Dreptul De Superficie | Consultanță Juridică 24/7 - Discută Cu Un Avocat Online
cabinet avocat
Dreptul de servitute
29 octombrie 2012
avocati bucuresti
Dreptul de uz si dreptul de habitatie
29 octombrie 2012

Dreptul de superficie

firma avocatura

firma avocatura

DREPTUL DE SUPERFICIE - Update

Noțiune. Conținut. Formele dreptului de superficie.

Superficia reprezintă dreptul de a avea sau de a edifica o construcție pe terenul altuia, deasupra ori în subsolul acelui teren, asupra căruia superficiarul dobândeşte un drept de folosință.

Caractere juridice

Dreptul de superficie se poate constitui numai cu privire la bunuri imobile, pe o durată de cel mult 99 de ani, cu posibilitate de reînnoire.

Dobândirea dreptului de superficie

Dreptul de superficie se poate dobândi:

  • În temeiul unui act juridic;
  • Prin uzucapiune;
  • Alt mod prevăzut de lege.

Prin act juridic, dreptul de supeficie poate lua naştere, în ambele sale forme, prin convenție ori prin testament.

Pentru a fi valabilă, convenția de constituire sau de transmitere a dreptului de superficie urmează a fi încheiată în formă autentică.

Art.693, alin.3) Cod Civil, prezintă două cazuri speciale de constituire a dreptului de superficie:

  • Superficia poate fi înscrisă în cartea funciară în temeiul unui act juridic prin care proprietarul terenului transmite către o altă persoană, ce devine astfel superficiar, exclusiv dreptul de proprietate asupra construcției situate pe acel teren, chiar dacă nu s-a stipulat expres constituirea superficiei.
  • În situația realizării unei construcții pe terenul altuia, dreptul de superficie se poate înscrie pe baza renunțării proprietarului terenului la dreptul de a invoca cesiunea în favoarea constructorului, după cum el poate fi înscris în favoarea unui terț, pe baza cesiunii.

Art.693, alin.2), Cod Civil, prevede posibilitatea dobândirii dreptului de superficie prin uzucapiune.

Dreptul de superficie poate fi dobândit printr-un alt mod prevăzut de lege. Raporturile de familie – soții care aleg regimul comunității legale de bunuri.

Dreptul de superficie

Dreptul de superficie este un drept real principal, derivat, asupra unui teren, care constă în dreptul de proprietate al unei persoane numită superficiar, asupra construcţiilor, plantaţiilor sau altor lucrări ce se află pe un teren proprietatea altuia, teren asupra căruia superficiarul are un drept de folosinţă.

Caractere juridice:

- este un drept real imobiliar, având ca obiect întotdeauna un bun imobil, adică o suprafaţă de teren;

- este un drept perpetuu, în sensul că există atâta timp cât durează construcţia, plantaţia sau lucrarea ce se află în proprietatea altei persoane decât proprietarul terenului; el nu se poate stinge prin neexercitare;

- este un drept imprescriptibil extinctiv; acţiunea în revendicare poate fi introdusă oricând până la stingerea a însuşi dreptului de superficie.

Exercitarea dreptului de superficie

Dreptul de superficie conferă titularului său atributele de posesie, folosinţă şi dispoziţie. Aceste atribute trebuiesc exercitate în strânsă legătură cu exercitarea dreptului de proprietate asupra construcţiei, plantaţiei sau lucrării.

Dreptul de dispoziţie juridică conferă superficiarului dreptul de a înstrăina construcţia, plantaţia sau lucrarea aflată pe terenul altei persoane, fără consimţământul proprietarului terenului; aşa fiind dreptul de superficie este transmisibil prin acte juridice inter vivos sau mortis causa, cu titlu oneros sau gratuit. De asemenea dreptul de superficie poate fi grevat de sarcini reale cum ar fi: uzufruct, abitaţie, servitute ipotecă.

Dispoziţia materială se circumscrie doar cu privire la posibilitatea de a dispune de substanţa terenului numai în vederea realizării construcţiei, plantaţiei sau lucrării ce urmează a fi amplasată pe acel teren (săpături, excavări etc).

Dreptul de superficie

Stingerea dreptului de superficie

Ca o consecinţă a caracterului perpetuu al dreptului de superficie, acesta durează atâta vreme cât există construcţia, plantaţia sau lucrarea ce se află în proprietatea altei persoane decât proprietarul terenului, cu alte cuvinte el nu se stinge prin neexercitare.

Acest drept se stinge numai în următoarele situaţii:

- când construcţia, plantaţia sau lucrarea au pierit sau a fost desfiinţată de către superficiar;

- când proprietarul terenului devine în orice mod admis de lege şi proprietar al construcţiei, plantaţiei sau lucrării respective.

Afla mai multe detalii accesand pagina Avocat drept civil.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *