica atat conturile deschise in Romania, cat Si cele deschise in strainatate.

Comerciantul persoana fizica va face mentiune atat despre bunurile Si conturile bancare prin care iSi exercita comertul, cat Si despre cele proprii.

Debitorul va prezenta lista completa a creditorilor, astfel cum aceStia figureaza in evidentele contabile ale debitorului la data formularii cererii de deschidere a procedurii insolventei.

Debitorul nu va omite cu buna-Stiinta mentionarea unor creditori ale caror creante, deSi nu sunt inregistrate in contabilitatea debitorului, au caracter cert ce nu poate fi contestat, in conditiile in care este constatat prin hotarari judecatoreSti irevocabile (de exemplu, creante reprezentand penalitati caStigate in instanta impotriva debitorului).

Un element important in aprecierea caracterului cert al creantei este reprezentat de confirmarea soldurilor de catre furnizori in cadrul procedurii de inventariere anuala.

Debitorul va prezenta lista completa a platilor Si transferurilor patrimoniale efectuate in perioada “suspecta” de 120 de zile anterior inregistrarii cererii introductive.

In categoria “transferurilor patrimoniale” vor fi incluse, in principal, cele cuprinse in art. 80 din lege.

In ceea ce priveSte activitatile curente pe care intentioneaza sa le desfaSoare, in perioada de observatie, debitorului ii revine obligatia de a prezenta un plan de afaceri, pe cel putin 6 luni, bazat pe activitatea sa curenta, din care sa reiasa ca nu va prejudicia interesele creditorilor existenti. In premisele planului de afaceri anexat, se va include lista activitatilor curente desfaSurate Si modul de finantare a cheltuielilor ataSate acelor activitati.

Conform art. 3 pct. 14 din lege, activitatile curente reprezinta actele de comert Si operatiuni financiare efectuate de debitor in perioada de observatie, in cursul normal al comertului sau, cum ar fi, dar fara a fi limitate la acestea:

 1. continuarea activitatilor contractate conform obiectului de activitate
 2.  efectuarea operatiunilor de incasari Si plati aferente acestora
 3. asigurarea finantarii capitalului de lucru in limite curente

Debitorul va prezenta lista completa a activitatilor pe care intentioneaza sa le desfaSoare in perioada de observatie, cum ar fi: continuarea activitatilor contractate conform obiectului principal de activitate; efectuarea operatiunilor de incasari Si plati aferente acestora; asigurarea finantarii capitalului de lucru in limite curente.

Debitorul trebuie sa informeze din timp asupra operatiunilor curente pe care intentioneaza sa le desfaSoare, pentru a se evita abuzurile ulterioare din partea unor creditori.

In cazul debitorului grup de interes economic, societate in nume colectiv sau societate in comandita, debitorul va anexa o lista a membrilor grupului de interes economic sau, dupa caz, a asociatilor cu raspundere nelimitata din cadrul societatilor comerciale care imbraca formele mentionate mai sus. Debitorul va indica toate datele de identificare ale acestora, respectiv numele Si prenumele/denumirea, adresa/sediul social, persoana de contact. Debitorul va depune diligente inclusiv pentru a prezenta instantei un certificat eliberat de oficiul registrul comertului care sa confirme structura declarata de debitoare.

Declaratia privind modalitatile pe care debitorul le are in vedere pentru reorganizarea activitatii este menita a da administratorului judiciar posibilitatea unei analize judicioase, in sensul art. 59, privind perspectivele de reorganizare ale debitorului.

In cazul in care, prin declaratia intocmita conform prevederilor art. 28 lit. h), debitorul opteaza pentru reorganizarea activitatii, acesta va trebui sa indice succint modalitatile prin care apreciaza ca scopul sau poate fi adus la indeplinire. In acest sens, debitorul va trebui sa indice in principal sursele de provenienta ale resurselor financiare pentru sustinerea realizarii planului, dar Si alte masuri adecvate pentru realizarea unui plan de reorganizare, cum sunt cele mentionate in art. 95 alin. 6 din lege.

