Model CONTRACT DE VÂNZARE A UNUI IMOBIL CU OPȚIUNE DE RĂSCUMPĂRARE
caut avocat bucuresti
Model CONTRACT DE RENTĂ VIAGERĂ
3 octombrie 2018
avocat bucuresti
Model CONTRACT DE VÂNZARE A UNUI IMOBIL CU REZERVA DREPTULUI DE PROPRIETATE
3 octombrie 2018

Model CONTRACT DE VÂNZARE A UNUI IMOBIL CU OPȚIUNE DE RĂSCUMPĂRARE

avocat bucuresti

avocat bucuresti

Model CONTRACT DE VÂNZARE A UNUI IMOBIL CU OPȚIUNE DE RĂSCUMPĂRARE

Model CONTRACT DE VÂNZARE A UNUI IMOBIL CU OPȚIUNE DE RĂSCUMPĂRARE

Între subsemnații:

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. domiciliat în . . . . . . .. CNP . . . . . . . . . .în calitate de vânzător (V) și

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . .domiciliat în . . . . . . ..CNP . . . . . . . . . .în calitate de cumpărător (C)

a intervenit prezentul contract de vânzare în următoarele condiții:

Subsemnatul (V) . . . . . . . . . . . . vând lui (C) imobilul, proprietatea mea, situat în . . . . . . . . . . înscris în cartea funciară a localității . . . . . . . . . . . . cu nr. cadastral . . . . . . . conform încheierii nr. . . . . . . . .eliberată de Biroul de cadastru și publicitate imobiliară . . . . . . . . .

Subsemnatul (V) declar că am dobândit imobilul astfel *.

Prețul acestei vânzări este de . . . . . . . . . ., sumă pe care eu, vânzătorul, am primit-o în întregime de la cumpărător astăzi, data autentificării contractului.

Imobilul are taxele și impozitele achitate, după cum rezultă din certificatul de atestare fiscală nr. . . . . . .. din data de . . . . eliberat de . . . . .

Imobilul nu este grevat de sarcini și nu s-au constituit drepturi reale în favoarea altor persoane, după cum rezultă din extrasul de Cartea Funciară pentru autentificare nr. . . . . . . din data de . . . ., eliberat de Biroul de cadastru și publicitate imobiliară . . . . . . . . . .

Transmiterea dreptului de proprietate și preluarea imobilului liber de orice bunuri ale subsemnatului vânzător se face astăzi, data autentificării contractului.

Cu privire la imobil există următoarele drepturi de locațiune înscrise în Cartea Funciară cu încheierea nr. . . . . . . . . . .eliberată de Biroul de cadastru și publicitate imobiliară.

Vânzarea se face cu opțiunea pentru vânzător de a răscumpăra imobilul vândut în termen de . . . . . . . . . .ani (nu mai mult de cinci ani) de la data autentificării contractului.

Dacă vânzătorul își va exercita opțiunea de răscumpărare, el are obligația să restituie cumpărătorului prețul primit de la acesta, precum și toate cheltuielile ocazionate de autentificare și de îndeplinire a formalităților de publicitate, precum și a tuturor cheltuielilor necesare și a celor utile în limita sporului de valoare adus bunului, ce au fost făcute de cumpărător. Cumpărătorul are, de asemenea, obligația restituirii bunului.

Până la termenul de opțiune de răscumpărare, dreptul de proprietate al cumpărătorului se va nota în Cartea Funciară în temeiul art. 898 pct. 1 C. civ.

Dacă vânzătorul nu-și exercită opțiunea în termenul stabilit, dreptul cumpărătorului se consolidează și acesta va fi înscris în partea a II-a (B) a cărții funciare, în calitate de proprietar al imobilului.

Exercitarea opțiunii de răscumpărare se va face în condițiile art. 1760 C. civ.

Impozitul asupra venitului realizat din transferul proprietății imobiliare se plătește de vânzător în condițiile Codului fiscal.

Lucrările de publicitate imobiliară se vor îndeplini de notarul public, potrivit dispozițiilor Legii nr. 7/1996.

Cheltuielile ocazionate de încheierea prezentului contract sunt suportate de cumpărător.

Tehnoredactat la . . . . . . . . . ., în . . . . . . . . . . .exemplare, din care un exemplar pentru arhiva biroului notarial, un exemplar pentru Biroul de cadastru și publicitate imobiliară, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .exemplare s-au eliberat părților.

Vânzător,

Cumpărător,

* Se vor menționa actele de proprietate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *