Procedura Simplificata » Consultă Avocat
avocat bucuresti on line
Masuri premergatoare lichidarii in procedura simplificata
17 martie 2020
avocat online bun
Desemnarea practicianului in insolventa de catre adunarea creditorilor Art. 19
17 martie 2020

Procedura simplificata

avocati bucuresti online

avocati bucuresti online


Procedura simplificata

Necesitatea introducerii unei proceduri simplificate de faliment direct a fost impusa de ratiuni ce tin de eliminarea procedurilor administrate sub vechea reglementare (Legea privind procedura insolventei), extrem de complexe Si consumatoare de timp Si resurse.

In optica prezentei legi, procedura simplificata inseamna numai procedura de faliment, dreptul de reorganizare al debitorului fiind exclus.


Debitorul subiect al procedurii simplificate Art. 3

25. Procedura simplificata
reprezinta procedura prevazuta de prezenta lege prin care debitorul care indeplineSte conditiile prevazute la art. 1 alin. (2) intra direct in procedura de faliment fie odata cu deschiderea procedurii insolventei, fie dupa o perioada de observatie de maximum 60 de zile, perioada in care vor fi analizate elementele aratate la art. 1 alin. 2 lit. c) Si d).

Art. 1

 1. Procedura simplificata prevazuta de prezenta lege se aplica debitorilor aflati in stare de insolventa care se incadreaza in una din urmatoarele categorii:
 1. comercianti persoane fizice actionand individual;
 2. asociatii familiale;
 3.  comercianti ce fac parte din categoriile prevazute la alin. (1) Si indeplinesc una din urmatoarele conditii:
 1. nu detin nici un bun in patrimoniul lor;
 2. actele constitutive sau documentele contabile nu pot fi gasite;
 3. administratorul nu poate fi gasit;
 4. sediul nu mai exista sau nu corespunde adresei din registrul comertului;
 1. debitori ce fac parte din categoriile prevazute la alin. (1) care nu au prezentat documentele prevazute la art. 28 alin. (1) lit. b), c), e) Si h), in termenul prevazut de lege;
 2. societati comerciale dizolvate anterior formularii cererii introductive;
 3. debitori care Si-au declarat prin cererea introductiva intentia de intrare in faliment sau care nu sunt indreptatiti sa beneficieze de procedura de reorganizare judiciara prevazuta de prezenta lege.

Comentarii generale

Condiţiile de deschidere a procedurii simplificate se referă în general la trei mari categorii de debitori aflaţi în stare de insolvenţă, respectiv

 • la debitorul persoană fizică acţionând individual sau în asociaţii familiale şi
 • la categoria comercianţilor persoane juridicecare nu deţin nici un bun în patrimoniul lor, în majoritatea covârşitoare a cazurilor având şi un volum restrâns de activitate, o cifră de afaceri redusă, sau, după caz, un activ total redus/un număr de salariaţi restrâns, şi/sau a căror acte constitutive/ documente contabile nu pot fi găsite (care nu respectă obligaţiile referitoare atât la întocmirea şi depunerea situaţiilor financiar-fiscale în conformitate cu dispoziţiile legale)/ a căror administrator nu poate fi găsit/ a căror sediu nu mai există ori nu corespunde adresei din registrul comerţului
 • la debitorii persoane juridice de drept privat - comercianţi sau necomercianţi - care nu prezintă în termen legal documentele prevăzute la art. 28, alin. (1), lit. b, c, e, h din lege

Condiţiile de deschidere a procedurii simplificate vizează deopotrivă şi categoria comercianţilor persoane juridice care au fost dizolvate anterior formulării cererii introductive. Nu în ultimul rând, constituie subiecte ale procedurii simplificate şi debitorii comercianţi sau necomercianţi care şi-au declarat intenţia de intrare în faliment , sau care nu au nici o şansă de reorganizare în cadrul procedurii astfel instituite,


Comentarii la art. 3 pct. 25

Procedura simplificata de faliment se aplica debitorilor care indeplinesc conditiile prevazute la art. 1 alin. (2) din lege, fara a parcurge perioada de observatie, Si implicit de reorganizare, cu exceptia cazului in care intrarea in procedura a intervenit in conditiile art. 54 alin. (4) din acelaSi act normativ (ipoteza in care perioada de observatie va dura maxim 50 de zile).

Procedura simplificata de faliment se aplica, in egala masura, atat persoanelor fizice actionand individual sau in asociatii familiale care desfaSoara activitati economice in mod independent, cat Si, dupa caz, persoanelor juridice, comercianti Si/sau necomercianti, mentionate in cuprinsul art. 1 alin. (1) din lege, cu particularitatile prevazute de acest act normativ. Referitor la categoria persoanelor juridice societati comerciale, textul legal mentionat se aplica tuturor formelor juridice de societati comerciale reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata.

Totodata, persoanele juridice dizolvate anterior formularii cererii introductive in baza Legii nr. 31/1990, republicata, sau a Legii nr. 359/2004 (pentru nepreschimbarea certificatelor de inregistrare ori pentru alte cauze) intra, de asemenea, sub incidenta procedurii simplificate de faliment. Practic nu exista posibilitateaaplicarii concomitente a celor doua proceduri de lichidare , cea reglementata de Legea nr.31/1990 cu particularitatile specifice societatilor comerciale cu raspundere limitata cu asociat unic, Si cea reglementata de Legea nr.64/1995, intrucat ele se exclud reciproc Si in consecinta nu se completeaza una cu alta..


[6]

Cat priveSte declaratia debitorului de intrare in procedura falimentului, in conditiile dispozitiilor art. 1 alin. (2) lit. f), coroborate per a contrario cu dispozitiile art. 28 alin. (1) lit.h din lege, aceasta trebuie sa indice intentia debitorului de intrare in procedura simplificata/de faliment, manifestarea de vointa a debitorului exprimata in sensul aratat fiind suficienta Si necesara pentru ca judecatorul-sindic sa dispuna intrarea acestuia in procedura simplificata.

Potrivit dispozitiilor art.30 din lege, nu sunt in drept sa beneficieze de procedura de reorganizare judiciara debitorii persoane juridice, care in ultimii 5 ani precedenti pronuntarii hotararii de deschidere a procedurii au mai fost supuSi unei astfel de proceduri, indiferent ca au constituit subiect al unei proceduri de reorganizare, de faliment, ori doar al unei proceduri inchise in perioada de observatie Nu fac exceptie in acest sens nici debitorii fata de care procedura a fost inchisa conform art. 134, alin. (1) din lege.

In mod corespunzator procedurii generale administrate conform actualei reglementari, pot fi subiecte ale procedurii simplificate doar persoanele juridice de drept privat, nu Si de drept public.


Participantii


Administratorul special Art. 3

26. Administratorul special
este reprezentantul desemnat de Adunarea Generala a Actionarilor/Asociatilor debitorului, persoana juridica, sa efectueze, in numele Si pe seama acestora, actele de administrare necesare in perioadele de procedura cand debitorului i se permite sa-Si administreze activitatea Si sa le reprezinte interesele in procedura pe perioada in care debitorului i s-a ridicat dreptul de administrare. Adunarea generala a actionarilor, asociatilor sau membrilor persoanei juridice va fi convocata de administratorul judiciar sau de lichidator, pentru desemnarea administratorului special, in termen de maximum 20 de zile de la deschiderea procedurii sau, dupa caz, de la ridicarea dreptului debitorului de a-Si administra averea. Adunarea generala va fi prezidata de administratorul judiciar sau de lichidator, dupa caz.


Comentarii la art. 3 pct. 26

Administratorul special - persoana fizica sau juridica - reprezinta o noua institutie in procedura insolventei, ce inlocuieSte Adunarea Generala a Asociatilor/ Actionarilor debitorului persoana juridica. Prevederile referitoare la institutia administratorului special incidente in cadrul procedurii simplificate reglementeaza, in mod anticipat, regimul reprezentarii, dupa caz, a intereselor debitorului persoana juridica in cadrul procedurii, sau ale asociatilor/actionarilor acestuia dupa cum acestuia i-a fost sau nu ridicat dreptul de administrare,.

Aceste prevederi urmeaza a fi coroborate cu cele reglementand efectele deschiderii procedurii simplificate de faliment, cu aplicarea corespunzatoare Si a comentariilor la acestea.(a se vedea pct.3.4.1)


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.