Model ANTECONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE | Consultă Avocat
cabinet de avocat
Model CONTRACT DE TRANZACȚIE
7 ianuarie 2019
avocat specializat
Model Contract IMPORT PE BAZĂ DE COMISION
7 ianuarie 2019

Model ANTECONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

firma avocatura

firma avocatura

Model ANTECONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

Model ANTECONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. Subsemnatul .......................................................................... (numele și prenumele) domiciliat în ..................................................., (localitatea) str. ................................................... nr. ......, bloc ........, scara ......, etaj ......, apartament ......, județul/sectorul ....................................., BI/CI seria ....... numărul ..............., eliberat de ...................................... , la data de ................. , CNP .................................... , în calitate de promitent-vânzător și

1.2. Subsemnatul .......................................................................... (numele și prenumele) domiciliat în ..................................................., (localitatea) str. ................................................... nr. ......, bloc ........., scara ......, etaj ......, apartament ......, județul/sectorul ....................................., BI/CI seria ......, numărul ..............., eliberat de ......................................., la data de ................., CNP ......................................., în calitate de promitent-cumpărător au convenit să încheie prezentul antecontract de vânzare-cumpărare cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Eu promitentul-vânzător mă oblig să vând terenul .......... (arabil/intravilan) în suprafață de ........ mp, situat în ......................, și având ca vecini la nord ........ la sud ............ la vest ........... la este ........... .

Eu, promitent-vânzător declar că dețin în proprietate imobilul descris ma sus prin ......................................... conform ............................................. De asemnea, eu promitentul vânzător mă oblig ca în termen de înscris în Cartea Funciară a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară .......sub C.F. nr. ....... , cu nr. topografic ...... .

2.2. Eu, promitent-cumpărător, mă oblig să cumpăr de la .......................................... , imobilul ce face obiectul prezentului contract.

III. TERMENUL ȘI LOCUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI ȘI CONDIȚIA PREZENTĂRII CERTIFICATULUI DE CARTE FUNCIARĂ

3.1. Părțile contractante se obligă să încheie contractul de vânzare-cumpărare pentru apartamentul sus-menționat până la data de .......................................... la notarul ............ .

3.2. Contractul de vânzare cumpărare se încheie sub condiția ca până la această dată, promitentul-vânzător să îi pună la dispoziție promitentului-cumpărător un exemplar original al extrasului de Carte Funciară, precum și al unui certificat de atestare fiscală, din care să reiasă că terenul care face obiectul prezentului antecontract se află în proprietatea exclusivă a promitentului-vânzător și nu este grevat cu sarcini, respectiv că nu are taxe și impozite restante cu privire la acesta..

IV. PREȚUL CONTRACTULUI

4.1. Prețul stabilit de noi părțile contractante este de ……….., sumă din care, pentru garantarea obligațiilor părților, astăzi data autentificării prezentului antecontract, eu proimitent-vânzător, am primit de la promitentul-cumpărător un avans de ........% în sumă de ….......... .

Diferența de preț …..……. urmează să-mi fie achitată la valoarea nominală (deci nu va fi producătoare de dobânzi) la momentul autentificării contractului de vânzare-cumpărare.

V. GARANȚII

5.1 . Eu, promitentul-vanzator garantez, la data încheierii prezentului antecontract, așa cum voi declara și la data autentificării contractului de vânzare-cumpărare, că apartamentul sus-menționat nu face obiectul nici unui litigiu judecătoresc, că este liber de orice sarcini (ipoteci, servituți) sau alte drepturi stabilite în favoarea altor persoane, în special drepturi de concesiune, preempțiune, sau orice drepturi de folosință , că nu există nici o terță persoana care să ridice vreo pretenție, indiferent de natura ei, în legătură cu terenul care face obiectul prezentului contract.

5.2. Eu, promitentul-vânzător mă oblig ca, în termenul prevăzut la pct. 3.1 din prezentul contract, să nu înstrăinez unei terțe persoane Imobilul sau o parte din acesta și să nu îl grevez cu drepturi/sarcini în favoarea unei terțe persoane, indiferent de natura acestora.

VI. PENALITĂȚI

6.1. În cazul în care eu promitentul-vânzător refuz perfectarea prezentului precontract ori nu-mi îndeplinesc la timp obligațiile stabilite prin prezentul precontract mă oblig la ........... (de exemplu, la plata unei sume de bani sau la anumită prestație).

6.2. În condițiile în care promitetntul-vânzător își îndeplinește obligațile asumate, în special cea prevăzută la pct. 3.2. din prezentul contract, iar eu, proimitentul-cumpărător refuz perfectarea prezentului antecontract, promitentul-vânzător are dreptul să rețină suma plătită în avans.

VII. ALTE CLAUZE

Noi, părțile, mandatăm notarul public instrumentator să procedeze la notarea promisiunii de vânzare în favoarea promitentului cumăărător, precum și a interdicției de înstrăinare și grevare a imobilului, în Cartea Funciară, în temeiul art.906 Cod civil. (sau, eu promitent vânzător mă oblig să notez în Cartea Funciară ..... )

Tehnoredactat la .............., în ...... exemplare, din care un exemplar pentru arhiva biroului notarial, un exemplar pentru Biroul de cadastru și publicitate imobiliară, ..... exemplare s-au eliberat părților.

PROMITENT-VANZATOR .....................................

PROMITENT-CUMPARATOR ................................

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.