Model CONTRACT DE SCHIMB | Consultanță Juridică Contracte
caut avocati bucuresti
Model CONTRACT DE RESELLER
7 ianuarie 2019
avocat specializat
Model CONTRACT DE SERVICE
7 ianuarie 2019

Model CONTRACT DE SCHIMB

onorariu avocat

onorariu avocat

Model CONTRACT DE SCHIMB

Model CONTRACT DE SCHIMB

Între subsemnații:

1. ............ domiciliat în ............... și

2. ............ domiciliat în .............., a intervenit prezentul contract de schimb, care are următorul conținut:

I. Eu, ...................... declar că dau în deplină proprietate și posesie domnului ............ imobilul meu, situat în ................. având ca vecini: N. ....... S. ....... E. ......... V. ........ compus din: .....................

În schimbul acestui imobil am primit de la domnul .................. imobilul proprietatea sa din ............... descris mai jos.

Imobilul pe care l-am dat domnului ............. este liber de orice sarcini și garantez contra oricărei evicțiuni totale sau parțiale ce s-ar ivi.

Domnul ............ intră de drept și de fapt în stăpânirea imobilului din momentul autentificării prezentului contract cu dreptul de a încasa chiria începând cu data de ..................., imobilul fiind închiriat cu contract de închiriere nr. ......., din ...... până la data de .......... situație cunoscută de domnia sa și pe care o acceptă.

Imobilul l-am dobândit prin moștenire, potrivit certificatului de moștenitor nr. ........ din .......... eliberat de ................. (sau prin cumpărare de la ............... cu actul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. .......... din .......... de ............), act pe care l-am remis domnului ...............

II. Eu .............................. declar că am dat în deplină proprietate domnului ............. imobilul situat în ............. compus din ............. având ca vecini: N. ........... S. ........... E. ............ V. .............. iar în schimb am primit imobilul descris la pct. I

Imobilul pe care-l dau în schimb este liber de orice sarcinii garantez pe domnul ................. împotriva oricărei evicțiuni totale sau parțiale.

Domnul ............ intră de fapt și de drept în stăpânirea imobilului din momentul autentificării acestui contract.

Imobilul îl am ca moștenire de la ............. dovadă ............ (sau l-am cumpărat de la ........... cu act autentic nr. .......... din ..........) act pe care îl predau domnului ................

Ambele părți declarăm că suntem de acord cu acest schimb reciproc al imobilelor descrise mai sus, oricare ar fi valoarea lor și fără ca unul dintre noi să mai dea ceva celuilalt, reprezentând o eventuală diferență de preț, pentru că așa ne-am înțeles.

Taxele cu redactarea și autentificarea acestui contract cad în sarcina ambelor părți, în mod egal.

Încheiat astăzi .......... în ........ exemplare.

Semnăturile părților

....................

....................

CONTRACT DE SCHIMB autoturism

Art. 1. Între:
1. ............ domiciliat în ............... și

2. ............ domiciliat în .............., a intervenit prezentul contract de schimb, care are următorul conținut:

Art. 2. Eu, ................. declar că dau în deplină proprietate și posesie domnului ................ autoturismul meu, marca ............ având următoarele caracteristici tehnice: ........................................................
În schimbul acestui autoturism am primit de la domnul ....................... autoturismul proprietatea sa marca .............., cu următoarele caracteristici tehnice: .......................................................................

Pentru autoturismul pe care l-am dat domnului ..................... am plătit impozitele până la data la care a intervenit acest schimb.

Domnul ............... intră de drept și de fapt în stăpânirea autoturismului din momentul autentificării prezentului contract.

Am dobândit autoturismul prin cumpărare conform contractului autentificat de vânzare-cumpărare nr. ............. din data de ............... act pe care l-am remis domnului ......................

Art. 3. Eu .......................... declar că am dat în deplină proprietate domnului ................ autoturismul marca ..................., cu următoarele caracteristici tehnice: ........................................................ iar în schimb am primit autoturismul descris la art. 2.
Pentru autoturismul pe care l-am dat domnului ..................... am plătit impozitele până la data la care a intervenit acest schimb.

Domnul ............... intră de drept și de fapt în stăpânirea autoturismului din momentul autentificării prezentului contract.

Autoturismul îl am ca moștenire de la ............. dovadă fiind certificatul de moștenitor nr. ......... din .......... eliberat de Notariatul .............. act pe care îl predau domnului ................

Art. 4. Ambele părți declarăm că suntem de acord cu acest schimb reciproc al autoturismelor descrise mai sus, oricare ar fi valoarea lor și fără ca unul dintre noi să mai dea ceva celuilalt, reprezentând o eventuală diferență de preț, pentru că așa ne-am înțeles.
Taxele cu redactarea și autentificarea acestui contract cad în sarcina ambelor părți, în mod egal.

Încheiat astăzi .......... în ........ exemplare.

Semnăturile părților

....................

....................

CONTRACT DE SCHIMB bunuri mobile

Art. 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE
1. Dl./D-na ......X.............. domiciliat în ........... str. ..........., nr. ...., identificat cu actul de identitate seria .......... nr. .........., în calitate de copermutant

2. Dl./D-na ......Y.............. domiciliat în ........... str. ..........., nr. ...., identificat cu actul de identitate seria .......... nr. .........., în calitate de copermutant.

Art. 2. Dl./D-na ........X........ declară că transmite în deplina proprietate și posesie D-lui/D-nei .......Y........ garnitura mobilă din secolul XV, intrate în proprietatea sa în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. ....... din data de ..........
Valoarea garniturii de mobilă a fost evaluată la ....................... USD, echivalentul a ............. lei, calculat la cursul B.N.R.

Dl./D-na .............X............ declară că bunurile menționate se află în circuitul civil, nu sunt grevate de sarcini și nu fac obiectul nici unui litigiu judecătoresc.

Art. 3. Dl./D-na .......Y........ declară că transmite în deplina proprietate și posesie D-lui/D-nei .......X........ autoturismul marca .................., tipul ...................., număr de identificare ................., serie motor ................, capacitate cilindrică ............, an de fabricație ........, înmatriculat în circulație sub nr. .................., conform certificatului de înmatriculare nr. ............... din ........ eliberat de .....................
Autoturismul a intrat în proprietatea D-lui/D-nei ..........Y........ în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. .......... din data de ..........., dovadă fiind cartea de identitate a autovehiculului seria ..............

Valoarea autoturismului este de ......................... USD, echivalentul a ............. lei, calculat la cursul B.N.R.

Art. 4. TERMENUL CONTRACTULUI
Prezentul contract se încheie pe o perioadă nelimitată, transmiterea dreptului de proprietate și a posesiei făcându-se azi ..................... data autentificării contractului.

Art. 5. Dl./D-na ............Y............... declară că primește în schimbul proprietății asupra autoturismului marca ............. tipul .......... număr de identificare ..............., înmatriculat în circulație sub nr. .............., dreptul de proprietate asupra garniturii de mobilă.
Dl./D-na .......X........ declară că primește în schimbul proprietății asupra garniturii de mobilă, dreptul de proprietate asupra autoturismului marca ........... tipul .......... număr de identificare ..............., înmatriculat în circulație sub nr. ..............

Art. 6. PREDAREA PRIMIREA BUNURILOR
Părțile contractante au obligația de a preda reciproc bunurile ce fac obiectul prezentului contract de schimb la data autentificării acestuia pe baza unui proces verbal de predare - primire.

Părțile contractante au deplină proprietate asupra bunurilor după primirea-predarea lor.

Art. 7. CLAUZA PENALĂ
În cazul neîndeplinirii în termenul și în condițiile convenite a obligației de predare-primire a bunurilor, părțile își datorează penalități de întârziere în cuantum de ....% pe zi.

Art. 8. FORȚA MAJORĂ
Orice împrejurare independentă de voința părților, intervenită după data semnării contractului și care împiedică executarea acestuia este considerată ca forță majoră și exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluție, cutremur, marile inundații, embargo.

Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariției respectivului caz de forță majoră și, de asemenea, de la încetarea acestui caz.

Dacă nu procedează la anunțarea, în termenele prevăzute mai sus, a începerii și încetării cazului de forță majoră, partea care îl invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțarea în termen.

În cazul când împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc o perioadă mai mare de șase luni, fiecare parte poate cere rezoluțiunea contractului.

Art. 9. LITIGII
Părțile contractante convin ca litigiile decurgând din interpretarea și executarea prezentului contract, care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, să fie supuse instanțelor judecătorești competente.

Art. 10. CLAUZE FINALE
Părțile se obligă să îndeplinească formalitățile necesare pentru înmatricularea autoturismului în evidențele financiare și pentru înmatricularea în circulație a acestuia pe numele noului proprietar.

Taxele pentru autentificare, timbrul judiciar și onorariul notarial sunt în sarcina ambelor părți, în cote egale.

Prezentul contract de schimb a fost încheiat azi ........ în ..... exemplare.

Dl./D-na .......X........

Dl./D-na .......Y........

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.