Contestatie Decizie Acordare Stimulent De Insertie » Consultă Avocat
consultanta juridica avocat
Contestatie creanta a creditoarei ce nu mai putea face obiectul unei alte contestatii din partea aceleiasi debitoare
31 martie 2020
consultanta juridica avocat
Contestatie decizie de impunere a unor obligatii suplimentare plata
31 martie 2020

Contestatie decizie acordare stimulent de insertie

Avocat Online

Avocat Online

Contestatie decizie acordare stimulent de insertie

Din analiza coroborata a prevederilor legale incidente in cauza rezulta ca stimulentul de insertie se acorda persoanelor indreptatite care au optat pentru acordarea concediului pentru cresterea copilului si a indemnizatiei lunare prevazute la art. 2 alin. (1) din OUG nr. 111/2010, fiind astfel in relatie cu conditiile de acordare a concediului pentru cresterea copilului.

In ipoteza in care parintele obtine venituri supuse impozitului, acordarea stimulentului de insertie nu se poate face decat in conditii similare cu cele privind acordarea concediului si indemnizatiei pentru cresterea copilului, intrucat dispozitiile art. 7 alin. 1 fac vorbire de „persoanele care in perioada in care sunt indreptatite sa beneficieze de concediul pentru cresterea copilului, prevazut la art. 2 alin. (1) obtin venituri supuse impozitului ”.

Intrucat perioada pentru care reclamanta era indreptatita sa beneficieze de concediul pentru cresterea copilului trebuia diminuata cu o luna, alocata parintelui care nu a solicitat dreptul la concediul de crestere a copilului, in mod corect s-a dispus acordarea stimulentului de insertie fara a lua in calcul si luna respectiva.

Art. 7, art. 11 alin. 1 lit. a din OUG nr. 111/2010 Art. 12 si 13 din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 111/2010

Avand in vedere ca sesizarea instantei s-a facut sub imperiul legii noi de procedura, in cauza sunt aplicabile dispozitiile art.499 Cod procedura civila, potrivit carora „Prin derogare de la prevederile art. 425 alin. 1 lit. b, hotararea instantei de recurs va cuprinde in considerente numai motivele de casare invocate si analiza acestora, aratandu-se de ce s-au admis ori, dupa caz, s-au respins. ”

Prin contestatia adresata Tribunalului Constanta - Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal, inregistrata sub nr. .../118/2016, contestatoarea [...] in contradictoriu cu Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala Constanta a solicitat anularea masurii de acordare a stimulentului de insertie prin Decizia nr. .../12.01.2016 incepand cu data de 02.01.2016 si acordarea acestuia incepand cu data de 02.12.2015.

Prin sentinta civila nr. 1511/CA/09.11.2016 pronuntata de Tribunalul Constanta in dosar nr. .../118/2016 s-a respins cererea, ca nefondata.

Impotriva acestei hotarari a declarat recurs reclamata [...], criticand-o pentru nelegalitate, pentru urmatoarele motive:

Sustine recurenta-reclamanta ca, asa cum este mentionat si in documentele depuse in vederea obtinerii dreptului reprezentat de stimulentul de insertie dupa revenirea din concediul pentru cresterea copilului, si-a reluat activitatea salarizata - respectiv a obtinut venituri pentru care se datoreaza impozit pe venit incepand cu data de 01.12.2015. Cu respectarea termenului legal prevazut de art. 24 alin. 1 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 111/2010, a depus la data de 14.12.2015 documentele necesare acordarii dreptului reprezentand stimulent de insertie. Conform prevederilor aceluiasi articol, dreptul reprezentand stimulent de insertie se cuvine incepand cu ziua urmatoare celei in care persoana indreptatita isi reia activitatea profesionala si obtine venituri supuse impozitului pe venit. Fata de reluarea activitatii profesionale la data de 01.12.2015, dreptul reprezentand stimulent de insertie i se cuvenea incepand cu data de 02.12.2015.

Cu toate acestea, astfel cum este mentionat in cuprinsul art. 2 alin. 1 din Decizia nr. .../12.01.2016, a fost aprobata acordarea dreptului incepand cu data de 02.01.2016, respectiv incepand cu luna urmatoare reluarii activitatii profesionale. Mai mult decat atat, a fost efectuata deja

o plata cu titlu de stimulent de insertie cu mentiunea ca aceasta reprezinta, conform specificatiilor care o insotesc, contravaloarea stimulentului pentru luna ianuarie 2016.

Avand in vedere prevederile legale amintite, rezulta in mod clar faptul ca dreptul reprezentand stimulent de insertie trebuie acordat si pentru luna decembrie 2015, chiar daca plata acestuia se va face conform prevederilor art. 26 din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 111/2010, incepand cu luna ianuarie 2016.

Invedereaza recurenta-reclamanta faptul ca din cuprinsul sentintei civile recurate rezulta faptul ca instanta de fond si-a insusit sustinerile intimatei cu privire la modul de calcul si acordare a indemnizatiei de concediu pentru cresterea copilului.

In opinia recurentei-reclamante, instanta de fond a retinut motive straine de cauza, recurenta invederand ca a solicitat verificarea legalitatii acordarii stimulentului de insertie in forma in care intimata a inteles sa o faca, iar nu acordarea indemnizatiei de concediu pentru cresterea copilului. De asemenea, apreciaza faptul ca instanta a facut aplicarea gresita a prevederilor legale, substituind prevederile referitoare la indemnizatia de concediu pentru cresterea copilului celor privind stimulentul de insertie.

Intimata a prezentat ca singur argument, de altfel retinut si de catre instanta de fond, faptul ca tatal copilului nu a solicitat si nu a beneficiat de o luna din concediul de crestere a copilului, conform posibilitatii conferite de legislatia in vigoare, motiv pentru care ar fi justificata reducerea dreptului de a beneficia de stimulentul de insertie pentru o luna.

Se arata ca, in integralitatea lor, prevederile legale la care institutia intimata face referire, precum si cele mentionate in cuprinsul sentintei recurate mentioneaza faptul ca daca tatal copilului nu beneficiaza de dreptul la concediul de crestere a copilului, indemnizatia de crestere a copilului se reduce cu o luna, iar nu perioada pentru care se acorda stimulentul de insertie, o interpretare in sensul diminuarii si a stimulentului de insertie reprezentand o adaugire la lege fara niciun fel de temei.

In masura in care s-ar fi urmarit ca si stimulentul de insertie sa fie redus cu o luna in cazul in care tatal copilului nu solicita si nu beneficiaza de concediul pentru cresterea copilului de o luna, astfel cum exista mentiuni in cuprinsul Normelor metodologice cu privire la reducerea cu o luna a indemnizatiei de crestere a copilului, in mod firesc ar fi trebuit sa existe mentiuni si cu privire la reducerea cu o luna a stimulentului de insertie. Or, astfel de mentiuni cu privire la stimulentul de insertie nu exista, nici institutia publica intimata, nici instanta de judecata nu se poate substitui legiuitorului adaugand la lege o prevedere inexistenta rezultata dintr-o interpretare proprie.

De altfel, nici din punctul de vedere emis de catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale - Directia Generala Asistenta Sociala, depus de catre intimata in sustinerea argumentelor sale nu rezulta existenta unor prevederi legale care sa prevada reducerea cu o perioada de o luna a dreptului parintelui reprezentand stimulent de insertie.

Analizand cauza sub aspectul motivelor de casare invocate, Curtea constata ca recursul este nefondat.

Recurenta a invocat ca temeiuri de casare dispozitiile art. 488 alin.1 pct. 6 C.pr.civ., respectiv
„cand hotararea nu cuprinde motivele pe care se intemeiaza sau cand cuprinde motive contradictorii ori numai motive straine de natura cauzei”,
precum si pct. 8, respectiv
„cand hotararea a fost data cu incalcarea sau aplicarea gresita a normelor de drept material”,
criticand solutia primei instante sub urmatoarele aspecte: retinerea in cuprinsul hotararii a unor aspecte straine de prezenta cauza si aplicarea gresita a prevederilor legale incidente cauzei.

In ceea ce priveste motivul de recurs reglementat de art. 488 pct. 6 Cod procedura civila, Curtea constata ca hotararea recurata cuprinde analiza motivelor invocate de reclamanta iar rationamentul primei instante este argumentat juridic si sustine solutia la care s-a oprit judecatorul fondului.

Faptul ca rationamentul primei instante a condus la respingerea cererii reclamantei prin analiza si a unor prevederi referitoare la concediul pentru cresterea copilului nu releva incidenta unor motive straine de cauza, cata vreme premisele silogismului judiciar au fost fixate pornind de la motivele invocate de reclamanta in cererea dedusa judecatii, instanta luand totodata in analiza si dispozitiile legale indicate in cuprinsul intampinarii.

In dezvoltarea motivului de recurs prevazut de pct. 8 al art. 488 NCPC, recurenta critica aplicarea gresita a prevederilor legale incidente cauzei, sustinand, in esenta, lipsa unei prevederi legale care sa prevada reducerea cu o perioada de o luna a dreptului parintelui reprezentand stimulent de insertie.

Critica recurentei este nefondata.

