Încetarea Dreptului De Superficie | Consultanță Juridică 24/7 - Avocat Online
cabinet avocat
Obiectul raportului juridic civil. Clasificarea bunurilor
16 ianuarie 2017
avocati bucuresti online
Documente precontractuale
30 ianuarie 2017

Încetarea dreptului de superficie

avocat bucuresti online

avocat bucuresti online

Încetarea dreptului de superficie

Dreptul de superficie se stinge prin readierea din cartea funciară pentru una din următoarele cauze:

  • Expirarea termenului;
  • Consolidarea, dacă terenul sau construcția devin proprietatea aceleiaşi persoane;
  • Pieirea construcției, dacă există stipulație expresă în acest sens;
  • Alte cazuri.

Drepturile reale se pierd sau se sting numai prin radierea lor din cartea funciară, cu consimțământul titularului, consimțământ ce trebuie exprimat printr-un înscris notarial. Nu este necesar consimțământul titularului dacă dreptul se stinge la împlinirea termenului.

Consolidarea se poate face printr-un contract sau pe cale succesorală.

Efectele încetării superficiei prin expirarea termenului

În absența unei înțelegeri contrare a părților, proprietarul terenului dobândeşte şi dreptul de proprietate asupra construcției edificate de superficiar prin accesiune, cu obligația de a plăti superficiarului valoarea de circulație a construcției pe care aceasta o avea la data expirării termenului.

În ipoteza în care construcția nu exista la momentul constituirii dreptului de superficie, iar valoarea ei la expirarea termenului este mai mare sau egală cu valoarea terenului, proprietarul va putea cere obligarea superficiarului-constructor să cumpere acel teren la valoarea de circulație pe care acesta ar fi avut-o dacă nu ar fi existat construcția; la rândul său, superficiarul-constructor va putea refuza să cumpere terenul, dar numai dacă va ridica pe cheltuiala sa, construcția ori plantația realizată pe acel teren şi îl va repune în situația anteioară dreptului de superficie.

Dacă părțile nu au convenit altfel, la expirarea termenului de superficie, dezmembrămintele constituite de superficiar privitoare la construcție se vor stinge la momentul încetării dreptului său de superficie.

La expirarea termenului superficiei, ipotecile care grevează dreptul de superficie se strămută de drept asupra sumei primite de superficiar de la proprietarul terenului care a dobândit construcția plătind superficiarului valoarea de circulație a acesteia; se extind asupra terenului, când superficiarul cumpără terenul la expirarea superficiei; se strămută de drept asupa materialelor rezultate din demolarea construcției, când superficiarul repune terenul în situația anterioară.

La rândul lor, ipotecile constituite cu privire la teren pe durata existenței superficiei nu se vor extinde la întregul imobil, atunci când nudul proprietar dobândeşte şi proprietatea asupra construcției; se vor strămuta de drept asupra sumei de bani primite de proprietarul terenului de la superficiarul care îl cumpără; se extind de drept cu pivire la întregul teren repus în situația anterioară de către superficiarul care a demolat construcția şi şi-a ridicat materialele rezultate din această demolare.

Radieea superficiei prin expirarea termenului pentru care aceasta a fost constituită nu conduce la stingerea ipotecilor.

Efectele încetării superficiei prin consolidare

Aceste efecte pot fi determinate prin acordul de voință al părților.

Încetarea dreptului de superficie prin consolidare nu afectează dezmembrămintele consimțite de superficiar asupra construcției, plantației ori asupra altei lucrări realizate pe terenul nudului proprietar şi nici ipotecile născute pe durata existenței acestui drept.

În cazul în care dreptul de superficie s-a stins prin consolidare, în absența unei stipulații contrare, dezmembrămintele consimțite de superficiar se mențin pe durata constituirii lor, dar nu mai târziu de împlinirea termenului inițial al superficiei.

Cât priveşte ipotecile, consolidarea nu va produce nici o modificare privitoare la existența şi conținutul acestora; cel care dobândeşte dreptul de proprietate atât asupra terenului cât şi asupra construcției ridicate de superficiar pe acel teren va dobândi dreptul reîntregit asupra acelui imobil grevat însă cu ipotecile existente la momentul dobândirii.

Efectele încetării superficiei prin pieirea construcției

În cazul stingerii dreptului de superfricie prin pieirea construcției, drepturile ce grevau dreptul de superficie se vor stinge, doar dacă legea nu pevede altfel.

Ipotecile născute cu privire la nuda proprietate asupra terenului pe durata existenței dreptului de superficie se mențin asupra dreptului de proprietate asupra terenului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.