Contractul De Antrepriza | Consultanță Juridică 24/7 - Discută Cu Un Avocat Online
avocat bucuresti online
Contractul de renta viagera
29 octombrie 2012
avocat bucuresti
Contractul de Asigurare
29 octombrie 2012

Contractul de antrepriza

avocat specializat

avocat specializat

Contractul de antrepriza

1. Caracterele juridice ale contractului de antrepriză

a) Antrepriza este un contract sinalagmatic (bilateral), întrucât dă naştere la obligaţii reciproce între părţi: antreprenorul se obligă să execute pe riscul său o anumită lucrare, iar clientul se obligă să plătească antreprenorului preţul lucrării.

b) Antrepriza este un contract cu titlu oneros, în care ambele părţi contractante urmăresc un interes propriu patrimonial.

c) Antrepriza este un contract comutativ, deoarece existenţa şi întinderea obligaţiilor reciproce sunt cunoscute de părţi de la încheierea contractului şi nu depind, ca în contractele aleatorii, de un eveniment viitor şi incert, care face să existe şanse de câştig şi pierdere pentru ambele părţi contractante.

d) Antrepriza este un contract cu executarea succesivă, în timp.

e) Antrepriza este un contract consensual, putând fi încheiat prin simplul acord de voinţă al părţilor (solo consensu).

2. Condiţiile de validitate ale contractului de antrepriză

Deoarece în materia antreprizei sunt aplicabile regulile de drept comun privind condiţiile de validitate ale contractului (obiect, consimţământ, cauză etc.), urmează să facem numai o precizare referitoare la capacitatea de exerciţiu a părţii contractante. Clientul trebuie să aibă, respectiv să îndeplinească condiţiile prevăzute de lege pentru încheierea fie a actelor de administrare, fie a actelor de dispoziţie, după cum contractul reprezintă un act de administrare a patrimoniului (de exemplu, reparaţii curente la un imobil) sau un act de dispoziţie (de exemplu, construirea unei case). În schimb, antreprenorul trebuie să aibă, în toate cazurile, capacitatea deplină de exerciţiu.

3. Reguli generale cu privire la contractul de antrepriză

A. Problema riscurilor

a) Riscul lucrului. În materia contractului de antrepriză, potrivit regulilor generale, riscul pieirii fortuite a lucrului (materialelor) este suportat de proprietar (res perit domino).

Contractul de antrepriza

b) Riscul contractului este suportat, în toate cazurile, de antreprenor, deoarece acesta s-a obligat pe riscul său şi este debitorul obligaţiei imposibil de executat (res perit debitori).

B. Recepţia lucrării. Clientul este obligat să recepţioneze şi să ia in primire lucrarea după terminarea ei integrală. În cazul unui lucru ce se măsoară sau care are mai multe bucăţi, recepţia se poate face şi pe părţi, iar părţile plătite de client se prezumă că au fost verificate, recepţionate (art. 1482 C. civ.).

C. Răspunderea antreprenorului: a) răspunderea pentru neexecutare.

În caz de neexecutare a lucrării, antreprenorul răspunde faţă de client potrivit dreptului comun (clauza penală, daune-interese, fiind posibilă şi obligarea antreprenorului la executarea lucrării sub sancţiunea plăţii daunelor cominatorii); b) răspunderea pentru viciile lucrului.

Recepţia lucrării din partea clientului, fără obiecţii şi rezerve, echivalează cu descărcarea antreprenorului şi decade pe client din dreptul de a invoca ulterior viciile aparente ale lucrării. Pentru aceste vicii, răspunderea antreprenorului poate fi angajată numai dacă, potrivit legii sau contractului, el datorează garanţie, în cadrul termenului stabilit, pentru lucrarea efectuată.

Antreprenorul răspunde însă, în toate cazurile, pentru viciile ascunse ale materialelor procurate de el şi ale lucrării, după ce a fost recepţionată de către client şi chiar dacă lucrarea nu a fost executată de către el personal (art. 1487 C.civ.).

4. Încetarea contractului

Potrivit Codului civil, contractul de antrepriză încetează („se desfiinţează”) prin moartea meseriaşului, arhitectului sau antreprenorului (art. 1485). Întrucât contractul se formează intuitu personae – aptitudinile antreprenorului având importanţă chiar dacă nu execută el personal lucrarea – este firesc ca la moartea sa contractul să înceteze. În afară de aceste reguli speciale, în ce priveşte încetarea contractului, se aplică regulile generale. De exemplu, ca orice contract sinalagmatic, antrepriza poate fi rezolvată la cererea uneia din părţi pentru neexecutarea obligaţiilor de către cealaltă parte.

 Solicita un model de contract de antrepriza accesand pagina Avocat drept civil.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *