Model CONTRACT DE VÂNZARE A UNUI IMOBIL CU REZERVA DREPTULUI DE PROPRIETATE
avocat bucuresti
Model CONTRACT DE VÂNZARE A UNUI IMOBIL CU OPȚIUNE DE RĂSCUMPĂRARE
3 octombrie 2018
avocatura bucuresti
Model CONTRACT DE VÂNZARE AVÂND CA OBIECT O MOȘTENIRE
3 octombrie 2018

Model CONTRACT DE VÂNZARE A UNUI IMOBIL CU REZERVA DREPTULUI DE PROPRIETATE

avocat bucuresti

avocat bucuresti

Model CONTRACT DE VÂNZARE A UNUI IMOBIL CU REZERVA DREPTULUI DE PROPRIETATE

Model CONTRACT DE VÂNZARE A UNUI IMOBIL CU REZERVA DREPTULUI DE PROPRIETATE

Între subsemnații:

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. domiciliat în . . . . . . .. CNP . . . . . . . . . .în calitate de vânzător (V) și

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . .domiciliat în . . . . . . ..CNP . . . . . . . . . .în calitate de cumpărător (C)

a intervenit prezentul contract de vânzare în următoarele condiții:

Subsemnatul (V) . . . . . . . . . . . . vând lui (C) imobilul, proprietatea mea, situat în . . . . . . . . . . înscris în cartea funciară a localității . . . . . . . . . . . . cu nr. cadastral . . . . . . . conform încheierii nr. . . . . . . . .eliberată de Biroul de cadastru și publicitate imobiliară . . . . . . . . .

Subsemnatul (V) declar că am dobândit imobilul astfel *.

Prețul stabilit de noi părțile contractante este de . . . . . . . . . .

Prețul se va plăti la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Imobilul are taxele și impozitele achitate, după cum rezultă din certificatul de atestare fiscală nr. . . . . . . . din data de . . . . eliberat de . . . . .

Imobilul nu este grevat de sarcini și nu s-au constituit drepturi reale în favoarea altor persoane, după cum rezultă din extrasul de Cartea Funciară pentru autentificare nr. . . . . . . din data de . . . ., eliberat de Biroul de cadastru și publicitate imobiliară . . . . . . . . . .

Predarea imobilului, adică punerea lui la dispoziția cumpărătorului, împreună cu tot ceea ce este necesar pentru exercitarea liberă și neîngrădită a posesiei, pe care l-am eliberat de toate bunurile mobile ale subsemnatului vânzător, se face începând de astăzi data autentificării contractului. Cumpărătorul are obligația de a verifica starea în care se află bunul imobil la momentul predării pentru a descoperi viciile aparente, pe care eu vânzătorul am obligația să le remediez de îndată, precum și eventualele vicii ascunse.

Pentru a garanta primirea prețului de la cumpărător, eu vânzătorul îmi rezerv dreptul de proprietate pe care urmează să-l transmit cumpărătorului la data achitării prețului.

Dreptul de proprietate al cumpărătorului asupra imobilului pe care i l-am vândut sub rezerva dreptului de proprietate se va nota în Cartea Funciară în temeiul art. 902 alin. 2 pct. 9 C. civ.

Varianta 1 (în ceea ce privește riscul contractului)

Prețul acestei vânzări este de . . . . . . .. care urmează să fie plătit în întregime de cumpărător la termenul de . . . . . . . . . . . . când i se va transfera dreptul de proprietate. Până la această dată, riscul pierii bunului rămâne asupra mea, astfel încât dacă bunul dispare în întregime, înainte de termenul la care trebuie plătit prețul, cumpărătorul este exonerat de obligația de a-l mai plăti (art. 1684 C. civ.).

Varianta 2 (în ceea ce privește riscul contractului)

Prețul acestei vânzări este de . . . . . . .. care se va plăti în rate lunare, la valoarea lor nominală**, începând cu data de . . . . . . . . . . . . . . și până la data de . . . . . . . . . . . . . . . .***.

Transferul dreptului de proprietate va opera la data achitării ultimei rate din preț.

Riscul pieirii bunului este transferat cumpărătorului începând de azi data autentificării.

Dacă bunul piere mai înainte ca prețul să se fi plătit integral, eu vânzătorul am dreptul asupra ratelor plătite, dar și asupra celor viitoare până la achitarea integrală a prețului (art. 1755 C. civ.).

Subsemnatul (C) înțeleg să cumpăr de la (V) imobilul mai sus arătat la prețul și în condițiile prevăzute în prezentul contract cu al cărui conținut mă declar de acord.

Am luat la cunoștință că înscrierea mea ca proprietar deplin în Cartea Funciară a imobilului se va face doar în momentul când voi executa integral obligația de plată a prețului, dată la care se va proceda la radierea notării făcute cu ocazia încheierii prezentului contract.

Impozitul asupra venitului realizat din transferul proprietății imobiliare se plătește de vânzător în condițiile Codului fiscal.

Lucrările de publicitate imobiliară se vor îndeplini de notarul public, potrivit dispozițiilor Legii nr. 7/1996.

Cheltuielile ocazionate de încheierea prezentului contract sunt suportate de cumpărător.

Tehnoredactat la . . . . . . . . . ., în . . . . . . . . . . .exemplare, din care un exemplar pentru arhiva biroului notarial, un exemplar pentru Biroul de cadastru și publicitate imobiliară, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .exemplare s-au eliberat părților.

Vânzător,

Cumpărător,

* Se vor menționa actele de proprietate.

** În caz contrar, cumpărătorul datorează dobânzi asupra prețului, după distincțiile prevăzute de art. 1721 C. civ.

*** Dovada achitării prețului se va face, după caz, prin documente bancare emise de banca unde vânzătorul are deschis contul în care se face plata prețului (art. 1497 raportat la art. 1504 C. civ.), sau prin declarație autentică dată de vânzător prin care confirmă încasarea integrală a prețului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *