Model CONTRACT DE CONSULTANȚĂ | Avocat Online
avocat specializat
Model CONTRACT PRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE
7 ianuarie 2019
avocat bucuresti on line
Model CONTRACT DE CONT CURENT
7 ianuarie 2019

Model CONTRACT DE CONSULTANȚĂ

Plangere Penala

Plangere Penala

Model CONTRACT DE CONSULTANȚĂ

Model CONTRACT DE CONSULTANȚĂ

1. DECLARAȚIE GENERALĂ

Acest contract de consultanță (acord) intră în vigoare la date de ........... între .........., numit consultant, cu sediul în ..........., și .............., numit client, cu sediul în .....................

2. TERMENUL

Consultantul va fi la dispoziția clientului începând cu data de ........ până la data de ..........., cu excepția situației în care acest acord încetează la o dată anterioară, potrivit condițiilor stabilite în prezentul acord.

3. DESCRIEREA SERVICIILOR DE CONSULTANȚĂ

A. Consultantul va asigura următoarele servicii, inclusiv avize scrise (se enumeră și se descriu serviciile).

B. Consultantul va asigura aceste servicii la capacitatea și cu eficiența sa maximă timp de minimum ...... ore pe lună. Clientul și consultantul pot să hotărască de comun acord, în scris, mărirea numărului de ore pe lună.

4. PLATA

A. Clientul este de acord să plătească consultantului o sumă de ......... lei pe ora de lucru efectuată potrivit acestui acord.

B. Clientul este de acord să ramburseze consultantului pentru cheltuielile pe care acesta le face în numele clientului și cu care clientul este de acord în prealabil.

Cheltuielile rambursabile includ ...........................................

Pentru rambursarea cheltuielilor, consultantul trebuie să prezinte clientului o listă amănunțită a cheltuielilor însoțite de chitanțe.

5. CONSULTANTUL ESTE COMERCIANT INDEPENDENT

În asigurarea serviciilor pentru client, consultantul este comerciant independent și angajat, agent sau partener al clientului. Consultantul, nu clientul, răspunde de plata tuturor impozitelor, taxelor pentru asigurarea socială și a oricăror altor plăți prevăzute de lege.

6. CONSULTANTULUI NU I SE PERMITE SĂ SE ANGAJEZE ÎN NICI O ACTIVITATE ÎN CONFLICT CU INTERESELE CLIENTULUI

Pe perioada acestui acord, consultantului nu îi este permis să se angajeze în nici o activitate sau afacere în conflict cu interesele clientului. Clientul poate determina dacă o activitate sau afacere intră în contradicție cu afacerea lui.

7. ÎNCETAREA ACORDULUI

Acest acord ia sfârșit în una din următoarele situații:

A. Expirarea acestui acord;

B. Clientul probează că, consultantul este angajat sau pe cale să se angajeze într-o activitate sau afacere care contrazice interesele afacerii clientului;

C. După ce clientul îi dă consultantului un preaviz de ..... zile anunțându-l că intenționează să pună capăt acordului;

D. După ce consultantul îi dă clientului un preaviz de ..... zile anunțându-l că intenționează să pună capăt acordului;

E. Clientul încalcă obligațiile prevăzute în acord față de consultant. Consultantul notifică încălcarea, iar clientul nu o corectează în termen de .... zile de la primirea notificării de la consultant.

F. Consultantul încalcă obligațiile prevăzute de acord față de client, clientul notifică încălcarea, iar consultantul nu repară încălcarea în termen de ..... zile de la primirea notificării de la client.

Dacă acest acord ia sfârșit dintr-un motiv sau altul, clientul trebuie să plătească consultantul pentru munca efectuată de consultant până la data încetării acordului.

8. NOTIFICĂRI

Toate notificările prevăzute în acest acord trebuie să se facă în scris și să se remită la următoarele adrese:

Partea Adresa
(Numele clientului) (Adresa clientului)
(Numele consultantului) (Adresa consultantului)

(Client) (Consultant)
................ .................
Prin: Prin:
................ .................

Model 2

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

S.C. ........................., având sediul social în ....................., înregistrată la Registrul Comerțului ......................, sub nr. .........., având contul curent nr. .............., deschis la Banca .................... și codul fiscal nr. ................., reprezentată prin ......................, în calitate de CONSULTANT

și

S.C. ..........................., având sediul social în ..................., înregistrată la Registrul Comerțului ................., sub nr. ........., având contul curent nr. ..............., deschis la Banca ................... și codul fiscal nr. .........., reprezentată prin ......................., în calitate de CLIENT

au convenit încheierea prezentului acord de consultanță, cu următoarele clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1.
CONSULTANTUL va asigura CLIENTULUI servicii, inclusiv avizele scrise, și anume: ............................, în schimbul cărora CLIENTUL se obligă să plătească cu titlu de onorariu o sumă de ................... lei pe ora de lucru efectuată, conform acestui contract.

III. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 2.
CONSULTANTUL va asigura aceste servicii la capacitatea și cu eficiența sa maximă, timp de minimum ............... ore pe lună.

Art. 3.
CLIENTUL se obligă să ramburseze CONSULTANTULUI sumele reprezentând cheltuielile pe care acesta le face în numele CLIENTULUI și cu care acesta este de acord în prealabil. Pentru rambursarea cheltuielilor, CONSULTANTUL va prezenta CLIENTULUI o listă amănunțită a cheltuielilor efectuate, însoțite de chitanțe.

Art. 4.
CONSULTANTUL se obligă să respecte confidențialitatea informațiilor și datelor puse la dispoziția sa de către CLIENT, ca urmare a încheierii acestui contract.

Art. 5.
Pe perioada executării prezentului contract, CONSULTANTUL nu se va angaja în nici o activitate sau afacere în conflict cu interesele CLIENTULUI CLIENTUL poate determine dacă o activitate sau afacere intră în contradicție cu interesele sale.

IV. CAUZE DE îNCETARE A CONTRACTULUI

Art. 6.
Acest contract încetează într-una dintre următoarele situații:

a) - CONSULTANTUL este angajat sau este pe cale de a se angaja într-o afacere sau activitate care contrazice interesele CLIENTULUI, cu condiția aprobării acestui fapt de către CLIENT:

b) - CLIENTUL notifică CONSULTANTULUI intenția sa de a pune capăt raporturilor contractuale cu acesta;

c) - CONSULTANTUL notifică CLIENTULUI intenția sa de a pune capăt raporturilor contractuale cu acesta;

d) - CLIENTUL încalcă vreuna dintre clauzele stipulate în prezentul contract. Termenul de notificare la care se referă lit. b) și c) ale prezentului articol este de ............ zile

Toate notificările trebuie să se facă în scris și să se remită la adresa precizată la sediul social.

Art. 7.
Indiferent de cauza încetării acestui contract, CLIENTUL va plăti CONSULTANTULUI pentru numărul de ore prestate.

V. DISPOZIȚII FINALE

Art. 8.
Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți.

Încheiat astăzi ........, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

CLIENT,

CONSULTANT,

 

CONTRACT DE CONSULTANȚĂ

Art. 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE
Societatea Comercială .................. înmatriculată la nr. ............ în Registrul comerțului, cu sediul în ................., cod poștal .............., telefon ............, fax ............. având contul ................... deschis la ............................, reprezentată de ..............., în calitate de CONSULTANT

și

Societatea Comercială ................... înmatriculată la nr. ........... în Registrul comerțului, cu sediul în ................., cod poștal .............., telefon ............, fax ............. având contul ................... deschis la ......................., reprezentată prin .................., în calitate de BENEFICIAR.

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul prezentului contract îl reprezintă consultanța de specialitate și reprezentarea BENEFICIARULUI în domeniul protecției dreptului de autor.

Scopul consultanței îl constituie:

- obținerea titlurilor privind recunoașterea dreptului de autor de la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci și de la alte organisme de profil internaționale;

- protejarea împotriva concurenței neloiale.

Art. 3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
CONSULTANTUL se obligă:

a) să asigure BENEFICIARULUI servicii de consultanță prin personal specializat, calificat și autorizat la capacitatea și eficiența sa maximă;

b) să-l reprezinte pe BENEFICIAR în fața terților în materia dreptului de autor;

c) să respecte instrucțiunile date de BENEFICIAR în actul de reprezentare a intereselor sale;

Art. 4. OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI
a) să pună la dispoziția CONSULTANTULUI toate informațiile, datele și documentele necesare îndeplinirii serviciilor de consultanță;

b) să plătească remunerația cuvenită CONSULTANTULUI la termenele și în condițiile stabilite prin contract.

Art. 5. DURATA CONTRACTULUI
Prezentul contract se încheie pe o durată de .................... cu începere de la data semnării acestuia de către ambele părți.

Art. 6. REMUNERAȚIA ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ
BENEFICIARUL va plăti CONSULTANTULUI o remunerație de ................ lunar.

BENEFICIARUL se obligă să ramburseze CONSULTANTULUI cheltuielile făcute de acesta pentru realizarea obligațiilor sale contractuale.

Art. 7. CLAUZA PENALĂ
Neplata remunerației cuvenită CONSULTANTULUI atrage penalizări de ....% pe zi de întârziere aplicată asupra sumei de plată, în sarcina BENEFICIARULUI.

