Model Cerere De Reexaminare Timbraj | Discută Online Cu Un Avocat Specializat
avocati bucuresti online
Model Acțiune de divorț din culpă, pentru motive temeinice
16 ianuarie 2017
cabinet de avocat
Model Cerere de revizuire- art. 509 alin. (1) pct. 8)
16 februarie 2017

Model Cerere de reexaminare timbraj

avocat online bun

avocat online bun

Model Cerere de reexaminare timbraj

Model Cerere de reexaminare timbraj

Sediul materiei:

 • Art. 39 din O.U.G. nr. 80/2013
 • Art. 148-151 C. proc. civ.

Instanţa[1] .....

Dosar nr...../...../.....

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul[2](nume .....,prenume ....), personal/reprezentat prin mandatar /prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de parte[3]....., în dosarul nr...../...../....., în care părţi[4] sunt (nume ....., prenume ....)

sau

Subscrisa[5] (denumirea .....), prin reprezentant[6] (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., în calitate de parte[7]....., în dosarul nr...../...../....., în care părţi[8] sunt (nume ....., prenume ....),formulăm

CERERE DE REEXAMINARE[9] A TIMBRAJULUI

stabilit prin rezoluţia/încheierea de şedintă[10] ...... pronunţată în camera de consiliu/şedinţă publică la data de ..... şi care mi-a fost comunicat la aceeaşi dată/la data de ….. , în termenul legal de 3 zile[11], prin care solicităm instanţei să constate că taxa de timbru datorată este în cuantum de[12] ….. şi nu de ……,cum a reţinut instanţa de fond/cererea este scutită de plata taxei de timbru.

În fapt, arătăm că prin rezoluţia/ încheierea de şedinţă pronunţată în camera de consiliu/şedinţă publică la data de ....., instanţa de fond a reţinut că aferent cererii[13]….. formulate, datorăm o taxă de timbru în cuantum de …..

Considerăm că nu datorăm respectiva taxă de timbru/ datorăm o taxă de timbru în cuantum de ….. şi nu de …… , deoarece[14] .....

În drept, ne întemeiem pretenţiile pe dispoziţiile art. 39 din O.U.G. nr.80/2013.

În dovedire, depunem următoarele înscrisuri[15] .....

Depunem prezenta într-un singur exemplar[16].

Anexăm procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[17]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[18]/extras din registrul public[19]/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare[20].

Data, Semnătura[21],

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ...../Tribunalului ...../Curţii de Apel ...../Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

 1. Este important ca în antetul cererii să fie menţionate instanţa, numărul dosarului pentru ca registratorul să ia măsurile necesare, în vederea soluţionării cererii de reexaminare. ↑
 2. Menţiunile se referă la persoana fizică ↑
 3. Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/apelant/recurent, etc. ↑
 4. Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar. ↑
 5. Menţiunile se referă la persoana juridică. ↑
 6. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 7. Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/apelant/recurent, etc. ↑
 8. Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar. ↑
 9. Cererea de reexaminare se formulează în scris, în conformitate cu dispoziţiile art. 148 din C. proc. civ. ↑
 10. Este important să identificaţi, în cuprinsul cererii, actul procedural, prin care s-a determinat timbrajul pe care îl contestaţi. ↑
 11. Cererea de reexaminare se formulează, în termen de 3 zile de la data comunicării taxei datorate. ↑
 12. Se va menţiona cuantumul taxei judiciare de timbru, pe care partea apreciază că trebuie să îl achite. ↑
 13. Se va menţiona natura cererii (de chemare în judecată, reconvenţională, de intervenţje principală, de chemare în garanţie, de apel etc.) în privinţa căreia a fost determinat timbrajul. ↑
 14. Se vor indica motivele pentru care partea apreciază că nu datorează taxa de timbru/datorează taxa de timbru într-un cuantum redus, prin raportare la prevederile O.U.G. nr. 80/2013. ↑
 15. Se vor depune înscrisurile relevante soluţionării cererii (spre exemplu, certificatul care conţine valoarea impozabilă a bunului imobil, în cererile având ca obiect dreptul de proprietate sau un alt drept real asupra acestuia). ↑
 16. Cererea se depune într-un singur exemplar numai pentru instanţă, nefiind incidente dispoziţiile art.149 din C. proc. civ. ↑
 17. Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. ↑
 18. Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al petentului. ↑
 19. Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat. ↑
 20. Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate juridică. ↑
 21. Semnătura de pe cerere de reexaminare trebuie să fie olografă (scrisă de mână). ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *