Model CONTRACT DE SERVICE | Consultanță Juridică Contracte
onorariu avocat
Model CONTRACT DE SCHIMB
7 ianuarie 2019
cabinet de avocat
Model CONTRACT DE SPONSORIZARE
7 ianuarie 2019

Model CONTRACT DE SERVICE

avocat specializat

avocat specializat

Model CONTRACT DE SERVICE

Model CONTRACT DE SERVICE

CONTRACT DE SERVICE

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Societatea Comercială ........................., cu sediul în ........., str. ............... nr. ....., sector ......., înregistrată la Registrul Comerțului sub Nr. ........., având contul nr. ......., deschis la ............ filiala ................, Cod Fiscal ........, reprezentată prin ..............., în calitate de PRESTATOR,

și

Persoana fizică/juridică ..................................................., cu sediul (adresa) în localitatea .........................., județul ..........................., str. ........................... nr. ......, bl. ....., sc. ....., ap. ....., tel. ....................., fax ......................, înregistrată la Registrul Comerțului sub Nr. ........................, având contul nr. ......., deschis la ......................., Cod Fiscal ...................., reprezentată prin ........................., având funcția de ........................., în calitate de BENEFICIAR.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul prezentului contract îl constituie remedierea disfuncționalităților aparatului de marcat "............" de către PRESTATOR și eventual, înlocuirea acestuia.

III. OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI

PRESTATORUL se obligă:

- să remedieze gratuit orice disfuncționalități ale aparatului de marcat "................." în termen de 2 zile lucrătoare, dacă acestea nu au apărut din vina BENEFICIARULUI. În cazul în care disfuncționalitățile au apărut din vina BENEFICIARULUI, PRESTATORUL se obligă să le remedieze în termen de 2 zile, în schimbul sumei specificată în prezentul contract, ce va fi plătită de BENEFICIAR în momentul efectuării prestației.

- să înlocuiască aparatul de marcat dacă disfuncționalitățile apărute nu pot fi remediate;

- să ofere garanție BENEFICIARULUI pentru reparațiile efectuate, cât și pentru aparatul nou, în cazul înlocuirii acestuia.

IV. OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

- să achite contravaloarea activității de service în momentul prestării acestui serviciu;

- să anunțe PRESTATORUL despre disfuncționalitățile apărute, în termen de ... zile de la producerea acestora;

V. VALOAREA CONTRACTULUI

Valoarea SERVICE-ului este de ................ USD, curs BNR, (nu include T.V.A.), pentru fiecare prestare a acestui serviciu.

VI. PLATA

Plata se va efectua prin ordine de plată, în termen de 5 zile de la primirea facturii emise de PRESTATOR.

VII. DURATA CONTRACTULUI

Contractul intră în vigoare la data semnării lui și este valabil un an.

VIII. PREVEDERI FINALE

Modificarea prezentului contract se poate face numai prin acordul părților, în formă scrisă, ca parte integrantă a acestuia, sub forma unui act adițional.

Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătură cu prezentul contract vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiul va fi adus spre soluționare instanțelor judecătorești competente.

Prezentul contract a fost încheiat azi, .../.../200.... în 2 (două) exemplare originale, ambele cu aceeași valoare juridică, câte unul pentru fiecare parte.

PRESTATOR,

BENEFICIAR,

Model CONTRACT DE SERVICE

PĂRȚILE

1. S.C. ..................... cu sediul în ..........., str. ..............., nr. ...., tel. ..........., fax ..........., cont nr. ................., deschis la ................ reprezentată prin DIRECTOR GENERAL - .................... în calitate de EXPORTATOR.

2. S.C. ..................... cu sediul în ..........., str. ..............., nr. ...., sector ......, tel. ............., fax .............., înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. ..............., cod fiscal nr. .............., cont nr. ............., deschis la ....................... reprezentată prin DIRECTOR GENERAL - ................ în calitate de IMPORTATOR-BENEFICIAR.

Art. 1.
OBIECTUL CONTRACTULUI

Exportatorul se angajează să-i asigure importatorului asistență tehnică și piesele de schimb necesare bunei funcționări a mașinilor și a utilajelor cumpărate de la exportator, contra unui preț.

Art. 2.
TERMENUL CONTRACTULUI

Prezentul contract se încheie pentru un termen de ........... ani și intră în vigoare la data semnării lui.

Art. 3.
Mașinile și utilajele pentru care se acordă service sunt cele importate de beneficiarul importator de la exportator conform contractului de import/export nr. ........ din data de ............. (anexa).

Art. 4.
OBLIGAȚIILE EXPORTATORULUI

a) să înființeze pe teritoriul beneficiarului centre de service și depozite pentru piesele de schimb;

b) să desemneze un număr de ........ specialiști care să funcționeze pe lângă centrele de service și depozitele de piese de schimb;

c) să garanteze service-ul asigurat pentru o perioadă de ........... .

Art. 5.
OBLIGAȚIILE IMPORTATORULUI-BENEFICIAR

a) să administreze și să doteze cu instalațiile necesare centrele de service și depozitele pentru piese de schimb deschise de exportator;

b) să angajeze personalul necesar pentru centrele de service și depozitele pentru piese de schimb deschise de exportator;

c) să plătească exportatorului prețul pentru service, astfel cum a fost stabilit prin contract.

Art. 6.
PREȚUL

Prețul pe care importatorul-beneficiar se obligă să-l plătească exportatorului este de ................ (se va stabili moneda în care se va face plata).

Plata se va face trimestrial prin .................

Art. 7.
RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Exportatorul răspunde de buna executare a service-ului de către specialiștii săi.

Art. 8.
LITIGII

Litigiile decurgând din prezentul contract se vor soluționa pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, competentă pentru rezolvarea conflictelor dintre părți este Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie ..................

Art. 9.
Contractul a fost încheiat azi .......... în două exemplare câte unul pentru fiecare parte. Anexa face parte integrantă din contract.

EXPORTATOR,

IMPORTATOR-BENEFICIAR,

CONTRACT DE SERVICE AUTOVEHICULE
Încheiat între:

S.C. ................ S.A., cu sediul în ........., str. ......., nr. ...., județul ............., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. .............., având cod fiscal ................... și cont nr. .............. deschis la ................ în calitate de PRESTATOR, reprezentată prin ..............

și

S.C. ................ S.R.L., cu sediul în ........., str. ......., nr. ...., județul ............., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. .............., având cod fiscal ................... și cont nr. .............. deschis la ................ în calitate de BENEFICIAR, reprezentată prin ..............

a intervenit prezentul contract de service în următoarele condiții.

Art. 1.
OBIECTUL CONTRACTULUI

PRESTATORUL asigură întreținerea și repararea automobilelor marca ........... aflate în proprietatea BENEFICIARULUI.

Art. 2.
TERMENUL CONTRACTULUI

Prezentul contract se încheie pentru o durată de ...... și intră în vigoare la data semnării lui de către părți.

Art. 3.
OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI

PRESTATORUL se obligă să:

a) să efectueze revizia tehnică pentru automobilele din proprietatea BENEFICIARULUI și care sunt descrise în anexa prezentului contract;

b) să asigure repararea automobilelor menționate, în termen de ...... zile de la data predării acestora de către BENEFICIAR;

c) să procure piesele de schimb necesare realizării activităților ce fac obiectul prezentului contract;

Art. 4.
OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

BENEFICIARUL se obligă să:

a) să achite contravaloarea serviciilor prestate de către PRESTATOR;

b) să conducă automobilele la și de la sediul PRESTATORULUI, în vederea efectuării reviziei tehnice sau a reparației;

Art. 5.
GARANȚII

PRESTATORUL garantează pentru efectuarea corectă și în conformitate cu standardele de calitate a serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.

PRESTATORUL oferă garanție pentru piesele de schimb procurate pentru aceeași perioadă pentru care acordă garanție și producătorul acestora.

Art. 6.
VALOAREA CONTRACTULUI

BENEFICIARUL va achita PRESTATORULUI contravaloarea serviciilor prestate, prin ordin de plată, în termen de ........... zile de la data primirii facturii.

Tarifele practicate de PRESTATOR pentru efectuarea reviziei tehnice cât și pentru serviciile de întreținere și reparare a automobilelor sunt prezentate în anexa 2 la prezentul contract.

PRESTATORUL garantează că nu va modifica aceste tarife, în ceea ce-l privește pe BENEFICIAR, pe toată durata de valabilitate a contractului.

Prețul pieselor de schimb care vor fi achiziționate de PRESTATOR în vederea realizării activităților ce fac obiectul prezentului contract, va fi cel al cumpărării acestora de la producător.

Art. 7.
RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

Părțile datorează penalități de întârziere în cuantum de ............% pentru fiecare zi în cazul neîndeplinirii la termen a obligațiilor ce le revin.

Art. 8.
FORȚA MAJORĂ

Orice împrejurare independentă de voința părților contractante, intervenită după data semnării contractului și care împiedică executarea acestuia este considerată ca forță majoră și exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluție, calamități. Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de 10 zile de la data apariției respectivului caz de forță majoră.

După încetarea cazului de forță majoră, partea care l-a invocat, își va relua obligațiile contractuale în termen de 3 zile și va anunța cealaltă parte. Dacă nu procedează la anunțarea, în termenele prevăzute mai sus, a începerii și încetării cazului de forță majoră, partea care îl invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțarea în termen.

Art. 9.
LITIGII

Orice litigiu decurgând din prezentul contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desființarea contract se va soluționa de către instanțele judecătorești competente.

Art. 10.
ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:

- expirarea termenului pentru care a fost încheiat;

- rezilierea de către oricare dintre părțile contractante, cu un preaviz de ...... zile lucrătoare;

- falimentul uneia dintre părți.

Art. 11.
DISPOZIȚII FINALE

Contractul se poate prelungi, prin acordul ambelor părți, exprimat sub forma unui act adițional.

Prezentul contract s-a încheiat la data de .............., în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

PRESTATOR,

BENEFICIAR,

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.