APARAREA DREPTURILOR » Consultă Avocat
consultanta juridica avocat
Apelul unui Desen sau Model Comunitar
1 aprilie 2020
avocat pret
Motivele care pot fi invocate in opozitie
1 aprilie 2020

APARAREA DREPTURILOR

avocat online bun

avocat online bun

APARAREA DREPTURILOR

Apararea drepturilor privind un Desen sau Model Comunitar se realizeaza pe trei cai:

 • anularea unui desen sau model comunitar;
 • apelulul;
 • recursul.

1. Anularea unui Desen sau Model Comunitar

1.1 Principii generale privind anularea desenelor sau modelelor comunitare

In cadrul procedurii de examinare, Biroul OAPI nu verifica noutatea, respectiv, daca cererea de desen sau model comunitar incalca un drept de proprietate intelectuala a vreunui tert.

Daca un desen sau model comunitar a fost inregistrat cu rea- credinta, terta persoana careia i s-a incalcat un drept sau care are dovezi ca desenul sau modelul nu indeplinea conditia de a fi inregistrat poate cere anularea desenului sau a modelului comunitar respectiv.

Regulamentul Consiliului (CE), nr. 6/2002, din 12.12.2001, privind desenele si modelele comunitare, prevede, la art. 24, ca
un desen sau un model comunitar inregistrat poate fi anulat in urma unei cereri inaintate OAPI
, in conformitate cu procedura prevazuta in titlurile VI si VII,
sau prin hotararea unui tribunal competent
in domeniul desenelor si modelelor comunitare, in urma unei cereri reconventionale, in cadrul unei actiuni in contrafacere.

3

Nulitatea inregistrarii unui desen sau model comunitar poate fi pronuntata chiar si dupa stingerea dreptului sau renuntarea la acesta.

Procedura de anulare se deschide printr-o cerere de anulare prezentata la OHIM

C
ererea de anulare

Orice persoana fizica sau juridica, precum si orice autoritate publica autorizata in acest sens poate prezenta OAPI o cerere in anulare pentru un desen sau un model comunitar inregistrat, sub rezerva exceptiilor prevazute.

Cererea trebuie prezentata in scris si argumentata.

Cererea se ia in considerare numai dupa achitarea taxei prevazute.

Cererea in anulare nu poate fi acceptata daca un tribunal pentru desene sau modele comunitare a pronuntat deja o hotarare, pentru aceleasi parti implicate, privind o cerere avand acelasi obiect si aceeasi cauza, si daca hotararea respectiva a dobandit autoritate de lucru judecat.


Motivele care pot determina anularea

Conform Regulamentului 6/2002 (art. 25), un desen sau un model comunitar poate fi anulat numai daca:

 1. desenul sau modelul
  nu corespunde definitiei
  mentionate in art. 3, lit. (a), care mentioneaza ca se considera “desen sau model“ aspectul exterior al unui produs sau al unei parti a acestuia, rezultat din combinatia dintre principalele sale caracteristici, indeosebi linii, contururi, culori, forma, textura si/sau materiale si/sau ornamentatia produsului in sine;
 2. desenul sau modelul
  nu indeplineste conditiile stabilite in art. 4-9
  , care definesc conditiile de protectie, noutate, caracterul individual, divulgarea, desenele sau modelele impuse de functia tehnica sau interconexiuni, si desenele sau modelele care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri;
 3. in temeiul unei hotarari judecatoresti,
  titularul nu detine drepturi asupra desenului sau modelului comunitar, in sensul art. 14
  , in care se precizeaza cine are dreptul asupra unui desen sau model comunitar;
 4. desenul sau modelul comunitar se afla in conflict cu un desen sau model anterior care a fost divulgat publicului

dupa data depunerii cererii de inregistrare sau - in cazul in care s-a revendicat o prioritate - dupa data de prioritate a desenului sau modelului comunitar, si care este protejat incepand cu o data anterioara, prin inregistrarea unui desen sau model comunitar, sau printr-o cerere de inregistrare a unui astfel de desen sau model, ori prin inregistrarea unui desen sau model intr-un stat membru, sau printr-o cerere de obtinere a dreptului aferent;

