Model CONTRACT DE SPONSORIZARE | Consultanță Juridică Online
avocat specializat
Model CONTRACT DE SERVICE
7 ianuarie 2019
cabinet de avocat
Model CONTRACT DE TRANZACȚIE
7 ianuarie 2019

Model CONTRACT DE SPONSORIZARE

cabinet de avocat

cabinet de avocat

Model CONTRACT DE SPONSORIZARE

Model CONTRACT DE SPONSORIZARE

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul "Contract de sponsorizare", se încheie:

între societatea comercială ............. înmatriculată la nr. ........... în Registrul comerțului, cu sediul în ................., cod poștal .............., telefon ..........., fax ............... având contul .................. deschis la .................., reprezentată de Președintele Consiliului de administrație director general ................. în calitate de sponsor, denumit în continuare SPONSOR,

și ................ înmatriculată la nr. ........... în Registrul comerțului, cu sediul în ............ str. ............. telefon .......... telex .......... fax ..........., având contul .......... deschis la ............... reprezentată prin .............. în calitate de beneficiar, denumit în continuare BENEFICIAR.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului privește utilizarea de către BENEFICIAR a ............. (bunul ce i se dă de către SPONSOR)

3. VALOAREA CONTRACTULUI

Valoarea contractului constă în ..................... (valoarea bunului sau a banilor)

4. DURATA CONTRACTULUI

Prezentul contract intră în vigoare

- odată cu semnarea sa de către părți.

- la data de ................, dată asupra căreia ambele părți sunt de acord, și va fi valabil până la data de ...............................................

5. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

SPONSORUL se obligă:

- să furnizeze BENEFICIARULUI bunul ce face obiectul prezentului contract în stare bună de funcționare;

BENEFICIARUL se obligă:

- să utilizeze bunul ce face obiectul prezentului contract potrivit destinației sale;

6. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Nerespectarea obligațiilor (sau uneia din obligațiile), prevăzute mai sus, de către una dintre părți determină rezilierea contractului de către cealaltă parte cu un preaviz prealabil de 15 zile.

7. LITIGII

Litigiile decurgând din interpretarea și executarea prezentului contract, vor fi soluționate de către părți pe cale amiabilă. În cazul nesoluționării lor în acest mod, litigiile vor fi supuse instanțelor judecătorești competente.

8. DISPOZIȚII FINALE

Modificarea prezentului contract poate fi făcută numai în scris, prin acordul ambelor părți, sub forma unui act adițional.

Prezentul contract a fost încheiat astăzi .........., în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Model CONTRACT DE SPONSORIZARE

CAP. I. PĂRȚILE CONTRACTANTE
Între:

Art. 1.
S. C. ................... S.R.L., cu sediul în ......................, str. ....................., nr. ..., bl. ...., sc. .... ap. ...., sector ......, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. ..............., având codul fiscal nr. .......... și contul nr. ........... deschis la .............., reprezentată prin dl. ......... în calitate de Director

și

Art. 2.
FUNDAȚIA ........................, cu sediul în ...................., str. .............. nr. ....., et. ...., ap. ...., sector ....., înregistrată la Tribunalul ........................... sub nr. ............., având codul fiscal nr. ............... și contul nr. ................. deschis la ................, reprezentată prin dl. ............, în calitate de Președinte.

CAP. II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 3
Obiectul prezentului contract îl constituie sponsorizarea prin mijloace financiare de către S.C. ..................... S.R.L. a colaboratorilor FUNDAȚIEI ...................., colaboratori care ajută la îndeplinirea scopului fundației.

CAP. III. TERMENUL CONTRACTULUI
Art. 4.
Prezentul contract se încheie pe termen nelimitat și intră în vigoare de la data semnării lui.

CAP. IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE
Art. 5.
FUNDAȚIA ....................... are obligația de a folosi mijloacele financiare ce constituie obiectul prezentului contract numai în scopul menționat în Capitolul II articolul 3.

Art. 6.
S. C. ..................... S.R.L. are obligația de a transfera lunar mijloacele financiare ce constituie obiectul sponsorizării.

CAP. V. LITIGII
Art. 7.
Litigiile decurgând din interpretarea și executarea prezentului contract, vor fi soluționate de către părți pe cale amiabilă. În cazul nesoluționării lor în acest mod, litigiile vor fi supuse instanțelor judecătorești competente.

CAP. VI. DISPOZIȚII FINALE
Art. 8.
Modificarea prezentului contract poate fi făcută numai în scris, prin acordul ambelor părți, sub forma unui act adițional.

Art. 9.
Prezentul contract a fost încheiat astăzi .............., în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

S.C. .............. S.R.L.

FUNDAȚIA,

Model CONTRACT DE SPONSORIZARE
Art. 1.
PĂRȚILE CONTRACTANTE

S.C. ................. S.R.L. cu sediul în ............., str. .............. nr. ..., bl. ...., sc. ....., et. ......, ap. ....., sector ..., înregistrată cu Nr. Ord. Reg. Comerțului ......................., cod fiscal ........., tel./fax ........., numită în prezentul contract SPONSOR, reprezentată prin ............, în calitate de director

Asociația/Fundația ............................... cu sediul în ........ str. ................, nr. ....., înregistrată în registrul persoanelor juridice prin Sentința civilă nr. ............. din .......... a Tribunalului ................ cod fiscal nr. ......................, având contul nr. ............. deschis la .............................. reprezentată prin ................ în calitate de ............... numită în prezentul contract BENEFICIAR

Art. 2.
OBIECTUL CONTRACTULUI

SPONSORUL se obligă să susțină festivalul de teatru ................ ce se va desfășura în perioada .......................... în .............., cu o sumă de ............... lei. Suma care face obiectul sponsorizării se va plăti în contul BENEFICIARULUI nr. ................. deschis la ............... la data semnării prezentului contract.

Art. 3.
OBLIGAȚIILE SPONSORULUI

SPONSORUL se obligă:

a) să plătească suma ce constituie obiectul sponsorizării în termenele și condițiile convenite prin contract;

b) să furnizeze beneficiarului materialele publicitare pe care acesta le va afișa și distribui cu ocazia manifestării culturale sponsorizate.

Art. 4.
OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

BENEFICIARUL se obligă:

a) să aducă la cunoștința publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, mărcii sponsorului în următoarele condiții .....................................

b) să afișeze și să distribuie materiale publicitare furnizate de sponsor în următoarele amplasamente .......................................................

Art. 5.
DURATA CONTRACTULUI

Sponsorizarea se realizează printr-o singură plată la data stipulată în contract.

Art. 6.
ÎNCETAREA CONTRACTULUI

În cazul în care, sponsorul nu își execută obligația de plată la termenul și în condițiile stipulate, beneficiarul poate cerea rezilierea de drept a contractului.

Art. 7.
FORȚA MAJORĂ

Orice împrejurare independentă de voința părților, intervenită după data semnării contractului și care împiedică executarea acestuia este considerată ca forță majoră și exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluție, cutremur, marile inundații, embargo.

Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariției respectivului caz de forță majoră și, de asemenea, de la încetarea acestui caz.

Dacă nu procedează la anunțarea, în termenele prevăzute mai sus, a începerii și încetării cazului de forță majoră, partea care îl invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțarea în termen.

În cazul când împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc o perioadă mai mare de șase luni, fiecare parte poate cere rezoluțiunea contractului.

Art. 8.
LITIGII

Părțile contractante convin ca litigiile decurgând din interpretarea și executarea prezentului contract, care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, să fie supuse instanțelor judecătorești competente.

Art. 9.
CLAUZE FINALE

Modificarea prezentului contract se realizează cu voința părților printr-un act adițional.

Prezentul contract a fost încheiat azi .............. în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

SPONSOR,

BENEFICIAR,

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.