Model CONTRACT CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE
Plangere Penala
Model CONTRACT DE CONSTITUIRE A DREPTULUI DE UZUFRUCT
7 ianuarie 2019
Plangere Penala
Model CONTRACT DE CONSULTANȚĂ
7 ianuarie 2019

Model CONTRACT PRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE

avocat specializat

avocat specializat

Model CONTRACT PRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE

Model CONTRACT PRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE

 

 

CONTRACT DE CONSTITUIRE A DREPTULUI DE SUPERFICIE

Între:

Dl./D-na .......................... domiciliat în ........................... str. ............... nr. ....... identificat cu actul de identitate seria ...... nr. ......... denumit în continuare Proprietar, pe de o parte

și

Dl./D-na .......................... domiciliat în ........................... str. ............... nr. ....... identificat cu actul de identitate seria ...... nr. ......... denumit în continuare superficiar, pe de altă parte

În temeiul art. 693 Cod civil, republicat, convin următoarele:

1. Începând cu data semnării prezentului act, proprietarul constituie în favoarea superficiarului un drept de superficie asupra suprafeței de teren de sub construcția proprietate a superficiarului situată în ......................, edificată pe terenul proprietarului, conform planului de situație anexat.

2. Dreptul de superficie se acordă cu titlu gratuit, pe toată durata existenței construcției.

3. Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Codului civil republicat și cele ale Codului de procedură civilă.

Încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

PROPRIETAR,

SUPERFICIAR,

 

 

CONTRACT PRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE

Art. 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE
Dl./D-na. ..............., domiciliat în ........., str. ........., nr. ...., bl. ...., ap. ...., identificat cu B.I. seria ......, nr. ........., proprietar al imobilului construcție situat în .............., str. ............., nr. ...., în calitate de superficiar.

Dl./D-na. .................., domiciliat în ........., str. ............, nr. ..., bl. ...., ap. ...., identificat cu B.I. seria ..., nr. ..............., în calitate de proprietar al terenului situat în .............., str. .... nr. ....

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Prin prezentul contract proprietarul se obligă să constituie în favoarea superficiarului dreptul de superficie contra unei prestații bănești.

Art. 3. PREȚUL CONTRACTULUI
Superficiarul plătește proprietarului o indemnizație lunară de .......... lei în schimbul acordului exprimat de acesta cu privire la constituirea dreptului de superficie.

Art. 4. DURATA CONTRACTULUI
Dreptul de superficie se constituie pe durata existenței construcției menționate mai sus.

Art. 5. DATA ȘI LOCUL PLĂȚII
Superficiarul va face plata indemnizației la fiecare ...... ale lunii, la domiciliul proprietarului terenului.

Art. 6. DREPTURILE Și OBLIGAȚIILE SUPERFICIARULUI
Superficiarul dobândește prin prezentul contract, dreptul de a exercita posesia și folosința asupra terenului, precum și dreptul de a dispune de substanța lui în limitele impuse de necesitatea realizării construcției (săpături, amenajări etc.).

Superficiarul este obligat să achite suma prevăzută la art. 3 din prezentul contract la data și locul stabilit.

Art. 7. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PROPRIETARULUI
Proprietarul terenului are dreptul la plata sumei prevăzute în contract.

Proprietarul terenului garantează folosința liniștită și utilă a terenului.

Proprietarul terenului garantează pe superficiar contra evicțiunii provenită atât din fapta sa, cât și din fapta terților.

Art. 8. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
Superficiarul este obligat să plătească proprietarului penalități de întârziere în cuantum de ........ lei/zi în cazul în care execută cu întârziere obligația de plată a prețului contractului.

Superficiarul este îndreptățit la plata unor daune interese în sumă de ....... lei, în cazul în care folosința sa liniștită și utilă asupra terenului este tulburată de către proprietarul terenului sau de către un terț.

Art. 9. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Contractul se consideră desființat de drept de către oricare parte contractantă, dacă cealaltă parte nu-și execută obligațiile asumate prin prezentul contract, dar nu mai înainte de punerea debitorului în întârziere, în formele prevăzute de lege.

Art. 10. FORȚA MAJORĂ
Forța majoră exonerează părțile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul contract.

Prin forță majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să-și execute obligațiile asumate.

Art. 11. LITIGII
Litigiile ce decurg din acest contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea ori desființarea prezentului contract se va soluționa de către instanțele judecătorești competente.

Prezentul contract s-a încheiat la data de ..........., în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

SUPERFICIAR,

PROPRIETAR,

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.