Model Contract IMPORT PE BAZĂ DE COMISION | Consultă Avocat
firma avocatura
Model ANTECONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE
7 ianuarie 2019
avocat
Model CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE SUCCESIUNE
7 ianuarie 2019

Model Contract IMPORT PE BAZĂ DE COMISION

avocat specializat

avocat specializat

Model Contract IMPORT PE BAZĂ DE COMISION

Model Contract IMPORT PE BAZĂ DE COMISION - CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

Art. 1.
PĂRȚILE CONTRACTULUI

Societatea Comercială .................... cu sediul social în ............., str. ..............., nr. ....., bl. ...., et. ..., ap. ..., telefon ........... fax ................ înregistrată la ......................, sub nr. .........., având cont de virament nr. ................, deschis la Banca .................. și codul fiscal nr. ......... funcționând potrivit legislației statului ........ reprezentată legal prin ................ având funcția de ...................... cetățean ............ posesor al actului de identitate, pașaport nr. ........... în calitate de COMITENT și

Societatea Comercială ................... cu sediul social în .............., str. ..............., nr. ...., bl. ..., et. ..., ap. ..., telefon ............. fax ................ înregistrată la ................ sub nr. ............ având cont de virament nr. ................... deschis la Banca ...................... și codul fiscal nr. ........ funcționând potrivit legislației statului ......... reprezentată legal prin ............... având funcția de ....................... cetățean ............. posesor al actului de identitate, pașaport nr. ........., în calitate de COMISIONAR au convenit încheierea prezentului contract, în baza căruia COMISIONARUL este de acord să procure și să livreze, iar COMITENTUL este de acord să cumpere o cantitate de ........./tonă CIF ....../România în termenii și condițiile următoare:

Art. 2.
OBIECTUL CONTRACTULUI

COMISIONARUL se obligă să cumpere, să importe și să-i livreze COMITENTULUI cantitatea de ............/tonă CIF .................... solicitată prin cererea adresată comisionarului în urma ..................... (adjudecării licitației de cumpărare) din data de .................. .

Art. 3.
DENUMIREA MĂRFII

Denumirea mărfii (produsului) este .................... conform specificației prevăzute la art. 6 din prezentul contract.

Art. 4.
ORIGINE

Originea produsului descris la art. 2 din prezentul contract este .........., acesta fiind disponibil la vânzare pentru România și nefiind supus vreunei restricții guvernamentale sau a unei alte organizații.

Art. 5.
CANTITATE

Cantitatea contractată pentru procurare și vânzare este de ................%, la opțiunea furnizorului.

Art. 6.
SPECIFICAȚII

Specificațiile produsului (indicii fizici și calitativi): ...................

Art. 7.
CALITATE

Calitatea produsului oferit spre vânzare este conform specificațiilor menționate la art. 6 din contract, verificate și acceptate de către comitent, bun pentru ..................... (destinația care se cere).

Art. 8.
TRANSPORTORUL

Produsul va fi transportat cu ......... a căror vechime nu depășește ........ ani și sunt clasificate ............. .

Art. 9.
LIVRARE - PARITATE

Livrarea se va efectua în ....... zile de la data acceptării în bună regulă a scrisorii de credit L/C, în banca furnizorului extern.

Paritatea de vânzare este CIF port Constanța și/sau frontiera română, conform regulilor INCOTERMS 1990. Marfa va fi liberă de orice taxe, gata pentru descărcare.

Art. 10.
AMBALAJUL MĂRFII

Marfa va fi ambalată în .............................. .

Art. 11.
RECEPȚIA MĂRFII

Recepția cantitativă finală se efectuează la încărcare conform conosamentului semnat de comandantul vasului (agentul din portul de încărcare) și certificatului de greutate emis de o societate de control autorizată, oficial recunoscută, conform contractului extern.

În cazul unor lipsuri cantitative, peste lipsurile uzuale, prevăzute la art. 5 constatate la destinația port Constanța și dovedite cu acte opozabile, comisionarul se obligă să recupereze prejudiciul cauzat, în limitele competenței sale, înaintând reclamația la partenerul extern, urmărind rezolvarea acesteia și informându-l corespunzător și în timp util pe comitent, pentru luarea de măsuri ce se impun. Cheltuielile de control calitativ/cantitativ în Portul ..........., inclusiv emiterea certificatelor de greutate, sunt în sarcina comitentului.

Calitatea este finală la încărcare, conform certificatelor oficiale de control emise de un organ/societate de control autorizată, oficial recunoscută, de prim rang și prevăzută în contractul extern.

Marfa va fi însoțită de următoarele certificate: ....................... și orice alte documente emise de laboratoarele oficiale, recunoscute, care să ateste că marfa este corespunzătoare reglementărilor, normelor și legilor din România. La destinație, comitentul va executa recepția calitativă la parametrii prevăzuți la art. 6 din prezentul contract, după metodologia normele și standardele internaționale, printr-o societate de specialitate agreată de comisionar, cheltuielile aferente fiind suportate de comitent.

Pentru diferențele calitative astfel constatate la destinație și dovedite cu acte opozabile, comisionarul se obligă să recupereze prejudiciul în limitele competenței sale, înaintând reclamația la furnizorul extern și va informa corespunzător și, în timp util, pe comitent pentru luarea măsurilor ce se impun. Cheltuielile de control calitativ, inclusiv emiterea certificatelor de calitate sunt în sarcina comitentului.

Art. 12.
PREȚ, CONDIȚII DE PLATĂ

Prețul de vânzare pentru întreaga cantitate este de ................ (valuta) plătibil și încasat în lei, la cursul oficial al valutei în care s-a încheiat contractul extern, din momentul plății creditului extern în valută de către banca ................., pe baza facturilor emise de comisionar la condițiile de calitate și cantitate prevăzute în prezentul contract.

Cursul de referință este cel la care s-a încheiat contractul extern. Comisionarul va factura marfa în termen de 5 zile de la data buletinului vamal și va încasa contravaloarea mărfii în baza următoarelor documente: ........... .

Diferența de curs la intern se va factura separat.

Neplata la termen a facturilor atrage după sine, suportarea de către partea în cauză, a dobânzilor legale bancare în vigoare, la data respectivă, precum și a celorlalte daune pretinse de către partea prejudiciată pe baza documentelor opozabile.

Art. 13.
CONDIȚII DE LIVRARE/DESCĂRCARE

Comitentul va asigura dana/dane libere.

Navele navlosite pentru destinația port ........... vor îndeplini următoarele condiții:

a) lungimea maximă ............

b) lățimea maximă .............

etc.

La terminarea încărcării navei, comisionarul va comunica în scris comitentului date privind livrarea mărfii, cantitatea totală, pescajul la sosire și data estimativă a sosirii în portul .............. la trecerea ............ .

Norma de descărcare ................/zi lucrătoare vremea permițând. Sâmbăta, duminica și sărbătorile legale, fiind exceptate, chiar dacă sunt folosite. Timpul de stalii nu contează, de la orele 12,00 ale zilelor ce preced sărbătorile până la orele 08,00 ale următoarei zile lucrătoare, chiar dacă este folosit.

Fiecare navă va putea fi descărcată la cel mult două dane, situație în care manevra și timpul folosit pentru manevră va fi în contul navei.

Comisionarul este obligat să transmită portului ................., direct sau prin comitent, cu 24 ore înaintea sosirii navelor, următoarele documente:

- originalele de conosament;

- certificatul de calitate;

- certificatul de origine;

- certificatul de greutate;

- certificatul de iradiere;

- cargomanifestul;

- licența de import;

- factura externă;

- declarația de valoare în vamă.

Orice întărire a acestor documente va fi în sarcina comisionarului.

Art. 14.
CONTRASTALII

La extern, contrastaliile la ratele stabilite la contractul extern în ....../ zi/navă se reglementează de importator/comisionar pe baza documentelor furnizate de comitent, în numele și contul .................... prin comitent, cu excepția cazului când se constată că acestea s-au produs din cauza comisionarului sau clauzelor contractului extern, situație în care contrastaliile sunt în contul său.