Declaratia debitorului mentionata la art. 28 lit. j), din care sa rezulte daca a mai fost supus procedurii prevazute de lege, intr-un interval de 5 ani anteriori formularii cererii introductive, trebuie sa imbrace forma inscrisului autentic sau a inscrisului certificat de un avocat, alternativ cu prezentarea unui certificat care sa confirme acest lucru, eliberat de registrul societatilor agricole sau de oficiul registrului comertului in a carui raza teritoriala se afla domiciliul profesional/sediul social al debitorului.

In ceea ce priveSte declaratia pe proprie raspundere mentionata la art. 28 lit. k), aceasta este intocmita de reprezentantul legal al debitorului, in forma specificata de lege (inscris autentificat sau certificat de notar), Si va trebui sa cuprinda mentiuni referitoare la absenta unei condamnari definitive pentru infractiunile mentionate, atat a debitorului, cat Si a administratorilor, directorilor Si asociatilor debitorului.

In conditiile in care reprezentantul debitorului nu poate declara pe proprie raspundere decat cu privire la fapta proprie Si la fapta debitorului pe care il reprezinta, declaratia privind fapta celorlalti administratori, directori/asociati va trebui facuta sub rezerva certificarii numai a informatiilor despre care are cunoStinta la data semnarii declaratiei. In cazul in care reprezentantul legal al debitoarei nu detine nici un fel de informatii referitoare la eventuale condamnari ale acestor persoane, acestea vor putea fi chemate sa prezinte cate o declaratie personala in acest sens, respectand aceleaSi cerinte de forma (inscris autentificat de notar sau certificat de avocat).

Debitorul va anexa cererii introductive, daca este cazul, certificatul de admitere la tranzactionare pe o piata reglementata a valorilor mobiliare sau a altor instrumente financiare emise. Acest document va fi prezentat in copie certificata de debitor pentru conformitate cu originalul.


Comentarii la art. 30

Conform acestui articol, nu au acces la procedura de reorganizare judiciara debitorii care in ultimii 5 ani precedenti hotararii de deschidere a procedurii au mai facut obiectul procedurii prevazute de Legea privind procedura insolventei, indiferent daca cererea introductiva a fost inaintata de catre debitor ori de catre creditor.

In cazul in care cererea de deschidere a procedurii insolventei este introdusa de catre un creditor, ca un mijloc de presiune asupra debitorului care a intarziat platile, fiind pe cale de consecinta respinsa, dreptul debitorului de a beneficia de procedura reorganizarii judiciare nu este afectat.

Daca cererea a fost acceptata Si debitorul a parcurs cu succes procedura de reorganizare credem ca termenul se calculeaza de la data admiterii cererii de deschidere a procedurii anterioare. Se considera ca una din ratiunile interdictiei ar consta in descurajarea debitorului a apela la remediul Legii privind procedura insolventei printr-un demers de concurenta neloiala fata de mediul de afaceri.

Textul legal mentionat se refera la reorganizare in toate formele sale - fie restructurarea Si continuarea activitatii debitorului, fie lichidarea unor bunuri din averea acestuia, fie o combinatie a celor doua variante de reorganizare.

Prin urmare, un astfel de debitor are dreptul sa introduca, in intervalul de 5 ani de la cererea precedenta, doar o cerere de declanSare a procedurii falimentului, nemaiputand beneficia de facilitatile oferite de parcurgerea procedurii reorganizarii.

Cu toate acestea, inchiderea procedurii insolventei in baza art. 134 nu are drept efect considerarea faptului ca debitorul ar fi beneficiat de efectele procedurii Si pe cale de consecinta acestuia nu i se aplica restrictia mentionata in cuprinsul prezentului articol.

F0003 Formular pentru depunerea documentelor prevăzute de art. 28

F0008 Notificarea debitorului în temeiul art. 35 privind depunerea

documentelor financiare şi a celorlalte documente prevăzute de art. 28


Formulare recomandate

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.