Model CONTRACT DE LUARE ÎN CUSTODIE AUTOTURISM
caut avocati bucuresti
Model CONTRACT DE CREDIT
7 ianuarie 2019
caut avocat
Model Cerere DARE ÎN PLATĂ
7 ianuarie 2019

Model CONTRACT DE LUARE ÎN CUSTODIE AUTOTURISM

avocat

avocat

Model CONTRACT DE LUARE ÎN CUSTODIE AUTOTURISM

Model CONTRACT DE LUARE ÎN CUSTODIE AUTOTURISM

CONTRACT DE LUARE ÎN CUSTODIE

Art. 1. Părți contractante:
1. Dl./D-na ...................... cu domiciliul în ..................., str. ................., nr. ......, identificat cu B.I. seria ........ nr. ........., denumit în continuare PROPRIETAR

și

2. S.C. .................. din ..........., str. ............, nr. ....., ap. ...., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. ........................ cont curent, deschis la ................., reprezentată prin ...................., în calitate de .............., denumită în continuare CUSTODE

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
PROPRIETARUL lasă în custodia CUSTODELUI automobilul marca ................, an de fabricație ............., înmatriculat cu nr. .................

Art. 3. TERMENUL CONTRACTULUI
Prezentul contract se încheie pentru o perioadă de .............. și intră în vigoare la data semnării lui.

Art. 4. OBLIGAȚIILE CUSTODELUI
CUSTODELE este obligat:

- să îndeplinească toate actele de administrare și conservare a automobilului ce face obiectul prezentului contract;

- să plătească toate impozitele pentru automobil;

- să restituie proprietarului automobilul, la sfârșitul prezentului contract.

Art. 5. PROPRIETARUL este obligat să predea CUSTODELUI automobilul în stare bună de funcționare conform procesului-verbal anexat prezentului contract.
Art. 6. RISCUL CONTRACTULUI
Riscul pieirii fortuite a bunului ce face obiectul prezentului contract aparține proprietarului automobilului.

Art. 7. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
În cazul pieirii sau deteriorării bunului ce face obiectul prezentului contract, CUSTODELE este obligat să plătească PROPRIETARULUI despăgubiri în funcție de valoarea automobilului din momentul producerii evenimentului.

Art. 8. LITIGII
Litigiile ce decurg din prezentul contract se vor soluționa pe cale amiabilă. Dacă părțile nu ajung la o înțelegere în termen de 15 zile lucrătoare de la prima încercare de rezolvare a neînțelegerii intervenite, atunci litigiile de orice fel se vor deferi instanțelor judecătorești competente.

Art. 9. Rezilierea prezentului contract poate fi efectuată înainte de expirarea sa, cu un minim de 15 zile lucrătoare, în următoarele situații:
- acordul părților;

- lichidarea societății comerciale având calitatea de CEDENT în prezentul contract.

- neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor contractuale de către una dintre părți, în cazul în care situația în cauză nu a fost remediată în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data notificării sale în scris de către cealaltă parte cu privire la obligația neîndeplinită.

Art. 10. Modificarea sau completarea prezentului contract poate fi făcută numai cu acordul ambelor părți sub forma unui act adițional.
Art. 11. Prezentul contract a fost încheiat azi ............. în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, ambele exemplare având aceeași valoare probantă.
PROPRIETAR,

CUSTODE,

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.