Art. 8. FORȚA MAJORĂ
Forța majoră exonerează părțile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul contract.

Prin forță majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute obligațiile asumate conform prevederilor contractuale.

Art. 9. CLAUZA DE CONFIDENȚIALITATE
Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea datelor, informațiilor și documentelor pe care le vor deține ca urmare a executării clauzelor prezentului contract.

Art. 10. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Prezentul contract încetează în următoarele condiții:

- la expirarea duratei stipulate în contract;

- prin acordul părților;

- prin rezilierea de către oricare dintre părțile contractante pentru nerespectarea de către cealaltă parte a obligațiilor contractuale, cu un preaviz de ... zile.

Art. 11. LITIGII
Litigiile decurgând din prezentul contract inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desființarea lui vor fi soluționate pe cale amiabilă.

Dacă litigiile nu vor fi rezolvate pe această cale, se vor înainta spre soluționare Curții de Arbitraj a Camerei de Comerț și Industrie ................

Art. 12. CLAUZE FINALE
Modificarea dispozițiilor prezentului contract se realizează doar prin act adițional la prezentul contract.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi .................., în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

CONSULTANT,

BENEFICIAR,

 

CONTRACT DE CONSULTANȚĂ

Încheiat între:

S.C. ................ S.A., cu sediul în ........., str. ......., nr. ......, județul ............., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. .............., având cod fiscal ................... și cont nr. ............... deschis la ................ în calitate de CONSULTANT, reprezentată prin ....... .....................

și

S.C. ................ S.R.L., cu sediul în ........., str. ......., nr. ...., județul ............., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. .............., având cod fiscal ................... și cont nr. .............. deschis la ................ în calitate de BENEFICIAR, reprezentată prin ..............

a intervenit prezentul contract de consultanță în următoarele condiții.

Art. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI
Prin prezentul contract, CONSULTANTUL se obligă să acorde BENEFICIARULUI consultanță în angajarea și testarea personalului, contra unei remunerații.

Art. 2. TERMENUL CONTRACTULUI
Contractul se încheie pentru o durată de ..............., începând de la data semnării acestuia de către părți.

Art. 3. OBLIGAȚIILE CONSULTANTULUI
CONSULTANTUL se obligă:

a) să selecteze persoane prin testare și intervievare, pentru angajarea acestora în cadrul societății BENEFICIARULUI, respectând fișa postului oferită de acesta;

b) să testeze periodic, la un interval de 3 luni, performanțele personalului angajat în cadrul societății BENEFICIARULUI;

c) să prezinte BENEFICIARULUI, rapoarte cu rezultatele testărilor efectuate;

d) să propună BENEFICIARULUI metode pentru facilitarea menținerii unui optim motivațional.

Art. 4. OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI
BENEFICIARUL se obligă:

a) să prezinte CONSULTANTULUI posturile disponibile, descrierea cerințelor și a atribuțiilor pe care trebuie să le îndeplinească persoanele testate în vederea angajării;

b) să plătească CONSULTANTULUI remunerația convenită prin contract pentru serviciile prestate de acesta.

Art. 5. REMUNERAȚIA ȘI MODALITATEA DE PLATĂ
Remunerația cuvenită CONSULTANTULUI este de .........................../lună.

Plata se face în numerar, la data de ....................... a fiecărei luni.

Art. 6. CONFIDENȚIALITATE
Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor ce decurg din prezentul contract pe toată durata acestuia. În cazul rezilierii contractului, obligația de păstrare a confidențialității se menține timp de .... ani.

Art. 7. FORȚA MAJORĂ
Orice împrejurare independentă de voința părților contractante, intervenită după data semnării contractului și care împiedică executarea acestuia este considerată ca forță majoră și exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluție, calamități. Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de 10 zile de la data apariției respectivului caz de forță majoră.

După încetarea cazului de forță majoră, partea care l-a invocat, își va relua obligațiile contractuale în termen de 3 zile și va anunța cealaltă parte. Dacă nu procedează la anunțarea, în termenele prevăzute mai sus, a începerii și încetării cazului de forță majoră, partea care îl invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțarea în termen.

Art. 8. LITIGII
Orice litigiu decurgând din prezentul contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desființarea contract se va soluționa de către instanțele judecătorești competente.

Art. 9. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:

- expirarea termenului pentru care a fost încheiat;

- rezilierea de către oricare dintre părțile contractante, cu un preaviz de ...... zile lucrătoare;

- falimentul uneia dintre părți.

Art. 10. DISPOZIȚII FINALE
Contractul se poate prelungi, prin acordul ambelor părți, exprimat sub forma unui act adițional.

Prezentul contract s-a încheiat la data de .............., în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

CONSULTANT,

BENEFICIAR,

 

CONTRACT DE CONSULTANȚĂ MARKETING

PĂRȚILE

1. S.C. ..................... cu sediul în ..........., str. ..............., nr. ...., sector ......, tel. ............., fax .............., înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. ..............., cod fiscal nr. .............., cont nr. ............., deschis la ....................... reprezentată prin DIRECTOR GENERAL - ................ în calitate de CONSULTANT

2. S.C. ..................... cu sediul în ..........., str. ..............., nr. ...., sector ......, tel. ............., fax .............., înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. ..............., cod fiscal nr. .............., cont nr. ............., deschis la ....................... reprezentată prin DIRECTOR GENERAL - ................ în calitate de BENEFICIAR

Art. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI
Conceperea, la cererea BENEFICIARULUI și în condițiile arătate în prezentul contract, de proiecte și strategii de marketing.

Art. 2. DURATA
Prezentul contract se încheie pe o perioadă nedeterminată și intră în vigoare la data semnării lui.

Art. 3. OBLIGAȚIILE CONSULTANTULUI
- să predea în termen de 15 zile de la primirea comenzii scrise, proiectul privitor la serviciile cerute de BENEFICIAR, proiect pentru care își asumă răspunderea prin acest contract;

- să asigure confidențialitatea termenilor contractuali precum și a altor date referitoare la BENEFICIAR;

- să nu încheie contracte similare cu firme cu același obiect de activitate ca al BENEFICIARULUI.

- să supervizeze desfășurarea proiectului acceptat pe durata desfășurării lui (6 luni);

- să determine, prin activitatea sa, creșterea vânzărilor BENEFICIARULUI în baza proiectului și graficului anexate la prezentul contract.

Art. 4. OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI
- să achite contravaloarea serviciilor prestate de CONSULTANT;

- să furnizeze CONSULTANTULUI informațiile cerute de acesta în materie de marketing;

- să asigure confidențialitatea termenilor contractuali precum și a altor date date referitoare la CONSULTANT;

- să transmită în scris CONSULTANTULUI, comanda de proiect/lucrare/consultanță, stabilind condițiile pe care trebuie să le întrunească;

- să respecte fazele derulării proiectului propus și acceptat;

- să notifice BENEFICIARULUI, în termen de 5 zile de la prezentarea proiectului dacă îl acceptă sau nu.

Art. 5. MODALITĂȚI DE PLATĂ
BENEFICIARUL va plăti lunar CONSULTANTULUI, pe o perioadă de 6 (șase) luni de la acceptarea proiectului, echivalentul în lei a sumei de ........... USD + TVA, sumă ce reprezintă contravaloarea serviciilor prestate de acesta din urmă.

În cazul nerealizării întocmai a graficului, contravaloarea serviciilor prestate se va diminua proporțional cu gradul de îndeplinire al acestuia. Dacă două luni consecutiv, graficul nu este îndeplinit întocmai, contractul se reziliază de drept.

În ultima zi a fiecărei luni, CONSULTANTUL va emite factura de plată. Aceasta va fi onorată de către BENEFICIAR prin ordin de plată în termen de 5 zile de la primirea facturii.

Art. 6. FORȚA MAJORĂ
Orice împrejurare independentă de voința părților contractante, intervenită după data semnării contractului și care împiedică executarea acestuia este considerată ca forță majoră și exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluție, calamități etc.

Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de 10 zile de la data apariției respectivului caz de forță majoră.

După încetarea cazului de forță majoră, partea care l-a invocat, își va relua obligațiile contractuale în termen de 3 zile și va anunța cealaltă parte.

Dacă nu procedează la anunțarea, în termenele prevăzute mai sus, a începerii și încetării cazului de forță majoră, partea care îl invoca va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțarea în termen.

Art. 7. REZILIEREA CONTRACTULUI
Se poate cere de către oricare dintre părțile contractante, în cazul neîndeplinirii culpabile a obligațiilor de către cealaltă parte, cu o notificare prealabilă în termen de 15 zile.

Art. 8. LITIGII
Litigiile decurgând din interpretarea și executarea prezentului contract, care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, vor fi supuse instanțelor judecătorești competente.

Art. 9. DISPOZIȚII FINALE
Contractele de vânzare-cumpărare a licenței de folosire a programului LEGE, încheiate ca urmare a acestui proiect, se vor monitoriza separat.

Se anexează la prezentul contract proiectul de marketing și graficul privind creșterea vânzărilor pentru care BENEFICIARUL și-a exprimat acordul scris.

Modificarea prezentului contract poate fi făcută numai în scris, prin acordul ambelor părți sub forma unui act adițional.

CONSULTANT,

BENEFICIAR,

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.