se utilizeaza un semn distinctiv intr-un desen sau model ulterior si legislatia comunitara sau legislatia statului membru in cauza, care contine reglementari referitoare la respectivul semn, ii confera titularului dreptul de a interzice utilizarea in cauza;

desenul sau modelul constituie o utilizare neautorizata a unei opere protejate de legislatia in domeniul dreptului de autor, dintr-un stat membru;

desenul sau modelul constituie o utilizare abuziva a unuia dintre elementele enumerate in art. 6b, din Conventia de la Paris, pentru protectia proprietatii industriale (denumita, in continuare, „Conventia de la Paris”), sau o utilizare abuziva a altor semne, embleme sau blazoane decat cele prevazute in art. 6b mentionat anterior, acestea prezentand un interes public deosebit pentru un anumit stat membru.

Motivul prevazut in alin. (1), lit. (c), poate fi invocat numai de catre persoana care este titular al desenului sau modelului comunitar, in sensul art. 14.

Motivele prevazute in alin. (1), lit. (d), (e) si (f), pot fi invocate numai de catre solicitantul sau titularul dreptului anterior.

Motivul prevazut in alin. (1), lit. (g), poate fi invocat numai de catre persoana sau institutia afectata de utilizarea in cauza.

Un desen sau un model comunitar inregistrat, care a fost anulat in temeiul alin. (1), lit. (b), (e), (f) sau (g), poate fi mentinut intr-o forma modificata daca, in aceasta forma, indeplineste criteriile de acordare a protectiei si daca se pastreaza astfel identitatea desenului sau a modelului. Prin „mentinere intr-o forma modificata” se intelege inregistrarea insotita de renuntare partiala, din partea titularului desenului sau al modelului comunitar inregistrat, sau inscrierea in registru a unei hotarari judecatoresti sau a unei decizii a OAPI care pronunta nulitatea partiala a desenului sau a modelului comunitar inregistrat.

Admisibilitatea cererii de anulare

O cerere in anulare, prezentata OAPI in temeiul art. 52, din Regulamentul (CE) nr. 6/2002, trebuie sa contina urmatoarele:

 1. in ceea ce priveste desenul sau modelul comunitar inregistrat,

pentru care se solicita anularea:

 • numarul sau de inregistrare;
 • numele si adresa titularului sau;
 1. in ceea ce priveste motivele invocate in cerere:
 • o declaratie in care se precizeaza motivele de anulare;
 • in cazul unei cereri prezentate in temeiul art. 25, alin. (1), lit. (d), din Regulamentul (CE) nr. 6/2002, reprezentarea si precizari privind desenul sau modelul anterior, pe care se bazeaza cererea in anulare, precum si elemente care sa demonstreze ca solicitantul este abilitat sa invoce desenul sau modelul anterior, ca motiv de nulitate, in temeiul art. 25, alin.
 1. , din Regulamentul in cauza;
 • in cazul unei cereri prezentate in temeiul art. 25, alin. (1), lit. (e) sau (f), din Regulamentul (CE) nr. 6/2002, reprezentarea si precizarile asupra semnului distinctiv sau a operei protejate de legislatia privind drepturile de autor, pe care se bazeaza cererea in nulitate, precum si elementele care demonstreaza ca solicitantul este titularul dreptului anterior, conform art. 25, alin. (3), din Regulamentul mentionat;
 • in cazul unei cereri prezentate in temeiul art. 25, alin. (1), lit. (g), din Regulamentul (CE) nr. 6/2002, reprezentarea si precizarile asupra elementului relevant mentionat in articolul respectiv, precum si elemente care sa demonstreze ca cererea este prezentata de persoana sau organismul afectat de utilizarea abuziva, conform art. 25, alin. (4), din Regulamentul in cauza;
 • daca motivele de anulare se intemeiaza pe faptul ca desenul sau modelul comunitar inregistrat nu indeplineste conditiile enuntate in art. 5 si 6, din Regulamentul (CE) nr. 6/2002, precizarea si reproducerea desenelor sau a modelelor anterioare, care ar putea constitui o piedica in declararea noutatii sau a caracterului individual al desenului sau al modelului comunitar inregistrat, precum si documentele care dovedesc existenta respectivelor desene sau modele anterioare;
 • faptele, dovezile si observatiile prezentate in sprijinul cererii;
 1. in ceea ce-l priveste pe solicitant:
 • numele si adresa, conform art. 1, alin. (1), lit. (b);
 • daca solicitantul a desemnat un reprezentant, numele si adresa profesionala a acestuia din urma, conform regulilor prevazute in art. 1, alin. (1), lit. (e);
 • in plus, in cazul unei cereri prezentate in temeiul art. 25, alin. (1), lit. (c), din Regulamentul (CE) nr. 6/2002, elemente care sa demonstreze ca cererea este prezentata de una dintre persoanele abilitate in mod corespunzator in acest sens, in temeiul art. 25, alin. (2), din Regulamentul mentionat.