Prin decizia contestata in cauza, recurentei i s-a aprobat acordarea stimulentului de insertie - optiunea I - pentru perioada ramasa pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, perioada diminuata cu o luna, intrucat tatal copilului nu a solicitat propriul concediu pentru cresterea copilului.

Recurenta a criticat decizia in cauza sustinand, in esenta, lipsa unei prevederi legale in acest

sens.

Potrivit art. 7 din OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor „(1)
Persoanele care in perioada in care sunt indreptatite sa beneficieze de concediul pentru cresterea copilului, prevazut la art. 2 alin. (1), obtin venituri supuse impozitului prevazute la art. 3 au dreptul la un stimulent de insertie in cuantum lunar de 1ISR.

 1. Stimulentul de insertie prevazut la alin. (1) se acorda dupa cum urmeaza:

a) pentru persoanele care beneficiaza de concediul pentru cresterea copilului prevazut la art. 2 alin. (1) lit. a), daca acestea obtin venituri supuse impozitului inainte de implinirea de catre copil a varstei de un an, pentru perioada ramasa pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani;

(...)"

Potrivit art. 12 si 13 din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 111/2010:


ART. 12

 1. Stimulentul de insertie prevazut la art. 7 alin. (1) din ordonanta de urgenta se acorda lunar persoanelor indreptatite care au optat pentru acordarea concediului pentru cresterea copilului si a indemnizatiei lunare prevazute la art. 2 alin. (1) din ordonanta de urgenta, daca acestea realizeaza venituri supuse impozitului, dupa cum urmeaza: (...)
 2. Acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului sau, dupa caz, a stimulentului de insertie se face la cererea scrisa a persoanei indreptatite, ori de cate ori aceasta solicita, cu respectarea conditiilor prevazute de ordonanta de urgenta.
 3. Daca persoana indreptatita care a optat pentru concediul prevazut la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanta de urgenta, in perioada in care beneficiaza de stimulentul de insertie, solicita acordarea concediului fara plata prevazut la art. 6 din ordonanta de urgenta, nu mai beneficiaza de stimulentul de insertie la reluarea realizarii de venituri supuse impozitului.
 4. In situatia prevazuta la art. 4

  A

  1 alin. (1) si (2), daca solicitarea concediului de cel putin o luna se produce in ultima luna inainte de implinirea de catre copil a varstei de un an, stimulentul de insertie se acorda incepand cu implinirea de catre copil a varstei de un an persoanei indreptatite care a solicitat initial dreptul, daca aceasta realizeaza venituri profesionale, cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (1).
 5. In situatia prevazuta la art. 4

  A

  1 alin. (1) si (2), daca solicitarea concediului de cel putin o luna se produce in ultima luna inainte de implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, stimulentul de insertie nu se mai acorda.
 6. In cazul in care persoana indreptatita care a solicitat concediul prevazut la art. 2 alin. (1) lit. b) din ordonanta de urgenta realizeaza venituri profesionale inainte de implinirea de catre copil a

varstei de un an, stimulentul de insertie se va acorda numai dupa implinirea de catre copil a varstei de un an.

 1. In situatia in care unul dintre parinti se afla in plata stimulentului de insertie acordat in conditiile alin. (1) lit. a) si celalalt parinte se afla intr-o situatie de natura a genera un nou concediu pentru cresterea copilului, stimulentul de insertie se acorda pana la implinirea de catre copilul anterior a varstei de 2 ani.

(7

A

1) Pe perioada in care unul dintre parinti solicita concediul prevazut la art. 6 alin. (1) din ordonanta de urgenta, celalalt parinte nu poate beneficia de stimulentul de insertie.

 1. In situatia in care unul dintre parinti se afla in plata stimulentului de insertie acordat in conditiile alin. (1) lit. b) si celalalt parinte se afla intr-o situatie de natura a genera un nou concediu pentru cresterea copilului, plata stimulentului de insertie se suspenda si se acorda indemnizatia pentru cresterea copilului, cu respectarea prevederilor art. 8, majorata cu suma prevazuta la art. 9 alin. (4) din ordonanta de urgenta.
 2. In situatia realizarii de venituri nete in conditiile art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanta de urgenta, persoana indreptatita nu poate solicita stimulentul de insertie.

ART. 13

 1. Stimulentul de insertie se acorda pe baza de cerere, semnata de persoana indreptatita, insotita de dovada eliberata de angajator sau, dupa caz, de alte documente eliberate de autoritatile competente ori de declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte ca aceasta realizeaza sau urmeaza sa realizeze venituri supuse impozitului.
 2. In situatia stabilirii dreptului la stimulentul de insertie pentru persoana care beneficiaza de concediul pentru cresterea copilului si indemnizatia lunara prevazuta la art. 2 alin. (1) din ordonanta de urgenta, cererea de acordare va fi insotita numai de documentele prevazute la alin. (1).
 3. In situatia stabilirii dreptului la stimulentul de insertie pentru persoana care desi are dreptul nu solicita acordarea concediului pentru cresterea copilului si a indemnizatiei lunare prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanta de urgenta, cererea este insotita de actele doveditoare necesare stabilirii acestui drept, dintre cele prevazute la art. 6.

Conform art. 11 alin. 1 lit. a din OUG nr. 111/2010
„Dreptul la concediul pentru cresterea copilului stabilit potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) se acorda pe baza netransferabila persoanelor ai caror copii se nasc incepand cu data de 1 martie 2012, precum si celor aflate in situatiile prevazute la art. 8 alin. (2), incepand cu aceasta data, in situatia in care ambele persoane din familia respectiva indeplinesc conditiile de acordare a acestuia, dupa cum urmeaza: a) cel putin o luna din perioada totala a concediului de crestere a copilului este alocata uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept;"

Iar potrivit art. 4

1

din Normele metodologice
„(1) In aplicarea prevederilor art. 11 lit. a) din ordonanta de urgenta, celalalt parinte sau cealalta persoana prevazuta la art. 8 alin. (2) din ordonanta de urgenta care nu a solicitat dreptul la indemnizatie poate solicita acest drept, daca indeplineste conditiile de acordare, oricand pana la implinirea de catre copil a varstei de un an, 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap. Daca acest drept nu se solicita, concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului se reduc cu o luna.

(2) In situatia prevazuta la alin. (1), persoana indreptatita care se afla in concediu pentru cresterea copilului poate opta pentru concediu fara plata sau, dupa caz, pentru realizarea de venituri supuse impozitului.

Din analiza coroborata a acestor prevederi legale rezulta ca stimulentul de insertie se acorda persoanelor indreptatite care au optat pentru
acordarea concediului pentru cresterea copilului si a indemnizatiei lunare prevazute la art. 2 alin. (1) din ordonanta de urgenta
, fiind astfel in relatie cu conditiile de acordare a concediului pentru cresterea copilului.

Curtea apreciaza ca, de vreme ce stimulentul de insertie se poate acorda persoanelor care indeplinesc conditiile pentru acordarea concediului pentru cresterea copilului si a indemnizatiei lunare, aceste persoane au un drept de optiune intre concediul pentru cresterea copilului si indemnizatia lunara aferenta, acordate in conditiile reglementate de lege (asadar pe o perioada micsorata cu luna alocata parintelui care nu a solicitat dreptul la concediul de crestere a copilului) si stimulentul de insertie, in ipoteza obtinerii de venituri supuse impozitului.

Reiese astfel, din intreaga economie a legii, ca in ipoteza in care parintele obtine venituri supuse impozitului, acordarea stimulentului de insertie nu se poate face decat in conditii similare cu cele privind acordarea concediului si indemnizatiei pentru cresterea copilului, intrucat dispozitiile art. 7 alin. 1 fac vorbire de
„persoanele care in perioada in care sunt indreptatite sa beneficieze de concediul pentru cresterea copilului, prevazut la art. 2 alin. (1) obtin venituri supuse impozitului ”.
Cum perioada pentru care reclamanta era indreptatita sa beneficieze de concediul pentru cresterea copilului trebuia diminuata cu o luna, alocata parintelui care nu a solicitat dreptul la concediul de crestere a copilului, in mod corect parata a dispus acordarea stimulentului de insertie fara a lua in calcul si luna respectiva.

Contrar sustinerii recurentei, o atare interpretare a legii nu reprezinta nici substituirea prevederilor legale referitoare la indemnizatia pentru cresterea copilului celor privind stimulentul de insertie si nici o adaugare la lege, cata vreme decizia contestata reflecta o aplicare corecta a legii, interpretata sistematic.

Astfel cum s-a aratat mai sus, desi in corpul legii, forma in vigoare la momentul emiterii deciziei contestate, nu exista o prevedere expresa privind reducerea cu o luna a perioadei de acordare a stimulentului de insertie (aceasta fiind introdusa ulterior, la art. 12 alin. 7 din Normele metodologice), legalitatea masurii reiese din interpretarea sistematica a dispozitiilor legale, prevederile art. 7 alin. 1 din OUG nr. 111/2010 facand in mod expres trimitere la perioada in care persoana este indreptatita sa beneficieze de concediul pentru cresterea copilului
.

Pentru considerentele expuse, apreciind ca motivele invocate de recurenta sunt nefondate, se va respinge recursul promovat.

Decizia civila nr. 853/CA/05.10.2017 Judecator redactor Roxana Nicoleta Bacu


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.