Contravaloarea în lei pentru plata contrastaliilor se stabilește la cursul oficial al valutei în care se plătesc contrastaliile, la data plății acestora și se recuperează conform reglementărilor legale în vigoare, de la părțile care participă la operațiune, proporțional cu aportul fiecăruia.

Art. 15.
CUANTUMUL COMISIONULUI

Comisionarul va încasa de la comitent un comision net de ......% din valoarea externă a mărfii, calculat și plătit în lei, la cursul oficial al valutei în care s-a încheiat contractul extern la data emiterii buletinului vamal pentru acoperirea cheltuielilor generate de încheierea și derularea contractului. Toate cheltuielile efectuate cu derularea importului, decontate de terți la comisionar vor fi plătite de comitent în termen de 5 zile lucrătoare, pe bază de note de debit și, respectiv, facturi.

Art. 16.
ALTE OBLIGAȚII ALE PĂRȚILOR

Comitentul este obligat:

a) să asigure asistența și sprijinul de care are nevoie comisionarul pentru rezolvarea reclamațiilor externe sau a litigiilor externe.

b) să comunice răspunsul în 5 zile de la primirea solicitărilor comisionarului cu privire la problemele legate de executarea contractului extern. În caz contrar, comisionarul este exonerat de orice răspundere, iar consecințele care decurg din această omisiune cad automat în sarcina comitentului.

Comisionarul este obligat:

a) să comunice comitentului elementele esențiale ale contractului extern sau copia acestora, în termen de 10 zile de la data când se află în posesia lui.

b) să informeze firmele și organismele competente pentru transportul și vămuirea mărfurilor la destinația indicată de comitent.

c) să efectueze, parțial sau total, plata mărfii la furnizorul extern, în termenii și condițiile acreditivului.

d) să transmită furnizorului extern reclamațiile comitentului și va urmări rezolvarea lor, susținând și apărând drepturile și interesele comitentului rezultate din contractele externe.

e) să corespondeze cu furnizorul extern.

În cazul neexecutării sau a executării necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin prezentul contract, partea care a cauzat daune celeilalte părți va fi obligată la repararea prejudiciului.

Art. 17.
LITIGII

Neînțelegerile care ar putea să apară în timpul executării prezentului contract, atât la extern, cât și la intern, se vor rezolva pe cale amiabilă.

Neînțelegerile nerezolvate pe cale amiabilă se vor soluționa de instanța competentă română, potrivit dreptului român.

Art. 18.
RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Denunțarea unilaterală a contractului este interzisă sub sancțiunea de daune, cu excepția cazurilor expres prevăzute de prezentul contract.

Pentru nerespectarea, totală sau parțială, sau pentru executarea defectuoasă a vreuneia din clauzele contractuale, partea în culpă se obligă să plătească daune.

În cazul în care, comitentul nu efectuează plata la termenele contractuale, va plăti comisionarului, penalități de întârziere de .......% din suma datorată, pe zi de întârziere, dar nu mai mult decât suma datorată.

În cazul în care comisionarul nu asigură comitentului produsele în cantitățile, calitatea, termenele de livrare și specificațiile, prevăzute în prezentul contract, comisionarul va plăti comitentului penalități de ........%.

Art. 19.
DISPOZIȚII FINALE

Prezentul contract se completează cu legislația în vigoare cu privire la încheierea și executarea contractelor de import pe bază de comision.

Orice alte documente referitoare la prezentul contract, agreate și semnate de ambele părți, vor face parte integrantă din acest contract și vor prevedea explicit acest lucru. Cesionarea prezentului contract este posibilă numai cu acordul scris al părților.

Contractul intră în vigoare la plata semnării lui de către părți.

Încheiat în țara ............ orașul ............... în limba ............ în două exemplare, cu aceeași valabilitate, câte un exemplar pentru fiecare parte.

COMITENT,

COMISIONAR,

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.