Efectele Contractului De Donație | Consultanță Juridică 24/7 - Discută Cu Un Avocat
avocat pret
Vânzarea bunului altuia Vânzarea bunului aflat în indiviziune
6 februarie 2017
avocat bucuresti
Timbrarea cererii de chemare în judecată
14 februarie 2017

Efectele contractului de donație

avocat bun

avocat bun

Efectele contractului de donație

Principalul efect al contractului de donație este transmiterea dreptului de proprietate de la donator la donatar.

Obligațiile donatorului

 

Obligația de pedarea a lucrului

Dacă părțile au convenit ca bunul donat să fie păstrat de donator şi după perfectarea contractului, acesta va răspunde pentru pieirea sau deteriorarea bunului.

Obligația de garanție a donatorului

Datorită caracterului gratuit al contractului, în principiu, donatorul nu are şi obligația de a-l garanta pe donatar pentru evicțiune sau pentru vicii ascunse.

Astfel, în executarea donației, dispunătorul răspunde numai pentru dol şi culpă gravă. Ca excepție de la regula enunțată, donatorul datorează totuşi garanție pentru evicțiune dacă a promis expres garanția sau dacă evicțiunea decurge din fapta sa ori dintr-o împrejurare care afectează dreptul transmis, pe care a cunoscut-o şi nu a comunicat-o donatarului la încheierea contractului.

Tot ca excepție, donatorul datorează garanție pentru viciile bunului donat, dacă a cunoscut viciile ascunse şi nu le-a adus la cunoştința donatarului la încheirea contractului, caz în care este ținut să repare şi prejudiciul cauzat donatarului pentru aceste vicii.

În cazul donației cu sarcini, în limita valorii acestora, donatorul răspunde pentru evicțiune şi pentru vicii ca şi vânzătorul.

Obligațiile donatarului

Deoarece contractul de donație este unilateral, donatarul nu are obligații față de donator.

Totuşi, donataul ae o obligație imperfectă, de recunoştință, care, dacă este încălcată, poate duce implicit, în anumite condiții la revocarea donației pentru ingratitudine.

Dacă donația este cu sarcini, donatarul are obligația de a executa sarcina întocmai ca debitorii din contractele sinalagmatice deoarece, în caz contrar, donația poate fi revocată.

Efectele donației față de terți

În cazul în care bunul donat este mobil corporal, opozabilitatea se realizează prin transmiterea posesiei bunului respectiv.

Dacă obiectul donației este un drept de creanță, opozabilitatea față de terți se realizează numai după notificarea cesiunii către debitorul cedat ori prin acceptarea ei printr-un înscris cu dată certă.

Cesiunea unei universalități de creanțe, actuale sau viitoare nu este opozabilă terților decât prin înscrierea cesiunii în arhivă.

Când obiectul donației este un imobil, contractul devine opozabil părților şi terților din momentul înscrierii dreptului tabular în cartea funciară.

Conform art.909, alin.2) Cod Civil, împotriva dobânditorului de bună-credință al unui drept real (prin donație sau legat), ce şi-a  înscris dreptul în cartea funciară, acțiunea în rectificare nu se va putea porni decât în termen de 5 ani, socotiț de la înregistrarea cereri de înscriere, cu excepția cazului în care dreptul material la acțunea în fond nu s-a prescris mai înainte.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *