Model CONTRACT DE CONSTITUIRE A DREPTULUI DE UZUFRUCT
cabinet avocat
Model CONTRACT DE CONSIGNAȚIE
7 ianuarie 2019
avocat specializat
Model CONTRACT PRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE
7 ianuarie 2019

Model CONTRACT DE CONSTITUIRE A DREPTULUI DE UZUFRUCT

Plangere Penala

Plangere Penala

Model CONTRACT DE CONSTITUIRE A DREPTULUI DE UZUFRUCT

Model CONTRACT DE CONSTITUIRE A DREPTULUI DE UZUFRUCT

I. PARTILE

Subsemnatul …………………………, domiciliat în …………, str. ………….., nr……, bl……, ap….., jud. ………………………, posesor al C.I. cu seria …, nr………., eliberat de Politia …………………………………, la data de ……………………………………, in calitate de PROPRIETAR.

Subsemnatul(a)………………, domiciliat in …………, str……………, nr……, bl……, ap….., jud. …………………………, posesor al C.I. cu seria …, nr………., eliberat de Politia ……………………………………, la data ………………………………………, in calitate de UZUFRUCTUAR.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Subsemnatul .................. transmit cu titlu oneros/gratuit a dreptul de uzufruct asupra bunului …………………………………… (se descrie bunul, componentele acestuia, etc.)., cu destinația de. ..........

Eu, proprietarul, declar că am dobîmdit dreptul de proprietate asupa .............. prin ..............(înscris în Cartea Funciară nr. .......)

III. PREȚUL

Prețul vânzării dreptului de uzufruct este de ................ lei, pe care eu .......... proprietarul l-am primit la semnarea acestui contract, care ține loc și de chitanță de plată. (sau se va plăti în modul următor .....................).

IV. DURATA CONTRACTULUI

Prezentul contract se incheie pe o perioada de … ani(maxim 30 de ani)/pe durata vieții uzufructuarului/ până când uzufructuaril împolinește vârasta de ..... ani.*

V. RISCUL LUCRULUI

Riscul deteriorarii sau pieirii fortuite a lucrului ramane in sarcina proprietarului, acest contract nereprezentand titlu translativ de proprietate.

VI. DREPTURI SI OBLIGATII

Drepturile nudului proprietar:

- dreptul sa instraineze nuda proprietate.

- dreptul sa greveze cu sarcini nuda proprietate, cu respectarea prerogativelor uzufructuarului.

Obligatiile nudului proprietar:

- obligatia de a se abtine de la orice fapt sau act care ar impiedica sau tulbura exercitiul normal al uzufructului.

- obligatia de a-l garanta pe uzufructuar de evictiune.

Drepturile uzufructuarului:

- de a folosi bunul si de a-i culege fructele (naturale, industriale si civile).

obligatiile uzufructuarului:

- obligatia de a plati garanția de 10% din venitul anual al bunului.

- obligatia sa foloseasca bunul ca un bun proprietar.

- obligatia sa foloseasca bunul potrivit destinației data de proprietar.

- de a plati taxele și impozitele anuale ale bunului.

- uzufructuarul nu poate ceda dreptul său de uzufruct fără acordul proprietarului.***

- uzufructuarul nu poate ipoteca dreptul de uzufruct ****

VII. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

In cazul in care proprietarul isi incalca obligatiile asumate prin prezentul contract, acesta datoreaza cu titlul de daune-interese suma de …… lei.

In cazul in care uzufructuarul plateste cu intarziere prețul contractului, datoreaza cu titlul de penalitati de intarziere suma de ……. lei/zi.

n cazul in care uzufructuarul isi indeplineste cu intarziere obligatia de a restitui lucrul primit in folosinta, datoreaza cu titlul de penalitati de intarziere suma de …….. lei/zi.

In cazul in care uzufructuarul schimba destinatia data de proprietar bunului sau nu foloseste bunul ca un bun proprietar datoreaza cu titlul de daune-intere suma de ……. lei.

In cazul in care una din parti nu-si executa obligatiile asumate prin prezentul contract, cealalta parte poate considera contractul desfiintat de drept, dar nu mai inainte de punerea debitorului in intarziere, in formele prevazute de lege.

VIII. FORTA MAJORA

Forta majora exonereaza partile de raspundere in cazul executarii necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor asumate prin prezentul contract.

Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa-si execute obligatiile asumate.

IX. ÎNCETAREA UZUFRUCTULUI

La încetarea din viață a uzufructuarului, încetează de drept acest uzufruct și se reîntregește dreptul de proprietate asupra bunului în proprietatea mea, a constitutorului sau a moștenitorilor mei.

Eventualele contracte de închiriere/arendare făcute de cumpărător, vor înceta în termen de ......... de la data decesului cumpărătorului. *****

X. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract, se va solutiona de catre instantele judecatoresti competente.

XI. DISPOZIȚII FINALE

Noi, părțile contractante solicităm înscrierea dreptului de uzufruct în cartea Funciară ....... (vezi art. 96 și art. 97 din Regulamentul aprobat prin Ordinul O.C.P.I. nr. 633/2006. )

Prezentul contract se completează cu dispozițiile art. 703 - art. 748 Cod civil.

Impozitul și taxele percepute de autentificarea prezentului contract sunt calculate în funcție de valoarea de evaluare de .............. RON stabilită prin Ghidul prețurilor orientative ale proprietăților imobiliare ..............Tehnoredactat la ..................., în ......... exemplare, din care un exemplar pentru arhiva birului notarial, un exemplar pentru Biroul de cadastru și publicitate imobiliară, .... exemplare s-au eliberat părților..

Proprietar ..................

Uzufructuar .......................

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.