Depunerea cererii la OAPI este conditionata de achitarea taxei prevazute in art. 52, alin. (2), din Regulamentul (CE) nr. 6/2002.

OAPI informeaza titularul ca s-a depus o cerere in anulare, cu privire la desenul sau modelul comunitar in cauza.

Examinarea cererii de anulare

Daca OAPI considera ca o anumita cerere de anulare este acceptabila, examineaza daca motivele mentionate conform art. 25 se opun mentinerii desenului sau modelului comunitar inregistrat.

In cazul in care OAPI nu respinge cererea de anulare, in temeiul art. 30, o notifica titularului, invitandu-l sa-si prezinte observatiile intr-un anumit termen.

Daca titularul nu prezinta nicio observatie, Biroul poate sa decida in privinta nulitatii, in functie de dovezile de care dispune.

In cursul examinarii cererii, efectuate in conformitate cu Regulamentul de aplicare, Biroul invita p artile, ori de cate ori este necesar, sa-si prezinte, in termenul alocat, observatiile referitoare la argumentele prezentate de celelalte parti sau de OAPI. OAPI poate invita partile sa ajunga la o solutionare pe cale amiabila a divergentei.

Daca s-au depus mai multe cereri de anulare pentru un acelasi desen sau model comunitar inregistrat, OAPI poate sa le trateze in cadrul unei proceduri de examinare comune. Ulterior OAPI poate decide sa separe din nou procedurile.

Decizia

Decizia se ia de catre o comisie de specialitate, formata din trei persoane, experti din cadrul Diviziei de anulare.

Decizia care pronunta anularea desenului sau a modelului comunitar inregistrat este inscrisa in Registrul desenelor sau modelelor comunitare din momentul in care aceasta devine definitiva.

Decizia Departamentului Desene si Modele Comunitare, din cadrul OAPI, cu privire la anulare, poate fi atacata la Camera de Apel din cadrul OAPI.


Efectele anul
a
rii

In cazul anularii unui desen sau model comunitar, se considera ca desenul sau modelul comunitar in cauza nu a avut inca de la inceput efectele prevazute in prezentul Regulament, drept pentru care a fost declarat nul.

Sub rezerva dispozitiilor nationale, referitoare fie la recursul pentru repararea prejudiciului produs din neglijenta sau reaua-credinta a titularului desenului sau modelului comunitar, fie la imbogatirea nejustificata, efectul retroactiv al nulitatii desenului sau modelului comunitar nu afecteaza:

3

 1. hotararile in contrafacere care au dobandit autoritate de lucru judecat si au fost executate inainte de decizia de anulare;
 2. contractele incheiate inaintea deciziei de anulare, daca au fost executate inainte de decizia in cauza; totusi, daca acest lucru este justificat de circumstante, se poate solicita, din ratiuni de echitate, restituirea sumelor varsate in temeiul contractului.

1.6. Studiu de caz

In continuare voi prezenta un exemplu de cerere de anulare (anexa 1), depusa la Departamentul de Decizii, din cadrul OAPI, precum si deciziile luate de Divizia de anulare.

