Model CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE SUCCESIUNE | Avocat
avocat specializat
Model Contract IMPORT PE BAZĂ DE COMISION
7 ianuarie 2019
avocat specializat
Model CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE CU CLAUZĂ DE ÎNTREȚINERE
7 ianuarie 2019

Model CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE SUCCESIUNE

avocat

avocat

Model CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE SUCCESIUNE

Model CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE SUCCESIUNE

PĂRȚILE

1. Dl./D-na .................... , domiciliat în ..................., str. .............., nr. ....., cetățean român, identificat cu C.I. seria ...... nr. ..........., CNP .............., în calitate de vânzător

2. Dl./D-na .................... , domiciliat în ................., str. ................, nr. ....., cetățean român, identificat cu C.I. seria .... nr. ........... , CNP................. , în calitate de cumpărător

au hotărât încheierea prezentului contract de vânzare a succesiunii

Art. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI
Subsemnatul (V), în calitate de proprietar al averii defunctului ................, prin certificatul de moștenitor nr. ..... eliberat de notarul public ........... din ..................., vând întreaga moștenire cuprinzând atât active cât și pasive, cumpărătorului.

sau

Subsemnatul ....................... (V), în conformitate cu art. 1747 Cod civil, vând lui .................. (C) întregul meu drept asupra moștenirii defunctului ………….. decedat la data de …………, CNP ........, cu ultimul domiciliu în …… ,succesiune pe care am acceptat-o expres la data de …… conform declarației autentificată sub nr…..

Garantez pe cumpărător că am calitatea de moștenitor al defunctului în baza...... *

Bunurile de familie, care unele au valoare patrimonială însemnată dar nu fac obiectul prezentului contract de vânzare, sunt enumerate, în conformitate cu art. 1752 alin. 2 din Codul civil, în anexa ...., care face parte interantă din prezentul contract.

Art. 2. PREȚUL ȘI MODALITATEA DE PLATĂ
Prețul pe care cumpărătorul este obligat să-l achite vânzătorului este de ............... lei.

Plata se va efectua în momentul transmiterii proprietății asupra tuturor bunurilor mobile și imobile ce reprezintă moștenirea vândută.

Prețul acestei vânzări este de ………….., pe care eu, vânzătorul l-am primit în întregime de la cumpărător astăzi, data autentificării.

Art. 3. Subsemnatul vânzător mă oblig să:
a) predau cumpărătorului toate bunurile mobile și imobile ale moștenirii;

b) predau cumpărătorului fructele percepute, creanțele încasate sau prețul lucrurilor vândute din masa succesorală;

c) să suport cheltuielile predării masei succesorale.

Art. 4. Subsemnatul cumpărător mă oblig să:
a) restitui vânzătorului sumele plătite de acesta pentru datoriile și sarcinile moștenirii; (părțile pot ajunge la un înțeles să )

b) să plăteasc prețul în condițiile arătate în prezentul contract.

c) să suport cheltuielile aferente autentificării prezentului înscris și a înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară.

Art. 5. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
Vânzătorul nu răspunde pentru neexecutarea contractului în caz de forță majoră notificată cumpărătorului în termen de 5 zile de la apariția ei și constatată în termen de 15 zile de la notificare.

În condițiile alineatului precedent, contractul se reziliază fără a se putea pretinde daune interese.

Cumpărătorul este de drept în întârziere pentru neexecutarea obligației de plată a prețului și datorează daune moratorii în condițiile clauzei penale.

Art. 6. CLAUZA PENALĂ
Părțile se obligă reciproc la executarea întocmai și la timp a obligațiilor contractuale.

Pentru neexecutarea în totalitate sau în parte, ori pentru executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în contract, părțile datorează daune interese în condițiile prezentei clauze penale:

a) în sarcina vânzătorului. Pentru întârzierea în predarea bunurilor vânzătorul datorează cumpărătorului daune moratorii în valoare de 0,05% în primele 10 zile de întârziere, 0,1% în următoarele 20 zile și 0,15% pe perioada ce depășește 30 zile, dar nu mai mult de 90 zile, calculate la prețul produselor respective.

b) în sarcina cumpărătorului. Pentru fiecare zi de întârziere în plata prețului, cumpărătorul datorează vânzătorului daune moratorii în valoare de 0,1% în următoarele 20 zile și 0,15% în următoarele 60 zile, fără a depăși 90 zile, din valoarea produselor neachitate.

Art. 7. Prezentul contract constituie singurul instrument juridic probant pentru soluționarea eventualelor litigii între părți pe cale amiabilă ori, în caz de neînțelegere, prin acțiune în justiție în daune interese adresată instanței competente.
Tehnoredactat la .............., în ...... exemplare, din care un exemplar pentru arhiva biroului notarial, un exemplar pentru Biroul de cadastru și publicitate imobiliară, ..... exemplare s-au eliberat părților.

VÂNZĂTOR,

CUMPĂRĂTOR,

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.