Varietăți Ale Contractului De Vânzare | Consultanță Juridică Online 24/7 | Avocat
Avocat Online
Cauza Forma ad validitatem şi Forma ad probationem
6 februarie 2017
caut avocat bucuresti
Modificarea cererii de chemare în judecată
14 februarie 2017

Varietăți ale contractului de vânzare

caut avocat

caut avocat

Varietăți ale contractului de vânzare

Varietăți ale contractului de vânzare

Vânzarea pe încercate

Vânzarea pe încercate este atunci când se încheie sub condiția suspensivă ca, în urma încercării, bunul să corespundă criteriilor stabilite la încheierea contractului ori, în lipsa acestora, destinației bunului, potrivit naturii sale.

În cazul în care prin contractul de vânzare părțile au prevăzut că bunul vândut urmează să fie încercat, se prezumă că s-a încheiat o vânzare pe încercate.

Vânzătorul poate cere o expertiză a calităților şi funcționalității bunului obiect al contractului.

Contractul se încheie odată cu acordul de voințe al părților, însă transferul dreptului de proprietate se va face numai după ce se cunoaşte rezultatul pozitiv al încercării.

Dacă durata încercării nu a fost convenită şi din uzanțe nu rezultă altfel, condiția se consideră îndeplinită în cazul în care cumpărătorul nu a declarat că bunul este nesatisfăcător, în termen de 30 de zile de la predare.

 

Vânzarea unei moşteniri

 

Obiectul vânzării moştenirii îl constituie întreg patrimoniul succesoral (ca universalitate, cuprinzând drepturi şi obligații corelative) sau cota-parte indiviză asupra unei universalități (dacă sunt mai mulți moştenitori).

Ca excepție, înscrisurile sau portretele de familie, decorațiile sau alte asemenea bunuri, care nu au valoare patrimonială însemnată, dar care au pentru vânzător o valoare afectivă, se prezumă a nu fi cuprinse în moştenirea vândută.

Pe lângă patrimoniul înstrăinat, vânzătorul este obligat să remită cumpărătorului toate fructele pe care le-a cules şi toate plățile primite pentru creanțele moştenirii până la momentul încheierii contractului, prețul bunurilor vândute din moştenire şi orice bun care înlocuieşte un bun al moştenirii.

Potrivit art.1750 Cod Civil, întrucât cumpărătorul dobândeşte un patrimoniu, el va fi ținut să plătească, atât datoriile şi sarcinile moştenirii, cât şi cheltuielile făcute de vânzător cu preluarea moştenirii.

 

Efecte jurdice

 

Vânzătorul este obligat să predea cumpărătorului fructele percepute, creanțele încasate sau prețul lucrurilor vândute din masa succesorală, dacă nu există o convenție contrară.

Vânzătorul este obligat să predea cumpărătorului intregul patrimoniul succesoral sau o fracțiune din acesta.

Vânzătorul răspunde pentru datoriile moştenirii înstrăinate.

Cumpărătorul este obligat să plătească prețul vânzării, dar şi datoriile şi sarcinile moştenirii, precum şi cheltuielile de preluare, dacă nu s-a convenit altfel.

Drepturile reale asupra imobilelor cuprinse în moştenire devin opozabile de la data înscrierii lor în cartea funciară.

Vânzarea moştenirii trebuie încheiată în formă autentică sub sancțiunea nulității absolute a contractului.

 

Vânzarea cu opțiune (pact) de răscumpărare

 

Vânzarea cu opțiune de răscumpărare este o varietate a vânzării prin care vânzătorul îşi rezervă dreptul de a răscumpăra bunul sau dreptul transmis cumpărătorului, restituind acestuia prețul, cheltuielile şi uneori şi sporul de valoare.

Opțiunea de răscumpărare nu poate fi stipulată pentru un termen mai mare de 5 ani.

Dacă vânzătorul şi-a exercitat opțiunea de răscumpărare, acesta trebuie să restituie cumpărătorului prețul primit şi cheltuielile pentru încheierea contractului, dar şi cheltuielile pentru ridicarea şi transportul bunurilor.

Când vânzătorul nu şi-a exercitat opțiunea în termenul stabilit, condiția rezolutorie care afecta vânzarea este considerată a nu se fi îndeplinit, iar dreptul cumpărătorului, dobândit prin contractul de vânzare, se consolidează retroactiv.

Vânzătorul este ținut de locațiunile încheiate de cumpărător înaintea exercitării opțiunii, dacă au fost supuse formalităților de publicitate, dar nu mai mult de 3 ani din momentul exercitării.

Pentru exercitarea opțiunii, vânzătorul trebuie să îi notifice pe cumpărător şi pe orice subdobânditor şi în termen de 1 lună să consemneze sumele datorate la dispoziția acestora, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a exercita opțiunea de răscumpărare.

Când diferența dintre prețul răscumpărării şi prețul plătit pentru vânzare depăşeşte nivelul maxim stabilit de lege pentru dobânzi, prețul răscumpărării va fi redus la prețul plătit pentru vânzare.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.