Modelul Comunitar se refera la un vehicul avand nr. 0000748587 - 0001, titular MBF Diffusion SARL, Franta, inregistrat la OAPI, in data de 28.06.2007, in clasa de produse 12-14, si publicat in Buletinul de desene si modele comunitare, nr. 098/2007, la data de 10.07.2007.

Impotriva acestuia a fost introdusa, la 13.03.2008, o cerere de anulare bazata pe un alt model comunitar, inregistrat la OAPI ulterior, la data de 02.11.2007, dar care avea invocata o prioritate de prim depozit la data de 21. 05. 2007.

Reclamantul sustine in cererea de anulare art. 25, alin. (1) (d), RDC, ca modelul titularului, respectiv, “desenul sau modelul comunitar se afla in conflict cu un desen sau model anterior, care a fost divulgat publicului dupa data depunerii cererii de inregistrare sau, in cazul in care s-a revendicat o prioritate, dupa data de prioritate a desenului sau modelului comunitar, si care este protejat incepand cu o data anterioara, prin inregistrarea unui desen sau model comunitar ...”

Astfel, ca element de proba, se ataseaza inregistrarea desenului sau modelului comunitar anterior (conform datei de prioritate).

Din examinarea celor doua modele se constata ca sunt identice si ca impresia globala pe care o produce asupra utilizatorului avizat difera de impresia produsa asupra aceluiasi utilizator de catre orice alt desen sau model care a fost facut public.


Fapte, dovezi si argumente

 • Modelul comunitar este inregistrat la 28.06.2007, titular MBF Diffusion SARL, sub nr. 0000748587 - 0001, avand ca obiect “vehicul” si adus la cunostinta publicului la 10.07.2007, prin publicarea pe site-ul OAPI.
 • La 13.03.2008 este depusa cererea de anulare.
 • Cererea de anulare se bazeaza pe art. 25, alin. (1), lit. d, din Regulamentul 6/2002, respectiv, “desenul sau modelul comunitar se afla in conflict cu un desen sau model anterior, care a fost divulgat publicului dupa data depunerii cererii de inregistrare sau, in cazul in care s-a revendicat o prioritate, dupa data de prioritate a desenului sau modelului comunitar, si care este protejat incepand cu o data anterioara, prin inregistrarea unui desen sau model comunitar.

  11

Ca motiv de anulare se invoca un model comunitar inregistrat la data de 02.11.2007, dar cu prioritate de prim depozit invocata la data de
21.05.2007
. Ca element de proba se ataseaza inregistrarea desenului sau a modelului comunitar anterior (conform datei de prioritate).

Din examinarea celor doua modele se constata ca sunt identice si ca impresia generala a modelului comunitar nu este diferita fata de modelul reclamantei.

 

Cu privire la admisibilitatea cererii

Cererea de anulare a fost intocmita conform legislatiei in vigoare, fiind prezentate motivele de anulare.

Cu privire la fond

Cererea de anulare se bazeaza pe art. 25 (1), lit. d, din Regulamentul 6/2002, respectiv, un desen sau model comunitar este declarat nul daca intra in conflict cu un alt desen sau model comunitar anterior, care a fost divulgat publicului dupa data de depozit a desenului sau modelului comunitar inregistrat.

Astfel, desenul sau modelul comunitar ce a invocat prioritatea are intaietate (art. 44, din Regulamentul 6/2002).

Efectul dreptului de prioritate consta in aceea ca data de prioritate este considerata a fi data de depunere a cererii de inregistrare a desenului sau modelului comunitar.

In concluzie, modelul comunitar atasat este in conflict cu modelul comunitar anterior, in sensul art. 25 (1), lit. d, din Regulamentul 6/2002, si, prin urmare, Divizia de anulare din cadrul OAPI constata ca modelul comunitar al paratului este in conflict cu modelul reclamantei. Ca urmare, modelul comunitar nr. 000748587-0001 este declarat nul.

Conform art. 70 (1), RDC, partea care pierde intr-o actiune in nulitate, pentru un desen sau model comunitar inregistrat, sau intr-un recurs, suporta taxele aferente celeilalte parti, precum si toate cheltuielile care-i revin acestei parti.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.